Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 27. dubna 2017 - BruselKonečné znění
 Žádost, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity
 Ochranná známka EU ***I
 Minamatská úmluva o rtuti ***
 Hybridní nesoulady s třetími zeměmi *
 Dohoda o operativní a strategické spolupráci mezi Dánskem a Europolem *
 Jmenování členky Účetního dvora
 Výroční zpráva o kontrole finančních aktivit Evropské investiční banky za rok 2015
 Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I
 Evropský rok kulturního dědictví ***I
 Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu ***I
 Program Unie na podporu zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb ***I
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise a výkonné agentury
 Udělení absolutoria za rok 2015: zvláštní zprávy Účetního dvora v souvislosti s udělováním absolutoria Komisi
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – osmého, devátého, desátého a jedenáctého ERF
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Soudní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Účetní dvůr
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Výbor regionů
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská služba pro vnější činnost
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský veřejný ochránce práv
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropský inspektor ochrany údajů
 Absolutorium za rok 2015: Výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU
 Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Zásobovací agentura Euratomu (ESA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropský policejní úřad (Europol)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Agentura pro evropský GNSS (GSA)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik Clean Sky 2
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik ECSEL
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IMI)
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik pro ITER
 Udělení absolutoria za rok 2015: Společný podnik SESAR
 Řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech
 Stěžejní iniciativa EU pro oděvní průmysl
 Současný stav koncentrace hospodářské půdy v EU: jak usnadnit zemědělcům přístup k půdě
 Výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky
 Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu
 Situace ve Venezuele
Texty
Konečné znění (2171 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí