Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 27. april 2017 - Bruxelles
 Anmodning om ophævelse af António Marinho e Pintos immunitet
 EU-varemærker ***I
 Minamatakonventionen om kviksølv ***
 Hybride mismatch med tredjelande *
 Aftale om operationelt og strategisk samarbejde mellem Kongeriget Danmark og Europol *
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten
 Årlig rapport om kontrol med EIB's finansielle aktiviteter for 2015
 Støtteprogrammet for strukturreformer for perioden 2017-2020 ***I
 Europæisk år for kulturarv ***I
 Oprettelse af et EU-program til støtte for særlige aktiviteter i forbindelse med regnskabsaflæggelse og revision ***I
 EU-program til at styrke inddragelsen af forbrugere i politikudformning inden for finansielle tjenesteydelser ***I
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Kommissionen og forvaltningsorganerne
 Decharge 2015: Revisionsrettens særberetninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for regnskabsåret 2015
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8., 9., 10. og 11. EUF
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Revisionsretten
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
 Decharge 2015: Præstation, økonomisk forvaltning og kontrol hos EU's agenturer
 Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
 Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
 Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
 Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
 Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
 Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
 Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
 Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA)
 Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
 Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
 Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)
 Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
 Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
 Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
 Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (ESA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
 Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust)
 Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol)
 Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
 Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GSA)
 Decharge 2015: Fællesforetagendet for biobaserede industrier (BBI)
 Decharge 2015: Fællesforetagendet Clean Sky 2
 Decharge 2015: Fællesforetagendet ECSEL
 Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 (BCB)
 Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI)
 Decharge 2015: Fællesforetagendet for ITER
 Decharge 2015: SESAR-fællesforetagendet
 Forvaltningen af fiskerflåderne i regionerne i EU's yderste periferi
 EU's flagskibsinitiativ for beklædningssektoren
 Situationen omkring koncentrationen af ejendomsretten til landbrugsjord i EU: Hvordan kan landmændene nemmere få adgang til jord?
 Årsberetning om Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
 Gennemførelse af direktivet om affald fra udvindingsindustrien
 Situationen i Venezuela
Tekster (2078 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik