Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
 Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto
 Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ***
 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες *
 Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ *
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015
 Θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων ***I
 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I
 Θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς ***I
 Ενωσιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη της συμμετοχής των καταναλωτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ***I
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2015: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση για τον ITER
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
 Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης
 Η σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 Εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων
 Η κατάσταση στην Βενεζουέλα
Κείμενα (3717 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου