Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 27. aprill 2017 - Brüssel
 António Marinho e Pinto puutumatuse äravõtmise taotlus
 ELi kaubamärk ***I
 Minamata elavhõbedakonventsioon ***
 Kolmandate riikidega seotud hübriidsed ebakõlad *
 Taani ja Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe *
 Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ildikó GállPelcz
 Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne (2015)
 Struktuurireformi tugiprogramm ajavahemikuks 2017–2020 ***I
 Euroopa kultuuripärandi aasta ***I
 Liidu programm teatavate tegevuste toetamiseks finantsaruandluse ja auditeerimise valdkonnas ***I
 Liidu programm, et suurendada tarbijate kaasamist poliitika kujundamisse finantsteenuste valdkonnas ***I
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Komisjon ja rakendusametid
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: komisjoni 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud kontrollikoja eriaruanded
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine:ELi üldeelarve – 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufond
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Parlament
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Kohus
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – kontrollikoda
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Regioonide Komitee
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa välisteenistus
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ombudsman
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve - Euroopa Andmekaitseinspektor
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (BEREC)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Keskkonnaamet (EEA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Ravimiamet (EMA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Koolitusfond (ETF)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste ITsüsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (euLISA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euratomi Tarneagentuur
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Politseiamet (Europol)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte (BPT)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte Clean Sky 2
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte ECSEL
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (FCH)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte (IMI)
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ITERi ühisettevõte
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ühisettevõte SESAR
 Kalalaevastike haldamine äärepoolseimates piirkondades
 Rõivasektorit käsitlev ELi juhtalgatus
 Põllumajandusmaa koondumise hetkeseis ELis: kuidas soodustada põllumajandustootjate juurdepääsu maale
 Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne
 Kaevandusjäätmete direktiivi rakendamine
 Olukord Venezuelas
Tekstid (2006 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika