Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 27. huhtikuuta 2017 - Bryssel
 António Marinho e Pinton koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin tavaramerkki ***I
 Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus ***
 Verokohtelun eroavuudet kolmansien maiden kanssa *
 Tanskan ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus *
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen
 Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnan valvonnasta 2015
 Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020 ***I
 Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi ***I
 Tilinpäätösraportointiin ja tilintarkastukseen liittyvien yksittäisten toimien tukemiseksi toteutettava unionin ohjelma ***I
 Kuluttajien osallistumisen lisäämistä päätöksentekoon rahoituspalvelualalla koskeva unionin ohjelma ***I
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – komissio ja toimeenpanovirastot
 Vastuuvapaus 2015: Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiota koskevassa vuoden 2015 vastuuvapausmenettelyssä
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8., 9., 10. ja 11. EKR
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu
 Vastuuvapaus 2015: EU:n erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuus, varainhoito ja sen valvonta
 Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan rautatievirasto (ERA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan koulutussäätiö (ETF)
 Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laajaalaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)
 Vastuuvapaus 2015: Euratomin hankintakeskus (ESA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (Europol)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)
 Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA)
 Vastuuvapaus 2015: Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI)
 Vastuuvapaus 2015: Clean Sky 2 -yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2015: Toinen polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)
 Vastuuvapaus 2015: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI) toteuttava yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2015: ITER-yhteisyritys
 Vastuuvapaus 2015: SESAR-yhteisyritys
 Kalastuslaivastojen hallinnointi syrjäisimmillä alueilla
 Vaatetusalaa koskeva EU:n lippulaiva-aloite
 Viljelysmaiden keskittymistä koskeva tilanne EU:ssa: miten helpotetaan viljelijöiden mahdollisuuksia maan hankkimiseen?
 Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskeva vuosikertomus
 Kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun direktiivin täytäntöönpano
 Venezuelan tilanne
Tekstit (2154 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö