Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2017. gada 27. aprīlis - Brisele
 Pieprasījums atcelt António Marinho e Pinto imunitāti
 ES preču zīme ***I
 Minamatas konvencija par dzīvsudrabu ***
 Hibrīdneatbilstības ar trešām valstīm *
 Nolīgums par operatīvo un stratēģisko sadarbību starp Dāniju un Eiropolu *
 Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ildikó Gáll-Pelcz
 2015. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli
 Strukturālo reformu atbalsta programma laikposmam no 2017. līdz 2020. gadam ***I
 Eiropas kultūras mantojuma gads ***I
 Savienības programmas izveide, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā ***I
 Savienības programma, lai pastiprinātu patērētāju iesaistīšanos politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā ***I
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palātas īpašie ziņojumi saistībā ar Komisijas 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais EAF
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Tiesa
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Revīzijas palāta
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Reģionu komiteja
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ārējās darbības dienests
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ombuds
 ES 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un kontrole
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs (BEREC)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Banku iestāde (EBI)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra (EVA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra (EFCA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)
  2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EAAPI)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra (EMA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra (EMSA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (ERA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds (ETF)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom Apgādes aģentūra
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tiesu sadarbības vienība (Eurojust)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas birojs (Eiropols)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS aģentūra (GSA)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — biorūpniecības kopuzņēmums (BBI)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums Clean Sky 2
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums ECSEL
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “Kurināmā elementi un ūdeņradis 2” (FCH)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI)
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER kopuzņēmums
 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — kopuzņēmums SESAR
 Kopienas attālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldība
 ES pamatiniciatīva attiecībā uz apģērbu ražošanas nozari
 Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem.
 Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskats
 Ieguves rūpniecības atkritumu direktīvas
 Stāvoklis Venecuēlā
Teksti (2126 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika