Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 27 april 2017 - BrusselDefinitieve uitgave
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto
 Het Uniemerk ***I
 Verdrag van Minamata inzake kwik ***
 Hybride mismatches met derde landen *
 Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen Denemarken en Europol *
 Benoeming van een lid van de Rekenkamer
 Jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015
 Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I
 Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I
 Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I
 Programma van de Unie ter vergroting van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Commissie en uitvoerende agentschappen
 Kwijting 2015: speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2015
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - het achtste, negende, tiende en elfde EOF
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europees Parlement
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Hof van Justitie
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Rekenkamer
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Comité van de Regio's
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Dienst voor extern optreden
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese ombudsman
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2015: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen
 Kwijting 2015: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)
 Kwijting 2015: Bureau van het orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC)
 Kwijting 2015: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)
 Kwijting 2015: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
 Kwijting 2015: Europese Politieacademie (CEPOL)
 Kwijting 2015: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
 Kwijting 2015: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
 Kwijting 2015: Europese Bankautoriteit (EBA)
 Kwijting 2015: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)
 Kwijting 2015: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
 Kwijting 2015: Europees Milieuagentschap (EEA)
 Kwijting 2015: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)
 Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
 Kwijting 2015: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)
 Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)
 Kwijting 2015: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
 Kwijting 2015: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)
 Kwijting 2015: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)
 Kwijting 2015: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)
 Kwijting 2015: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 Kwijting 2015: Europees Spoorwegbureau (ERA)
 Kwijting 2015: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)
 Kwijting 2015: Europese Stichting voor opleiding (ETF)
 Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
 Kwijting 2015: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)
 Kwijting 2015: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA)
 Kwijting 2015: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
 Kwijting 2015: Dienst van de Europese Unie voor justitiële samenwerking (Eurojust)
 Kwijting 2015: Europese Politiedienst (Europol)
 Kwijting 2015: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
 Kwijting 2015: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)
 Kwijting 2015: Europees GNSS-Agentschap (GSA)
 Kwijting 2015: Biogebaseerde industrieën (BBI)
 Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2
 Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
 Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof 2 (FCH)
 Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI)
 Kwijting 2015: Gemeenschappelijke Onderneming ITER
 Kwijting 2015: Gemeenschappelijke onderneming - Sesar
 Het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden
 EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector
 Stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven
 Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank
 Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval
 Situatie in Venezuela
Teksten
Definitieve uitgave (2199 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid