Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 27. apríla 2017 - Brusel
 Žiadosť o zbavenie imunity Antónia Marinha e Pinta
 Ochranná známka Európskej únie ***I
 Minamatský dohovor o ortuti ***
 Hybridné nesúlady s tretími krajinami *
 Dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Dánskom a Europolom *
 Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov
 Výročná správa o kontrole finančnej činnosti EIB za rok 2015
 Program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 – 2020 ***I
 Európsky rok kultúrneho dedičstva ***I
 Program Únie určený na podporu osobitných činností v oblasti finančného výkazníctva a auditu ***I
 Program Únie na zvyšovanie zapojenia spotrebiteľov do tvorby politiky v oblasti finančných služieb***I
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia a výkonné agentúry
 Absolutórium za rok 2015: Osobitné správy Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok 2015
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – 8., 9., 10. a 11. ERF
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2015: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ
 Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
 Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)
 Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)
 Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)
 Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL)
 Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA)
 Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA)
 Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)
 Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)
 Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (ESA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)
 Absolutórium za rok 2015: Jednotka Európskej únie pre justičnú spoluprácu (Eurojust)
 Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (Europol)
 Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)
 Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex)
 Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GSA)
 Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI)
 Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik Čisté nebo 2
 Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik ECSEL
 Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík 2 (FCH)
 Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IIL)
 Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik ITER
 Absolutórium za rok 2015: spoločný podnik SESAR
 Riadenie rybárskych flotíl v najvzdialenejších regiónoch
 Hlavná iniciatíva EÚ v oblasti odevného priemyslu
 Súčasný stav koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ: ako uľahčiť prístup poľnohospodárov k pôde
 Výročná správa o finančných aktivitách Európskej investičnej banky
 Vykonávanie smernice o banskom odpade
 Situácia vo Venezuele
Texty (2164 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia