Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 27. april 2017 - Bruselj
 Zahteva za odvzem imunitete Antóniu Marinhu e Pintu
 Blagovna znamka Evropske unije ***I
 Minamatska konvencija o živem srebru ***
 Hibridna neskladja s tretjimi državami *
 Sporazum o operativnem in strateškem sodelovanju med Dansko in Europolom *
 Imenovanje članice Računskega sodišča
 Letno poročilo o nadzoru nad finančnimi dejavnostmi Evropske investicijske banke za leto 2015
 Program za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ***I
 Evropsko leto kulturne dediščine ***I
 Program Unije za podpiranje posebnih dejavnosti na področju računovodskega poročanja in revizije ***I
 Program Unije za večje vključevanje potrošnikov v oblikovanje politike na področju finančnih storitev ***I
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropska komisija izvajalske agencije
 Razrešnica za leto 2015: posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2015
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – 8., 9., 10. in 11. Evropski razvojni sklad
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski parlament
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Sodišče Evropske unije
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Računsko sodišče
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Odbor regij
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica za leto 2015: splošni proračun EU – Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica za leto 2015: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij EU
 Razrešnica za leto 2015: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER)
 Razrešnica za leto 2015: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC)
 Razrešnica za leto 2015: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska policijska akademija (CEPOL)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski azilni podporni urad (EASO)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski bančni organ (EBA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za kemikalije (ECHA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za okolje (EEA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za zdravila (EMA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
 Razrešnica za leto 2015: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska železniška agencija (ERA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
 Razrešnica za leto 2015: Agencija za oskrbo Euratom (ESA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)
 Razrešnica za leto 2015: Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust)
 Razrešnica za leto 2015: Evropski policijski urad (Europol)
 Razrešnica za leto 2015: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
 Razrešnica za leto 2015: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex)
 Razrešnica za leto 2015: Agencija za evropski GNSS (GSA)
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (BBI)
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje Čisto nebo 2
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje ECSEL
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (FCH)
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI)
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje za ITER
 Razrešnica za leto 2015: Skupno podjetje SESAR
 Upravljanje ribiških flot v najbolj oddaljenih regijah
 Vodilna pobuda EU za sektor oblačil
 Stanje koncentracije kmetijskih zemljišč v EU: kako olajšati dostop kmetov do zemljišč?
 Letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke
 Izvajanje direktive o rudarskih odpadkih
 Razmere v Venezueli
Besedila (1966 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov