Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 27 april 2017 - Bryssel
 Begäran om upphävande av António Marinho e Pintos immunitet
 EU-varumärken ***I
 Minamatakonventionen om kvicksilver ***
 Hybrida missmatchningar med tredjeländer *
 Avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Danmark och Europol *
 Nominering av en ledamot av revisionsrätten
 Årsrapport om kontrollen av EIB:s finansiella verksamhet för 2015
 Stödprogrammet för strukturreformer för perioden 2017-2020 ***I
 Europaåret för kulturarv ***I
 Unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision ***I
 Unionsprogram för att stärka delaktigheten för konsumenter i politiken på området finansiella tjänster ***I
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – kommissionen och genomförandeorganen
 Ansvarsfrihet 2015: Revisionsrättens särskilda rapporter i samband med ansvarsfriheten för kommissionen för budgetåret 2015
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – åttonde, nionde, tionde och elfte EUF
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – domstolen
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – revisionsrätten
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen
 Ansvarsfrihet 2015: EU:s byråer – verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll
 Ansvarsfrihet 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)
 Ansvarsfrihet 2015: Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec)
 Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisakademin (Cepol)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska järnvägsbyrån (ERA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska värdepapperskommittén (Esma)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)
 Ansvarsfrihet 2015: Euratoms försörjningsbyrå
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska polisbyrån (Europol)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex)
 Ansvarsfrihet 2015: Europeiska byrån för GNSS (GSA)
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI)
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Clean Sky 2
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget Ecsel
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (FCH)
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI)
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
 Ansvarsfrihet 2015: gemensamma Sesar-företaget
 Förvaltningen av fiskeflottor i de yttersta randområdena
 EU:s flaggskeppsinitiativ för klädsektorn
 Nuläget för koncentrationen av jordbruksmark i EU: hur kan man förenkla tillgången till mark för jordbrukare?
 Årsrapport om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet
 Genomförandet av gruvavfallsdirektivet
 Situationen i Venezuela
Texter (2158 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy