Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 - Βρυξέλλες
Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto
 Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ***
 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες *
 Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ *
 Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο
 Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015
 Θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων ***I
 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I
 Θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς ***I
 Ενωσιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη της συμμετοχής των καταναλωτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ***I
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
 Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - 8ο, 9ο, 10ο και 11ο ΕΤΑ
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Δικαστήριο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Επιτροπή των Περιφερειών
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
 Απαλλαγή 2015: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC)
 Απαλλαγή 2015: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex)
 Απαλλαγή 2015: Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων (BBI)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση Clean Sky 2
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση ECSEL
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΚΚΥ)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΙΜΙ)
 Απαλλαγή 2015: Κοινή Επιχείρηση για τον ITER
 Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση SESAR
 Η διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
 Εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ στον τομέα της ένδυσης
 Η σημερινή κατάσταση της συγκέντρωσης γεωργικής γης στην ΕΕ: πώς μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη γη για τους γεωργούς
 Ετήσια έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
 Εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορυχείων
 Η κατάσταση στην Βενεζουέλα

Αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto
PDF 410kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))
P8_TA(2017)0132A8-0163/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση άρσης της ασυλίας του António Marinho e Pinto, που διαβίβασε ο Miguel Pereira da Rosa, δικαστής του πρωτοδικείου Δυτικής Λισαβόνας (Oeiras) (réf. 4759/15.2TDLSB), στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, σε συνάρτηση με την εκκρεμούσα ποινική δίωξη εναντίον του, και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 24 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2016 επιστολή της αρμόδιας αναπληρώτριας γενικής εισαγγελέως που περιέχει απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του António Marinho e Pinto,

–  έχοντας ακούσει τον António Marinho e Pinto στις 22 Μαρτίου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11, παράγραφοι 1, 2, 3, και 5 του νόμου 7/93 της 1ης Μαρτίου 1993 περί του καθεστώτος των Πορτογάλων βουλευτών και την υπ’ αριθ. 3/2011 της 10ης Οκτωβρίου 2011 εγκύκλιο του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0163/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικαστής του πρωτοδικείου Δυτικής Λισαβόνας (Oeiras) ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του António Marinho e Pinto, βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο δικαστικής αγωγής σχετικά με εικαζόμενο αδίκημα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της ασυλίας του António Marinho e Pinto ζητείται λόγω εικαζόμενου αδικήματος συκοφαντικής δυσφήμησης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 180 παράγραφος 1 και στο άρθρο 183 παράγραφος 2 του πορτογαλικού ποινικού κώδικα και τιμωρούμενο με φυλάκιση έως δυο ετών, καθώς και λόγω αδικήματος προσβολής οργάνωσης, υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 187 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο α) του πορτογαλικού ποινικού κώδικα, τιμωρούμενο με φυλάκιση έως δυο ετών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλανθρωπική οργάνωση Santa Casa de Misericórdia de Lisboa υπέβαλε μήνυση κατά του António Marinho e Pinto·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μήνυση αφορά τις δηλώσεις που ο António Marinho e Pinto έκανε στις 30 Μαΐου 2015 στη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «A Propósito» του πορτογαλικού καναλιού SIC Notícias με παρουσιαστή τον António José Teixeira στις 9 το βράδυ, όπου είπε τα εξής: «Ως προς την κοινωνική ασφάλιση, μπορώ να σας πω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την πτυχή της αλληλεγγύης, που υπάγεται στην αρμοδιότητα του κράτους· δεν πρέπει να καταβάλλεται σε βάρος των συντάξεων των εργαζομένων, καταλαβαίνετε; Πρέπει να χρησιμοποιείται ο γενικός προϋπολογισμός του κράτους. Η κοινωνική αλληλεγγύη πρέπει να ασκείται μέσω των φόρων, από αυτό το τεράστιο ίδρυμα της Misericórdia Λισαβόνας, που διαχειρίζεται εκατομμύρια επί εκατομμυρίων τα οποία σπαταλιούνται πολύ συχνά για προσωπικό κέρδος, για την εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων [...] Πιστεύω ότι ο κ. Manuel Rebelo de Sousa θα ήταν καλύτερος από τον κ. Pedro Santana Lopes αν λάβουμε υπόψη την εμπειρία του κ. Santana Lopes στην κυβέρνηση και, εξάλλου, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς δουλεύει ο διευθυντής, ο διευθυντής της Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, δουλεύει για την υποψηφιότητά του, με ποιους πόρους και με ποια μέσα.»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπόκεινται σε έρευνα, κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποστηρίξει πως, για να καλύπτεται από την ασυλία, μια γνώμη πρέπει να έχει διατυπωθεί από τον ευρωβουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του, απαιτείται δηλαδή να υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ της διατυπωθείσας γνώμης και των βουλευτικών καθηκόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο σύνδεσμος πρέπει να είναι άμεσος και προφανής(2)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 9 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, οι βουλευτές, απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 11, παράγραφοι 1,2, 3 και 5 του νόμου 7/93 της 1ης Μαρτίου 1993 περί του καθεστώτος των Πορτογάλων βουλευτών και της υπ’ αριθ. 3/2011 της 10ης Οκτωβρίου 2011 εγκυκλίου του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ο António de Sousa Marinho e Pinto δεν μπορεί να ανακριθεί ή να εξεταστεί χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν έχουν άμεση ή προφανή σχέση με την εκ μέρους του António Marinho e Pinto άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφορούν μάλλον δραστηριότητες καθαρά εθνικού χαρακτήρα, εφόσον οι δηλώσεις έγιναν στη διάρκεια εκπομπής στην Πορτογαλία, για θέμα καθαρά πορτογαλικό σχετικό με τη διαχείριση ενός σωματείου εθνικού δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου οι εικαζόμενες πράξεις δεν αφορούν γνώμη ή ψήφο δοθείσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατηγορία που διατυπώνεται είναι ολοφάνερα άσχετη προς την ιδιότητα του António Marinho e Pinto ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι συντρέχει fumus persecutionis, δηλαδή τεκμήριο επαρκώς σοβαρό και ακριβές ότι η αγωγή ασκήθηκε με την πρόθεση να βλάψει την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει τη βουλευτική ασυλία του António Marinho e Pinto·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμελλητί την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στον δικαστή του πρωτοδικείου Δυτικής Λισαβόνας (Oeiras) και στον António Marinho e Pinto.

(1) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, Wagner/Fohrmann και Krier 101/63, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, Wybot/Faure και άλλων 149/85, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, Mote/Parlement T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, Marra/De Gregorio και Clemente C-200/07 και C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, Gollnisch/Parlement T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, Patriciello C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543· απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 και T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Bruno Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, προειρημένη απόφαση.


Το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
PDF 389kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία - κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0702),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 118 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0439/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 - Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0054/2017),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποίηση)

P8_TC1-COD(2016)0345


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001.)

(1) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Σύμβαση της Μιναμάτα για τον υδράργυρο ***
PDF 375kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))
P8_TA(2017)0134A8-0067/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05925/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση σύμφωνης γνώμης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 1 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0102/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0067/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης της Μιναμάτα για τον υδράργυρο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στα Ηνωμένα Έθνη.


Ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες *
PDF 605kWORD 65k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0687),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0464/2016),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από την Άνω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, την Κάτω Βουλή του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις άλλες συμβολές που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας και το Κοινοβούλιο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.38373 (2014/C) (πρώην 2014/NN) (πρώην 2014/CP), την οποία εφάρμοσε η Ιρλανδία στην Apple, καθώς και την έναρξη ερευνών της Επιτροπής σχετικά με την εικαζόμενη ενίσχυση του Λουξεμβούργου προς τις εταιρείες McDonald's και Amazon,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου και την κακή διαχείριση της εφαρμογής του σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0134/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 προβλέπει την καθιέρωση πλαισίου με σκοπό την αντιμετώπιση των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
(4)  Η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 προβλέπει την καθιέρωση πλαισίου με σκοπό την αντιμετώπιση των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, το οποίο δεν εξαλείφει με ολοκληρωμένο και συστηματικό τρόπο τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, ενώ το πεδίο εφαρμογής του περιορίζεται στην Ένωση.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Η πρωτοβουλία για τη BEPS στηρίζεται επίσης στη δήλωση των ηγετών της G20 κατά τη συνεδρίασή τους στην Αγία Πετρούπολη στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2013, στην οποία εκφράζουν την επιθυμία τους να διασφαλίσουν τη φορολόγηση των κερδών εκεί όπου εκτελούνται οι οικονομικές δραστηριότητες και παράγεται αξία. Στην πράξη, κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη θέσπιση ενιαίας φορολογίας με τύπο επιμερισμού των φορολογικών εσόδων στα κράτη. Ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση κανόνων για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με ολοκληρωμένο τρόπο. Εκτιμώντας ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 καλύπτει μόνο τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των εταιρειών των κρατών μελών, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2016 δήλωση με την οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έως τον Οκτώβριο του 2016 για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι να συνάδουν και να είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τους κανόνες που συνιστά η έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δράση 2 του σχεδίου BEPS, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2016.
(5)  Κρίνεται μεγάλης σημασίας η θέσπιση κανόνων για την εξουδετέρωση των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και στη μεταχείριση υποκαταστημάτων με ολοκληρωμένο τρόπο. Εκτιμώντας ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 καλύπτει μόνο τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων φορολόγησης των εταιρειών των κρατών μελών, το Συμβούλιο ECOFIN εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2016 δήλωση με την οποία ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση έως τον Οκτώβριο 2016 για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες προκειμένου να θεσπιστούν κανόνες οι οποίοι να συνάδουν και να είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τους κανόνες που συνιστά η έκθεση του ΟΟΣΑ σχετικά με τη δράση 2 του σχεδίου BEPS, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2016.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Οι επιπτώσεις των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων θα πρέπει επίσης να εξεταστούν υπό το πρίσμα των αναπτυσσομένων χωρών, ενώ στόχος της Ένωσης και των κρατών μελών της θα πρέπει να είναι η παροχή στήριξης στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω επιπτώσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Λαμβανομένου υπόψη ότι[, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική σκέψη (13) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 αναφέρεται ότι] είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με άλλες ασυμφωνίες ως προς τη μεταχείριση υβριδικών μέσων, όπως αυτές που εμπλέκουν μόνιμες εγκαταστάσεις, είναι σημαντικό η εν λόγω οδηγία να καλύπτει επίσης τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μόνιμων εγκαταστάσεων.
(6)  Λαμβανομένου υπόψη ότι[, μεταξύ άλλων, στην αιτιολογική σκέψη (13) της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 αναφέρεται ότι] είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθούν περαιτέρω εργασίες σχετικά με άλλες ασυμφωνίες ως προς τη μεταχείριση υβριδικών μέσων, όπως αυτές που εμπλέκουν μόνιμες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη, είναι σημαντικό και η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 να καλύπτει επίσης τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μόνιμων εγκαταστάσεων. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ασυμφωνιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνιστώμενοι κανόνες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δημόσιας συζήτησης που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ, στις 22 Αυγούστου 2016, σχετικά με τη δράση 2 του σχεδίου BEPS - Δομές των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υποκαταστημάτων.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για τη θέσπιση συνολικού πλαισίου που να συνάδει με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την BEPS όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, είναι σημαντικό η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 να περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τις υβριδικές μεταβιβάσεις, τις εισαγόμενες ασυμφωνίες και τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση διπλής έδρας, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στους φορολογουμένους να εκμεταλλεύονται τυχόν κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν.
(7)  Για τη θέσπιση πλαισίου που να συνάδει με την έκθεση του ΟΟΣΑ για την BEPS όσον αφορά τις ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και να είναι εξίσου αποτελεσματικό, είναι σημαντικό η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 να περιλαμβάνει επίσης κανόνες σχετικά με τις υβριδικές μεταβιβάσεις, τις εισαγόμενες ασυμφωνίες και να εξετάζει το πλήρες φάσμα των αποτελεσμάτων διπλής έκπτωσης, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται στους φορολογουμένους να εκμεταλλεύονται τυχόν κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή τυποποίηση και συντονισμός των εν λόγω κανόνων μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν τη θέσπιση κυρώσεων κατά των φορολογούμενων που εκμεταλλεύονται τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για την εξάλειψη της πρακτικής των χρονικών διαφορών στις φορολογικές δηλώσεις σε κάθε δικαιοδοσία, γεγονός που οδηγεί σε ασυμφωνίες στα φορολογικά αποτελέσματα. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι φορολογούμενοι έχουν κοινοποιήσει την πληρωμή σε όλες τις εμπλεκόμενες δικαιοδοσίες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν όλες τις αιτίες των ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, καλύπτοντας τα πιθανά κενά και προλαμβάνοντας τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, και όχι να περιορίζονται αποκλειστικά σε προσπάθειες εξασφάλισης φορολογικών εσόδων.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Δεδομένου ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 περιλαμβάνει κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν επίσης στην εν λόγω οδηγία κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους φορολογουμένους που υπόκεινται σε φόρο επί των εταιρειών σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων που είναι κάτοικοι σε τρίτες χώρες. Είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι φορολογούμενη εταιρεία σε κράτος μέλος.
(8)  Δεδομένου ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 περιλαμβάνει κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των κρατών μελών, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθούν επίσης στην εν λόγω οδηγία κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους φορολογουμένους που υπόκεινται σε φόρο επί των εταιρειών σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των μόνιμων εγκαταστάσεων των οντοτήτων που είναι κάτοικοι σε τρίτες χώρες. Είναι απαραίτητο να καλύπτονται όλες οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες ή συναφείς ρυθμίσεις στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε περίπτωση που τουλάχιστον ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι φορολογούμενη εταιρεία σε κράτος μέλος.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι κανόνες για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ασυμφωνιών που προκύπτουν από αλληλοσυγκρουόμενους φορολογικούς κανόνες δύο (ή περισσότερων) περιοχών δικαιοδοσίας. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τα γενικά χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος μιας περιοχής δικαιοδοσίας.
(9)  Είναι σημαντικό οι κανόνες για τις υβριδικές αναντιστοιχίες να εφαρμόζονται αυτόματα κάθε φορά που μια πληρωμή έρχεται εκτός συνόρων και έχει αφαιρεθεί στο τέλος πληρώνουν, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί το κίνητρο της φοροδιαφυγής και καταστάσεις αναντιστοιχίας που προκύπτουν από διπλές εκπτώσεις, συγκρούσεις όσον αφορά το νομικό χαρακτηρισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων, πληρωμές και οντότητες ή συγκρούσεις στην κατανομή των πληρωμών. Δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων το οικείο κράτος μέλος είτε αρνείται την έκπτωση για πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες είτε επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση συμπερίληψης της πληρωμής στο φορολογητέο του εισόδημα.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση της μόνιμης εγκατάστασης προκύπτουν όταν υφίσταται ασυμφωνία φορολογικών αποτελεσμάτων επειδή οι κανόνες που ισχύουν στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση, όσον αφορά την κατανομή των εσόδων και των δαπανών μεταξύ διαφόρων τμημάτων της ίδιας οντότητας, είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους κανόνες της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η κατοικία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου προκύπτει ασυμφωνία αποτελέσματος λόγω του ότι μια μόνιμη εγκατάσταση δεν λαμβάνεται υπόψη ως αποτέλεσμα εφαρμογής της νομοθεσίας που ισχύει στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται το υποκατάστημα. Οι εν λόγω ασυμφωνίες αποτελέσματος ενδέχεται να οδηγούν σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση, σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση και θα πρέπει, συνεπώς, να εξαλειφθούν. Στην περίπτωση των μόνιμων εγκαταστάσεων που δεν λαμβάνονται υπόψη, το κράτος μέλος στο οποίο ο φορολογούμενος είναι κάτοικος θα πρέπει να υποχρεώνει τον φορολογούμενο να περιλαμβάνει στο φορολογητέο εισόδημά του, το εισόδημα το οποίο σε αντίθετη περίπτωση θα αποδιδόταν στη μόνιμη εγκατάσταση.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Για τη διασφάλιση της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζονται μόνο οι περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος φοροαποφυγής μέσω της χρήσης ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να καλύπτονται οι ρυθμίσεις για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ του φορολογουμένου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεών του, καθώς και για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλονται σε δομημένη ρύθμιση στην οποία εμπλέκεται ένας φορολογούμενος.
διαγράφεται
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)   Προκειμένου να παρασχεθεί ένας επαρκώς σφαιρικός ορισμός της «συνδεδεμένης επιχείρησης» για τους σκοπούς των κανόνων σχετικά με τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης κάθε οντότητα που ανήκει στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς, κάθε επιχείρηση στην οποία ο φορολογούμενος ασκεί σημαντική επιρροή στον τομέα της διαχείρισης και, αντιστρόφως, κάθε επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση του φορολογουμένου.
διαγράφεται
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)   Οι ασυμφωνίες που αφορούν ειδικότερα τον υβριδικό χαρακτήρα οντοτήτων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασκεί, τουλάχιστον, αποτελεσματικό έλεγχο επί των υπόλοιπων συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απαιτείται μια συνδεδεμένη επιχείρηση να ανήκει στην κατοχή του φορολογουμένου ή άλλης συνδεδεμένης επιχείρησης, ή να έχει στην κατοχή της τον φορολογούμενο ή άλλη συνδεδεμένη επιχείρηση, μέσω συμμετοχής με δικαιώματα ψήφου, με κεφάλαιο ή με δικαίωμα είσπραξης των κερδών, σε ποσοστό 50 % ή περισσότερο.
διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών οντοτήτων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες ενδέχεται να οδηγούν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος είτε αρνείται την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες είτε επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση καταχώρισης της πληρωμής στο οικείο φορολογητέο εισόδημα, ανάλογα με την περίπτωση.
(15)  Δεδομένου ότι οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών οντοτήτων στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες βάσει των οποίων το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος είτε αρνείται την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες είτε επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση καταχώρισης της πληρωμής στο οικείο φορολογητέο εισόδημα, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Οι υβριδικές μεταβιβάσεις μπορεί να οδηγούν σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση εάν, λόγω μεταβίβασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου βάσει δομημένης ρύθμισης, η υποκείμενη απόδοση του συγκεκριμένου μέσου αντιμετωπίζεται ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης. Ως υποκείμενη απόδοση λογίζονται τα έσοδα που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο μέσο και προκύπτουν από αυτό. Αυτή η διαφοροποίηση όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση ή σε πίστωση φόρου σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας για τον ίδιο παρακρατούμενο φόρο στην πηγή. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ασυμφωνίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Σε περίπτωση έκπτωσης χωρίς καταχώριση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για την εξουδετέρωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικού χρηματοπιστωτικού μέσου ή υβριδικής οντότητας που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση. Σε περίπτωση διπλής πίστωσης φόρου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να περιορίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την πίστωση φόρου κατ’ αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα όσον αφορά την υποκείμενη απόδοση.
(17)  Οι υβριδικές μεταβιβάσεις μπορεί να οδηγούν σε διαφορετική φορολογική μεταχείριση εάν, λόγω μεταβίβασης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, η υποκείμενη απόδοση του συγκεκριμένου μέσου αντιμετωπίζεται ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης. Ως υποκείμενη απόδοση λογίζονται τα έσοδα που συνδέονται με το μεταβιβαζόμενο μέσο και προκύπτουν από αυτό. Αυτή η διαφοροποίηση όσον αφορά τη φορολογική μεταχείριση ενδέχεται να οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση ή σε πίστωση φόρου σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας για τον ίδιο παρακρατούμενο φόρο στην πηγή. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ασυμφωνίες θα πρέπει να εξαλειφθούν. Σε περίπτωση έκπτωσης χωρίς καταχώριση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν και για την εξουδετέρωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικού χρηματοπιστωτικού μέσου ή υβριδικής οντότητας που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση. Σε περίπτωση διπλής πίστωσης φόρου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θα πρέπει να περιορίζει τα οφέλη που προκύπτουν από την πίστωση φόρου κατ’ αναλογία προς το καθαρό φορολογητέο εισόδημα όσον αφορά την υποκείμενη απόδοση.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Οι εισαγόμενες ασυμφωνίες μετατοπίζουν την επίπτωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των μερών τρίτων χωρών στη δικαιοδοσία κράτους μέλους μέσω της χρήσης μη υβριδικού μέσου, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των κανόνων που εξουδετερώνουν τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Πληρωμή που εκπίπτει σε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών βάσει δομημένης ρύθμισης που αφορά ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ τρίτων χωρών. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω εισαγόμενων ασυμφωνιών, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν κανόνες οι οποίοι δεν επιτρέπουν την έκπτωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που το αντίστοιχο εισόδημα από την πληρωμή αυτή συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με έκπτωση που προκύπτει βάσει ρύθμισης για ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικού μέσου η οποία οδηγεί σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση μεταξύ τρίτων χωρών.
(19)  Οι εισαγόμενες ασυμφωνίες μετατοπίζουν την επίπτωση μιας ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ των μερών τρίτων χωρών στη δικαιοδοσία κράτους μέλους μέσω της χρήσης μη υβριδικού μέσου, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό την αποτελεσματικότητα των κανόνων που εξουδετερώνουν τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Πληρωμή που εκπίπτει σε κράτος μέλος μπορεί να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δαπανών βάσει δομημένης ρύθμισης που αφορά ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ τρίτων χωρών. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω εισαγόμενων ασυμφωνιών, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν κανόνες οι οποίοι δεν επιτρέπουν την έκπτωση μιας πληρωμής σε περίπτωση που το αντίστοιχο εισόδημα από την πληρωμή αυτή συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με έκπτωση που προκύπτει βάσει ρύθμισης για ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικού μέσου ή συναφή ρύθμιση η οποία οδηγεί σε διπλή έκπτωση ή σε έκπτωση χωρίς καταχώριση μεταξύ τρίτων χωρών.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς συνολικά έναντι των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών διαφέρουν μεταξύ τους και ότι η ανεξάρτητη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη απλώς θα αναπαραγάγει τον υφιστάμενο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις ως προς την αλληλουχία των διαφόρων εθνικών μέτρων. Επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι η έλλειψη συντονισμού. Απεναντίας, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και της ανάγκης να υιοθετηθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Με τον καθορισμό του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας για την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί μόνο στο να επιτύχει το αναγκαίο επίπεδο συντονισμού εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της.
(21)  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς συνολικά για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη όταν ενεργούν μεμονωμένα, δεδομένου ότι τα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών διαφέρουν μεταξύ τους και ότι η ανεξάρτητη ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη απλώς θα αναπαραγάγει τον υφιστάμενο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Η προσέγγιση αυτή θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι αδυναμίες και οι στρεβλώσεις ως προς την αλληλουχία των διαφόρων εθνικών μέτρων. Επομένως, το αποτέλεσμα θα είναι η έλλειψη συντονισμού. Απεναντίας, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και της ανάγκης να υιοθετηθούν λύσεις που να ανταποκρίνονται στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης. Συνεπώς, η Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η μετάβαση από μια προσέγγιση χωριστής οντότητας σε μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη φορολογία των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. Με τον καθορισμό του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας για την εσωτερική αγορά, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί μόνο στο να επιτύχει το αναγκαίο επίπεδο συντονισμού εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της υλοποίησης των στόχων της.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί σαφής και αποτελεσματική εφαρμογή, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη συνέπεια στις συστάσεις της δημοσίευσης του ΟΟΣΑ με τίτλο «Εξουδετέρωση των επιπτώσεων των ρυθμίσεων για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δράση 2 - 2015 Τελική Έκθεση».
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή,
(23)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση αυτή.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Τα κράτη μέλη οφείλουν να ανταλλάσσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα και τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την καταπολέμηση των φορολογικών ασυμφωνιών και τη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής της οδηγίας (EΕ) 2016/1164,
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
-1)   Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Το άρθρο -9α θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται σε όλες τις οντότητες οι οποίες αντιμετωπίζονται ως διαφανείς για φορολογικούς σκοπούς από κράτος μέλος»,
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 3
α)   στο σημείο 4), το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
διαγράφεται
«Για τους σκοπούς του άρθρου 9, ως συνδεδεμένη επιχείρηση νοείται επίσης η οντότητα που ανήκει στον ίδιο ενοποιημένο όμιλο για λογιστικούς σκοπούς στον οποίο ανήκει και ο φορολογούμενος, η επιχείρηση στην οποία ο φορολογούμενος ασκεί σημαντική επιρροή στον τομέα της διαχείρισης ή η επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή στη διαχείριση του φορολογουμένου. Εφόσον η ασυμφωνία αφορά υβριδική οντότητα, ο ορισμός της συνδεδεμένης επιχείρησης τροποποιείται ώστε η απαίτηση του 25 τοις εκατό αντικαθίσταται από απαίτηση 50 τοις εκατό»·
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 4 – εδάφιο 3
αα)   στο σημείο 4), το τρίτο εδάφιο διαγράφεται·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
9)  «ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η κατάσταση μεταξύ φορολογουμένου και συνδεδεμένης επιχείρησης ή η δομημένη ρύθμιση μεταξύ μερών σε διαφορετικές φορολογικές δικαιοδοσίες, όπου οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή οντότητας, ή στην αντιμετώπιση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης:
9)  «ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων»: η κατάσταση μεταξύ φορολογουμένου και άλλης οντότητας, όπου οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα οφείλεται στις διαφορές ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιό του, ή είναι το αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση πληρωμών προς μια υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, ή πληρωμών, δαπανών ή ζημιών που βαρύνουν μια υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, ή είναι το αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση μιας τεκμαιρόμενης πληρωμής που πραγματοποιείται μεταξύ δύο τμημάτων της ίδιας φορολογούμενης οντότητας ή διαφορών στην αναγνώριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης:
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  υπάρχει έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για μια πληρωμή στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία έχει την πηγή της η πληρωμή χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της ίδιας πληρωμής στην άλλη περιοχή δικαιοδοσίας («έκπτωση χωρίς καταχώριση»),
β)  υπάρχει έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για μια πληρωμή σε οποιαδήποτε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή («περιοχή δικαιοδοσίας του πληρωτή») χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς της ίδιας πληρωμής σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή δικαιοδοσίας προς την οποία θεωρείται ότι έχει κατευθυνθεί η πληρωμή («περιοχή δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωμής») («έκπτωση χωρίς καταχώριση»),
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  σε περίπτωση διαφορών ως προς την αντιμετώπιση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης, μη φορολόγηση εισοδήματος το οποίο έχει την πηγή του σε μια περιοχή δικαιοδοσίας χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς του ίδιου εισοδήματος στην άλλη περιοχή δικαιοδοσίας («μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση»).
γ)  σε περίπτωση διαφορών ως προς την αναγνώριση μιας εμπορικής παρουσίας ως μόνιμης εγκατάστασης, μη φορολόγηση εισοδήματος το οποίο έχει την πηγή του σε μια περιοχή δικαιοδοσίας χωρίς αντίστοιχη καταχώριση για φορολογικούς σκοπούς του ίδιου εισοδήματος στην άλλη περιοχή δικαιοδοσίας («μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση»),
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
γα)   πληρωμή προς υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, εφόσον η ασυμφωνία οφείλεται σε διαφορές στην αναγνώριση των πληρωμών προς τη μόνιμη εγκατάσταση ή την υβριδική οντότητα,
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ β (νέο)
γβ)   πληρωμή που οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση ως αποτέλεσμα πληρωμής προς μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 2
Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων υφίσταται μόνο στον βαθμό που η ίδια εκπίπτουσα πληρωμή, οι ίδιες δαπάνες ή οι ίδιες ζημίες που προκύπτουν σε δύο περιοχές δικαιοδοσίας υπερβαίνουν το ποσό του εισοδήματος που καταχωρίζεται και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας και που μπορεί να αποδοθεί στην ίδια πηγή.
Ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων ως αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση πληρωμών, δαπανών ή ζημιών που βαρύνουν υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση ή διαφορών στην αναγνώριση τεκμαιρόμενης πληρωμής μεταξύ δύο τμημάτων της ίδιας φορολογούμενης οντότητας, υφίσταται μόνο στον βαθμό που η προκύπτουσα έκπτωση στην περιοχή δικαιοδοσίας προέλευσης συμψηφίζεται με στοιχείο που δεν καταχωρίζεται και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας μεταξύ των οποίων προέκυψε η ασυμφωνία. Ωστόσο, σε περίπτωση που η πληρωμή η οποία οδηγεί στην εν λόγω ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί επίσης και σε ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων που οφείλεται σε διαφορές στον νομικό χαρακτηρισμό χρηματοπιστωτικού μέσου ή πληρωμής που πραγματοποιείται στο πλαίσιό του, ή είναι αποτέλεσμα διαφορών στην αναγνώριση πληρωμών προς υβριδική οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση, θεωρείται ότι υφίσταται ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στον βαθμό που η πληρωμή οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος
Οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων περιλαμβάνουν επίσης τη μεταβίβαση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου βάσει δομημένης ρύθμισης στην οποία εμπλέκεται φορολογούμενος, σε περίπτωση που η υποκείμενη απόδοση του μεταβιβαζόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου αντιμετωπίζεται για φορολογικούς σκοπούς ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης, που είναι για φορολογικούς σκοπούς κάτοικοι διαφορετικών περιοχών δικαιοδοσίας, με συνέπεια να προκύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Οι ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων περιλαμβάνουν επίσης τη μεταβίβαση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου στην οποία εμπλέκεται φορολογούμενος, σε περίπτωση που η υποκείμενη απόδοση του μεταβιβαζόμενου χρηματοπιστωτικού μέσου αντιμετωπίζεται για φορολογικούς σκοπούς ως προερχόμενη ταυτόχρονα από περισσότερα από ένα εκ των μερών της ρύθμισης, που είναι για φορολογικούς σκοπούς κάτοικοι διαφορετικών περιοχών δικαιοδοσίας, με συνέπεια να προκύπτει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 α (νέο)
βα)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«9α) «υβριδική οντότητα»: κάθε οντότητα ή ρύθμιση που θεωρείται πρόσωπο, για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας περιοχής δικαιοδοσίας και του οποίου το εισόδημα ή οι δαπάνες θεωρούνται εισόδημα ή δαπάνες ενός ή περισσότερων άλλων προσώπων σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλης περιοχής δικαιοδοσίας·»
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία (EΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 9 β (νέο)
ββ)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«9β) «μόνιμη εγκατάσταση η οποία δεν λαμβάνεται υπόψη»: οιαδήποτε ρύθμιση η οποία θεωρείται ότι οδηγεί σε μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η έδρα, και η οποία δεν θεωρείται ότι οδηγεί σε μόνιμη εγκατάσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η μόνιμη εγκατάσταση·»
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 11
11)   «δομημένη ρύθμιση»: ρύθμιση που αφορά ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων όπου η ασυμφωνία αποτιμάται στους όρους της ρύθμισης ή ρύθμιση που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παράγει αποτέλεσμα ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, εκτός εάν δεν μπορούσε ευλόγως να αναμένεται ότι ο φορολογούμενος ή συνδεδεμένη επιχείρηση είχε επίγνωση της ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων και δεν συμμετείχε στην αποτίμηση της αξίας του φορολογικού οφέλους που συνεπάγεται η ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.»·
διαγράφεται
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 2 – σημείο 11 α (νέο)
γα)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«11α) «δικαιοδοσία του πληρωτή»: η δικαιοδοσία όπου είναι εγκατεστημένη η υβριδική οντότητα ή η μόνιμη εγκατάσταση ή όπου θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή.»
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, η έκπτωση χορηγείται μόνο στο κράτος μέλος όπου έχει την πηγή της η πληρωμή αυτή, προκύπτουν δαπάνες ή ζημίες.
1.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στο κράτος μέλος που αποτελεί την περιοχή δικαιοδοσίας του επενδυτή.
Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στην οποία εμπλέκεται τρίτη χώρα οδηγεί σε διπλή έκπτωση για την ίδια πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα.
Στην περίπτωση που η έκπτωση γίνει δεκτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του επενδυτή, η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του πληρωτή. Στο βαθμό που εμπλέκεται τρίτη χώρα, το βάρος της απόδειξης ότι δεν έγινε δεκτή από την τρίτη χώρα επωμίζεται ο φορολογούμενος.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, το κράτος μέλος του πληρωτή αρνείται την έκπτωση των εν λόγω πληρωμών.
2.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση, η έκπτωση δεν γίνεται δεκτή στο κράτος μέλος που αποτελεί την περιοχή δικαιοδοσίας του δικαιούχου των εν λόγω πληρωμών. Στην περίπτωση που η έκπτωση γίνει δεκτή στην περιοχή δικαιοδοσίας του πληρωτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος απαιτεί από τον φορολογούμενο να συμπεριλάβει το ποσό της πληρωμής, που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσε σε ασυμφωνία, στο εισόδημα στην περιοχή δικαιοδοσίας του δικαιούχου της πληρωμής.
Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στην οποία εμπλέκεται τρίτη χώρα οδηγεί σε έκπτωση χωρίς καταχώριση:
(i)   εάν η πληρωμή έχει την πηγή της σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος αρνείται την έκπτωση ή
(ii)   εάν η πληρωμή έχει την πηγή της σε τρίτη χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει την εν λόγω πληρωμή στη φορολογητέα βάση, εκτός εάν η τρίτη χώρα έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση ή έχει επιβάλει την υποχρέωση καταχώρισης της εν λόγω πληρωμής.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων μεταξύ κρατών μελών στην οποία εμπλέκεται μόνιμη εγκατάσταση οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση, το κράτος μέλος όπου ο φορολογούμενος είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση.
3.  Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων συνεπάγεται εισόδημα από μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη το οποίο δεν υπόκειται σε φορολόγηση στο κράτος μέλος στο οποίο ο φορολογούμενος είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς, το εν λόγω κράτος μέλος επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει το εισόδημα το οποίο διαφορετικά θα αποδιδόταν στη μόνιμη εγκατάσταση που δεν λαμβάνεται υπόψη.
Στον βαθμό που μια ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων στην οποία εμπλέκεται μόνιμη εγκατάσταση που βρίσκεται σε τρίτη χώρα οδηγεί σε μη φορολόγηση χωρίς καταχώριση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος επιβάλλει στον φορολογούμενο την υποχρέωση να καταχωρίσει στη φορολογητέα βάση το εισόδημα που αποδίδεται στη μόνιμη εγκατάσταση στην τρίτη χώρα.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Τα κράτη μέλη αρνούνται την έκπτωση για οποιαδήποτε πληρωμή την οποία πραγματοποιεί φορολογούμενος, εφόσον με την εν λόγω πληρωμή χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα εκπίπτουσες δαπάνες, με αποτέλεσμα να προκύπτει, μέσω μιας συναλλαγής ή σειράς συναλλαγών, ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Στον βαθμό που μια πληρωμή φορολογουμένου προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες που οφείλονται σε ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση, από τη φορολογητέα βάση, της εν λόγω πληρωμής του φορολογουμένου προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει αρνηθεί ήδη την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες που θα μπορούσαν να εκπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας.
4.  Στον βαθμό που μια πληρωμή φορολογουμένου προς οντότητα σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες που οφείλονται σε ασυμφωνία στη μεταχείριση υβριδικών μέσων σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας εκτός της Ένωσης, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση, από τη φορολογητέα βάση, της εν λόγω πληρωμής του φορολογουμένου προς την οντότητα σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει αρνηθεί ήδη την έκπτωση για την πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες που θα μπορούσαν να εκπίπτουν σε δύο διαφορετικές περιοχές δικαιοδοσίας.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.  Στον βαθμό που η αντίστοιχη καταχώριση μιας εκπίπτουσας πληρωμής από φορολογούμενο προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή η οποία, λόγω ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δεν καταχωρίζεται από τον δικαιούχο της πληρωμής στην οικεία φορολογική βάση, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για την εν λόγω πληρωμή από τον φορολογούμενο προς συνδεδεμένη επιχείρηση σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για τη μη καταχωρισθείσα πληρωμή.
5.  Στον βαθμό που η αντίστοιχη καταχώριση μιας εκπίπτουσας πληρωμής από φορολογούμενο σε τρίτη χώρα συμψηφίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με πληρωμή η οποία, λόγω ασυμφωνίας στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, δεν καταχωρίζεται από τον δικαιούχο της πληρωμής στην οικεία φορολογική βάση, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση από τη φορολογητέα βάση για την εν λόγω πληρωμή από τον φορολογούμενο σε τρίτη χώρα, εκτός εάν μία από τις εμπλεκόμενες τρίτες χώρες έχει ήδη αρνηθεί την έκπτωση για τη μη καταχωρισθείσα πληρωμή.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο -9 α (νέο)
3α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο -9α
Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων
Στην περίπτωση στην οποία μία ή περισσότερες συνδεδεμένες οντότητες μη κάτοικοι που κατέχουν μερίδιο κέρδους σε υβριδική οντότητα που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, βρίσκονται σε περιοχή ή περιοχές δικαιοδοσίας που θεωρούν την υβριδική οντότητα υποκείμενη στον φόρο, η υβριδική οντότητα θεωρείται κάτοικος του εν λόγω κράτους μέλους και φορολογείται για το εισόδημά της στον βαθμό που το εισόδημα αυτό δεν φορολογείται με άλλο τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους ή οποιασδήποτε άλλης περιοχής δικαιοδοσίας.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164
Άρθρο 9 α – παράγραφος 1
Στον βαθμό που μια πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογουμένου που είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς τόσο σε κράτος μέλος όσο και σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας, εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας και η εν λόγω πληρωμή, οι δαπάνες ή οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν στο κράτος μέλος του φορολογουμένου με φορολογητέο εισόδημα το οποίο δεν καταχωρίζεται στην τρίτη χώρα, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα.».
Στον βαθμό που μια πληρωμή, δαπάνες ή ζημίες φορολογουμένου που είναι κάτοικος για φορολογικούς σκοπούς τόσο σε κράτος μέλος όσο και σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους και της εν λόγω τρίτης χώρας, εκπίπτουν από τη φορολογητέα βάση και στις δύο περιοχές δικαιοδοσίας και η εν λόγω πληρωμή, οι δαπάνες ή οι ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν στο κράτος μέλος του φορολογουμένου με φορολογητέο εισόδημα το οποίο δεν καταχωρίζεται στην τρίτη χώρα, το κράτος μέλος του φορολογουμένου αρνείται την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τις δαπάνες ή τις ζημίες, εκτός εάν το έχει ήδη πράξει η τρίτη χώρα. Αυτή η άρνηση έκπτωσης εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος είναι «άπατρις» για φορολογικούς σκοπούς.». Το βάρος της απόδειξης ότι η τρίτη χώρα έχει αρνηθεί την έκπτωση για την εν λόγω πληρωμή, τη δαπάνη ή τη ζημία επωμίζεται ο φορολογούμενος.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0408.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0457.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0310.


Συμφωνία επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Δανίας και της Ευρωπόλ *
PDF 388kWORD 51k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η σύναψη από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της Ευρωπόλ (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (07281/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0120/2017),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ)(1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(2), όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου (EE) 2017/290(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών(4), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Προέδρου της Επιτροπής και του Πρωθυπουργού της Δανίας, στις 15 Δεκεμβρίου 2016, στην οποία τονίζονται οι επιχειρησιακές ανάγκες, αλλά και ο εξαιρετικός και μεταβατικός χαρακτήρας της προβλεπόμενης ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας,

–  έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα δήλωση, στην οποία τονίζεται ότι η προβλεπόμενη ρύθμιση προϋποθέτει την παραμονή της Δανίας στην Ένωση και στον χώρο Σένγκεν, την υποχρέωση της Δανίας να εφαρμόσει πλήρως στο δανικό δίκαιο την οδηγία (EΕ) 2016/680(5) για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της αστυνομίας έως την 1η Μαΐου 2017, και τη συμφωνία της Δανίας για την εφαρμογή της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρμοδιότητας του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έλαβε χώρα στη Δανία στις 3 Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με το Πρωτόκολλο αριθ. 22 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες(6), και συγκεκριμένα την παράγραφο 4 στην οποία ζητείται να προβλεφθεί για τη μελλοντική ρύθμιση μεταξύ Ευρωπόλ και Δανίας ημερομηνία λήξης πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος, προκειμένου να διασφαλιστεί ο μεταβατικός χαρακτήρας της με στόχο μια πιο μόνιμη ρύθμιση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0164/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που πρόκειται να διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 25 της συμφωνίας επιχειρησιακής και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και της Ευρωπόλ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται τακτικά και καλείται να γνωμοδοτήσει, ιδίως μέσω της μικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ευρωπόλ που πρόκειται να συγκροτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794(7)·

5.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες βάσει του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου, προκειμένου να δοθεί για ακόμη μία φορά στη Δανία η δυνατότητα να συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Ευρωπόλ·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπόλ.

(1) ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.
(2) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12.
(3) ΕΕ L 42 της 18.2.2017, σ. 17.
(4) ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.
(5) Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89).
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0023.
(7) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).


Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο
PDF 381kWORD 47k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό της Ildikó Gáll-Pelcz ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))
P8_TA(2017)0137A8-0166/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0110/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0166/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2017, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψηφίου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με τη πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί η Ildikó Gáll-Pelcz μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.


Ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015
PDF 558kWORD 75k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2015 (2016/2098(INI))
P8_TA(2017)0138A8-0161/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2015 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων για το 2015 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση βιωσιμότητας του 2015, την έκθεση του 2015 σχετικά με το πλαίσιο αξιολόγησης τριών πυλώνων για τις πράξεις της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ, και την έκθεση του 2015 για τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων εκτός ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σχετικά με τις δραστηριότητες καταπολέμησης της απάτης – 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΤΕπ για τη διαφάνεια το 2015 και την έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας του υπεύθυνου συμμόρφωσης στην ΕΤΕπ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τα επιχειρησιακά σχέδια 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 του Ομίλου ΕΤΕπ και το εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2014-2016 του ΕΤΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ και το πρωτόκολλο αριθ. 28 σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 11ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2012(1), της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2013(2), της 28ης Απριλίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) – Ετήσια έκθεση για το 2014(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την εξωτερική εντολή της ΕΤΕπ 2007-2013(4), και την απόφαση αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, με την οποία χορηγείται εγγύηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτός της Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 670/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012, τροποποιητικό της απόφασης αριθ. 1639/2006/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007 για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας(6) (σχετικά με την πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2015, με τίτλο «Συνεργασία για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Ο ρόλος των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών (ΕΑΤ) για τη στήριξη του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη» (COM(2015)0361),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2016 με τίτλο «Επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη Απολογισμός του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και τα επόμενα βήματα» (COM(2016)0359),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παράταση της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), καθώς και τη θέσπιση τεχνικών βελτιώσεων για το εν λόγω Ταμείο και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (COM(2016)0597, SWD(2016)0297 και SWD(2016)0298),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση πράξεων της ΕΤΕπ σχετικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ΕΤΣΕ, του Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 2/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για αύξηση και παράταση του ΕΤΣΕ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»,

–  έχοντας υπόψη τον ειδικό έλεγχο που διεξήγαγε η εταιρεία Ernst & Young στις 8 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 («κανονισμός ΕΤΣΕ»),

–  έχοντας υπόψη την τριμερή συμφωνία του Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή, της 22ας Ιουλίου 2016, της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0161/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεσμεύεται από τις συνθήκες να συμβάλλει στην ολοκλήρωση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ μέσω ειδικών επενδυτικών μέσων, όπως δάνεια, μετοχές, εγγυήσεις, μηχανισμοί επιμερισμού του κινδύνου και συμβουλευτικές υπηρεσίες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, ως ο μεγαλύτερος δημόσιος δανειστής παγκοσμίως, ασκεί τις δραστηριότητές της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, παρέχοντας ανταγωνιστικούς όρους στους πελάτες και ευνοϊκές συνθήκες για τη στήριξη των πολιτικών και των έργων της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ ως εξειδικευμένο μέσο της ΕΕ για παροχή επενδυτικών κεφαλαίων και εγγυήσεων που αποσκοπούν πρωτίστως στη στήριξη των ΜΜΕ, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συντάξει τρεις διαφορετικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ: μια έκθεση σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ (την οποία συνέταξαν η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Προϋπολογισμών), μια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ (την οποία συνέταξε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού) και μια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των έργων του ΕΤΣΕ (την οποία συνέταξαν η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η Επιτροπή Προϋπολογισμών)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διασφαλίσεις κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας περιλαμβάνονται στις συμβατικές διατάξεις των συμβάσεων που υπογράφονται μεταξύ του Ομίλου ΕΤΕπ και των αντισυμβαλλομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ απαιτεί από τους αντισυμβαλλομένους τη συμμόρφωση με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα έπρεπε να επιβάλει πρόσθετες συμβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ειδικών ζητημάτων διαφάνειας και ακεραιότητας με βάση τα αποτελέσματα δέουσας επιμέλειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δρα ως βραχίονας υλοποίησης της στρατηγικής ΕΕ 2020 και των εμβληματικών πρωτοβουλιών με το να εξασφαλίζει τη χρήση δημόσιων επενδύσεων με σκοπό την υποκατάσταση ή τη διόρθωση των κενών της χρηματοπιστωτικής αγοράς και να ενεργοποιεί νέους ενωσιακούς μοχλούς ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταλυτική επίδραση που έχει η συγκέντρωση πόρων από την ΕΤΕπ αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καθορισμό της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ και για τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας παγκοσμίου κύρους οικονομίας όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τις υποδομές και την ελκυστικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ συνιστούν μια δέσμη οικολογικών κινήτρων για να βελτιώσει η ΕΕ πολύ περισσότερο τις δυνατότητές της ώστε να εξακολουθήσει να αποτελεί κέντρο ευκαιριών και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού ανταγωνισμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που έχει ως στόχο να αναστρέψει την αρνητική τάση που παρατηρείται στον τομέα των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κινητοποιώντας τη διοχέτευση νέας και ιδιωτικής χρηματοοικονομικής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία με στόχο την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων, στρατηγικών και βιώσιμων επενδύσεων σε ολόκληρη την Ένωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη τον επί του παρόντος αυξανόμενο αριθμό χρηματοοικονομικών μέσων που σχεδιάζονται και προωθούνται από την ΕΤΕπ, από τις κοινοπραξίες δημόσιου - ιδιωτικού τομέα έως την τιτλοποίηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα αυτά ενέχουν τον κίνδυνο να οδηγήσουν σε κοινωνικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους της ΕΤΕπ χρηματοδότηση ενεργειών εκτός της ΕΕ υποστηρίζει πρωτίστως τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ενώ παράλληλα διευρύνει την προβολή και τις αξίες της Ένωσης και συμβάλλει στη διατήρηση της σταθερότητας τρίτων χωρών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται συνεχώς προσοχή στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που συνδέονται με την πολιτική και τη διαχείριση των επιδόσεων της ΕΤΕπ καθώς και με τη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφάνεια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ ως θεμελιώδες προσόν του επιχειρηματικού της μοντέλου και ως χαρτοφυλάκιο ισχυρών και υψηλής ποιότητας στοιχείων ενεργητικού με υγιή επενδυτικά σχέδια κατά την υλοποίηση του ΕΤΣΕ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ δεν έχει λάβει ακόμα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε εφαρμογή των συστάσεων και των εκκλήσεων του Κοινοβουλίου που διατυπώθηκαν στα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ προηγούμενων ετών·

Βελτίωση της βιωσιμότητας της επενδυτικής πολιτικής της ΕΤΕπ

1.  σημειώνει ότι το 2015 υπογράφτηκαν συμβάσεις για έργα αξίας 77,5 δισεκατομμυρίων EUR (σε σύγκριση με τα 77 δισεκατομμύρια EUR του 2014), εκ των οποίων 69,7 δισεκατομμύρια EUR διοχετεύθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ και 7,8 δισεκατομμύρια EUR εκτός της ΕΕ·

2.  επικροτεί τις ετήσιες εκθέσεις της ΕΤΕπ για το 2015 και τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται σε αυτές, καθώς και τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για καλύτερη παρουσίαση και υποβολή στοιχείων σχετικά με τη συμβολή (ή την προσθετικότητα) της ΕΤΕπ και τα αποτελέσματα·

3.  υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για υποβολή μιας περισσότερο ολοκληρωμένης και εναρμονισμένης ετήσιας έκθεσης για καλύτερη επισκόπηση και αξιολόγηση των συνολικών δραστηριοτήτων και δανειοδοτικών προτεραιοτήτων της ΕΤΕπ· τονίζει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συγκεντρώνει και να παράσχει λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο και επιτευχθέντα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και την προστιθέμενη αξία, στα κράτη μέλη και εκτός της ΕΕ·

4.  τονίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕπ πρέπει να αποτελούν μέρος και να συνάδουν σταθερά με τη γενική στρατηγική και τους τομείς πολιτικής προτεραιότητας της ΕΕ, όπως ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στον μηχανισμό για την ανάπτυξη και την απασχόληση και στο Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης, εφαρμόζοντας παράλληλα τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια δημοσιονομικής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικού αντίκτυπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ·

5.  τονίζει την ανάγκη παρουσίασης συγκεκριμένων και συνοπτικών αποτελεσμάτων σχετικά με το πώς οι εξωτερικές επενδύσεις της ΕΤΕπ έχουν συμβάλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της ΕΕ και στην ανάπτυξη της δημιουργίας ικανοτήτων στις περιφέρειες·

6.  προτρέπει θερμά την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την κάλυψη των ελλείψεων σε σχέση με τις επενδύσεις, την αγορά και συγκεκριμένους τομείς και να επενδύσει σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής σύγκλισης της ΕΕ, ισχυρότερου επενδυτικού περιβάλλοντος, υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης και αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρη την ΕΕ·

7.  υπενθυμίζει ότι η στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ισχυρότερης συνοχής αποτελεί κυρίαρχο στόχο και ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να προβλέπει καλύτερα τις διαρθρωτικές προκλήσεις, ιδίως προκλήσεις που συνδέονται με την επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και την ψηφιακή και βασιζόμενη στη γνώση οικονομία, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες οικονομικές ευκαιρίες, καινοτομία και να προωθηθεί η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας και η καλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σύμφωνα με τους στόχους των πολιτικών για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια· τονίζει ότι η διαδικασία επανεκβιομηχάνισης πρέπει να υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, αφενός, και τις διαφορετικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία, αφετέρου, πάντοτε όμως συνεκτιμώντας δεόντως τον σεβασμό για το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων και των πολιτών·

8.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να δίνει συστηματικά προσοχή σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον σχεδιασμό των επενδυτικών δράσεων και των αποφάσεων χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά διασυνοριακές πτυχές· θεωρεί αναγκαίο να επενδύσει η ΕΤΕπ μακροπρόθεσμα σε μεγάλης και μικρής κλίμακας βιώσιμα έργα συστημικής σημασίας που δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

9.  τονίζει ότι η ευρωστία των χρηματοδοτούμενων έργων θα πρέπει εξ ορισμού να αξιολογείται όχι μόνο με βάση την οικονομική τους σημασία αλλά και με εξίσου ισχυρή έμφαση στην περιβαλλοντική και κοινωνική τους βιωσιμότητα, καθώς και στην πολιτική, διασυνοριακή και περιφερειακή σημασία αυτών των έργων· υπενθυμίζει ότι ο καθορισμός προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για έργα με σαφή και βιώσιμα αποτελέσματα και αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση πρέπει εξακολουθήσει να αποτελεί βασική κατευθυντήρια αρχή·

10.  αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕπ αποτελεί βασικό παράγοντα, αναγκαίο για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ, την τόνωση της απασχόλησης, την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης στα κράτη μέλη και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων μέσω της χρήσης ανανεούμενων μέσων, ιδίως μέσω πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των ταμείων εγγυήσεων και μέσω της μόχλευσης·

11.  πιστεύει ότι χρειάζεται να εξασφαλιστεί μια ανθεκτική, βιώσιμη και σταθερή ενωσιακή στρατηγική χρηματοδότησης που θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη, θα ενισχύσει την απασχόληση και θα βοηθήσει ορισμένους τομείς της οικονομίας και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές να καλύψουν την καθυστέρησή τους· υπενθυμίζει ότι χρειάζονται παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν ποιοτική διαφορά, ιδίως μακροπρόθεσμα, και ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα, την έρευνα, τις υποδομές και την απασχόληση· πιστεύει ότι η επιλογή των έργων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα πλεονεκτήματά τους, το δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ στο σύνολό της και την ουσιαστική προσθετικότητά τους, ενδεχομένως στο πλαίσιο ενός υψηλότερου προφίλ κινδύνου·

12.  επαναλαμβάνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χαρακτήρα των μεμονωμένων έργων που χρηματοδοτούνται άμεσα και έμμεσα μέσω των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, και ιδίως όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και τον προσδοκώμενο αντίκτυπό τους στην οικονομία του κάθε κράτους μέλους·

13.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του Κοινοβουλίου σχετικά με τον καθορισμό μιας ισορροπημένης στρατηγικής με δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ κρατών μελών, στην οποία θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές· παρατηρεί ότι το 73 % της δανειοδοτικής δραστηριότητας της ΕΤΕπ για το 2015 (51 δισεκατομμύρια EUR) επικεντρώνεται σε έξι κράτη μέλη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι δεν είναι όλα τα κράτη μέλη ή όλες οι περιφέρειες σε θέση να επωφελούνται εξίσου από επενδυτικές δυνατότητες·

14.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕπ για παροχή κοινής τεχνικής βοήθειας επί τόπου στις διαχειριστικές αρχές και τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένης στοχοθετημένης κατάρτισης μέσω της πλατφόρμας fi-compass·

15.  καλεί την ΕΤΕπ να αναβαθμίσει την επικοινωνιακή της πολιτική αφενός με τα δυνητικά ενδιαφερόμενα μέρη και τους ιδιώτες επενδυτές σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές και τα χρηματοδοτικά μέσα, και αφετέρου με τους πολίτες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν·

16.  καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να επιταχύνουν τη δημοσιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων τους καθώς και την παροχή στήριξης και συμβουλών, προκειμένου να αυξηθεί η χρηματοδότηση έργων των τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΜΕ και να απλουστευθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ και ο συνδυασμός επιχορηγήσεων με δάνεια και χρηματοδοτικά μέσα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για δυνητικούς δικαιούχους, προσδίδοντας έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στις διοικητικές αρχές όσον αφορά την παροχή πληροφοριών, την καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών προς τους τελικούς δικαιούχους·

17.  θεωρεί θεμελιώδους σημασίας να διατηρηθεί η αξιολόγηση ΑΑΑ της ΕΤΕπ, για να διαφυλαχθεί η πρόσβασή της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές υπό τους βέλτιστους όρους δανειοληψίας, και να διαδοθούν τα οφέλη στην επενδυτική στρατηγική της και στους όρους δανειοδότησης· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει δική της νοοτροπία αντιμετώπισης των κινδύνων προκειμένου να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συμπληρωματικότητά της, καθώς και τις συνεργίες μεταξύ των παρεμβάσεών της και των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ·

18.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα εν γένει υψηλά έξοδα και δαπάνες των κονδυλίων που διαχειρίζονται η ΕΤΕπ/το ΕΤαΕ κατά την εφαρμογή χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως αποκαλύφθηκε σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013» και ενθαρρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξάγει παρόμοιους ελέγχους για την τρέχουσα περίοδο·

Παρακολούθηση του αντίκτυπου της ΕΤΕπ στην υλοποίηση βασικών τομέων δημόσιας πολιτικής

19.  επισημαίνει την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των πράξεων της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ το 2015 με βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης τριών πυλώνων με στόχο την αξιολόγηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση των υφιστάμενων αποτελεσμάτων και τη μέτρηση του αντίκτυπου των τεσσάρων βασικών στόχων δημόσιας πολιτικής (PPG), δηλαδή του τομέα καινοτομίας και δεξιοτήτων (22,7 % των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ το 2015, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 15,8 δισεκατομμύρια EUR), του τομέα χρηματοδότησης ΜΜΕ και χρηματοδότησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (28,5 % των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ, ή 19,8 δισεκατομμύρια EUR), του τομέα υποδομών (24,5 %, ή 17,1 δισεκατομμύρια EUR) και του τομέα περιβάλλοντος (24,3 %, ή 16,9 δισεκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει μια επιλογή εκροών και αποτελεσμάτων για τις νέες συμβάσεις ενεργειών που υπογράφτηκαν με σκοπό να καταδειχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, χωρίς όμως να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εποπτευόμενα τρέχοντα αποτελέσματα ή τον υφιστάμενο αντίκτυπο·

20.  εκφράζει τη λύπη του διότι στην ετήσια έκθεση του 2015 για τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ εντός της ΕΕ δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προσδοκώμενα και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στο πλαίσιο των δύο εγκάρσιων στόχων πολιτικής της, δηλαδή της δράσης για το κλίμα και της συνοχής· εκφράζει την ανησυχία του διότι το 2015 η ΕΤΕπ δεν έφθασε στο προβλεπόμενο επίπεδο του 30% στις επενδύσεις για τη συνοχή (επιτεύχθηκε το 25,2 % στο εσωτερικό της ΕΕ) και διότι η πρόβλεψη για το 2016 (27 %) είναι επίσης κάτω από το στόχο του 30 %· καλεί επιτακτικά την ΕΤΕπ να καταστήσει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή πρωταρχικό στόχο της δημόσιας πολιτικής και να ξεκινήσει την υποβολή λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της·

21.  εκφράζει επίσης τη λύπη του διότι η επικαιροποίηση της μεθοδολογίας τριών πυλώνων, που στόχευε στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΤΣΕ, δεν οδήγησε σε εναρμόνιση των εκθέσεων της ΕΤΕπ που υποβάλλονται για τις δραστηριότητες στο εσωτερικό της ΕΕ με τις εκθέσεις που υποβάλλονται για τις δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, ούτε και στην συμπερίληψη αναλυτικών και ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τα απτά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο εσωτερικό της ΕΕ· ζητεί την κοινοποίηση περισσότερων πληροφοριών σε επίπεδο έργων, παρέχοντας δημόσια πρόσβαση στις εκθέσεις αξιολόγησης και εκτίμησης έργων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των τριών πυλώνων (3 Pillar Assessment – 3PA) και στο πλαίσιο μέτρησης των αποτελεσμάτων (Results Measurement – ReM)·

22.  τονίζει ότι μια φιλόδοξη επενδυτική στρατηγική πρέπει να συνδυαστεί με σαφή μέσα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που εγγυώνται τη διαχείριση των επιδόσεων·

23.  καλεί την ΕΤΕπ να δίνει συνεχώς έμφαση στον έλεγχο των επιδόσεών της μέσω αξιολογήσεων των επιδόσεων και αποδεδειγμένου αντίκτυπου· παροτρύνει την ΕΤΕπ να εξακολουθήσει να καθορίζει τους δικούς της δείκτες παρακολούθησης, ειδικότερα τους δείκτες προσθετικότητας, προκειμένου να αξιολογείται ο αντίκτυπος όσο το δυνατόν νωρίτερα στο στάδιο ανάπτυξης του έργου και να παρέχεται στο διοικητικό συμβούλιο επαρκής ενημέρωση για τον προσδοκώμενο αντίκτυπο, ιδίως όσον αφορά τη συμβολή στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ·

24.  αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση ενός αυξανόμενου χαρτοφυλακίου και μιας ροής διαφόρων έργων και, συνεπώς, της συνολικής διαχείρισης των δεικτών· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ορθή παρακολούθηση·

25.  προτρέπει την ΕΤΕπ να κρατήσει μια περισσότερο προορατική στάση απέναντι στα κράτη μέλη, παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και συμβουλευτικές υπηρεσίες απευθείας στους δικαιούχους για την προετοιμασία επενδυτικών έργων μεγάλης κλίμακας μέσω καλύτερης συνεργασίας με αρμόδιες εθνικές και αποκεντρωµένες αρχές ή με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες·

Συστήματα χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

26.  υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ είναι σε παγκόσμια κλίμακα αρμόδια για την εξασφάλιση της ελκυστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή, μέσω της προώθησης ενός ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος για τις εταιρείες και τς επιχειρήσεις·

27.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ και οι εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην οικονομία της ΕΕ, στους τομείς της απασχόλησης και της ανάπτυξης· στηρίζει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να εντείνει τη στήριξη που παρέχει σε όλους τους τύπους ΜΜΕ (κεφάλαιο εκκίνησης, νεοσύστατες επιχειρήσεις, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι), δίνοντας έμφαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα που παρέχουν μεγάλες δυνατότητες απασχόλησης στους νέους· καλεί, σε αυτό το πλαίσιο, την ΕΤΕπ να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ·

28.  σημειώνει ότι η στήριξη της ΕΤΕπ προς τις ΜΜΕ ανήλθε περίπου στο 36,6 % της χρηματοδότησής της το 2015, γεγονός που δημιούργησε μόχλευση ύψους 39,7 δισεκατομμυρίων EUR για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και στήριξε 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

29.  επικροτεί τις προσπάθειες που καταβάλλει το ΕΤΕ προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ σε έξι σήμερα χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Φινλανδία, Ρουμανία, Μάλτα), οι οποίες αναμένεται να λάβουν νέα δάνεια για ΜΜΕ ύψους περίπου 8,5 δισεκατομμύρια EUR με ευνοϊκούς όρους· ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν σε μεγαλύτερη κλίμακα την πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτή μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος για τους χρηματοδοτικούς ενδιάμεσους φορείς· εκτιμά, ως εκ τούτου, την πρόταση της Επιτροπής να παρατείνει τη διάρκεια της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ έως το 2020· τονίζει ωστόσο ότι η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο, καθώς η χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ ιδίως για την περίοδο μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· καλεί την ΕΤΕπ να ελέγξει και να ενισχύσει τη χρήση του μέσου της τιτλοποίησης· ζητεί προς τούτο να βελτιωθεί η πολιτική επικοινωνίας της ΕΤΕπ καθώς και οι διοικητικοί όροι της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ ώστε να επιτευχθούν καλύτερες επιδόσεις· καλεί το ΕΤΕπ να δημοσιεύσει έκθεση στην οποία να παρουσιάζονται λεπτομερώς οι επιτυχίες και οι αποτυχίες του προγράμματος·

30.  επικροτεί την καθιέρωση νέων μέσων, που συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής, όπως το μέσο ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενεργειακή απόδοση (PF4EE), η πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ και τα χρηματοδοτικά μέσα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), που αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· σημειώνει τις δραστηριότητες του ΕΤΕ, ιδίως τα χρηματοδοτικά μέσα για το COSME (ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ) και το Innovfin, τα οποία επωφελήθηκαν από το ΕΤΣΕ το 2015, διπλασιάζοντας το ποσό των δανείων που εγγυάται·

31.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει το προφίλ κινδύνου των παρεμβάσεων, ιδίως όταν παρέχει στήριξη σε ΜΜΕ οι οποίες αναλαμβάνουν κινδύνους ή αναπτύσσονται σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές ή σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από έλλειψη σταθερότητας· πιστεύει επίσης ότι ο τομέας των ΜΜΕ και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση αποτελεί επαναλαμβανόμενο και μακροχρόνιο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω·

Καινοτομία

32.  στηρίζει όλα τα κίνητρα για καινοτομία με γνώμονα την αγορά, την κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να διατηρηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και μια προσεκτική χρήση των πόρων· στηρίζει τα κίνητρα που συμβάλλουν στη φιλοδοξία της ΕΕ να αποτελέσει μια κυκλική, βασισμένη στη γνώση και ψηφιακή οικονομία και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

33.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί ήδη επενδύσεις των εταιρειών ασφαλείας της ΕΕ στην έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά τις μη στρατιωτικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες διπλής χρήσης· είναι της άποψης ότι, όσον αφορά τις τεχνολογίες διπλής χρήσης, η ΕΤΕπ θα πρέπει να στηρίξει καταρχάς τις συγκεκριμένες επενδύσεις λόγω της εμπορικής τους χρήσης σε μη στρατιωτικές εφαρμογές – παραδείγματα τέτοιου είδους έργων της ΕΤΕπ περιλαμβάνονται ήδη σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης για προμήθειες αεροσκαφών και διαστημοπλοίων, συστήματα ραντάρ, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ασφάλεια υπολογιστικού νέφους, μικροηλεκτρονική και εμβόλια·

34.  επισημαίνει ότι τα δάνεια που παρασχέθηκαν για καινοτόμα έργα το 2015 ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των 18,7 δισεκατομμυρίων EUR, και επικροτεί τη μεγαλύτερη έμφαση που δίδεται από την ΕΤΕπ στις επενδύσεις στην καινοτομία·

35.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ, μέσω της συνεχούς παροχής στήριξης σε μη στρατιωτικές τεχνολογίες και τεχνολογίες διπλής χρήσης, θα μπορούσε να αυξήσει τη στήριξή της στον τομέα της ασφάλειας της ΕΕ εντός του καθιερωμένου νομικού της πλαισίου· κάτι τέτοιο περιλαμβάνει πράξεις που επωφελούνται από το ΕΤΣΕ·

Υποδομές

36.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να στηρίζει ένα πρόγραμμα υποδομών βασιζόμενο σε αποδοτικά έργα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας με ιδίους πόρους της και εφαρμόζοντας μέσα δανειακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μηχανισμού Συνδεδεμένη Ευρώπη, εξετάζοντας παράλληλα τη συμβατότητά τους με τους στόχους της πολιτικής για το περιβάλλον, το κλίμα και την περιφερειακή ανάπτυξη· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα για την υλοποίηση υποδομών και έργων στο πλαίσιο μακροπεριφερειακών στρατηγικών·

37.  χαιρετίζει το επίπεδο της χρηματοδότησης των στόχων που αφορούν την οικονομική και κοινωνική συνοχή (17 634 δισεκατομμύρια EUR) και την αγροτική και αστική ανάπλαση (5 467 δισεκατομμύρια EUR), και συνιστά τη διατήρησή του· θεωρεί ότι οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικής συνοχής και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)· τονίζει ότι είναι σημαντική η διατήρηση τακτικού διαλόγου με τις διαχειριστικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστούν συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων·

38.  καλεί την ΕΤΕπ, την Επιτροπή, και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές από κοινού με τις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα να εντείνουν τη συνεργασία τους προκειμένου να δημιουργήσουν μεγαλύτερες συνενέργειες μεταξύ των ΕΔΕΤ και των χρηματοδοτικών μέσων και των δανειοδοτήσεων της ΕΤΕπ καθώς και να μειώσουν τα διοικητικά βάρη, να απλουστεύσουν τις διαδικασίες, να αυξήσουν τις διοικητικές δυνατότητες, να δώσουν ώθηση στην εδαφική ανάπτυξη και συνοχή και να βελτιώσουν την ενημέρωση για τα ΕΔΕΤ και τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕ· θεωρεί ότι είναι περιορισμένες οι πληροφορίες που διατίθενται σχετικά με τις δραστηριότητες μικτής χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε έργα και προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή· ζητεί από την ΕΤΕπ να ανταποκριθεί στον ρόλο της ως δημόσιου οργανισμού και να καταβάλει πιο φιλόδοξες προσπάθειες όσον αφορά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την προβολή, προκειμένου να αποφευχθεί η ασάφεια· καλεί την ΕΤΕπ να αναπτύξει μια πολιτική προβολής των δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών, προκειμένου να δοθεί σε όλους τους δημόσιους φορείς και σε όλους τους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στα προγράμματά της·

39.  υπογραμμίζει ότι, λόγω της αυξημένης χρήσης χρηματοδοτικών μέσων στην πολιτική συνοχής, απαιτείται ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, προκειμένου να καταστεί δυνατή και μια καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων και των συνεπειών του ρόλου της ΕΤΕπ·

40.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση των κονδυλίων που τους έχουν διατεθεί από τα ΕΔΕΤ και της δυνατότητας της προσθετικότητας, συμπληρώνοντας έτσι τα δάνεια της ΕΤΕπ και τα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, επιπλέον ένα μεγαλύτερο συνδυασμό των επιχορηγήσεων με τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ προκειμένου να βελτιωθεί το αποτέλεσμα μόχλευσης των ΕΔΕΤ· ζητεί να ηγηθεί η ΕΤΕπ της διαδικασίας αυτής δεδομένου ότι διαθέτει σχετική εμπειρογνωμοσύνη και λογοδοτεί απέναντι στους μετόχους της, γεγονός που θα τη βοηθήσει να καταστήσει αποδοτικές τις επενδύσεις της·

41.  καλεί την ΕΤΕπ να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις της στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και των έργων που στοχεύουν στην αστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να συνεχίσει να στηρίζει τους παραδοσιακούς και καινοτόμους κλάδους στην ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, την ανάπτυξη ειδικών χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη της εφαρμογής μακροπεριφερειακών και στρατηγικών σχεδίων δράσης·

Επένδυση στο περιβάλλον και στο κλίμα

42.  προτρέπει την ΕΤΕπ να επικεντρώσει τη δράση της για το κλίμα στη βιωσιμότητα των διατομεακών έργων στο πλαίσιο των στόχων της διάσκεψης COP21 και να στηρίξει την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποδοτική χρήση των πόρων· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανήλθε σε 3,4 δισεκατομμύρια EUR·

43.  καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει την προσοχή που αφιερώνει ιδιαίτερα σε έργα υποδομών φυσικού αερίου, δεδομένου ιδίως ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο στην Ευρώπη μειώνεται, ενώ ξεκινούν νέα μεγάλης κλίμακας έργα κατασκευής νέων αγωγών και τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου· εκφράζει την ανησυχία του ότι οι επενδύσεις της ΕΤΕπ σε υποδομές φυσικού αερίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επενδύσεις μη αξιοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού·

44.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η ανάπτυξη μιας αγοράς για βιώσιμα πράσινα έργα, ενισχύοντας πρωτίστως τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας και ιδίως μέσω μιας πράσινης αγοράς ομολόγων·

Η συμβολή της ΕΤΕπ στη διαχείριση παγκόσμιων ζητημάτων

45.  σημειώνει την αύξηση της εξωτερικής εντολής από 10 σε 27 δισεκατομμύρια EUR, με πρόσθετο προαιρετικό ποσό ύψους 3 δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει την ανάγκη για σταθερή διατήρηση της συμμόρφωσης της εν λόγω εντολής με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδότηση· επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου προς το ΕΕΣ να συντάξει ειδική έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ·

46.  επικροτεί την ικανότητα ταχείας προσαρμογής της ΕΤΕπ στις διεθνείς προκλήσεις· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει την παροχή στήριξης στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που συνδέονται με την παγκόσμια πρόκληση της μετανάστευσης, ενσωματώνοντας την πτυχή της ανάπτυξης και προωθώντας την οικονομική ανθεκτικότητα·

Παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας και της προσθετικότητας του ΕΤΣΕ

47.  σημειώνει ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι η μόχλευση συνολικού ποσού 315 δισεκατομμυρίων EUR μέσω της ΕΤΕπ σε πρόσθετες επενδύσεις και νέα έργα στην πραγματική οικονομία έως το 2018· παρατηρεί ότι έχουν εγκριθεί 97 έργα υποδομών και καινοτομίας, και έχουν συναφθεί 192 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ, τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολική προσδοκώμενη επένδυση ύψους 115,7 δισεκατομμυρίων EUR·

48.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση του ΕΤΣΕ έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στο προφίλ και το επιχειρηματικό μοντέλο της ΕΤΕπ όσον αφορά τις διαδικασίες και την παρακολούθηση των δανειοδοτήσεων και των συμβάσεων·

49.  σημειώνει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η πρόσθετη ικανότητα ανάληψης κινδύνων, ο Όμιλος ΕΤΕπ αναπτύσσει διάφορα νέα προϊόντα που θα επιτρέψουν την ανάληψη μεγαλύτερων κινδύνων (π.χ. οφειλές μειωμένης εξασφάλισης, μερίδια συμμετοχής, επιμερισμός κινδύνου με τράπεζες) και έχει αναθεωρήσει την οικεία πολιτική ανάληψης πιστωτικού κινδύνου και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, με σκοπό την αύξηση της ευελιξίας· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ αυξάνει τη στήριξή της σε καινοτόμες εταιρείες ή έργα υποδομών, με παράλληλη στήριξη του ΕΤΣΕ· σημειώνει ότι η ΕΤΕπ έχει τη δυνατότητα να παρέχει στήριξη σε μεγαλύτερο αριθμό ανάλογων επισφαλών έργων χωρίς να παρεκκλίνει από τις αρχές της ορθής διαχείρισης·

50.  υπενθυμίζει ότι στόχος του ΕΤΣΕ είναι να εντοπίσει συγκεκριμένα, πραγματικά καινοτόμα έργα με προφίλ υψηλότερου κινδύνου, με τη συνεργασία νέων αντισυμβαλλόμενων από τον ιδιωτικό τομέα, σε σύγκριση με άλλα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΤΕπ, και παράλληλα να επιτύχει σημαντική διασυνοριακή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία κατά την υλοποίηση των έργων που έχουν επιλεγεί, καθώς και αποτελεσματική συμβολή στην επίτευξη των υφιστάμενων κοινών στόχων πολιτικής της ΕΕ·

51.  αναγνωρίζει ότι το ΕΤΣΕ είναι ένας μηχανισμός της αγοράς· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν επαρκή ικανότητα για να μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν·

52.  σημειώνει ότι, κατά την εφαρμογή του διαύλου του ΕΤΣΕ, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική εμβέλεια, προς όφελος των στόχων συνοχής και βιωσιμότητας· ζητεί από την ΕΤΕπ να διορθώσει τις υφιστάμενες γεωγραφικές ανισορροπίες που παρατηρούνται στο εσωτερικό της Ένωσης και την τομεακή συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου του ΕΤΣΕ, ιδίως στο πλαίσιο υποδομών και καινοτομίας (IIW) και στο πλαίσιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEW), βελτιώνοντας τις συμβουλευτικές της δραστηριότητες για την ανάπτυξη έργων στα κράτη μέλη και την τεχνική βοήθεια μέσω του ευρωπαϊκού κόμβου επενδυτικών συμβουλών (ΕΚΕΣ), εξετάζοντας τη δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των επιλέξιμων τομέων για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ ή βελτιώνοντας την προσαρμογή του είδους και του μεγέθους των έργων στις ανάγκες της αγοράς στα κράτη μέλη·

53.  καλεί την ΕΤΕπ να εξετάζει προσεκτικά, κατά τη διαδικασία επιλογής, την πραγματική προσθετικότητα και τις νέες δυναμικές παράλληλα με την ένταση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος, τα οποία μπορεί να ποικίλλουν μεταξύ των έργων, ιδίως σε τομείς στους οποίους δεν συμμετείχαν ήδη η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ, σε περιπτώσεις αστοχίας της αγοράς ή σε μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες·

54.  σημειώνει ότι η μόχλευση ποικίλλει μεταξύ των έργων, κυρίως λόγω της κλίμακας, της πολυπλοκότητας και της συσχέτισής τους με σημαντικές τομεακές προκλήσεις και προσδοκίες των τελικών δικαιούχων στο πλαίσιο της έλλειψης δημόσιων πόρων· θεωρεί ότι η υπόθεση ενός μέσου δεκαπενταπλάσιου αποτελέσματος μόχλευσης μπορεί να μετρηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού κύκλου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τομέων· θεωρεί, επίσης, ότι η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων δεν αξιολογείται με βάση μόνο το δυναμικό των χρηματοδοτικών μέσων αλλά και τα μετρήσιμα αποτελέσματα·

55.  καλεί την ΕΤΕπ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της προσθετικότητας και να παράσχει σχετικές ποιοτικές πληροφορίες διαχείρισης σχετικά με την υλοποίηση των δεδηλωμένων στόχων του ΕΤΣΕ, καταδεικνύοντας την ουσιαστική προσθετικότητα και τον αντίκτυπό τους σε σχέση με τα σημεία αναφοράς αλλά και εν όψει της επέκτασης του ΕΤΣΕ μετά το 2017·

56.  θεωρεί σημαντικό για την κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα να απαλλάξει η ΕΤΕπ τους επενδυτές από ορισμένους κινδύνους που χαρακτηρίζουν δυνητικά έργα· καλεί, επίσης την ΕΤΕπ να βελτιώσει τόσο την ελκυστικότητα όσο και την προβολή του ΕΤΣΕ στις επενδυτικές κατευθυντήριες γραμμές και στα επενδυτικά έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, καταρτίζοντας περαιτέρω μια περισσότερο αποτελεσματική πολιτική για αύξηση της ενημέρωσης μεταξύ δυνητικών ιδιωτικών επενδυτών·

57.  σημειώνει ότι το ΕΤΣΕ (μέσω του SMEW) αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την παροχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης στις ΜΜΕ, δηλαδή έως και 75 δισεκατομμύρια EUR της συνολικής επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από το ΕΤΣΕ σε διάστημα τριών ετών, παράλληλα με τις δανειοδοτικές ικανότητες της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει μια μόνιμη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εγγυήσεων στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και να βελτιωθεί η ανάπτυξη εγγυήσεων και δανειακών προϊόντων βασισμένων σε ευρωπαϊκές εγγυήσεις·

59.  καλεί την ΕΤΕπ να αδράξει την ευκαιρία που παρουσιάζεται μέσω του ΕΤΣΕ για αύξηση της χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα οποία είναι μικρότερης κλίμακας, εκτός δικτύου, αποκεντρωμένα, και αφορούν τους πολίτες και τις κοινότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λήψη χρηματοδότησης από άλλες πηγές·

60.  σημειώνει επίσης την αύξηση των ειδικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ όσον αφορά τον όγκο που προέκυψε από το πρώτο έτος υλοποίησης του ΕΤΣΕ, η οποία αντανακλά την εξέλιξη της συνετής νοοτροπίας κινδύνων και της δανειοδοτικής πολιτικής της ΕΤΕπ·

61.  επιμένει, για σκοπούς λογοδοσίας, στην ανάπτυξη επενδύσεων που θα επικεντρώνονται στα αποτελέσματα και θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από την επιτροπή επενδύσεων με βάση τον πίνακα δεικτών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ορθώς στοχοθετημένα έργα ως προς τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να καταστεί δυνατή η αντικειμενική επισκόπηση της προσθετικότητας, της προστιθέμενης αξίας και της συνέπειάς τους με πολιτικές της Ένωσης ή με άλλες κλασικές πράξεις της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τη βαθμολόγηση των έργων που γίνονται αποδέκτες εγγυήσεων του ΕΤΣΕ με γνώμονα τον πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών του ΕΤΣΕ·

62.  σημειώνει ότι, μελλοντικά, η ΕΤΕπ παραμένει ανοιχτή στη διενέργεια διαλόγου με τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόβλεψη περαιτέρω ρυθμίσεων για μια περισσότερη δομημένη, λιγότερο αποσπασματική προσέγγιση στον διάλογο μεταξύ Κοινοβουλίου-ΕΤΕπ· η ΕΤΕπ και το Κοινοβούλιο εργάζονται προς το παρόν για την ταχεία σύναψη της επίσημης συμφωνίας για το ΕΤΣΕ, στην οποία καθορίζονται διατάξεις για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιό του – συμπεριλαμβανομένης της υποβολής ετήσιας έκθεσης σχετικά με το ΕΤΣΕ στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο·

Εμβάθυνση της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και του εσωτερικού ελέγχου της ΕΤΕπ ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης

63.  πιστεύει ότι η ενίσχυση του οικονομικού ρόλου της ΕΤΕπ, η αυξημένη επενδυτική της ικανότητα και η χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διασφάλιση των πράξεων της ΕΤΕπ πρέπει να συνοδεύονται από μεγαλύτερη διαφάνεια και ενισχυμένη λογοδοσία προκειμένου να διασφαλιστεί ο πραγματικός δημόσιος έλεγχος των δραστηριοτήτων της, η επιλογή των έργων και οι προτεραιότητες χρηματοδότησης·

64.  καλεί την ΕΤΕπ να επικαιροποιεί τακτικά τη χαρτογράφηση των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και να προσαρμόζει την οικεία νοοτροπία περί κινδύνων στο πρόσφατο επιχειρηματικό μοντέλο της και στον αυξανόμενο όγκο του χαρτοφυλακίου της, τα οποία συνδέονται με την υλοποίηση νέων μέσων με το ΕΤΣΕ, με τους διάφορους μηχανισμούς, τις πλατφόρμες επενδύσεων και τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου· καλεί, επίσης στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να συμπεριλάβει στη χαρτογράφηση των κινδύνων μη χρηματοπιστωτικά ζητήματα, όπως η κοινωνική ή/και η περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την εφαρμογή του προληπτικού πλαισίου της ΕΤΕπ για διάθεση ανάληψης κινδύνων προκειμένου να ενισχυθεί η παρακολούθηση των κινδύνων και η εποπτεία της προέλευσης, της κυριότητας και της διαχείρισης των κινδύνων· υπενθυμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ενός ενιαίου και ομοιογενούς πλαισίου ελέγχου·

65.  επικροτεί την υψηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕπ, με ποσοστό απομειωμένων δανείων ύψους 0,3% επί του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της, γεγονός που επιβεβαιώνει τις σταθερά συνετές πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζει η ΕΤΕπ καθώς και τη διατήρηση της ισχυρής πιστοληπτικής της ικανότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές·

66.  επικροτεί το γεγονός ότι η πολιτική διαφάνειας της ΕΤΕπ βασίζεται στην αρχή της κοινοποίησης, και ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφορίες της ΕΤΕπ· υπενθυμίζει τη σύσταση για δημοσίευση στον ιστότοπο της ΕΤΕπ μη εμπιστευτικών εγγράφων, όπως εταιρικά επιχειρησιακά σχέδια προηγούμενων ετών, διοργανικές συμφωνίες και μνημόνια, και καλεί την ΕΤΕπ να μην σταματήσει εκεί, αλλά να συνεχίσει να αναζητά συνεχώς τρόπους βελτίωσης και δημιουργίας υψηλότερων προτύπων·

67.  επικροτεί την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής του Ομίλου ΕΤΕπ για τη διαφάνεια για το 2015, καθώς και την επικείμενη αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΤΕπ για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος·

68.  υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ όχι μόνο οδηγεί σε ενίσχυση της συνολικής λογοδοσίας και αξιοπιστίας της ΕΤΕπ, παρέχοντας σαφή εικόνα του είδους των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών και των τελικών δικαιούχων, αλλά συμβάλλει και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των χρηματοδοτούμενων έργων παράλληλα με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής στην απάτη και τη διαφθορά στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο· ζητεί την ευθυγράμμιση της ΕΤΕπ με το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αποκλεισμού που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

69.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι η ΕΤΕπ παρέχει τριπλάσιες χρηματοδοτήσεις σε σύγκριση με εκείνες της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχει αποκλείσει μόλις 3 δικαιούχους σε σχέση με την Παγκόσμια Τράπεζα που έχει αποκλείσει 820· προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατάσταση, ζητεί να ενταχθεί η ΕΤΕπ στο δίκτυο άλλων δημόσιων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αποκλεισμού· πρόκειται για ένα δίκτυο που περιλαμβάνει την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ)·

70.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αύξηση της διαφάνειας των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ στις δραστηριότητές της με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και με τους τελικούς δικαιούχους προκειμένου να αποφευχθούν αντισυμβαλλόμενοι με αρνητικό ιστορικό, αντισυμβαλλόμενοι που έχουν ενταχθεί σε μαύρη λίστα και αντισυμβαλλόμενοι με πιθανές συνδέσεις με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, υπεράκτιες δραστηριότητες ή οργανωμένο έγκλημα· θεωρεί ότι η χρήση κριτηρίων για την επιλογή των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, καθώς και η διάθεση επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με την πραγματική κυριότητα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων τραστ, ιδρυμάτων και φορολογικών παραδείσων, αποτελούν βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται μόνιμα· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τους συμβατικούς της όρους ενσωματώνοντας ρήτρα ή αναφορά στη χρηστή διακυβέρνηση προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι για την ακεραιότητα και την καλή φήμη·

71.  προτείνει να ακολουθήσει η ΕΤΕπ το παράδειγμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (ΔΟΧ) του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και να αρχίσει την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα υποέργα υψηλού κινδύνου που χρηματοδοτεί μέσω εμπορικών τραπεζών (τους κύριους διαμεσολαβητές/τα κύρια χρηματοπιστωτικά σχήματα που χρησιμοποιεί η ΕΤΕπ για να χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ)·

72.  επικροτεί τις τακτικές συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών και τις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη των πολιτικών της ΕΤΕπ·

73.  ζητεί να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο διαφάνειας στην πολιτική κοινοποίησης της ΕΤΕπ όσον αφορά τα διοικητικά της όργανα, ιδίως μέσω της κοινοποίησης των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΤΕπ και του διοικητικού συμβουλίου του ΕΤΕ ή της επιτροπής επενδύσεων του ΕΤΣΕ, καθώς και όσον αφορά έργα δημοσίου συμφέροντος που επωφελούνται από την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και επηρεάζουν εδάφη και πολίτες της ΕΕ· θεωρεί ότι η κοινοποίηση του πίνακα δεικτών αποτελεί ορθή πρακτική για κάθε πράξη και για τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σε επίπεδο βασικών και επιμέρους έργων·

74.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με το σύστημα εργολαβιών και υπεργολαβιών και για την εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, καθώς και για τη διασφάλιση της πρόσβασης του Κοινοβουλίου στις σχετικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και έγγραφα, σε κάθε περίπτωση·

75.  επικροτεί την διορατική στάση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την άσκηση δημόσιου ελέγχου στην ΕΤΕπ· εκφράζει έντονη ανησυχία διότι στους τρέχοντες μηχανισμούς της ΕΤΕπ εντοπίστηκαν ελλείψεις ως προς την πρόληψη των πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ, προκειμένου να προλαμβάνει καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων στους κόλπους των διοικητικών της οργάνων, καθώς και πιθανά ζητήματα μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα, να λάβει υπόψη τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή και να αναθεωρήσει τον κώδικα δεοντολογίας της το συντομότερο δυνατόν·

76.  θεωρεί ότι οι Αντιπρόεδροι της ΕΤΕπ δεν θα πρέπει να είναι πλέον υπεύθυνοι για έργα στις χώρες καταγωγής τους, δεδομένου του σαφούς περιθωρίου συγκρούσεων συμφερόντων και του γεγονότος ότι μόνο μια μειοψηφία των κρατών μελών έχουν δικούς τους Αντιπροέδρους·

77.  επικροτεί την αναθεώρηση των κανόνων της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών (υπηρεσία ΜΚ) και την ανανέωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και της ΕΤΕπ· ζητά διευκρινίσεις από την ΕΤΕπ για την καθυστέρηση στην έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης που αφορά την αναθεώρηση των πολιτικών και των διαδικασιών του μηχανισμού καταγγελιών της· σημειώνει ότι μια τέτοια διαδικασία αναθεώρησης παρέχει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού καταγγελιών, προκειμένου, επίσης, να θεσπιστεί μηχανισμός συστηματικής ροής πληροφοριών απευθείας μεταξύ της υπηρεσίας ΜΚ και των διευθυντών· τονίζει ότι η διοίκηση της ΕΤΕπ θα πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στον Διαμεσολαβητή και στο Κοινοβούλιο παρουσιάζοντας πώς οι συστάσεις των μηχανισμών καταγγελιών αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές και τις πρακτικές της τράπεζας· τονίζει, επιπλέον, ότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας ΜΚ θα υποβάλλει μία φορά τον χρόνο στο Κοινοβούλιο την έκθεση δραστηριοτήτων της υπηρεσίας και την αξιολόγησή της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει η τράπεζα τις συστάσεις της υπηρεσίας ΜΚ·

78.  ζητεί από τη ΕΤΕπ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στον αγώνα της κατά της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης και της φοροαποφυγής, κατά των παράτυπων δραστηριοτήτων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω της πολιτικής της για τις μη διαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας και του πλαισίου της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML-CFT)·

79.  καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει σταθερή συνεργασία με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρικής ή φορολογικής δέουσας επιμέλειας ή μέσω της αναθεώρησης της πολιτικής «γνωρίστε τον πελάτη σας» και να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο και το κοινό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει την πολιτική της για τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

80.  θεωρεί ότι η εξωτερική προληπτική εποπτεία της ΕΤΕπ χρήζει προσεκτικής εξέτασης, όπως επεσήμανε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του·

81.  σημειώνει το συμπέρασμα της επικαιροποιημένης τριμερούς συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ, της Επιτροπής και του ΕΕΣ τον Σεπτέμβριο του 2016 και καλεί το ΕΕΣ να διενεργεί ελέγχους σχετικά με τις επιδόσεις των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ σε διάφορους τομείς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, όταν οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με τη χρήση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

82.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει ετησίως έκθεση μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους (μέχρι τον Ιούνιο), αρχής γενομένης από το 2018, σχετικά με την πορεία της εφαρμογής από την αρχή του τρέχοντος ΠΔΠ και σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί, σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία διαχειρίζεται και υλοποιεί ο όμιλος ΕΤΕπ και τα οποία λειτουργούν με πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να χρησιμοποιεί την έκθεση κατά τη διαδικασία απαλλαγής·

83.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις που σχετίζονται με την ΕΤΕπ·

Υλοποίηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου

84.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση και το καθεστώς προηγούμενων συστάσεων που εξέδωσε το Κοινοβούλιο στα ετήσια ψηφίσματά του, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο των δανειοδοτικών της δραστηριοτήτων·

85.  καλεί την ΕΤΕπ να αναθεωρήσει την πολιτική της για την πρόληψη και αποτροπή των απαγορευμένων συμπεριφορών κατά τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ, θεσπίζοντας ως αναγκαία απαίτηση να σταματήσει η ΕΤΕπ να χρηματοδοτεί ή/και να εγκρίνει περαιτέρω εκταμιεύσεις δανείων σε έργα όπου οι εθνικές αρχές ή η OLAF διεξάγουν έρευνα για διαφθορά και απάτη·

o
o   o

86.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0201.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 77.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0200.
(4) ΕΕ L 280 της 27.10.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 135 της 8.5.2014, σ. 1.
(6) ΕΕ L 204 της 31.7.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.


Θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων ***I
PDF 391kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0701),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφος 2, 175 και 197 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0373/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Απριλίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0374/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017 έως 2020 και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

P8_TC1-COD(2015)0263


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/825.)

(1) ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 47.
(2) ΕΕ C 240 της 1.7.2016, σ. 49.


Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς ***I
PDF 401kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))
P8_TA(2017)0140A8-0340/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0543),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0352/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Οκτωβρίου 2016(1)

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0340/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς (2018)

P8_TC1-COD(2016)0259


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/864.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης, το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018) ανέρχεται στο ποσό των 8 εκατομμυρίων EUR. Για τη χρηματοδότηση της προετοιμασίας του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018), 1 εκατομμύριο EUR θα διατεθεί από τους υφιστάμενους πόρους στον προϋπολογισμό του 2017. Για τον προϋπολογισμό του 2018, 7 εκατομμύρια EUR θα δεσμευθούν για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και θα προβληθούν σε μια γραμμή του προϋπολογισμού. Από το ποσό αυτό, τα 3 εκατομμύρια EUR θα προέλθουν από τους πόρους που προβλέπονται για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και 4 εκατομμύρια EUR θα μεταφερθούν από άλλες υφιστάμενες πηγές, χωρίς τη χρήση των υφιστάμενων περιθωρίων, και με την επιφύλαξη των εξουσιών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή σημειώνει τη συμφωνία των συννομοθετών να εισαγάγουν ένα χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 8 εκατομμυρίων EUR στο άρθρο 9 της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018). Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι αποτελεί αρμοδιότητα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να εγκρίνει το ποσό των πιστώσεων στον ετήσιο προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 314 ΣΛΕΕ.

(1) ΕΕ C 88 της 21.3.2017, σ. 7.


Θέσπιση προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς ***I
PDF 388kWORD 44k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))
P8_TA(2017)0141A8-0291/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0202),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0145/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Μαρτίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0291/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 258/2014 περί θεσπίσεως προγράμματος της Ένωσης για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της ελεγκτικής κατά την περίοδο 2014-2020

P8_TC1-COD(2016)0110


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/827.)

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 147.


Ενωσιακό πρόγραμμα για την υποστήριξη της συμμετοχής των καταναλωτών στη χάραξη πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ***I
PDF 390kWORD 49k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))
P8_TA(2017)0142A8-0008/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0388),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και στοιχείο β) του άρθρου 169 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0220/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 15ης Μαρτίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (Α8-0008/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ενωσιακού προγράμματος για την υποστήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη χάραξη ενωσιακής πολιτικής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2017-2020

P8_TC1-COD(2016)0182


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/826.)

(1) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 117.


Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί
PDF 984kWORD 163k
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Απόφαση
Ψήφισμα
1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2016/2151(DEC))
P8_TA(2017)0143A8-0150/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2016)0446),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05876/2017 – C8‑0037/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(6)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(7),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(8),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2015(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(10),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(11) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(12), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(13), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(14), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/776/ΕΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(16)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(17),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(18),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(20),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(21) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(22), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(23), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(24), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(26)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

4. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(27),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(28),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2015(29),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(30),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(31) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(32), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(33), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(34), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(35),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(36),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(37)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

5. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(38),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(39),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015(40),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(41),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(42) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(43), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(44), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(45), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(46),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(47)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

6. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(48),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(49),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015(50),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(51),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(52) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(53), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(54), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(55), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/778/EΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(56),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(57)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

7. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(58),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(59),

–  έχοντας υπόψη τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015(60),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(61),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(62) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(63), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(64), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(65), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/801/EΕ, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(66),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(67)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

8. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III - Επιτροπή (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(68),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(69),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2014 (COM(2016)0674), και τα υπηρεσιακά έγγραφα εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύουν (SWD(2016)0338, SWD(2016)0339),

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2016)0446),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2015 (COM(2016)0628) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2016)0322),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(70), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(71) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(72), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(73), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2015(74)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

9. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (2016/2151(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III - Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2015,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(75) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός») και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(76) («κανόνες εφαρμογής»),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0150/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς της, κατάσταση για την οποία κάθε θεσμικό όργανο της Ένωσης οφείλει να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, και η οποία, κατά συνέπεια, επιτάσσει στο Κοινοβούλιο να ελέγχει με ιδιαίτερη αυστηρότητα τους λογαριασμούς της Επιτροπής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την επικοινωνιακή πολιτική τους όσον αφορά την κατάλληλη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης και την προστιθέμενη αξία που συνεπάγονται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλαμβάνει ισχυρή δέσμευση έναντι των πολιτών της Ένωσης ως προς τις ανησυχίες τους σχετικά με το πού δαπανάται ο προϋπολογισμός της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση προστατεύει τα συμφέροντά τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να συμβάλουν στην εξασφάλιση ενός ισχυρού και ανθεκτικού δημοσιονομικού συστήματος της Ένωσης το οποίο θα λειτουργεί με ευελιξία αλλά και ευκινησία τόσο σε περιόδους σταθερότητας όσο και σε δύσκολους καιρούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής προσφέρει σαφή προστιθέμενη αξία βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών μέσω της Ευρώπης, δεδομένου ότι αποτελεί βασική πολιτική αλληλεγγύης και ιδιαίτερα σημαντική πηγή δημόσιων επενδύσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να αναπτύξουν μια σαφή αντίληψη και να συμφωνήσουν ως προς το ποιες προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής και ποια δημόσια αγαθά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν πρώτα, προκειμένου να δοθεί απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών και να καλυφθούν τα κενά στις πολιτικές μας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες της Ένωσης, αν και περιορισμένες στο 1 % του ΑΕΠ της Ένωσης είναι σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της αξιοποίησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, και αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 1,9 % των δαπανών γενικής κυβέρνησης των κρατών μελών της Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ συγκριτικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης α) αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών των κρατών μελών και β) περιλαμβάνει μικρό ποσοστό στοιχείων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, δεν έχουν δαπανηθεί σωστά ή έχουν σπαταληθεί, τα αντίστοιχα ποσά είναι σημαντικά και, συνεπώς, δικαιολογούν ενδελεχή έλεγχο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή φέρει την τελική ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ειλικρινή συνεργασία με την Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, εξακριβώνει κατά πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι πολιτικής·

Προϋπολογισμός, περίοδοι προγραμματισμού και πολιτικές προτεραιότητες

1.  επισημαίνει ότι η επταετής διάρκεια του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου δεν είναι συγχρονισμένη με τις πενταετείς θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, γεγονός που προκαλεί αναντιστοιχίες μεταξύ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους και της απαλλαγής για την εκτέλεσή του· επισημαίνει ακόμη, ότι ούτε ο δεκαετής κύκλος στρατηγικού προγραμματισμού ούτε η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι συγχρονισμένα με τον επταετή κύκλο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ· εκτιμά ότι αυτό είναι μία από τις αιτίες μιας μεγάλης αδυναμίας της πολιτικής διακυβέρνησης της Ένωσης, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δεσμεύονται από προηγούμενες συμφωνίες σε στρατηγικούς στόχους και δημοσιονομικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μπορεί να δημιουργηθεί στους πολίτες η εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι άνευ σημασίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο·

2.  επισημαίνει ότι το 2015 ο προϋπολογισμός της Ένωσης έπρεπε να στηρίξει την επίτευξη των στόχων δύο διαφορετικών μακροπρόθεσμων πολιτικών προγραμμάτων:

   α) της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αφενός, και
   β) των δέκα πολιτικών προτεραιοτήτων που όρισε ο Πρόεδρος Juncker, αφετέρου,

και να ανταποκριθεί παράλληλα σε μια σειρά καταστάσεων κρίσης: πρόσφυγες, ανασφάλεια στην Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, χρηματοπιστωτική αστάθεια στην Ελλάδα και οικονομικός αντίκτυπος της απαγόρευσης εξαγωγών στη Ρωσία, παράλληλα με την παρατεταμένη επίπτωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης με τις διαρθρωτικές της συνέπειες της ανεργίας, της φτώχειας και της ανισότητας·

3.  λαμβάνει υπόψη ότι οι πολιτικές της Ένωσης ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους η υλοποίηση των οποίων δεν μπορεί, αναγκαστικά, να καθορίζεται από ένα ενιαίο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· θεωρεί ότι χρειάζεται να εξεταστεί η επίτευξη νέας ισορροπίας ανάμεσα στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας, την εφαρμογή των πολιτικών, και τις ανάγκες των δημοσιονομικών πλαισίων·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προσωρινές δημοσιονομικές ρυθμίσεις δεν προσφέρουν ένα ιδεώδες σύστημα για τη μετατροπή των κοινωνικών και πολιτικών προσδοκιών σε χρήσιμους επιχειρησιακούς στόχους για τα προγράμματα και τα καθεστώτα δαπανών·

5.  επισημαίνει ότι το 2020 θα δοθεί η ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν η μακροπρόθεσμη στρατηγική και η χάραξη πολιτικής με τον κύκλο του προϋπολογισμού, και συνιστά να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το μερίδιο των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα ήταν μόλις 17,3 % το 2015 και μόλις 17,6 % κατά μέσο όρο για την περίοδο 2014-2016, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο («το Ελεγκτικό Συνέδριο»)(77), ενώ στόχος ήταν η επίτευξη ποσοστού τουλάχιστον 20 % κατά τη δημοσιονομική περίοδο· τονίζει, συνεπώς, ότι κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος του 20 % αν δεν ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

7.  επισημαίνει επιπλέον, ότι ο στόχος του 20 % όσον αφορά τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα είχε καθοριστεί πριν από τη συμφωνία του Παρισιού· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης φιλικότερος προς το κλίμα· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι η αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου του 20 % όσον αφορά τις δαπάνες για ενέργειες που σχετίζονται με το κλίμα και για να προβλεφθεί πιθανή αύξηση του εν λόγω κατώτατου ορίου, σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο της COP 21·

8.  χαιρετίζει τη βασιζόμενη στις επιδόσεις προσέγγιση στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, που καθιέρωσε η Επιτροπή· θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικός και πιο αποτελεσματικός από ποτέ, λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως στις εκροές αντί στα αποτελέσματα·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

9.  συντάσσεται με την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό του έγγραφο της 28ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (σημεία 39 και 40), ότι είναι πλέον καιρός να διερευνηθούν και άλλες επιλογές, όπως:

   ένα κυλιόμενο πρόγραμμα κατάρτισης του προϋπολογισμού με πενταετή ορίζοντα προγραμματισμού, ρήτρες αναθεώρησης ανά στόχο και πολιτική, και κυλιόμενο πρόγραμμα αξιολόγησης·
   ο προσδιορισμός της διάρκειας των προγραμμάτων και των καθεστώτων βάσει των αναγκών των πολιτικών και όχι βάσει της διάρκειας της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού· η απαίτηση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποβάλλουν δεόντως αιτιολογημένες ανάγκες όσον αφορά α) τη χρηματοδότηση από την Ένωση και β) τα αποτελέσματα που επιδιώκεται να επιτευχθούν, πριν από τον καθορισμό των δαπανών·

10.  καλεί την Επιτροπή να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης εμπειρογνωμόνων για έναν προϋπολογισμό που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα τις προτάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στα σημεία 39 και 40 του προαναφερθέν ενημερωτικού εγγράφου της 28ης Οκτωβρίου 2016 και στις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, προκειμένου να προετοιμάσει την προσεχή Διάσκεψη για την πρωτοβουλία της εστίασης του προϋπολογισμού της Ένωσης στα αποτελέσματα, όπου θα συζητηθεί το θέμα των τομέων πολιτικής στους οποίους θα πρέπει να δαπανάται ο προϋπολογισμός της Ένωσης, πριν ληφθούν αποφάσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο·

11.  προσυπογράφει όλες τις συστάσεις που διατυπώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 31/2016 και, ειδικότερα, τη σύσταση προς την Επιτροπή να διερευνήσει όλες τις πιθανές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων η ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και η αναθεώρηση ορισμένων νομικών βάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω ουσιαστική στροφή στην ανάληψη δράσης για το κλίμα· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει έκθεση επακολούθησης όσον αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα, έως το τέλος του 2018·

12.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευκαιρίες όσον αφορά το αποθεματικό επίδοσης εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, προκειμένου να δημιουργηθούν γνήσια οικονομικά κίνητρα για την ουσιαστική βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης· ζητεί επιπλέον να ενισχυθεί το αποθεματικό επίδοσης ως μέσο, με την ενίσχυση της συνιστώσας που εξαρτάται από τις επιδόσεις στο επόμενο προσεχές πλαίσιο·

13.  καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει τις προτεραιότητές της στην επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρησιμοποιώντας τα μέσα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο πολιτικών προτεραιοτήτων για τη δημοσιονομική περίοδο που αρχίζει το 2021 και να υποβάλει εγκαίρως το κείμενο στο Κοινοβούλιο·

15.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε πλήρη επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίησή της στο πλαίσιο του στρατηγικού θεματολογίου για την Ένωση σε εποχή αλλαγών, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014, όπως προβλέπει το εν λόγω θεματολόγιο·

16.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού και να αυξήσει αμέσως τον στόχο για τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Ένωσης που σχετίζονται με το κλίμα από 20 % σε 30 %·

17.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίζει τους επόμενους προϋπολογισμούς της Ένωσης με γνώμονα την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και την καλύτερη ευθυγράμμισή τους με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, και τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ένωσης·

Σκιώδεις προϋπολογισμοί

18.  επισημαίνει ότι πολυάριθμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που υποστηρίζουν πολιτικές της Ένωσης δεν χρηματοδοτούνται άμεσα από τον προϋπολογισμό της ούτε εγγράφονται στον ισολογισμό της· στους μηχανισμούς αυτούς συγκαταλέγονται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης και το, συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων·

19.  σημειώνει ότι άλλοι μηχανισμοί εγγράφονται εν μέρει στον ισολογισμό της Ένωσης, όπως οι συνδυαστικοί μηχανισμοί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων·

20.  επισημαίνει την αυξανόμενη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων που συνίστανται κυρίως σε δάνεια, επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, εγγυήσεις και μέσα επιμερισμού του κινδύνου υπό έμμεση διαχείριση κατά την περίοδο 2014-2020, και επισημαίνει περαιτέρω ότι ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των υπό έμμεση διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων· θεωρεί ανεπαρκείς τις πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τα μέσα αυτά, κυρίως όσον αφορά τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο· τονίζει ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να συμπληρώνουν τις επιχορηγήσεις, αλλά δεν θα πρέπει να τις αντικαθιστούν·

21.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και χρηματοοικονομικών μέσων υπό επιμερισμένη διαχείριση (μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής) δημιουργεί μεγαλύτερους κινδύνους όχι μόνο για τη διατήρηση ενός επαρκούς και αξιόπιστου προϋπολογισμού της Ένωσης για τους τρέχοντες και για τους μελλοντικούς στόχους, αλλά επίσης για τη λογοδοσία και για τον συντονισμό των πολιτικών και των πράξεων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, πριν επεκταθεί η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων, θα πρέπει να προηγηθεί συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, των επιτευγμάτων και της αποτελεσματικότητάς τους· επισημαίνει τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου(78), σύμφωνα με τις οποίες τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν λειτουργούν όπως αναμένεται και/ή είναι υπερμεγέθη και/ή δεν έχουν αποτέλεσμα όσον αφορά την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων·

22.  προειδοποιεί την Επιτροπή ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα ή οποιαδήποτε συμφωνία χρηματοδότησης δεν δεσμεύονται κατ’ ανάγκη από τους πολιτικούς σκοπούς και στόχους της Ένωσης και ενδέχεται να χρηματοδοτούν έργα τα οποία δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Ένωσης·

23.  επισημαίνει ότι η έναρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων προκάλεσε καθυστέρηση στη δρομολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα επηρεάσει επίσης τη χρήση ορισμένων άλλων χρηματοοικονομικών μέσων·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να καταστούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί η Ένωση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της –οι οποίοι περιλαμβάνουν σήμερα διάφορα μέσα και συνδυασμούς μέσων, όπως για παράδειγμα προγράμματα, διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, καταπιστευματικά ταμεία, ταμείο στρατηγικών επενδύσεων, ταμεία εγγυήσεων, διευκολύνσεις, χρηματοοικονομικά μέσα, μέσα μακροοικονομικής συνδρομής κ.λπ.– σαφέστεροι, απλούστεροι, συνεκτικότεροι και καταλληλότεροι για να διασφαλίζουν διαφάνεια, λογοδοσία, επιδόσεις και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι πολιτικές της Ένωσης και των οφελών που αποφέρουν· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόταση για έναν νέο δημοσιονομικό κανονισμό, του Σεπτεμβρίου του 2016, δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά με τον κατάλληλο τρόπο·

25.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις της για το δανειακό μέσο «Συνδέοντας την Ευρώπη» υπό το φως της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και να υποβάλει στο Κοινοβούλιο εκτίμηση του αντίκτυπου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε άλλα προγράμματα και χρηματοοικονομικά μέσα της Ένωσης·

26.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αξιολογήσει τη συμβολή των χρηματοοικονομικών μέσων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών (όπως αναφέρονται στην παράγραφο 24) στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητα των χρηματοοικονομικών μέσων και των χρηματοδοτικών μηχανισμών με τη στρατηγική και τους στόχους της Ένωσης, καθώς και με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωσης·

27.  χαιρετίζει την πρόθεση του Επιτρόπου Oettinger να επαναφέρει, μακροπρόθεσμα, διάφορους σκιώδεις προϋπολογισμούς υπό τον προϋπολογισμό της Ένωσης· θεωρεί ότι αυτό θα αύξανε θεαματικά τη δημοκρατική λογοδοσία· πιστεύει ακράδαντα ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο, και πάντως έως το τέλος της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει σχετική ανακοίνωση πριν από τον Νοέμβριο του 2017·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

28.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων την περίοδο 2007-2013· σημειώνει ότι στο τέλος του 2015 εκκρεμούσε ακόμη η πληρωμή του 10 % των 446,2 δισεκατομμυρίων EUR που είχαν διατεθεί συνολικά για όλα τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα·

29.  τονίζει ότι η κατάσταση αυτή μπορεί πραγματικά να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, δεδομένου ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η συνεισφορά της Ένωσης για την οποία δεν υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, μαζί με την απαιτούμενη εθνική συγχρηματοδότηση, αντιστοιχεί στο 15 % των συνολικών δαπανών γενικής κυβέρνησης λαμβανομένων υπόψη των δύο τελευταίων δημοσιονομικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020·

30.  επισημαίνει με ανησυχία το γεγονός ότι έως το τέλος του 2015 πέντε κράτη μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ρουμανία) και κύριοι δικαιούχοι είχαν λάβει πάνω από το ήμισυ των αχρησιμοποίητων πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία που δεν είχαν οδηγήσει σε πληρωμές για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, οι δε λόγοι για την καθυστέρηση αυτή ήταν διάφοροι: έλλειψη ικανότητας και διοικητικής συνδρομής, έλλειψη εθνικών πόρων για τη συγχρηματοδότηση των πράξεων της Ένωσης, καθυστερήσεις στην υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020, κ.λπ.·

31.  επισημαίνει ότι ένα νέο χαρακτηριστικό του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου είναι ότι τα αχρησιμοποίητα ποσά έως το ανώτατο όριο των πληρωμών και έως το ανώτατο όριο των αναλήψεων υποχρεώσεων αυξάνουν αυτομάτως την ευελιξία για τα επόμενα έτη·

32.  τονίζει ότι το επίπεδο των υποχρεώσεων που ανελήφθησαν το 2015 ήταν υψηλότερο από ποτέ και προσέγγιζε το συνολικό όριο (97,7 % του διαθέσιμου ποσού)·

33.  επισημαίνει ότι το 2015 τα τρία τέταρτα των επιχειρησιακών δαπανών διατέθηκαν σε καθεστώτα που λειτουργούσαν βάσει των κανόνων του προηγούμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου: δηλαδή επιδοτήσεις σε γεωργούς για το 2014, έργα στον τομέα της συνοχής, έργα στον τομέα της έρευνας υπό το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή το 2007·

34.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, έως το τέλος του 2015, είχε οριστεί από τα κράτη μέλη λιγότερο από το 20 % των αρμόδιων εθνικών αρχών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – με εξαίρεση το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης· οι εν λόγω ορισμοί συνιστούν αναγκαίο βήμα προκειμένου οι αρχές των κρατών μελών να υποβάλλουν καταστάσεις δαπανών στην Επιτροπή· πιστεύει ότι οι σημαντικές καινοτομίες που καθιερώθηκαν για την περίοδο 2014-2020 οδηγούν σε διοικητική επιβάρυνση, παρά τις προσπάθειες απλούστευσης·

35.  επισημαίνει ότι οι δυσκολίες όσον αφορά την ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε σχέση με το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, οι οποίες, κατά κανόνα, εμφανίζονται στην αρχή της περιόδου προγραμματισμού, αποτελούν σοβαρή αιτία καθυστέρησης της απορρόφησης·

36.  επισημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στη μορφή των μέτρων δημοσιονομικής περιστολής που εφαρμόζονται στους δημόσιους προϋπολογισμούς, καθώς και οι δυσκολίες στην εξασφάλιση εσωτερικής χρηματοδότησης αποτελούν επίσης βασικό παράγοντα για την καθυστέρηση της απορρόφησης·

37.  θεωρεί ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι, κατά συνέπεια, για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 υπάρχει κίνδυνος οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που σημειώθηκαν την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· εκφράζει τον φόβο ότι το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο ενδέχεται να ξεκινήσει με πρωτοφανώς υψηλό επίπεδο του υπόλοιπου προς εκκαθάριση («ΥΠΕ»), γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης κατά τα πρώτα έτη· αναμένει ότι η Επιτροπή έχει αντλήσει σχετικά διδάγματα προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες καθυστερήσεις στο μέλλον·

38.  λαμβάνει υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόγραμμα πληρωμών με βραχυπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών, αλλά επισημαίνει ότι, παρόλο που με τα μέτρα αυτά επιδιώκεται η βελτίωση της πιο βραχυπρόθεσμης διαχείρισης των ταμειακών ροών, η αντιμετώπιση του υψηλού επιπέδου εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων απαιτεί μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική καθώς και μια αξιολόγηση σε βάθος των βασικών αιτίων (διοικητικές και λειτουργικές δυσκολίες, μακροοικονομικοί περιορισμοί, κλπ.) με σκοπό την θέσπιση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον·

39.  τονίζει ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τις πληρωμές· τονίζει την ανάγκη να καλύπτεται αυτό το κρίσιμο στοιχείο στο πλαίσιο κάθε μεταβατικής ή τελικής συμφωνίας με κάθε κράτος μέλος που αποχωρεί·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

40.  ζητεί τη λήψη μέτρων από την Επιτροπή για την αυστηρή τήρηση των κανόνων και των χρονοδιαγραμμάτων σε σχέση με τις εκκρεμείς πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων

   i) του κλεισίματος και της αποδέσμευσης κονδυλίων των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013·
   ii) της ορθής χρήσης των καθαρών διορθώσεων στον τομέα της συνοχής·
   iii) της μείωσης των μετρητών που κρατούν καταπιστευματοδόχοι, και
   iv) της κατάρτισης χρονοδιαγραμμάτων και προβλέψεων πληρωμών στους τομείς όπου οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων είναι υψηλές·

41.  ζητεί και πάλι να καταρτίζει η Επιτροπή ετησίως επικαιροποιημένες μακροπρόθεσμες ταμειακές προβλέψεις, με επταετή έως δεκαετή ορίζοντα, οι οποίες θα καλύπτουν τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια, τις ανάγκες πληρωμών, τους περιορισμούς ικανότητας και τις ενδεχόμενες αποδεσμεύσεις, προκειμένου οι διαθέσιμοι πόροι να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες πληρωμών·

42.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή, δεδομένης της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα διάφορα κράτη μέλη, να εξετάσει, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής της διαχείρισης, τους περιορισμούς της ικανότητας και τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ορισμένων κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας και του νέου προγράμματος στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την υποστήριξη αυτών των κρατών μελών, προκειμένου να αποφευχθεί η υποχρησιμοποίηση των πόρων και να αυξηθούν τα ποσοστά απορρόφησης, ιδίως στον τομέα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων·

43.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να απλουστευθούν και να αποσαφηνιστούν οι κανόνες και οι διαδικασίες τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων σε πόρους της Ένωσης και να εξασφαλιστεί η χρηστή διαχείριση των εν λόγω πόρων από τις διοικητικές υπηρεσίες· πιστεύει ότι η απλούστευση θα συμβάλει στην ταχεία διάθεση των κονδυλίων, στην αύξηση των ποσοστών απορρόφησης, στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας, στον περιορισμό των σφαλμάτων εκτέλεσης και στη μείωση της διάρκειας των περιόδων πληρωμών· πιστεύει ότι πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της σταθερότητας των κανόνων, των διαδικασιών και των ελέγχων· επισημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, η παροχή επαρκών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών στους δυνητικούς αιτούντες και δικαιούχους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εκτέλεση·

44.  καλεί την Επιτροπή να μην προβεί σε νέες περικοπές της τεχνικής βοήθειας που έχει στη διάθεσή της, και να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για την αποτελεσματική και έγκαιρη απορρόφηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση και χαμηλά ποσοστά απορρόφησης·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

45.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι μόνο το 75 %(79) των συνεισφορών στα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 είχαν καταβληθεί στους τελικούς αποδέκτες έως το τέλος του 2015 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (57 % είχε καταβληθεί στο τέλος του 2014 και 37 % στο τέλος του 2012) και ότι τα ρευστά διαθέσιμα που διακρατούνται σε χρηματοοικονομικά μέσα υπό έμμεση διαχείριση παραμένουν υψηλά (1,3 δισεκατομμύρια EUR το 2015· 1,3 δισεκατομμύρια EUR το 2014· 1,4 δισεκατομμύρια EUR το 2013)·

46.  επισημαίνει με ανησυχία ότι τα αχρησιμοποίητα ποσά χρηματοοικονομικών μέσων παραμένουν σχετικά υψηλά και ότι στο τέλος του 2014 ήταν συγκεντρωμένα κατά 80 % σε πέντε κράτη μέλη (όπου το 45 % του συνόλου αναλογούσε στην Ιταλία)· θεωρεί σκόπιμο να προβεί η Επιτροπή σε συνολική αξιολόγηση των μέσων αυτών πριν από τα τέλη του 2018, προκειμένου να κρίνει κατά πόσον θα πρέπει να διατηρηθούν στην προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να ανακτήσει τα αχρησιμοποίητα ταμειακά υπόλοιπα σε υπό επιμερισμένη διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα, καθώς και τα υπολειπόμενα αχρησιμοποίητα κεφάλαια σε υπό έμμεση διαχείριση μέσα από προηγούμενα Πολυετή Δημοσιονομικά Πλαίσια για τα οποία έχουν παρέλθει οι περίοδοι επιλεξιμότητας·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

48.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών για το 2015, όπως πράττει από το 2007, και πως το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα δεν εμφανίζουν ουσιώδη σφάλματα το 2015, επισημαίνει δε με ικανοποίηση ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

49.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι επί 22 συνεχόμενα έτη οι πληρωμές περιέχουν ουσιώδη σφάλματα λόγω της μερικής αποτελεσματικότητας των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών·

50.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την βελτίωση, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις πληρωμές είναι 3,8 %· υπενθυμίζει ότι το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές είχε εκτιμηθεί σε 4,4 % για το οικονομικό έτος 2014, 4,7 % για το οικονομικό έτος 2013, 4,8 % το 2012 και 3,9 % για το οικονομικό έτος 2011·

51.  τονίζει ότι, μολονότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος παραμένει πολύ πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 %· τονίζει ότι, εάν η Επιτροπή, οι αρχές των κρατών μελών ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν αξιοποιήσει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει ή εντοπίσει και διορθώσει σημαντικό ποσοστό σφαλμάτων πριν από την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δεν χρησιμοποιούνται για τη μείωση του επιπέδου των σφαλμάτων· πιστεύει ακράδαντα ότι είναι καίριος ο ρόλος των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και να ενεργούν ανάλογα·

52.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, λόγω της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου της κοινής γεωργικής πολιτικής το 2015, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν συμπεριλαμβάνει πλέον την πολλαπλή συμμόρφωση στις ελεγκτικές δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλει τις πράξεις, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος· το 2014, τα σφάλματα αυτά συνέβαλαν κατά 0,6 εκατοστιαίες μονάδες στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τον τομέα 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου «Φυσικοί πόροι», ενώ για την περίοδο 2011-2014 η ετήσια συμβολή τους στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος ήταν μεταξύ 0,1 και 0,2 εκατοστιαίων μονάδων·

53.  επισημαίνει με ανησυχία ότι αν τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν είχαν εφαρμοστεί στις πληρωμές που υπέβαλε σε έλεγχο το Ελεγκτικό Συνέδριο, το συνολικό εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος θα ήταν 4,3 % αντί 3,8 %·

54.  σημειώνει ότι ο τύπος διαχείρισης έχει περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα σφάλματος, καθώς το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει το ίδιο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη (4,6 %) και για τις δαπάνες υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής (3,9 %)·

55.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε τα υψηλότερα εκτιμώμενα επίπεδα σφάλματος στις δαπάνες στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (5,2 %) και «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (4,4 %), ενώ οι «Διοικητικές δαπάνες» είχαν το χαμηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος (0,6 %)· υπογραμμίζει ότι, γενικά, τα σφάλματα δεν συνιστούν απάτη· συνιστά να εκπονήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο ειδική έκθεση για την εξέταση και τη σύγκριση των εν λόγω τομέων, με σκοπό τη σύνταξη συνοπτικού εγγράφου σχετικά με τις «βέλτιστες πρακτικές»·

56.  επισημαίνει ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κινδύνου που συνδέεται με τα συστήματα βάσει απόδοσης δαπανών και τα συστήματα βάσει δικαιωμάτων επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των σφαλμάτων στους διάφορους τομείς δαπανών· στις περιπτώσεις που η Ένωση αποδίδει επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες δραστηριότητες βάσει των δηλώσεων δαπανών των δικαιούχων, το επίπεδο σφάλματος είναι 5,2 %, ενώ όταν οι πληρωμές γίνονται με βάση την πλήρωση προϋποθέσεων και όχι την απόδοση των δαπανών, το ποσοστό σφάλματος είναι 1,9 %· συνιστά να ελέγξει το Ελεγκτικό Συνέδριο και να συγκρίνει τα πεδία αυτά προκειμένου να συντάξει ειδική έκθεση για τις βέλτιστες πρακτικές·

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: επιτεύγματα σε επίπεδο διαχείρισης και εργαλεία εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής

57.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2014, το διακυβευόμενο ποσό κατά την πληρωμή, όπως καθορίζεται από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2016)0446), έχει μειωθεί περίπου κατά 10 %, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του διακυβευόμενου ποσού που δηλώθηκε στον τομέα της γεωργίας·

58.  τονίζει ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει πως οι δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, δεδομένου ότι, στην ετήσια έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, αναφέρει ότι το διακυβευόμενο ποσό κυμαίνεται μεταξύ 3,3 και 4,5 δισεκατομμυρίων EUR, που αντιστοιχεί στο 2,3 % έως 3,1 % των πληρωμών· επισημαίνει ότι η Επιτροπή εκτιμά πως τα προσεχή χρόνια θα εντοπίσει και θα διορθώσει σφάλματα συνολικού ύψους μεταξύ 2,1 και 2,7 δισεκατομμυρίων EUR·

59.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την εκτίμηση του οικείου επιπέδου σφάλματος εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά ότι οι εκτιμήσεις των γενικών διευθύνσεων όσον αφορά το επίπεδο των παράτυπων δαπανών δεν βασίζονται σε συνεκτική μεθοδολογία (βλέπε ειδικότερα παράγραφο 1.38 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015)· συνιστά, η πρακτική αυτή να εφαρμόζεται σε σταθερή βάση και να τυποποιηθεί το συντομότερο δυνατό·

60.  σημειώνει ότι, παρά τις βελτιώσεις, η Επιτροπή δεν έχει εξαλείψει εντελώς τον κίνδυνο υπερεκτίμησης όσον αφορά τον αντίκτυπο αυτών των διορθωτικών ενεργειών·

61.  επισημαίνει ιδίως το γεγονός ότι, για περισσότερο από τρία τρίμηνα του 2015, οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής βασίζουν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τα διακυβευόμενα ποσά σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές, ενώ από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας των οικείων γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ΓΔ AGRI) και Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (ΓΔ REGIO)) προκύπτει ότι η αξιοπιστία των εκθέσεων ελέγχου των κρατών μελών εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα, μολονότι η υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη έχει βελτιωθεί· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν μια έντιμη συνεργασία με την Επιτροπή στο θέμα των εκθέσεων ελέγχου και της αξιοπιστίας τους·

62.  υπογραμμίζει ότι το βάρος του ελέγχου για τους τελικούς χρήστες θα μειωνόταν με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης «ενιαίου ελέγχου», με βάση την οποία ο ευρωπαϊκός έλεγχος δεν διεξάγεται χωριστά, αλλά βασίζεται σε εθνικούς ελέγχους; επισημαίνει ότι η συνεχής αυτή διαδικασία λογοδοσίας θα είναι ωστόσο εφικτή, μόνον αν οι εθνικοί έλεγχοι είναι επαρκείς και εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμφωνήσουν ως προς τις αρχές και τις ερμηνείες· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για το θέμα αυτό με τη δημοσίευση κατευθυντήριων γραμμών·

63.  φρονεί ότι η χορήγηση απαλλαγής θα πρέπει να εξαρτάται από την αναγκαία βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε επίπεδο κρατών μελών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το μέσο των εθνικών δηλώσεων, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη μεγαλύτερης λογοδοσίας και ανάληψης ευθύνης σε εθνικό επίπεδο·

64.  επισημαίνει ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας του πολυετούς προγραμματισμού και της πολυπλοκότητας και συσσώρευσης των περιφερειακών, εθνικών και ενωσιακών κανόνων που εφαρμόζονται κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού, και δεδομένου ότι η διόρθωση των σφαλμάτων μπορεί να γίνει και μετά από δέκα έτη από τη στιγμή που αυτά προκύπτουν, ο υπολογισμός του εκτιμώμενου αντίκτυπου των μελλοντικών διορθώσεων βάσει των καταγεγραμμένων διορθώσεων τα τελευταία έξι έτη είναι τεχνητός·

65.  υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό, ότι, εάν η Επιτροπή ήταν βέβαιη για την αποτελεσματικότητα της διορθωτικής της ικανότητας, οι γενικοί διευθυντές δεν θα έπρεπε να εισάγουν δημοσιονομικές επιφυλάξεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

66.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την Επιτροπή(80) οι πραγματοποιηθείσες δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις συμποσούνται σε 3,9 δισεκατομμύρια EUR· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο τις κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες: 1,2 δισεκατομμύρια EUR διορθώσεις και ανακτήσεις «στην πηγή» πριν από την έγκριση των δαπανών από την Επιτροπή (γεωργία, συνοχή, άμεση/έμμεση διαχείριση)· 1,1 δισεκατομμύρια EUR ανακλήσεις από πλευράς των κρατών μελών μετά την αποδοχή δαπανών με την αντικατάσταση μη επιλέξιμων ποσών με νέα έργα στον τομέα της συνοχής· 1,6 δισεκατομμύρια EUR καθαρές διορθώσεις (γεωργία, άμεση/έμμεση διαχείριση)·

67.  τονίζει ότι στις περιπτώσεις που ο κίνδυνος παρατυπιών είναι υψηλός, η εξέταση του κινδύνου και ο ποσοτικός προσδιορισμός του επιπέδου και των πιθανών επιπτώσεων συνιστούν βέλτιστη πρακτική· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, στις σχετικές εκθέσεις της, η Επιτροπή δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη «διορθωτική ικανότητα» αντί στον ποσοτικό προσδιορισμό και την ανάλυση της φύσης των σφαλμάτων που εντοπίζει και στη λήψη συναφών μέτρων πρόληψης για την αποφυγή τέτοιων σφαλμάτων· επισημαίνει ειδικότερα ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης» δεν περιέχει εκτιμήσεις του ποσοστού των παρατυπιών που υπάρχουν στις αρχικές ή τις εγκριθείσες αιτήσεις απόδοσης δαπανών·

68.  συμμερίζεται την άποψη που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 27/2016, ότι η διάκριση που εισήχθη με τη μεταρρύθμιση Kinnock-Prodi μεταξύ της «πολιτικής ευθύνης των Επιτρόπων» και της επιχειρησιακής ευθύνης των γενικών διευθυντών σημαίνει ότι δεν καθίσταται πάντοτε σαφές εάν η «πολιτική ευθύνη» συμπεριλαμβάνει την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των γενικών διευθύνσεων ή εάν διαφοροποιείται από αυτήν (βλέπε σημείο 5 της σύνοψης της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 27/2016)·

69.  επισημαίνει ότι το Σώμα των Επιτρόπων δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τους ετήσιους λογαριασμούς με τη σύνταξη προλόγου ή έκθεσης από τον Πρόεδρο ή από τον αρμόδιο για τον προϋπολογισμό Επίτροπο, και η Επιτροπή δεν καταρτίζει ετήσια δήλωση διακυβέρνησης ή εσωτερικού ελέγχου, όπως επιτάσσουν οι βέλτιστες πρακτικές και η κοινή πρακτική των κρατών μελών·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

70.  ζητεί και πάλι από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να παρέχουν πληροφορίες από τις οποίες να φαίνονται, κατά το δυνατόν, το έτος πραγματοποίησης των πληρωμών, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος και το έτος κατά το οποίο οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις καταγράφηκαν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών·

71.  καλεί και πάλι την Επιτροπή να εκδίδει σε ετήσια βάση ενιαία, ενδεδειγμένη «δήλωση αξιοπιστίας» βάσει των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων των γενικών διευθυντών, και να πραγματοποιεί η ίδια στατιστική εκτίμηση του επιπέδου σφάλματος· καλεί την Επιτροπή να υπολογίσει χωριστά το ποσό των χρημάτων της Ένωσης που εκτιμά ότι θα ανακτήσει υπό μορφή ανακτήσεων ή δημοσιονομικών διορθώσεων συνδεόμενων με το οικονομικό έτος 2015·

72.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει επακριβή ανάλυση για τα λεγόμενα «αναδρομικά έργα», δηλαδή για την πρακτική της ένταξης στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ορισμένων έργων τα οποία είχαν δρομολογηθεί ήδη από τις αρχές με άλλους πόρους που μπορούν να συμπληρώσουν ή να υποκαταστήσουν μέτρα ή έργα που παρουσιάζουν επιχειρησιακές δυσκολίες ή αποδείχτηκαν παράτυπα, στην οποία να συμπεριλάβει εκ των προτέρων αξιολογήσεις για να διακριβώσει κατά πόσον τα έργα αντικατάστασης ανταποκρίνονται στους προβλεπόμενους στόχους·

73.  καλεί την Επιτροπή να προσθέσει στη δημοσιονομική κατάσταση ετήσια δήλωση για τη διακυβέρνηση και τον εσωτερικό έλεγχο, που να καλύπτει συγκεκριμένα:

   περιγραφή των εργαλείων εσωτερικής διακυβέρνησης της Επιτροπής,
   αξιολόγηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων στρατηγικού κινδύνου κατά τη διάρκεια του έτους, και
   δήλωση μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας,

και να συμπεριλάβει στην ανακοίνωσή της σχετικά με την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης εκτίμηση για το ποσοστό παρατυπιών που υπάρχουν στις αρχικές ή τις εγκριθείσες αιτήσεις απόδοσης δαπανών·

74.  καλεί τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν αξιόπιστα στοιχεία στην Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τις εκθέσεις ελέγχου·

Επιφυλάξεις πολιτικού χαρακτήρα

75.  συντάσσεται με τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι γενικοί διευθυντές της ΓΔ REGIO, της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΓΔ MARE), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΓΔ HOME), της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΓΔ DEVCO) και της ΓΔ AGRI, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων τους· εκτιμά ότι οι επιφυλάξεις αυτές αποδεικνύουν πως οι ισχύουσες διαδικασίες ελέγχου στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη δεν παρέχουν τις αναγκαίες εγγυήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα όλων των υποκειμένων πράξεων στους αντίστοιχους τομείς πολιτικής·

76.  διερωτάται για ποιο λόγο ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΔ RTD), όπως και τα προηγούμενα έτη, συνεχίζει να διατυπώνει γενική επιφύλαξη για όλες τις πληρωμές και τις δηλώσεις δαπανών στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, εν τέλει, μια ουσιαστικότερη προσέγγιση βάσει κινδύνου και να κάνει χρήση των επιφυλάξεων όταν χρειάζεται·

Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις: αξιολόγηση επιδόσεων

77.  επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση του 2015 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνδυάζει δύο προηγούμενες εκθέσεις: την έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 318 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγκεφαλαιωτική έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 66 παράγραφος 9 του δημοσιονομικού κανονισμού·

78.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι για καθέναν από τους τομείς του προϋπολογισμού, η έκθεση παρέχει πληροφορίες εφαρμογής σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2007-2013, ενώ παρουσιάζει επίσης τις σχέσεις με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

79.  εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι η λεγόμενη έκθεση αξιολόγησης αφενός συγχέει τις περιγραφές δραστηριοτήτων με τα αποτελέσματα και αφετέρου επιχειρεί να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των πολιτικών και δίνει υποσχέσεις για το μέλλον·

80.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους κοινούς δείκτες, με εξαίρεση την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι δε προσανατολισμένες στα αποτελέσματα αξιολογήσεις δεν αποτελούν μέρος του αρχικού σταδίου ελέγχου στα κράτη μέλη·

81.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, αντί να απλουστεύει τα εργαλεία εσωτερικής διακυβέρνησής της, πρόσθεσε ένα νέο πολυετές στρατηγικό σχέδιο για κάθε υπηρεσία της Επιτροπής με βάση τους κοινούς γενικούς στόχους που καλύπτουν τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker και υποστηρίζουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη·

82.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για θεματική συγκέντρωση, όπως διατυπώθηκε στην έκθεση απαλλαγής του για το οικονομικό έτος 2014· καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει σε ποιο βαθμό η θεματική συγκέντρωση θα μπορούσε να συμβάλει στην απλούστευση και τη μείωση της κανονιστικής επιβάρυνσης και του ελεγκτικού φόρτου·

83.  καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει εγκαίρως την ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις ώστε να μπορεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να την λαμβάνει υπόψη στην ετήσια έκθεσή του· εμμένει στην άποψη ότι οι πληροφορίες που παρέχει η έκθεση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικές και να περιλαμβάνουν συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει η Επιτροπή τα προηγούμενα έτη στην εφαρμογή των πολιτικών της· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει την ανάγκη μιας μακροπρόθεσμης περιόδου πολιτικού προγραμματισμού όπως η δεκαετής στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

84.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη η διαδικασία καθορισμού δεικτών επιδόσεων να είναι διαφανής και δημοκρατική, με τη συμμετοχή όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, των εταίρων και των συμφεροντούχων, προκειμένου οι δείκτες να είναι κατάλληλοι για τη μέτρηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, καθώς και για να δοθεί απάντηση στις προσδοκίες των πολιτών της Ένωσης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

85.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα στις προσεχείς εκθέσεις επιδόσεων τις εκροές και τα αποτελέσματα κάθε πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να καταδείξει με σαφή και ευσύνοπτο τρόπο τη συμβολή των ευρωπαϊκών πολιτικών στους στόχους της Ένωσης και να αξιολογήσει την αντίστοιχη συμβολή τους στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Ορίζων 2020

86.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ευρείας εμβέλειας οι γενικοί στόχοι του οποίου βασίζονται σε τρεις προτεραιότητες: επιστήμη αριστείας, βιομηχανική υπεροχή και κοινωνιακές προκλήσεις·

87.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή Juncker έχει εγκρίνει δέκα πολιτικές για την περίοδο 2014-2019, οι οποίες δεν ταυτίζονται ακριβώς με τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση όπου το νομικό πλαίσιο και τα κονδύλια που διατίθενται από τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ενώ η Επιτροπή, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζων 2020» μετά το 2014, έχει αναπροσανατολίσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους μηχανισμούς διαχείρισης προς τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες·

88.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής χαρτογραφήσει τη σχέση ανάμεσα στις δύο δέσμες προτεραιοτήτων, και καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει την εν λόγω σύνδεση·

89.  τονίζει ότι βασικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος «Ορίζων 2020» είναι η αποτελεσματική συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή σχεδιάζει να αναλύσει τον αντίκτυπο και τις συνέργειες μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

90.  λαμβάνει υπόψη τα δύο παραδείγματα συμπληρωματικότητας μεταξύ εθνικών και ενωσιακών ερευνητικών προγραμμάτων που αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, καθώς και το γεγονός ότι τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα της Βουλγαρίας και της Πορτογαλίας διαπίστωσαν πως, ενώ υπήρχαν τομείς στους οποίους τα εθνικά και ενωσιακά προγράμματα ήταν συμπληρωματικά στις χώρες τους, υπήρχαν ωστόσο ορισμένα προβλήματα σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τους δείκτες που αφορούν το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» στο πλαίσιο των εθνικών σχεδίων δράσης και των εθνικών στρατηγικών και ορισμένα προβλήματα συντονισμού και διάδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε εθνικό επίπεδο(81)· σημειώνει, επίσης, ότι η Βουλγαρία ήταν το πρώτο κράτος μέλος που χρησιμοποίησε σε εθελοντική βάση το μέσο στήριξης της πολιτικής «Ορίζων 2020» και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που χρειάζεται να εκσυγχρονίσουν τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας τους·

91.  υπενθυμίζει ότι το νομικό πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» εισάγει διάφορα σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση των επιδόσεων, όπως στόχους και βασικούς δείκτες επιδόσεων· τονίζει ότι σε γενικές γραμμές οι στόχοι και οι δείκτες που εγκρίθηκαν συνιστούν απτή βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα πλαίσια·

92.  επισημαίνει ότι παραμένουν ορισμένες αδυναμίες όσον αφορά τους δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», όπως:

   i) σε σχέση με την ισορροπία των δεικτών που μετρούν μόνο εισροές ή εκροές αντί αποτελέσματα και αντίκτυπο(82)·
   ii) απουσία βασικών επιπέδων αναφοράς· και
   iii) έλλειψη φιλοδοξίας στους στόχους·

93.  εκφράζει την αποδοκιμασία του σε σχέση με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί τα προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τις συναφείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για να ενισχύσει την απαιτούμενη εστίαση στις επιδόσεις(83)·

94.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, όσον αφορά τις προτάσεις και τις συμφωνίες επιχορήγησης που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, δόθηκε επαρκής έμφαση στις επιδόσεις ως προς τους στόχους όταν αυτό απαιτείτο από την Επιτροπή, και ότι το ίδιο ισχύει για τη διαδικασία αξιολόγησης αυτών των προτάσεων·

95.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στα επιμέρους προγράμματα εργασίας που αποτελούν την κινητήρια δύναμη του προγράμματος «Ορίζων 2020» και στις συναφείς προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, η χρήση της ευρύτερης έννοιας του «αναμενόμενου αντικτύπου» αντί εκείνης του «αναμενόμενου αποτελέσματος» αυξάνει τον κίνδυνο οι σχετικές πληροφορίες να είναι υπερβολικά αόριστες και να καταστεί δυσχερέστερη η αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020»(84)·

96.  εκφράζει την ανησυχία του διότι η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί πάντοτε με συνέπεια βασικές έννοιες που αφορούν τις επιδόσεις (π.χ. «εκροές», «αποτελέσματα» «επακόλουθα έργων» και «αντίκτυπος»)·

97.  εκφράζει την αποδοκιμασία του σε σχέση με τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις δεν παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί χωριστά τις δαπάνες και τις επιδόσεις στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), καθώς και της καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και να καταρτίζει σχετικές εκθέσεις· επιπλέον, μολονότι η χρηματοδοτική συμβολή του προγράμματος «Ορίζων 2020» στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προβλέπεται σαφώς στη διαδικασία του προϋπολογισμού μέσω των δηλώσεων προγράμματος που δημοσιεύονται, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ακόμη ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τη συμβολή του στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τη συμβολή του στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» μόλις τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα·

98.  υποστηρίζει ότι ο ρόλος των εθνικών σημείων επαφής θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να παρέχεται επιτόπου ποιοτική τεχνική υποστήριξη· θεωρεί ότι η ετήσια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τα μαθήματα κατάρτισης και η ώθηση αποδοτικών εθνικών σημείων επαφής θα αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

99.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει, στις μελλοντικές εκθέσεις επιδόσεων, τη συμβολή του προγράμματος «Ορίζων 2020» στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» με σαφή και διεξοδικό τρόπο·

Σχέδια διαχείρισης και ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τεσσάρων γενικών διευθύνσεων αρμόδιων για τις δαπάνες στον τομέα «Φυσικοί πόροι»

100.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με τις επισημάνσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι πολλοί από τους στόχους που χρησιμοποιούνται στα σχέδια διαχείρισης και στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ AGRI, ΓΔ CLIMA, ΓΔ ENVI και ΓΔ MARE έχουν ληφθεί απευθείας από έγγραφα πολιτικής ή νομοθετικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να μην έχουν το επίπεδο λεπτομέρειας που απαιτείται για τους σκοπούς της διαχείρισης και της παρακολούθησης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

101.  καλεί την Επιτροπή:

   να αξιολογήσει τις επιδόσεις των προγραμμάτων εργασίας, μεταφράζοντας τους υψηλού επιπέδου στόχους που προβλέπει η νομοθεσία για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» σε επιχειρησιακούς στόχους σε επίπεδο προγράμματος εργασίας∙
   να αποσαφηνίσει περαιτέρω τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010-2020), του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (2014-2020) και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής (2015-2019)·
   να διασφαλίσει σε όλες τις δραστηριότητές της τη συνεπή χρήση των όρων «εκροές», «αποτελέσματα», «αντίκτυπος» και «επακόλουθα», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·
   να λάβει μέτρα που θα κατοχυρώνουν την ίδια αμοιβή για ερευνητές που κάνουν την ίδια εργασία στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος·
   να υποβάλει κατάλογο, ανά εθνικότητα, όλων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων και/ή των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κέρδη στον ετήσιο ισολογισμό τους και λαμβάνουν κονδύλια από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Έσοδα

102.  χαιρετίζει το γεγονός ότι από τα συνολικά στοιχεία του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται πως τα έσοδα δεν περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος, τα εξετασθέντα συστήματα είναι αποτελεσματικά όσον αφορά τους ιδίους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ και τον ΦΠΑ, τα εξετασθέντα συστήματα είναι γενικώς αποτελεσματικά όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, οι βασικές εσωτερικές δικλίδες ελέγχου στα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις είναι μερικώς αποτελεσματικές, και το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε σφάλματα στις ελεγχθείσες πράξεις·

103.  υπενθυμίζει ότι με την επιφύλαξη παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης αμφίβολων στοιχείων για το ΑΕΕ και τον ΦΠΑ που έχει υποβάλει κράτος μέλος, και χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε σοβαρά προβλήματα στις αρθείσες επιφυλάξεις που επανεξετάστηκαν το 2015·

104.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τη σημειωθείσα πρόοδο στη βελτίωση της αξιοπιστίας των ελληνικών στοιχείων για το ΑΕΕ, οι επιφυλάξεις δεν έχουν αρθεί· σημειώνει ότι πρόκειται για τη μόνη γενική παρατήρηση σε εκκρεμότητα στο τέλος του 2015, η οποία καλύπτει το 2008 και το 2009·

105.  σημειώνει, όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σε σχέση με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί κατά πόσον οι εισαγωγείς τηρούν τους κανονισμούς περί δασμών και εισαγωγών (που περιλαμβάνουν ελέγχους μετά τον εκτελωνισμό), ότι η ποιότητα και τα αποτελέσματα διέφεραν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών· το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε ιδιαίτερα τη διακοπή της τριετούς προθεσμίας παραγραφής στη Γαλλία σε περίπτωση γνωστοποίησης οφειλής, πρακτική που διαφέρει από εκείνες που εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη και έχει ως αποτέλεσμα διαφορετική μεταχείριση των οικονομικών φορέων στην Ένωση(85)·

106.  σημειώνει, όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους, ότι στο τέλος του 2015 η Επιτροπή είχε επίσης έναν κατάλογο με 325 σημεία που παρέμεναν σε εκκρεμότητα και αφορούσαν μη συμμόρφωση προς τους τελωνειακούς κανόνες της Ένωσης που εντοπίστηκαν από επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη·

107.  επισημαίνει ότι, σε σχέση με τις καταστάσεις τελωνειακών δασμών και εισφορών ζάχαρης, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ανεπάρκειες στη διαχείριση των απαιτήσεων (γνωστών ως λογιστικής Β) στα κράτη μέλη και ότι η Επιτροπή επισήμανε ανάλογες ανεπάρκειες σε 17 από τα 22 κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις·

108.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε κινδύνους σε σχέση με την είσπραξη τελωνειακών οφειλών από εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός της Ένωσης ή από πολίτες χωρών εκτός της Ένωσης ή από πολίτες από τρίτες χώρες και εντόπισε περιπτώσεις όπου διάφορα κράτη μέλη αδυνατούσαν να εισπράξουν φόρους από πολίτες ή εταιρείες που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν την έδρα τους, π.χ., στη Λευκορωσία, τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ουκρανία·

109.  τονίζει ότι ο αντίκτυπος των σημαντικών αναθεωρήσεων στα υπόλοιπα ΑΕΕ θα ήταν μικρότερος αν είχε εφαρμοστεί κοινή πολιτική αναθεώρησης της Ένωσης, με την οποία θα εναρμονιζόταν το χρονοδιάγραμμα των σημαντικών αναθεωρήσεων·

110.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι παραμένουν σε ισχύ τα διαρθρωτικά και νομικά στοιχεία που δημιούργησαν το πολιτικό θέμα σε σχέση με τις εισφορές ορισμένων κρατών μελών στο τέλος Οκτωβρίου του 2014·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

111.  καλεί την Επιτροπή:

   να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εναρμόνιση των χρονικών προθεσμιών για τις γνωστοποιήσεις χρέωσης στους οικονομικούς φορείς κατόπιν ελέγχου μετά τον εκτελωνισμό στα διάφορα κράτη μέλη·
   να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δηλώνουν σωστά τα ποσά των εισπραττόμενων τελωνειακών δασμών στις τριμηνιαίες καταστάσεις και να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται∙
   να διευκολύνει κατά το δυνατόν την είσπραξη από τα κράτη μέλη των τελωνειακών οφειλών, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι οφειλέτες δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ένωσης·
   να βελτιώσει τον έλεγχο των υπολογισμών των εισφορών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του υπολογισμού των μηχανισμών διόρθωσης· και
   να θεσπίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου να μειωθεί ο αντίκτυπος από τις αναθεωρήσεις των μεθόδων και πηγών που παρουσιάζουν τα κράτη μέλη για την κατάρτιση των στοιχείων τους για το ΑΕΕ·

Επακολούθηση της απαλλαγής της Επιτροπής για το 2014(86)

112.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή συμφώνησε να δρομολογήσει νέες ενέργειες σχετικά με 88 αιτήματα του Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του το οποίο συνοδεύει την απόφαση σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2014·

113.  σημειώνει ότι, κατά την Επιτροπή, για 227 αιτήματα του Κοινοβουλίου οι απαιτούμενες ενέργειες έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης και ότι, για λόγους που συνδέονται με το ισχύον νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο ή με τον θεσμικό ρόλο ή τα προνόμιά της, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχθεί 35 αιτήματα του Κοινοβουλίου·

114.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής παραμένουν ενίοτε ασαφείς και διφορούμενες·

115.  επικροτεί τις ενέργειες της Επιτροπής για να εκπληρωθούν πέντε από τις έξι κύριες δεσμεύσεις·

116.  εμμένει, ωστόσο, στην άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναθέσει στις γενικές διευθύνσεις της να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους (έκτη δέσμευση)·

117.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη θέση της ιδίως όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη, τη διαφάνεια σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους των πόρων της Ένωσης, τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων της επιτροπής δεοντολογίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη μεταρρύθμιση των διοικητικών δομών των Ευρωπαϊκών Σχολείων·

118.  καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν θεωρεί στο εξής αναγκαία τη δημοσίευση της έκθεσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ένωση· θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, η ακύρωση αυτή της τελευταίας στιγμής στέλνει λάθος μήνυμα όχι μόνο στα κράτη μέλη αλλά και στους πολίτες· εμμένει στην άποψη ότι η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για την Ένωσης και τα κράτη μέλη, και ότι, χωρίς αποτελεσματικά μέτρα, υπονομεύει τις οικονομικές επιδόσεις, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών εντός της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει και να δημοσιεύσει την έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς για το 2016, να ενεργεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα για να εξαλείψει τη διαφθορά στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και να μεριμνήσει για την εκπόνηση ανεξάρτητης αξιολόγησης των προτύπων καταπολέμησης της διαφθοράς στα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ένωσης·

119.  επαναλαμβάνει εμφατικά το αίτημά του προς την Επιτροπή, να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και εύκολα εφαρμόσιμων ομοιόμορφων κριτηρίων βάσει των απαιτήσεων που ορίστηκαν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτη διαφθοράς για την κατηγοριοποίηση των κρατών μελών· θεωρεί ότι ο δείκτης διαφθοράς θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ισχυρή βάση για τη θέσπιση του ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού της ανά χώρα, μέσω του οποίου θα ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο δαπανώνται οι πόροι της Ένωσης·

Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

ΕΕ 2020

120.  επισημαίνει ότι παρά το επαναλαμβανόμενο ποσοστό σφάλματος και τις καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση και την ολοκλήρωσή της, η εκ των υστέρων αξιολόγηση του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, που πραγματοποιήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου(87), έκρινε ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο ήταν επιτυχημένο· η ομάδα υψηλού επιπέδου υπογράμμισε ειδικότερα ότι το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο:

   ενθάρρυνε την επιστημονική αριστεία σε ατομικό και θεσμικό επίπεδο,
   προώθησε την πρωτοποριακή έρευνα μέσω του καινοτόμου ειδικού προγράμματος «Ιδέες» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας),
   διασφάλισε τη συμμετοχή της βιομηχανίας και των ΜΜΕ με στρατηγικό τρόπο,
   προώθησε έναν νέο τρόπο συνεργασίας και ένα πλαίσιο ανοιχτής καινοτομίας,
   ενίσχυσε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας καλλιεργώντας μια νοοτροπία συνεργασίας και δημιουργώντας ολοκληρωμένα δίκτυα ικανά να ανταποκρίνονται σε θεματικές προκλήσεις,
   αντιμετώπισε ορισμένες κοινωνιακές προκλήσεις μέσω της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, μέσω του ειδικού προγράμματος «Συνεργασία»,
   ενθάρρυνε την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων και πολιτικών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας,
   τόνωσε την κινητικότητα ερευνητών σε όλη την Ευρώπη: το ειδικό πρόγραμμα «Άνθρωποι» δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για μια ανοιχτή αγορά εργασίας για ερευνητές,
   προώθησε τις επενδύσεις σε ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές,
   δημιούργησε κρίσιμη μάζα έρευνας σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως·

121.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2015, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αδυναμίες:

   μεγάλη διοικητική επιβάρυνση και επαχθείς νομικοί και οικονομικοί κανόνες,
   υπερβολικά υψηλός αριθμός προτάσεων,
   ανεπαρκής εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο,
   υπερβολικά περιορισμένο πεδίο εφαρμογής των ζητημάτων και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων,
   ανεπαρκής εστίαση στη συμμετοχή της βιομηχανίας,
   υψηλό κατώτατο όριο για τους νεοεισερχόμενους· χαμηλός μέσος όρος επιτυχίας προτάσεων και αιτούντων, 19 % και 22 % αντίστοιχα·
   ελλιπής επικοινωνία·

122.  θεωρεί ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι ο στόχος για επένδυση του 3 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) των κρατών μελών στην έρευνα έως το 2020 κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα επιτευχθεί· θεωρεί, συνεπώς, ότι πρέπει να τεθεί τέρμα στις αλλεπάλληλες περικοπές στον προϋπολογισμό της Ένωσης για τα ερευνητικά προγράμματα· καλεί όλα τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στην πρόκληση· ζητεί από την Επιτροπή να συναγάγει τα δέοντα συμπεράσματα για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και για το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο·

123.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ένωση στον τομέα της καινοτομίας: έως τα μέσα του 2014, όλες οι δεσμεύσεις είτε είχαν επιτευχθεί είτε βρίσκονταν σε καλό δρόμο·

124.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το μερίδιο των πόρων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 19,4 % το 2014 σε 23,4 % το 2015, και συνιστά να υποστηριχθεί η τάση αυτή με προορατικό τρόπο·

125.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η ΓΔ RTD δεν σεβάστηκε το αίτημα του Κοινοβουλίου να δημοσιεύουν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους· διαπιστώνει με ανησυχία την περιορισμένη εδαφική αντιπροσωπευτικότητα των 20 σημαντικότερων σχεδίων του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Γενικά θέματα

126.  επισημαίνει ότι το κεφάλαιο πέντε της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2015 καλύπτει τις πληρωμές στους ακόλουθους τομείς: έρευνα (10,4 δισεκατομμύρια EUR), εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός (1,8 δισεκατομμύρια EUR), διάστημα (1,4 δισεκατομμύρια EUR), μεταφορές (1,3 δισεκατομμύρια EUR), άλλες ενέργειες και προγράμματα (1,1 δισεκατομμύρια EUR), ενέργεια (0,5 δισεκατομμύρια EUR) και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (COSME) (0,3 δισεκατομμύρια EUR)· κατά συνέπεια, στην έρευνα αναλογεί το 62 % των δαπανών·

127.  επισημαίνει ότι η ευθύνη της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα επιμερίζεται ανάμεσα σε διάφορες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, εκτελεστικούς οργανισμούς, κοινές επιχειρήσεις και τους λεγόμενους οργανισμούς του άρθρου 185 (συνεργασία με τα κράτη μέλη), και συνεπώς απαιτείται στενός συντονισμός·

128.  διευκρινίζει ότι ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά πληρωμές βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου έρευνας·

129.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ RTD αναφέρει πως στο τέλος του 2015 παρέμεναν ημιτελή 1 915 έργα του έβδομου προγράμματος-πλαισίου αξίας 1,63 δισεκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο να καθυστερήσει η εφαρμογή του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ)

130.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου όσον αφορά την έρευνα και τις λοιπές εσωτερικές πολιτικές «μερικώς αποτελεσματικά»·

131.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το 2015 από τις 150 πράξεις που έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο οι 72 (48 %) περιείχαν σφάλματα· βάσει των 38 σφαλμάτων που προσδιόρισε ποσοτικά, εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος σε 4,4 %· επιπλέον, σε 16 περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων, η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών· αν όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση σφαλμάτων, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο αυτό θα ήταν χαμηλότερο κατά 0,6 %·

132.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι επί συνόλου 38 πράξεων που περιείχαν ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε σφάλματα που υπερέβαιναν το 20 % των εξετασθεισών πράξεων· οι 10 αυτές περιπτώσεις (εννέα από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και μία από το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της περιόδου 2007-2013) αντιστοιχούν στο 77 % του συνολικού εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για το 2015·

133.  θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι η πλειονότητα των ποσοτικώς προσδιορίσιμων σφαλμάτων που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο (33 επί συνόλου 38) αφορούσε την απόδοση μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού και έμμεσων δαπανών που δηλώθηκαν από δικαιούχους, και ότι σχεδόν όλα τα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο στις δηλώσεις δαπανών οφείλονταν σε παρερμηνεία, από πλευράς των δικαιούχων, των πολύπλοκων κανόνων επιλεξιμότητας ή σε εσφαλμένο υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών τους·

134.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, σημειώθηκε σημαντική βελτίωση όσον αφορά την τήρηση των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

135.  διερωτάται, για ποιο λόγο ο γενικός διευθυντής της ΓΔ RTD, όπως και τα προηγούμενα έτη, διατύπωσε γενική επιφύλαξη για όλες τις δηλώσεις δαπανών στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (1,47 δισεκατομμύρια EUR)· εκτιμά ότι κατά κανόνα οι γενικές επιφυλάξεις δεν μπορούν να θεωρούνται μέσο υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι ορισμένα μέρη των δαπανών του 7ου έβδομου προγράμματος-πλαισίου δεν καλύπτονταν από το αποθεματικό όταν υπήρχαν στοιχεία από τα οποία προέκυπτε ότι οι κίνδυνοι (και, ως εκ τούτου, το εναπομένον ποσοστό σφάλματος) ήταν σημαντικά χαμηλότεροι από ό, τι για το σύνολο των δαπανών· σημειώνει ότι σε σχέση με την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αυτό αφορά δαπάνες από ορισμένες κοινές επιχειρήσεις· σημειώνει ότι εκτός της ΓΔ R&I, αυτό αφορά επίσης δαπάνες του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Marie Curie», καθώς και το σύνολο των δαπανών από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας·

136.  εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δεν συμμετείχε το 2015 στο Κοινό Κέντρο Υποστήριξης για την έρευνα και την καινοτομία·

137.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά τον Επίτροπο, το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δεν πρόκειται να εκτελεστεί πλήρως και να αξιολογηθεί πριν από το 2020, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις στα μελλοντικά προγράμματα επακολούθησης· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεση αξιολόγησης το συντομότερο και οπωσδήποτε πριν υποβάλει το πρόγραμμα έρευνας για το διάστημα μετά το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Ορίζων 2020

138.  επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος του 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» πραγματοποιούνταν μόνο προπληρωμές· προειδοποιεί την Επιτροπή ότι η μη έγκαιρη έναρξη του «Ορίζων 2020» θα μπορούσε να καθυστερήσει την εκτέλεση του προγράμματος· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο συσσώρευσης κεφαλαίων λόγω μη απορρόφησης στο τέλος του προγράμματος·

139.  εκφράζει την ανησυχία του για τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι πολυετή προγράμματα που θέτουν πολιτικούς στόχους, όπως τα προγράμματα «Ευρώπη 2020» ή «Ορίζων 2020», μολονότι κινούνται παράλληλα, δεν έχουν ουσιαστική σύνδεση(88)·

140.  εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η πρώτη έκθεση παρακολούθησης για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» περιέχει λίγες μόνο πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος και των διαρθρωτικών ταμείων(89)· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις συνέργειες αυτές μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα του προγράμματος·

141.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο(90), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» δεν βασίζεται επαρκώς στις επιδόσεις·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

142.  επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε ήδη στο ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2014(91), να δώσει η Επιτροπή εντολή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

143.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προσπάθεια για να επιτύχουν τον στόχο της επένδυσης του 3 % του ΑΕΠ τους στην έρευνα· θεωρεί ότι αυτό θα τονώσει την αριστεία και την καινοτομία· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα να προτείνει ένα σύμφωνο για την επιστήμη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που διανοίγονται ήδη με το «Σύμφωνο των δημάρχων»· καλεί τα κράτη μέλη και το Κοινοβούλιο να καταβάλουν προσπάθεια και μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης·

144.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κύριο δείκτη επιδόσεων «Παραγόμενη καινοτομία στην ΕΕ», δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διατύπωση της ίδιας της Επιτροπής, «ο μικτός χαρακτήρας του δείκτη δεν (...) προσφέρεται για τον καθορισμό στόχων»(92)·

145.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ειδικότερα συνέχεια στις 16 περιπτώσεις ποσοτικά προσδιορίσιμων σφαλμάτων στις οποίες η Επιτροπή, οι εθνικές αρχές ή οι ανεξάρτητοι ελεγκτές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες για την πρόληψη ή τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων πριν από την έγκριση των δαπανών, και να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του σχετικά με τα ληφθέντα επανορθωτικά μέτρα πριν από το τέλος Οκτωβρίου του 2017·

146.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του για τις 10 πράξεις που αντιστοιχούν στο 77 % των σφαλμάτων και για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβε·

147.  καλεί την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της ώστε να καταστούν περιττές οι γενικές επιφυλάξεις· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει, πριν από τον Νοέμβριο του 2017, την αρμόδια επιτροπή του για τα μέτρα που έλαβε·

148.  καλεί την Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να αποσαφηνίσει περαιτέρω τις συνδέσεις μεταξύ της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2010-2020), του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020) και των προτεραιοτήτων της Επιτροπής (2015-2019), παραδείγματος χάριν στο πλαίσιο της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού και υποβολής εκθέσεων (2016-2020)· θεωρεί ότι με αυτό θα ενισχυθούν οι μηχανισμοί παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων και η Επιτροπή θα μπορεί να υποβάλλει ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με τη συμβολή του προϋπολογισμού της Ένωσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

Διάφορα θέματα

149.  λαμβάνει υπόψη την αποκλειστική διάθεση επιχορηγήσεων λειτουργίας από τη γραμμή του προϋπολογισμού 04 03 01 05 «Μέτρα ενημέρωσης και κατάρτισης για οργανώσεις εργαζομένων» σε δύο μόνο ειδικά συνδικαλιστικά ινστιτούτα, στο Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο και στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για Θέματα Εργαζομένων· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι οι επιχορηγήσεις λειτουργίας και οι εταιρικές σχέσεις πλαίσια πρέπει να αντιμετωπίζονται στην ουσία ως επιδοτήσεις και, συνεπώς, να υπόκεινται σε ανοικτές διαδικασίες υποβολής προσφορών και δημοσίευση· εκφράζει γενικά την ανησυχία του σε σχέση με την αιτιολόγηση των πρακτικών αυτών με το επιχείρημα των ντε φάκτο μονοπωλίων ή της τεχνικής επάρκειας του φορέα και του υψηλού βαθμού εξειδίκευσης ή της διοικητικής του εξουσίας (άρθρο 190 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και στ) των κανόνων εφαρμογής)· θεωρεί ότι η μόνιμη αποκλειστική διάθεση λειτουργικών επιχορηγήσεων σε φορείς με το επιχείρημα αυτό μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε ντε φάκτο μονοπώλια, υψηλή ικανότητα, εξειδίκευση και εξουσία, δικαιολογώντας, ως εκ τούτου, περαιτέρω την αποκλειστική διάθεση επιχορηγήσεων λειτουργίας βάσει του άρθρου 190 των κανόνων εφαρμογής·

150.  υπενθυμίζει εν προκειμένω στην Επιτροπή ότι οι εξαιρέσεις στους κανόνες της διαφάνειας και της δημοσίευσης όπως ορίζονται στα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού 125 κ.έ. πρέπει να τυγχάνουν περιοριστικής ερμηνείας και εφαρμογής· καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδιώξουν τον σαφή προσδιορισμό του χρονικού πλαισίου και του πεδίου εφαρμογής των εξαιρέσεων από τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσίευσης, με προφανή στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η χρήση τους·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

151.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει και να ερμηνεύει περιοριστικά τις εξαιρέσεις από τους κανόνες της διαφάνειας και της δημοσίευσης, όπως ορίζονται στα άρθρα του δημοσιονομικού κανονισμού 125 κ.έ.· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει με σαφήνεια το χρονικό πλαίσιο και το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων από τις αρχές της διαφάνειας και της δημοσίευσης, με σαφή στόχο να περιοριστεί περαιτέρω η χρήση τους·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

ΕΕ 2020

152.  σημειώνει ότι, βάσει της εκ των υστέρων αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) 2007-2013(93), κάθε EUR που επενδύεται στην πολιτική συνοχής θα δημιουργεί περίπου 2,74 EUR πρόσθετου ΑΕΠ μέχρι το 2023· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής επένδυσαν κατά κύριο λόγο στην καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (32,3 δισεκατομμύρια EUR), στην γενική υποστήριξη επιχειρήσεων (21,4 δισεκατομμύρια EUR), στις υποδομές έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (17,5 δισεκατομμύρια EUR), στις μεταφορές (82,2 δισεκατομμύρια EUR), στην ενέργεια (11,8 δισεκατομμύρια EUR), στο περιβάλλον (41,9 δισεκατομμύρια EUR), στον πολιτισμό και τον τουρισμό (12,2 δισεκατομμύρια EUR) και στην αστική και κοινωνική υποδομή (28,8 δισεκατομμύρια EUR)·

153.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα ΕΤΠΑ και ΤΣ μπόρεσαν, σε έναν βαθμό, να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των χρηματοπιστωτικών κρίσεων του 2007-2008 και επισημαίνει ότι, χωρίς την παρέμβαση των διαρθρωτικών ταμείων, η οικονομική και κοινωνική απόκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών θα είχε αυξηθεί ακόμη περισσότερο·

154.  χαιρετίζει τα επιτεύγματα της πολιτικής για τη συνοχή που κατέδειξαν οι εκ των υστέρων αξιολογήσεις της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 σε σχέση με τους στόχους της «Ευρώπης 2020»:

   ΕΤΠΑ και ΤΣ: Τίτλοι 1 «Απασχόληση» και 2 «Έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία» - δημιουργήθηκαν 41 600 θέσεις εργασίας στον τομέα της έρευνας και διατέθηκε στήριξη σε 400 000 ΜΜΕ· Τίτλος 3 «Κλιματική αλλαγή και ενέργεια» - 3 900 MW πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·
   Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Τίτλος 1 «Απασχόληση» - τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν απασχόληση (εκ των οποίων περισσότερα από 300 000 άτομα που έλαβαν στήριξη έγιναν ανεξάρτητοι επαγγελματίες)· Τίτλος 4 «Εκπαίδευση» - τουλάχιστον 8,7 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν δεξιότητα/πιστοποιητικό·

155.  σημειώνει, ωστόσο, ότι πολύ λίγα προγράμματα επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα ή σε μετρήσιμο αντίκτυπο· επομένως, οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των επενδύσεων είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες·

156.  υπογραμμίζει, πάντως, ότι το 2015 πολύ λίγα προγράμματα επικεντρώθηκαν στα αποτελέσματα ή σε μετρήσιμο αντίκτυπο· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να καθορίσει και να συμφωνήσει σε διοργανικό επίπεδο την απαιτούμενη δέσμη δεικτών για την εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση τα αποτελέσματα· επισημαίνει, όμως, ότι στο παρόν στάδιο οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των επενδύσεων είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες·

157.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν έχει ενημέρωση για τα μέτρα που ζήτησε η Επιτροπή να λάβουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

158.  εκφράζει την έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε καθυστερήσεις στην έναρξη της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 ήδη στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 2014, και ότι ακόμα και στο τέλος του 2015, οι εθνικές αρχές που είχαν οριστεί αρμόδιες για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία εξακολουθούσαν να μην υπερβαίνουν σε ποσοστό το 20 %·

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: γενικά θέματα

159.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ευθυγράμμισε τα κεφάλαια της ετήσιας έκθεσής του με τους τομείς του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· εκτιμά, ωστόσο, ότι η δημοσιονομική σημασία των κονδυλίων του συγκεκριμένου τομέα –ΕΤΠΑ 28,3 δισεκατομμύρια EUR· ΤΣ 12,1 δισεκατομμύρια EUR· ΕΚΤ 10,3 δισεκατομμύρια EUR – επιβάλλει να διατηρηθεί ο διακριτός χαρακτήρας της στρατηγικής ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα ΕΤΠΑ και ΤΣ, αφενός, και το ΕΚΤ, αφετέρου·

160.  εκφράζει ανησυχία λόγω του γεγονότος ότι, ιδίως προς το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη επικεντρώθηκαν στην απορρόφηση των κονδυλίων που ήταν διαθέσιμα στο πλαίσιο της εθνικής χρηματοδότησης και όχι στην επίτευξη των στόχων πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη με τις χειρότερες επιδόσεις παρέχοντάς τους τεχνική βοήθεια, ιδίως στο τέλος της δημοσιονομικής περιόδου·

161.  αναμένει με ανυπομονησία από τα 16 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις(94), τα 19 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης(95) και τα 17 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών(96), να το πράξουν το ταχύτερο δυνατό, καθώς στόχος των οδηγιών αυτών είναι η περαιτέρω απλούστευση· καλεί την Επιτροπή να ελέγξει την πρόοδο στους τομείς αυτούς·

162.  υπογραμμίζει τη σημασία της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2015, περίπου 320 000 νέοι άνθρωποι είχαν περιληφθεί σε δράσεις υποστηριζόμενες από την ΠΑΝ και 18 από τα 22 κράτη μέλη είχαν δρομολογήσει δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας· είχε δεσμευτεί το 28 % των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση της ΠΑΝ, είχαν συναφθεί συμβάσεις με δικαιούχους για το 20 %, και είχε καταβληθεί στους δικαιούχους το 5 %· επισημαίνει ότι τρία κράτη μέλη δεν είχαν δεσμεύσει χρηματοδότηση έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2015 (Ισπανία, Ιρλανδία, και το Ηνωμένο Βασίλειο)·

163.  λαμβάνει υπόψη τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εφαρμογής του ΕΚΤ και της ΠΑΝ το 2014-2015 και επισημαίνει ότι στις δραστηριότητες του ΕΤΑ και της ΠΑΝ συμμετείχαν 2,7 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1,6 εκατομμυρίων ανέργων και 700 000 ανενεργών ατόμων·

164.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, παράλληλα, μια πρώτη μελέτη(97) φαίνεται να επισημαίνει επίσης έλλειψη αποτελεσματικότητας των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ανεπάρκειες στη συλλογή δεδομένων σε ορισμένα κράτη μέλη·

Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου

165.  επισημαίνει ότι το 2015 ποσοστό άνω του 80 % των πληρωμών ήταν ενδιάμεσες πληρωμές σε επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, των οποίων η περίοδος επιλεξιμότητας έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015· οι προπληρωμές για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανήλθαν σε 7,8 δισεκατομμύρια EUR περίπου·

166.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην Ιταλία υπήρξαν απαράδεκτες καθυστερήσεις στις πληρωμές προς τους μαθητευόμενους που καλύπτονται από το μέσο «Εγγυήσεις για τη νεολαία»· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση και να μεριμνήσει για ένα ειδικό σχέδιο δράσης για τα κράτη μέλη στα οποία παρατηρείται αυτό το πρόβλημα·

167.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε 223 πράξεις (120 πράξεις αφορούσαν το ΕΤΠΑ, 52 το ΤΣ και 44 το ΕΚΤ)·

168.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο προσδιόρισε ποσοτικά το επίπεδο σφάλματος σε 5,2 % (2014: 5,7 %)· είναι θορυβημένο από τη διαπίστωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και τα προηγούμενα έτη, ότι «Σε 18 περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων στα οποία υπέπεσαν τελικοί δικαιούχοι, οι εθνικές αρχές είχαν στη διάθεσή τους επαρκείς πληροφορίες ώστε να προλάβουν, ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα σφάλματα πριν από τη δήλωση των δαπανών στην Επιτροπή· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των πληροφοριών για να αποτρέπουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα σφάλματα· καλεί την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσον τα κράτη μέλη κάνουν χρήση όλων των πληροφοριών για να αποτρέπουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν τα σφάλματα· εάν είχαν αξιοποιηθεί όλες αυτές οι πληροφορίες, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες.»(98)·

169.  σημειώνει ότι, προκειμένου για τις δαπάνες των ΕΤΠΑ/ΤΣ, το Ελεγκτικό Συνέδριο επισήμανε, ως κύριο κίνδυνο στην κανονικότητα, ότι οι δικαιούχοι δαπανών δηλώνουν δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας και/ή τις λιγότερες σε πλήθος διατάξεις επιλεξιμότητας που περιλαμβάνουν οι κανονισμοί της Ένωσης για τα διαρθρωτικά ταμεία ή, αφετέρου, μη συμμόρφωση, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με τους κανόνες της Ένωσης και/ή των κρατών μελών περί των δημοσίων συμβάσεων· η Επιτροπή εκτίμησε τον κίνδυνο σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής μεταξύ 3 % και 5,6 %·

170.  λαμβάνει υπόψη ότι στον τομέα των δαπανών του ΕΚΤ το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την κανονικότητα συνδέεται με τον άυλο χαρακτήρα των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων πολλών και συχνά μικρής κλίμακας εταίρων· η Επιτροπή εκτίμησε τον κίνδυνο σφάλματος στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής μεταξύ 3 % και 3,6 %·

171.  σημειώνει με λύπη ότι μία από τις κύριες πηγές σφαλμάτων σε σχέση με τις δαπάνες στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» εξακολουθεί να είναι η παραβίαση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει ότι στις σοβαρές παραβάσεις των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η άμεση ανάθεση πρόσθετων συμβάσεων ή πρόσθετων έργων ή υπηρεσιών χωρίς αιτιολόγηση, ο παράνομος αποκλεισμός προσφερόντων, περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και μεροληπτικά κριτήρια επιλογής· θεωρεί αναγκαία μια πολιτική πλήρους διαφάνειας αναφορικά με τις πληροφορίες για τους αναθέτοντες φορείς και τους υπεργολάβους, με σκοπό την αντιμετώπιση των σφαλμάτων και της καταχρηστικής εφαρμογής των κανόνων·

172.  υπογραμμίζει ότι η απλούστευση, συμπεριλαμβανομένης της απλουστευμένης επιλογής κόστους, μειώνει τον κίνδυνο σφάλματος· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι αρχές διαχείρισης φοβούνται τον πρόσθετο εργασιακό φόρτο, την ανασφάλεια δικαίου και τον κίνδυνο ενδεχόμενη παρατυπία να θεωρηθεί συστημικό λάθος·

173.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου των κρατών μελών με την πάροδο των ετών έχουν γίνει πιο αξιόπιστες: μόνο σε 14 περιπτώσεις ΕΤΠΑ/ΤΣ, το ποσοστό σφάλματος που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη έχει προσαρμοστεί προς τα πάνω κατά περισσότερο από 2 %·

174.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η ΓΔ REGIO χρειάστηκε να διατυπώσει 67 επιφυλάξεις (μείωση από 77) λόγω αναξιόπιστων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε 13 κράτη μέλη και μία επιφύλαξη σχετικά με το διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδας-πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας του προενταξιακού μηχανισμού· από τα 67 προγράμματα για τα οποία διατυπώθηκαν επιφυλάξεις, 22 αναλογούν στην Ισπανία, 10 στην Ουγγαρία και 7 στην Ελλάδα· παράλληλα, ο εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των επιφυλάξεων μειώθηκε από 234 εκατομμύρια EUR το 2014 σε 231 εκατομμύρια EUR το 2015 για το ΕΤΠΑ/ΤΣ·

175.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (ΓΔ EMPL) διατύπωσε 23 επιφυλάξεις (μείωση από 36) λόγω αναξιόπιστων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε 11 κράτη μέλη· λαμβάνει υπόψη ότι ο εκτιμώμενος δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτών των επιφυλάξεων μειώθηκε από 169,4 εκατομμύρια EUR το 2014 σε 50,3 εκατομμύρια EUR το 2015 για το ΕΚΤ·

176.  υποστηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής με βάση τα οποία η βελτίωση των εκτιμήσεων αντικτύπου των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα(99)· ερωτά την Επιτροπή, με ποιον τρόπο θα ενσωματωθούν οι διαπιστώσεις σε ενδεχόμενη νομοθεσία για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (ΜΧΤ)

177.  επισημαίνει ότι οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών ανέφεραν συνολικά 1 052 ΜΧΤ (περιλαμβανομένων 77 ταμείων χαρτοφυλακίου και 975 ειδικών ταμείων) που λειτουργούσαν στο τέλος του 2015: το 89 % είναι ΜΧΤ για επιχειρήσεις, το 7 % για έργα αστικής ανάπτυξης και το 4 % για κονδύλια ενεργειακής απόδοσης/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

178.  γνωρίζει ότι αυτά τα ΜΧΤ συστάθηκαν σε 25 κράτη μέλη (όλα τα κράτη μέλη πλην Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου και Κροατίας) και έλαβαν χρηματοοικονομική στήριξη από 188 επιχειρησιακά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου ενός επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας·

179.  αναγνωρίζει ότι η συνολική αξία των συνεισφορών των επιχειρησιακών προγραμμάτων στα ΜΧΤ ανήλθε σε 16,9 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 11,7 δισεκατομμύρια EUR από τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)· αναγνωρίζει επίσης, ότι οι πληρωμές στους τελικούς δικαιούχους ανήλθαν σε 12,7 δισεκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2015, εκ των οποίων 8,6 δισεκατομμύρια EUR προήλθαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, με αποτέλεσμα το ποσοστό απορρόφησης να φθάσει στο 75 % των ποσών των επιχειρησιακών προγραμμάτων που καταβλήθηκαν στα ΜΧΤ·

180.  επισημαίνει ότι η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Γαλλία είναι οι πρώτοι δικαιούχοι των ΜΧΤ·

181.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 να περιληφθούν αρκετά νωρίς στις δηλώσεις για το κλείσιμο της περιόδου, ούτως ώστε οι ελεγκτικές αρχές να μπορέσουν να διενεργήσουν τους ελέγχους τους· θεωρεί, επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη που εφάρμοσαν χρηματοοικονομικά μέσα να διενεργήσουν ειδικούς ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή των μέσων αυτών ενόψει του κλεισίματος·

182.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρηματοοικονομική περιπλοκότητα που δημιουργούν περισσότεροι από 1 000 ΜΧΤ είναι ένα σημαντικό κομμάτι των «γαλαξιών προϋπολογισμών» που καθιστά αδύνατη τη δημοκρατική λογοδοσία·

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

183.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γενικά υψηλότερο κόστος και τις αμοιβές των ταμείων υπό τη διαχείριση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων/Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που εφαρμόζουν χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, όπως προκύπτει από τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική του έκθεση αριθ. 19/2016, με θέμα «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013» και παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να πραγματοποιήσει παρόμοιο λογιστικό έλεγχο για την τρέχουσα περίοδο·

184.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει σε ετήσια βάση μέχρι τον Ιούνιο κάθε έτους, αρχής γενομένης από το 2018, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή από την αρχή του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και την τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που βρίσκονται υπό τη διαχείριση και εκτέλεση του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία λειτουργούν με πόρους από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προκειμένου να την χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής·

Ειδικές περιπτώσεις

185.  σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ξεκίνησε διοικητικές έρευνες, για παράδειγμα στη Γερμανία σε σχέση με τον όμιλο Volkswagen στη βάση του σκανδάλου των εκπομπών, στη Γαλλία σε σχέση με το κόμμα «Εθνικό Μέτωπο» και την πρόεδρό του, και στην Τσεχική Δημοκρατία για ένα έργο που είναι γνωστό ως «Φωλιά Πελαργών», στη βάση εικαζόμενων παρατυπιών· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή του μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες·

186.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο και η ΓΔ REGIO εντόπισαν στην Ουγγαρία σοβαρές παρατυπίες σε σχέση με την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό της Βουδαπέστης· σημειώνει ότι με βάση τη διοικητική έρευνα της OLAF, που δρομολογήθηκε το 2012 και ολοκληρώθηκε μόλις πρόσφατα λόγω του σύνθετου χαρακτήρα της υπόθεσης, η Επιτροπή θα χρειαστεί να ανακτήσει ενδεχομένως 228 εκατομμύρια EUR και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 55 εκατομμύρια EUR· και ότι η κακοδιαχείριση εντοπίστηκε σε επίπεδο έργου· επισημαίνει ότι η έκθεση της OLAF για την ελεγχθείσα υπόθεση συνιστά επίσης να δοθεί δικαστική συνέχεια στην Ουγγαρία και στο Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί την Επιτροπή να τηρεί την αρμόδια επιτροπή του τακτικά και λεπτομερώς ενήμερη σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται και τα μέτρα που λαμβάνονται·

187.  καταδικάζει την έγκριση διατάγματος από τη ρουμανική κυβέρνηση το οποίο θα μπορούσε να είχε εμποδίσει την αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς και, επιπλέον, να είχε δώσει τη δυνατότητα σε πολιτικούς οι οποίοι ενδεχομένως ενέχονται σε παράνομες πράξεις να εξασφαλίσουν χάρη· θεωρεί ότι νομοθετικά μέτρα αυτού του είδους θα μπορούσαν να έχουν δυσμενέστατο αντίκτυπο στην προσπάθεια της Επιτροπής να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δεδομένου ότι η Ρουμανία είναι σημαντική αποδέκτρια διαρθρωτικών πόρων· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει λεπτομερώς την αρμόδια επιτροπή του για τα μέτρα που έχει λάβει για την έγκαιρη αντιμετώπιση της κατάστασης·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

188.  επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε ήδη στο ψήφισμα σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 2014(100), να δώσει η Επιτροπή εντολή σε όλες τις γενικές διευθύνσεις να δημοσιεύσουν όλες τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στις αντίστοιχες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους·

189.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να διατηρήσει τον διακριτό χαρακτήρα των ΕΤΠΑ και ΤΣ, αφενός, και του ΕΚΤ, αφετέρου, στη στρατηγική ελέγχων του, λόγω της δημοσιονομικής σημασίας τους·

190.  καλεί την Επιτροπή:

   να διασφαλίσει την ενίσχυση όσων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα 15 κράτη μέλη(101) παρουσιάζουν αδυναμίες, και να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια επιτροπή του για τις προσπάθειές της πριν από τον Οκτώβριο του 2017·
   να διευκρινίσει τη διάκριση μεταξύ ανακτήσιμου και μη ανακτήσιμου φόρου προστιθέμενης αξίας·
   να υποβάλει έκθεση για τα ποσά που αποδεσμεύτηκαν (χώρα, ταμείο, ποσό) όταν έληξε η δημοσιονομική περίοδος 2007-2013·
   σύμφωνα με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να προτείνει τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις του σχεδιασμού και του μηχανισμού εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων κατά την επεξεργασία της νομοθετικής της πρότασης για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση, προκειμένου να ενισχυθεί η συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στην αντιμετώπιση διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει εγκαίρως ανακοίνωση για το θέμα αυτό·
   να προβλέψει για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού πιο διαχειρίσιμους και μετρήσιμους δείκτες, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο αποδίδει ίση σημασία στους ελέγχους της νομιμότητας και της κανονικότητας, αφενός, και στις επιδόσεις, αφετέρου·
   να λάβει μέριμνα για πλήρη διαφάνεια και πρόσβαση στην τεκμηρίωση για τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η Ένωση, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία σχετικά με τους εργολάβους και τους υπεργολάβους·

191.  υποστηρίζει πλήρως την άποψη του Επιτρόπου Oettinger, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα και οι «σκιώδεις προϋπολογισμοί» πρέπει να επανέλθουν μακροπρόθεσμα υπό τη σκέπη του προϋπολογισμού της Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή θα είναι έτσι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει σχετική ανακοίνωση πριν από τον Νοέμβριο του 2017·

Κοινή γεωργική πολιτική

192.  υπενθυμίζει ότι τα καθεστώτα άμεσης στήριξης που καθιερώθηκαν με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 τέθηκαν σε ισχύ μόλις κατά το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 και ότι η ανά χείρας έκθεση αφορά τις δαπάνες του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, που αντιστοιχεί στις αιτήσεις για άμεσες ενισχύσεις που υποβλήθηκαν το 2014, τελευταίο έτος ισχύος των καθεστώτων της παλαιάς ΚΓΠ·

Θέματα συμμόρφωσης

193.  επισημαίνει ότι το ποσοστό σφάλματος στον τομέα 2 του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου «Φυσικοί πόροι» για το οικονομικό έτος 2015 εκτιμάται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε 2,9 %· σημειώνει ότι το επίπεδο αυτό είναι παρεμφερές με το επίπεδο του 2014, λαμβανομένης υπόψη της αλλαγής στην προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα σφάλματα πολλαπλής συμμόρφωσης, που δεν περιλαμβάνονται πλέον στο ποσοστό σφάλματος·

194.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή, με στόχο την βελτίωση της ευθύνης και της λογοδοσίας όσον αφορά τα ανώτερα στελέχη, να μελετήσει μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική εφαρμογή του κανόνα της εσωτερικής κινητικότητας των διευθυντικών στελεχών στις περιπτώσεις όπου η μακρόχρονη παραμονή στη θέση συνδυάζεται με τη διαρκή διαπίστωση υψηλού επιπέδου σφάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και συνεχείς επιφυλάξεις σχετικά με τα αποτελέσματα της διαχείρισης των αντίστοιχων υπηρεσιών·

195.  επισημαίνει ότι για την «Αγορά και άμεση στήριξη», το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 2,2 %, ελαφρώς πάνω από το όριο σημαντικότητας του 2 % (στο ίδιο επίπεδο με το 2014), ενώ στην «Αγροτική ανάπτυξη και λοιπές πολιτικές», το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος παραμένει υψηλό, 5,3 %, αλλά είναι χαμηλότερο από το 6 % που είχε υπολογιστεί για το προηγούμενο έτος·

196.  τονίζει ότι σχεδόν όλα τα σφάλματα στον τομέα της άμεσης στήριξης οφείλονται στον υπερεκτιμημένο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων, παρά το γεγονός ότι η αξιοπιστία των δεδομένων του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, και επισημαίνει ότι, στην αγροτική ανάπτυξη, αιτίες των σφαλμάτων είναι, στις μισές των περιπτώσεων η μη επιλεξιμότητα του δικαιούχου ή του έργου, σε ποσοστό 28 % θέματα σχετικά με τις συμβάσεις και σε ποσοστό 8 % παραβάσεις γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων·

197.  θεωρεί εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός ότι για αμφότερους τους τομείς των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης, οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν να είχαν μειώσει το επίπεδο σφάλματος σε επίπεδο κοντά στο όριο σημαντικότητας ή και πιο χαμηλό(102), δεδομένου ότι είτε διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να διαπιστώσουν τα σφάλματα είτε τα σφάλματα τα διέπραξαν οι ίδιες· καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και να ενεργούν ανάλογα·

198.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή μείωσε σημαντικά τον αριθμό των εκκρεμών διαδικασιών συμμόρφωσης: από 192 το 2014 σε 34 το 2015, και ότι, μετά από αλλαγές στη νομοθεσία, που αποσκοπούσαν στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, η Επιτροπή παρακολουθεί πλέον στενότερα τον κύκλο του ελέγχου ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές και εξωτερικές προθεσμίες·

Αρχές διαχείρισης

199.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ανεπάρκειες που πλήττουν ορισμένες βασικές δικλίδες ελέγχου των οργανισμών πληρωμής των κρατών μελών και οι οποίες αφορούν:

   α) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων:
   το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, τους διοικητικούς ελέγχους·
   την ποιότητα των επιτόπιων επιθεωρήσεων·
   την έλλειψη συνοχής κατά τον προσδιορισμό των παραμέτρων για τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση (ΚΓΠΚ), και
   τις διαδικασίες ανάκτησης εσφαλμένων πληρωμών·
   β) σε σχέση με τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης:
   αδυναμίες στους διοικητικούς ελέγχους σχετικά με τους όρους επιλεξιμότητας, ιδιαίτερα τους όρους που αφορούν τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·
   γ) σε επίπεδο πολλαπλής συμμόρφωσης, την αξιοπιστία των στατιστικών και της δειγματοληψίας ελέγχου·

Αξιοπιστία των δεδομένων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη

200.  επισημαίνει ότι το 2015, για πρώτη φορά, οι οργανισμοί πιστοποίησης κλήθηκαν να βεβαιώσουν τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών· εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το έργο των οργανισμών αυτών παρά σε περιορισμένο βαθμό, εξαιτίας σημαντικών αδυναμιών στη μεθοδολογία και την υλοποίηση, όπως:

   ανεπαρκείς στρατηγικές ελέγχου·
   υπερβολικά μικρά δείγματα·
   ανεπαρκείς δεξιότητες και νομική εμπειρογνωμοσύνη των ελεγκτών των οργανισμών πιστοποίησης ελεγκτών·

201.  εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη, όπως:

   α) στις άμεσες πληρωμές:
   η ΓΔ AGRI προχώρησε σε προσαρμογές (διορθώσεις προς τα επάνω) για 12 από τους 69 οργανισμούς πληρωμής με εναπομένον ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % (αλλά καμία για ποσοστό πάνω από 5 %), ενώ μόνον ένας οργανισμός πληρωμής είχε διατυπώσει αρχικά επιφυλάξεις στη δήλωσή του·
   η ΓΔ AGRI έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για 10 οργανισμούς πληρωμών: τρεις για την Ισπανία, από μία για τη Γαλλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία (Καλαβρία), και από μία για την Ισπανία και τη Γαλλία για το POSEI (Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα των εξόχως απόκεντρων περιφερειών)·
   β) στον αγροτικό τομέα:
   η ΓΔ AGRI προέβη σε προσαρμογές (διορθώσεις προς τα επάνω) για 36 από τους 72 οργανισμούς πληρωμών και σε 14 περιπτώσεις το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος υπερέβαινε το 5 %·
   η ΓΔ AGRI διατύπωσε επιφυλάξεις για 24 οργανισμούς πληρωμών που περιλαμβάνουν 18 κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία (4 οργανισμοί πληρωμών), Λετονία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία (3 οργανισμοί πληρωμών) και Ηνωμένο Βασίλειο (2 οργανισμοί πληρωμών)·
   επιπλέον, η ΓΔ AGRI διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων για δύο κράτη μέλη: τη Γερμανία και την Ισπανία·

202.  τονίζει ότι για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, τα ποσοστά σφάλματος που διαπίστωσαν η ΓΔ AGRI και το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι διαφορετικά(103), ενώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης το προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος 4,99 % που δηλώνει η ΓΔ AGRI είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνο με την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το επίπεδο σφάλματος·

Θέματα επιδόσεων

203.  σημειώνει ότι, όπως και το 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε θέματα σχετικά με τις επιδόσεις για επιλεγμένες πράξεις του τομέα αγροτικής ανάπτυξης, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον εύλογο χαρακτήρα των δαπανών στο 44 % των έργων, και ότι υπήρχαν αδυναμίες ως προς τη στόχευση των μέτρων και την επιλογή έργων, μεταξύ των οποίων ανεπαρκής σύνδεση με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να βελτιωθεί αυτή η ανησυχητική κατάσταση·

Κύριοι δείκτες επιδόσεων

204.  εκφράζει την ανησυχία του για την αξιοπιστία των στοιχείων που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για να μετρήσει τον κύριο δείκτη επιδόσεων 1 (ΚΔΕ 1) όπως ορίζεται από τη ΓΔ AGRI σχετικά με το γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής· πιστεύει ότι η τρέχουσα τάση για γεωργική μερική απασχόληση λόγω χαμηλών τιμών των βασικών προϊόντων δεν λαμβάνεται επακριβώς υπόψη, επισημαίνει δε ιδίως ότι:

   α) η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει ακριβή αριθμητικά στοιχεία για τους γεωργούς που εγκατέλειψαν την εργασία τους το 2015 λόγω της κρίσης στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και στον τομέα του χοίρειου κρέατος, καθώς «δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τους νεοεισερχόμενους ή τον αριθμό των γεωργών που έχουν εγκαταλείψει τον τομέα» (γραπτές ερωτήσεις 1 και 3 –ακρόαση του Επιτρόπου Hogan στις 29 Νοεμβρίου 2016)·
   β) το 2013 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων: 10 841 000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η κάθε μία υπό τη διαχείριση ενός μόνο γεωργού·
   γ) ο αριθμός των δικαιούχων του πρώτου πυλώνα της ΚΓΠ το 2015 είναι: 7 246 694 γεωργοί της Ένωσης και 127 268 δικαιούχοι που έλαβαν στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων για τις αγορές·
   δ) το γεωργικό εισόδημα συντελεστών παραγωγής υπολογίζεται ανά «μονάδα ετήσιας εργασίας», η οποία αντιστοιχεί στην εργασία που πραγματοποιείται από ένα πρόσωπο απασχολούμενο σε γεωργική εκμετάλλευση με πλήρες ωράριο, όπου το συνολικό γεωργικό εργατικό δυναμικό σε 28 κράτη μέλη ισοδυναμούσε με 9,5 εκατομμύρια ετήσιες μονάδες εργασίας το 2013, εκ των οποίων 8,7 εκατομμύρια (92 %) ήταν τακτικά απασχολούμενοι εργάτες(104) (105)·
   ε) το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 1/2016, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το σύστημα που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη μέτρηση των επιδόσεων της ΚΓΠ σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών δεν είναι αρκετά καλά σχεδιασμένο, η δε ποιότητα και η ποσότητα των στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των εισοδημάτων των γεωργών παρουσιάζουν σημαντικούς περιορισμούς·

205.  εκφράζει φόβους ότι η Επιτροπή δεν είναι καλά εξοπλισμένη για να παρέχει σε ετήσια βάση πλήρη στοιχεία ως προς τον KΔΕ 1 και ούτε, συνεπώς, για να παρακολουθεί με ακρίβεια και πληρότητα την εξέλιξη του γεωργικού εισοδήματος·

206.  θεωρεί ότι ο κύριος δείκτης επιδόσεων 4 για το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν είναι πρόσφορος, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης στην αγροτική ανάπτυξη δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από τα μέτρα της ΚΓΠ, και ότι επίσης ο στόχος της διατήρησης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο είναι επιμερισμένος και σε πολλά άλλα μέσα, κυρίως άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·

Δίκαιη ΚΓΠ

207.  υπογραμμίζει τις μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς το μέσο εισόδημα των αγροτών(106) και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έκρινε πέρσι πως «δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το 44,7 % του συνόλου των ενωσιακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εισόδημα κάτω των 4 000 EUR ανά έτος, ότι κατά μέσο όρο το 80 % των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν περίπου το 20 % των πληρωμών και ότι το 79 % των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ λαμβάνουν 5 000 EUR ή και λιγότερα ετησίως»(107)·

208.  λαμβάνει υπόψη ότι ο γενικός διευθυντής της ΓΔ AGRI αναφέρεται, σε μια σελίδα της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων του για το 2015, στις τάσεις ως προς την κατανομή των άμεσων πληρωμών, και τονίζει εκ νέου ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 ως προς την ανακατανομή των επιδοτήσεων της ΚΓΠ·

209.  θεωρεί ότι οι άμεσες ενισχύσεις δεν επιτελούν πλήρως τον ρόλο τους ως διχτυού ασφαλείας για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος, ιδίως για τις μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι η σημερινή ανισοκατανομή των πληρωμών έχει ως αποτέλεσμα, το 20 % του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ένωση να λαμβάνουν το 80 % του συνόλου των άμεσων πληρωμών, κατάσταση που δεν αντικατοπτρίζει το επίπεδο της παραγωγής και οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να βασίζουν τις πληρωμές σε ιστορικά κριτήρια, αν και αναγνωρίζει ότι το μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγάλο ή μικρό, εξαρτάται από το εκάστοτε κράτος μέλος· εκτιμά ότι οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις σε καιρούς εισοδηματικής αστάθειας, δεδομένου ότι μπορεί να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας οι οποίες τις καθιστούν πιθανώς ανθεκτικότερες· θεωρεί ότι ο καθορισμός ανώτατου ορίου των άμεσων ενισχύσεων, όπως είχε αρχικά προταθεί από την Επιτροπή και εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, θα μπορούσε να προσφέρει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να καταστεί η ΚΓΠ δικαιότερη·

Βιοκαύσιμα

210.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που καταγράφονται στην ειδική έκθεση αριθ. 18/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά το ενωσιακό σύστημα πιστοποίησης βιώσιμων βιοκαυσίμων, το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο και αποδείχτηκε ευεπίφορο σε απάτη, διότι η Επιτροπή έλαβε αποφάσεις αναγνώρισης εθελοντικών συστημάτων που δεν διέθεταν κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πηγή των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα ήταν όντως απόβλητα·

Απλούστευση

211.  επιμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 25/2016, εξέτασε αν το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων παρείχε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ελέγχουν κατά τρόπο αξιόπιστο τη μέτρηση και την επιλεξιμότητα των εκτάσεων που δήλωναν οι γεωργοί, καθώς και αν τα συστήματα είχαν προσαρμοστεί προκειμένου να πληρούν τις απαιτήσεις της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020, συγκεκριμένα εκείνες που αφορούσαν τις «πράσινες» υποχρεώσεις·

212.  εκφράζει την ανησυχία του για συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τα οποία τον Μάιο του 2015 εισήχθησαν έξι μείζονες αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων ενώ η πολυπλοκότητα των κανόνων και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση των αλλαγών αυτών αύξησε περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο των κρατών μελών·

Τσεχικός οργανισμός πληρωμών

213.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που κίνησε στις 8 Ιανουαρίου 2016 για να λάβει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό ταμείο γεωργικής παρέμβασης στην Τσεχική Δημοκρατία· σημειώνει ότι η τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης μιας σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται τελικά να καταλήξει σε ανάκληση της διαπίστευσης του οργανισμού πληρωμής από την αρμόδια αρχή ή στην επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων από την Επιτροπή· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο χωρίς καθυστέρηση, αν η ΓΔ AGRI, μετά τη λήξη της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, διαβιβάζει στην OLAF πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενα κρούσματα απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που βλάπτει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

Έρευνα για εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση

214.  θεωρεί ότι η απλούστευση της ΚΓΠ και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους δικαιούχους και τους οργανισμούς πληρωμών θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες της Επιτροπής τα επόμενα χρόνια· θεωρεί ότι, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες ώστε να διατηρηθεί η θετική τάση ως προς την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της ΚΓΠ και τα ποσοστά σφάλματος της ΚΓΠ, επικεντρώνοντας την προσοχή της στη διατήρηση της διορθωτικής ικανότητας και στα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να μη δρομολογήσει ή να μη συνεχίσει έρευνες εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση οι οποίες είναι ήσσονος εμβέλειας·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

215.  καλεί την Επιτροπή:

   α) να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει όσον αφορά την επακολούθηση στις περιπτώσεις που η εθνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ένωσης, προσφεύγοντας σε όλα τα νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της, ιδίως δε σε αναστολή πληρωμών·
   β) να παρακολουθεί σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας του Συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων που διενεργούν τα κράτη μέλη και να εξετάζει αν κάθε κράτος μέλος με αρνητική αξιολόγηση αναλαμβάνει πράγματι τις αναγκαίες επανορθωτικές ενέργειες·
   γ) να επανεξετάσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να απλουστεύσει και να εξορθολογίσει τους κανόνες που αφορούν το Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων για την προσεχή περίοδο της ΚΓΠ, π.χ. επανεξετάζοντας κατά πόσον το ανώτατο όριο σταθερότητας του 2 % και ο κανόνας των 100 δένδρων είναι αναγκαία·
   δ) να διασφαλίζει ότι όλα τα σχέδια δράσης των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·
   ε) να παρακολουθεί και να υποστηρίζει εμπράκτως τους οργανισμούς πιστοποίησης στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις εργασίες και τη μεθοδολογία που ακολουθούν σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και ιδίως στην έκδοση γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών της ΚΓΠ, των οποίων η ποιότητα και το περιεχόμενο θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει την αξιοπιστία των δεδομένων ελέγχου των οργανισμών πληρωμών ή, κατά περίπτωση, να εκτιμήσει την αναγκαία προσαρμογή των ποσοστών σφαλμάτων των οργανισμών πληρωμών βάσει των γνωμοδοτήσεων αυτών, με στόχο την εφαρμογή της προσέγγισης του ενιαίου ελέγχου στον τομέα των γεωργικών δαπανών·
   στ) να επικαιροποιήσει το εγχειρίδιο ελέγχου της ΓΔ AGRI, συμπληρώνοντάς το με λεπτομερείς διαδικασίες ελέγχου και απαιτήσεις τεκμηρίωσης για την εξακρίβωση των στοιχείων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δημοσιονομικών διορθώσεων·
   ζ) να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να λαμβάνει από τα κράτη μέλη ακριβή και πλήρη στοιχεία για τον αριθμό των γεωργών της Ένωσης και το γεωργικό εισόδημα, ώστε να μετρά και να παρακολουθεί πραγματικά τον κύριο δείκτη επιδόσεων (ΚΔΕ) 1 που αναφέρεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του γενικού διευθυντή της ΓΔ AGRI σχετικά με το γεωργικό εισόδημα·
   η) να επαναπροσδιορίσει τον κύριο δείκτη επιδόσεων 4 σχετικά με την απασχόληση σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να τονίσει τον ειδικό αντίκτυπο των μέτρων της ΚΓΠ για την απασχόληση στις περιοχές αυτές·
   θ) να επιδιώκει τακτικό διάλογο μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που εισήγαγε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 για την αναδιανομή των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των δικαιούχων και να υποβάλλει πλήρη στοιχεία σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο θέμα αυτό, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI(108)·
   ι) να αξιολογήσει, στο πλαίσιο του προβληματισμού της για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, κατά πόσον το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τη σταθεροποίηση του γεωργικού εισοδήματος όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή αν ένας διαφορετικός σχεδιασμός πολιτικής ή ένα διαφορετικό μοντέλο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερη προσαρμογή των δημόσιων πόρων στην επίτευξη των στόχων·
   ια) να τροποποιήσει σημαντικά το σύστημα πιστοποίησης των βιώσιμων βιοκαυσίμων και ιδίως να επαληθεύει με αποτελεσματικό τρόπο ότι οι παραγωγοί πρώτων υλών για βιοκαύσιμα στην Ένωση συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη γεωργία, παρέχουν επαρκή στοιχεία για την προέλευση των αποβλήτων και για τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, και αξιολογούν κατά πόσον η διακυβέρνηση των εθελοντικών συστημάτων μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων·
   ιβ) να αυξήσει το όριο κάτω από το οποίο δεν απαιτείται να κινηθεί έρευνα εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, από 50 000 EUR σε 100 000 EUR(109)·
   ιγ) να επανεξετάσει την εφαρμογή δεσμευτικού ανώτατου ορίου για τις άμεσες πληρωμές·

Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας

Ποσοστά σφάλματος

216.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι δαπάνες για το πρόγραμμα «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» παρουσιάζουν εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 2,8 % (2,7 % το 2014)·

217.  θεωρεί απογοητευτικό, ότι, εξαιρουμένων των πράξεων εκ μέρους πολλαπλών χορηγών και των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης, το ποσοστό σφάλματος στις ειδικές πράξεις υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής υπολογίστηκε σε 3,8 % (3,7 % το 2014)·

218.  επισημαίνει ότι, αν είχαν αξιοποιηθεί όλες οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της η Επιτροπή –και οι ελεγκτές που διόρισε η Επιτροπή– για τη διόρθωση των σφαλμάτων, το επίπεδο σφάλματος για το κεφάλαιο «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας» θα μπορούσε να έχει μειωθεί κατά 1,6 %· προτρέπει την Επιτροπή να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για την αποτροπή, τον εντοπισμό και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων και να ενεργεί ανάλογα·

219.  επισημαίνει ότι οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιείχαν σφάλματα νομιμότητας και κανονικότητας·

220.  επισημαίνει ότι το σημαντικότερο είδος σφάλματος που αντιστοιχεί στο 33 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά μη πραγματοποιηθείσες δαπάνες: δηλαδή δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο έγκρισής τους, και ενίοτε εκκαθάρισής τους, από την Επιτροπή·

221.  επισημαίνει ότι το συχνότερο είδος σφάλματος που αντιστοιχεί στο 32 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος αφορά μη επιλέξιμες δαπάνες, δηλαδή:

   α) δαπάνες που συνδέονται με δραστηριότητες μη καλυπτόμενες από σύμβαση ή πραγματοποιηθείσες εκτός περιόδου επιλεξιμότητας·
   β) μη συμμόρφωση προς τον κανόνα καταγωγής·
   γ) μη επιλέξιμους φόρους και έμμεσες δαπάνες καταλογισθείσες εσφαλμένα ως άμεσες·

Δήλωση αξιοπιστίας

222.  υπενθυμίζει ότι, στη δήλωση αξιοπιστίας του ο γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (ΓΔ NEAR) θεωρεί πως για αμφότερα τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαχειρίζεται η ΓΔ NEAR – τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) – το χρηματοδοτικό άνοιγμα από τα επισφαλή ποσά είναι χαμηλότερο του ορίου σημαντικότητας του 2 % και ότι το προσδιορισθέν μέσο ποσοστό σφάλματος για ολόκληρη τη γενική διεύθυνση είναι 1,12 %·

223.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η δήλωση αυτή δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σημειώνει ότι η ΓΔ NEAR αναγνωρίζει στην έκθεσή της πως η εφαρμοζόμενη προσέγγιση χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση·

224.  σημειώνει ειδικότερα ότι η ΓΔ NEAR υπολόγισε το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το 90 % των δαπανών της, καταλήγοντας σε τρία ποσοστά: ένα για τον υπό άμεση διαχείριση Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ένα δεύτερο για τον υπό έμμεση διαχείριση Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας και ένα τρίτο για όλες τις μορφές διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας· για το υπόλοιπο 10 % των δαπανών, η ΓΔ NEAR χρησιμοποίησε άλλες πηγές διασφάλισης·

225.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως ο υπολογισμός του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος για την «έμμεση διαχείριση από τις δικαιούχους χώρες» ως μορφή διαχείρισης, ο οποίος συνδυάζει τα αποτελέσματα μη στατιστικής δειγματοληψίας από τις ελεγκτικές αρχές με το ιστορικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που υπολογίζει η ΓΔ NEAR, δεν είναι αρκούντως αντιπροσωπευτικός και δεν παρέχει επαρκώς ακριβή στοιχεία σχετικά με το ύψος των επισφαλών πληρωμών· επισημαίνει ότι, κατά το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπάρχει κίνδυνος υποεκτίμησης του επιπέδου σφάλματος και αυτό ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο στη διασφάλιση που παρέχει ο γενικός διευθυντής·

226.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο γενικός διευθυντής της ΓΔ DEVCO έβαλε τέλος στην προηγούμενη πρακτική της συνολικής επιφύλαξης όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων για όλες τις δραστηριότητες της ΓΔ DEVCO και, ακολουθώντας τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2015 προέβη σε διαφοροποιημένη βάσει κινδύνου δήλωση αξιοπιστίας·

227.  σημειώνει ότι διατυπώθηκε ειδική επιφύλαξη για το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, εξαιτίας αδυναμιών ελέγχου τις οποίες εντόπισε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής· θεωρεί ότι η εν λόγω επιφύλαξη έπρεπε να είχε διατυπωθεί νωρίτερα, καθώς οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν ήταν εμφανείς ήδη από τη δημιουργία του μηχανισμού, το 2004· δηλώνει πως η πρακτική της γενικής επιφύλαξης για όλες τις πράξεις της ΓΔ DEVCO είναι προφανές ότι συνέβαλε στην έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση της ΓΔ DEVCO·

228.  σημειώνει ότι η ΓΔ DEVCO αξιολόγησε δύο τομείς δαπανών ως υψηλού κινδύνου:

   i) τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης·
   ii) την έμμεση διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς·

αλλά συντάσσεται με την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, όσον αφορά την έμμεση διαχείριση με τις δικαιούχους χώρες, η επιφύλαξη ενδέχεται να είναι δικαιολογημένη κυρίως διότι το επίπεδο ανάλυσης κινδύνου για τις επιχορηγήσεις που υλοποιούνται έμμεσα από τις δικαιούχους χώρες θα πρέπει να είναι παρόμοιο με εκείνο των επιχορηγήσεων που υλοποιούνται άμεσα·

229.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλέπε παραγράφους 48-50 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2015 για το ΕΤΑ), η διορθωτική ικανότητα της ΓΔ DEVCO υπερεκτιμήθηκε επειδή, από τον υπολογισμό του μέσου ετήσιου ποσού των ενταλμάτων είσπραξης που εκδόθηκαν για σφάλματα και παρατυπίες την περίοδο 2009-2015, δεν εξαιρέθηκαν οι ανακτήσεις προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος τόκου και οι ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης·

Αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου και πρόληψης

230.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες των δικλείδων ελέγχου των συστημάτων της Επιτροπής όπως:

   οι επαληθεύσεις των δαπανών από τους ελεγκτές που όρισαν οι δικαιούχοι δεν κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των σφαλμάτων, με αποτέλεσμα την έγκριση μη επιλέξιμων δαπανών από την Επιτροπή·
   διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις στην εκκαθάριση, την έκδοση εντολών πληρωμής και την καταβολή των δαπανών από την Επιτροπή·
   οι συγκεκριμένοι κανόνες που έχει θεσπίσει η Επιτροπή σχετικά με τον μηχανισμό αδελφοποίησης (στο πλαίσιο του μηχανισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης) για την κατ’ αποκοπή χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση βάσει ενιαίου συντελεστή σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενέχει τον κίνδυνο αποκόμισης κέρδους από τον εταίρο του κράτους μέλους·

Εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας

231.  εκφράζει και πάλι την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ DEVCO και NEAR όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές συστηματικά θεωρούνται εμπιστευτικές, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, «τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβανομένου δεόντως υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους»·

232.  σημειώνει ότι, επειδή ήταν η πρώτη φορά που η ΓΔ NEAR διεξήγαγε ανάλυση, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί κάποιο συμπέρασμα όσον αφορά τις «τάσεις», και ότι, το 2015, πέντε βασικοί δείκτες επιδόσεων δεν υπολογίστηκαν για τη ΓΔ NEAR·

233.  επισημαίνει ότι:

   α) συνολικά, οι επιδόσεις των αντιπροσωπειών έχουν βελτιωθεί, όπως υπολογίστηκαν με βάση τον αριθμό των κριτηρίων αναφοράς που πέτυχε κατά μέσο όρο κάθε αντιπροσωπεία·
   β) η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου έργων που διαχειρίζονται οι αντιπροσωπείες μειώθηκε από 30 δισεκατομμύρια EUR σε 27,1 δισεκατομμύρια EUR, και ότι
   γ) το ποσοστό των έργων που παρουσιάζουν προβλήματα εκτέλεσης μειώθηκε από 53,5 % σε 39,7 %·

234.  τονίζει ότι i) ο Μηχανισμός Σταθερότητας ii) ο Μηχανισμός MIDEAST και iii) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης εξακολουθούν να είναι τα προγράμματα που παρουσιάζουν ανησυχητικά υψηλά επίπεδα δυσκολιών εφαρμογής και ότι για τα 3 από τα 4 EUR –αναλογία απαράδεκτη– που δαπανώνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης υπάρχει ο κίνδυνος να μην επιτευχθούν οι στόχοι τους ή να σημειωθεί καθυστέρηση·

235.  σημειώνει ότι από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών έχουν δοθεί πληροφορίες για 3 782 έργα που αντιστοιχούν σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 27,41 δισεκατομμυρίων EUR και ότι:

   α) 800 έργα (21,2 %) ύψους 9,76 δισεκατομμυρίων EUR (35,6 % του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων) είναι εκτεθειμένα σε κάποιο είδος κινδύνου όσον αφορά την παράδοση –είτε σε a priori είτε σε τρέχοντα κίνδυνο– ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αναλογούν στο 72 % του συνολικού διακυβευόμενου ποσού (7 δισεκατομμύρια EUR)·
   β) 648 έργα αξίας έξι δισεκατομμυρίων EUR (17,1 %) (22 % του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων) κινδυνεύουν να καθυστερήσουν, ενώ τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του συνόλου των έργων στα οποία υπάρχει καθυστέρηση·
   γ) 1 125 έργα (29,75 %) ύψους 10,89 δισεκατομμυρίων EUR (39,71 %) αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη επίτευξης των στόχων τους ή καθυστέρησης στην εφαρμογή, όπου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αναλογεί το 71 % από τα διακυβευόμενα 10,8 δισεκατομμύρια EUR·

236.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά η Επιτροπή έθεσε ερωτήσεις στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης σχετικά με τον a priori κίνδυνο έργων, ενέργεια που μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση μιας κεντρικά ελεγχόμενης διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων· συνιστά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις δυσκολίες υπό τις οποίες ενδεχομένως η αντιπροσωπεία λειτουργεί, να εντείνει η Επιτροπή τον διάλογο με τις αντιπροσωπείες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου στη φάση της υλοποίησης του έργου·

237.  σημειώνει ότι οι τέσσερις αντιπροσωπείες με τις χειρότερες επιδόσεις στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΓΔ DEVCO είναι οι αντιπροσωπείες της Υεμένης, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, της Γκαμπόν και της Μαυριτανίας, ενώ τις θέσεις των τεσσάρων αντιπροσωπειών με τις χειρότερες επιδόσεις στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΓΔ NEAR καταλαμβάνουν οι αντιπροσωπείες της Συρίας, της Αιγύπτου, της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου·

238.  ευελπιστεί ότι η ΓΔ DEVCO θα σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των ακόλουθων προτεραιοτήτων το 2016 και ότι θα αναφερθεί σχετικά στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2016:

   α) ενίσχυση της ακρίβειας των δημοσιονομικών προβλέψεων για τις αποφάσεις και τις συμβάσεις·
   β) αύξηση του ποσοστού των πληρωμών που πραγματοποιούνται εντός προθεσμίας 30 ημερών·
   γ) ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων·
   δ) βελτίωση των επιδόσεων όλων των αντιπροσωπειών των οποίων οι κύριοι δείκτες επιδόσεων που χαρακτηρίζονται «πράσινοι» κυμαίνονται σε ποσοστό μικρότερο του 60 % το 2015, ιδίως με την έγκριση των σχεδίων δράσης και των συστημάτων πληροφοριών·

239.  αναμένει ότι η ΓΔ NEAR θα σημειώσει πρόοδο στην επίτευξη των ακόλουθων προτεραιοτήτων το 2016 και ότι θα υποβάλει σχετικά στοιχεία στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της για το 2016:

   α) ενσωμάτωση των πέντε κύριων δεικτών επιδόσεων που απουσίαζαν από τις εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας του 2015·
   β) βελτίωση των δυνατοτήτων παρακολούθησης των κύριων δεικτών επιδόσεων·

Δαπάνες της Ένωσης για τη μετανάστευση και το άσυλο στις γειτονικές χώρες

240.  υπενθυμίζει ότι σημαντική πτυχή των εξωτερικών σχέσεων της Ένωσης είναι, η καταπολέμηση της φτώχειας να αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία συνθηκών που αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη άφιξη παράτυπων μεταναστών στην Ευρώπη·

241.  ασπάζεται τα βασικά συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ειδική έκθεσή του αριθ. 9/2016 σχετικά με τις «Εξωτερικές μεταναστευτικές δαπάνες της ΕΕ στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής γειτονίας μέχρι το 2014» και τονίζει ιδίως ότι ο υφιστάμενος κατακερματισμός των μέσων παρεμποδίζει την κοινοβουλευτική εποπτεία i) του τρόπου απορρόφησής τους και ii) του προσδιορισμού των ευθυνών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο να εκτιμηθούν με ακρίβεια τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης για τη μετανάστευση·

Παγκόσμια Τράπεζα

242.  υπό το φως της εξαιρετικά ανησυχητικής πληροφορίας του «Politico» στις 2 Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με «φόβους για σύγκρουση συμφερόντων στις συμφωνίες της Georgieva με την Παγκόσμια Τράπεζα», υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο, στο τελευταίο ψήφισμά του για τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Επιτροπής για το 2014, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους, έως το τέλος του 2017, μεταξύ άλλων καθορίζοντας τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων· υπογραμμίζει ότι, χωρίς λεπτομερή ορισμό του τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, το Κοινοβούλιο δεν θα είναι σε θέση να αξιολογήσει κατάλληλα με δίκαιο και συνεκτικό τρόπο την ύπαρξη πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων·

243.  θεωρεί ότι το νέο καθεστώς χρηματοδότησης που έχει συμφωνήσει η Επιτροπή με την Παγκόσμια Τράπεζα(110), το οποίο αντικαθιστά το πάγιο τέλος διαχείρισης με έναν πιο πολύπλοκο υπολογισμό και προβλέπει ειδικότερα ότι ορισμένα έργα που εκτελούνται απευθείας από την Παγκόσμια Τράπεζα μπορούν να υπόκεινται σε τέλος 17 % του κόστους του προσωπικού και των συμβούλων, θα είναι πιθανόν επιζήμιο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληρωμές που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 7 % για τα έξοδα διαχείρισης, πράγμα που απαγορεύεται βάσει του άρθρου 124 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού·

244.  τονίζει ότι τα τέλη διαχείρισης που καταβάλλονται στην Παγκόσμια Τράπεζα δεν θα χρησιμοποιούνται για έργα ανάπτυξης και συνεργασίας· διερωτάται για ποιο λόγο η Παγκόσμια Τράπεζα πρέπει να αμείβεται από την Επιτροπή για τραπεζικές δραστηριότητες που είναι η κατεξοχήν αποστολή της ως τράπεζας·

Διεθνής Διαχειριστική Ομάδα

245.  συγχαίρει την Επιτροπή για την έκβαση της υπόθεσης T-381/15, με την απόφαση που εκδόθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2017· ζητεί πληροφορίες σχετικές με τις συμβάσεις με τη Διεθνή Διαχειριστική Ομάδα που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέλιξη αυτή τη στιγμή·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

246.  καλεί:

   τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR να βελτιώσουν την ποιότητα των επαληθεύσεων δαπανών τις οποίες οι δικαιούχοι αναθέτουν σε εξωτερικούς ελεγκτές, ιδίως καθιερώνοντας νέα μέτρα όπως η χρήση πίνακα αξιολόγησης της ποιότητας, προκειμένου να ελέγχεται η ποιότητα των εργασιών που εκτελούν οι ελεγκτές τους οποίους ορίζει ο δικαιούχος και να αξιολογούνται οι όροι της σχετικής εντολής·
   τη ΓΔ NEAR να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω μηχανισμών αδελφοποίησης συμφωνεί με τον κανόνα της μη αποκόμισης κέρδους και τηρεί την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·
   τη ΓΔ NEAR να αναθεωρήσει τη μεθοδολογία που εφαρμόζει για τον υπολογισμό του εναπομείναντος ποσοστού σφάλματος, προκειμένου να παρέχει στατιστικώς ακριβή στοιχεία σχετικά με τα επισφαλή ποσά όσον αφορά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του υπό έμμεση διαχείριση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας·
   τη ΓΔ DEVCO να αναθεωρήσει την εκτίμησή της σχετικά με τη μελλοντική διορθωτική ικανότητα, εξαιρώντας από τον υπολογισμό τις ανακτήσεις μη δαπανηθεισών προχρηματοδοτήσεων και προκύπτοντος τόκου και τις ακυρώσεις ενταλμάτων είσπραξης που είχαν εκδοθεί στο παρελθόν·
   τις ΓΔ DEVCO και ΓΔ NEAR να δημοσιεύουν τις εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης ως παράρτημα στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού και να αναφέρουν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να διορθώσουν την κατάσταση στις αντιπροσωπείες με προβλήματα εφαρμογής, να μειώσουν τις καθυστερήσεις στη δημοσιονομική στήριξη και να απλουστεύσουν τα προγράμματα·
   την Επιτροπή να δημοσιεύσει τις δηλώσεις αξιοπιστίας των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης·
   την Επιτροπή:
   i) να αποσαφηνίσει τους στόχους·
   ii) να αναπτύξει, να επεκτείνει και να βελτιώσει το πλαίσιο μέτρησης των επιδόσεων των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου στις γειτονικές χώρες·
   iii) να εστιάσει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους σε σαφώς ορισμένες και προσδιορισμένες ποσοτικώς προτεραιότητες στόχους, και
   iv) να ενισχύσει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και μετανάστευσης·
   την Επιτροπή να περιλάβει στον κώδικα δεοντολογίας για τους Επιτρόπους ορισμό για το τι συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, να επανεξετάσει την ανάγκη πρόβλεψης, στις χρηματοδοτικές της συμφωνίες με διεθνείς οργανισμούς και εντεταλμένες οντότητες, διατάξεων για την αμοιβή τους για δαπάνες για το προσωπικό τους που συνδέονται με δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής τους, και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως το τέλος του 2017 σχετικά με τον προβληματισμό της για αυτό το ζήτημα, αλλά και τον αντίκτυπο της εφαρμογής της νέας πολιτικής ανάκτησης του κόστους·

Μετανάστευση και ασφάλεια

247.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, λόγω του ευαίσθητου πολιτικού χαρακτήρα του ζητήματος, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέτασε για πρώτη φορά την πολιτική για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 8 της ετήσιας έκθεσής του· σημειώνει ότι, με 0,8 δισεκατομμύρια EUR, ο τομέας αυτός αντιπροσωπεύει μικρό αλλά αυξανόμενο μέρος του προϋπολογισμού της Ένωσης·

248.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διατύπωσε ποσοστό σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, ενώ ο γενικός διευθυντής της ΓΔ HOME, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2015, υπολογίζει το εναπομένον πολυετές ποσοστό σφάλματος σε 2,88 % για επιχορηγήσεις εκτός του τομέα της έρευνας υπό την άμεση διαχείριση της ΓΔ HOME·

249.  συμμερίζεται τις ανησυχίες που εξέφρασε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το γεγονός ότι οι έλεγχοι που διενήργησε η Επιτροπή για την αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν κάλυπταν τις δοκιμές που περιλαμβάνουν οι έλεγχοι στις βασικότερες διεργασίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος η Επιτροπή να θεωρήσει ότι ορισμένα ετήσια προγράμματα με αναποτελεσματικά συστήματα δικλείδων ελέγχου παρέχουν εύλογη διασφάλιση και έτσι να μην τα περιλάβει στους κατασταλτικούς ελέγχους της·

250.  υπενθυμίζει ότι η ΓΔ HOME εντόπισε ανεπάρκειες στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείο ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013 σε σχέση με την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Πολωνία·

251.  εκτιμά ότι ο ΚΔΕ 1 που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ HOME για το 2015 δεν είναι πρόσφορος, δεδομένου ότι το ποσοστό επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη διαχείριση της ΓΔ HOME·

252.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή εκτιμά πως είναι «δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προβεί σε εκτίμηση των δαπανών που καταβάλλονται για μετανάστες/αιτούντες άσυλο ανά χώρα δεδομένου ότι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων»(111)·

253.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει στην αρμόδια για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή το πιθανότερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τη μετανάστευση και την πολιτική ασφάλειας στην ετήσια έκθεσή του για το 2016, και να αξιολογήσει τη διορθωτική ικανότητα των υπηρεσιών της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής·

254.  εκφράζει ανησυχία σε σχέση με τους ελέγχους των κονδυλίων για τους πρόσφυγες, τα οποία διατίθενται συχνά σε κράτη μέλη σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, χωρίς να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να μεριμνήσει η Επιτροπή για ένα αυστηρότερο σύστημα ελέγχων, μεταξύ άλλων για να διασφαλίσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο·

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

255.  συνιστά στη ΓΔ HOME:

   α) να ποσοτικοποιήσει και να αναλύσει προσεκτικά, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, τη φύση των σφαλμάτων που εντοπίζει και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία της «διορθωτικής ικανότητάς» της·
   β) να ενθαρρύνει τη χρήση απλοποιημένων επιλογών κόστους, τη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών και το τυποποιημένο μοναδιαίο κόστος στη διαχείριση των κονδυλίων της·
   γ) να αντλήσει με προσοχή διδάγματα από το παρελθόν όσον αφορά τις ανεπάρκειες που διαπιστώθηκαν στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την περίοδο 2007-2013·
   δ) να υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχή όσο το δυνατόν ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με τα ποσά που καταβάλλονται για τους μετανάστες/αιτούντες άσυλο, ώστε να δικαιολογεί απόλυτα τα ποσά των δημοσιονομικών αιτημάτων για προγράμματα χρηματοδότησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την μη ποσοτικοποιήσιμη αξία κάθε ανθρώπινης ζωής·
   ε) να ελέγχει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών που χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα SOLID για τις περισσότερες βασικές διαδικασίες: διαδικασίες επιλογής και ανάθεσης, παρακολούθηση έργων, πληρωμές και λογιστική·
   στ) να οργανώνει και να προάγει περισσότερο τη συνέργεια μεταξύ όλων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για προγράμματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές·

Διοίκηση

256.  επισημαίνει ότι ένας υπάλληλος μπορεί να διοριστεί σε θέση ανώτερου εμπειρογνώμονα ή ανώτερου βοηθού, και να μπορεί έτσι να προαχθεί στον βαθμό AD 14 ή AST 11, και ότι από τη στιγμή που ένας υπάλληλος διοριστεί σε θέση ανώτερου εμπειρογνώμονα δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψει σε διοικητική θέση· εκφράζει την αποδοκιμασία του για την ασυμφωνία ανάμεσα στο μέτρο αυτό και στα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των διοικητικών εξόδων ή στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ βαθμού και καθηκόντων· καλεί την Επιτροπή να βάλει τέλος σε αυτή την πρακτική·

257.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο μέσος αριθμός ετών παραμονής στον βαθμό πριν από προαγωγή έχει μειωθεί για τους βαθμούς AD 11 και πάνω· για παράδειγμα, το 2008 ο μέσος χρόνος για την προαγωγή ενός υπαλλήλου στον βαθμό AD 12, ήταν 10,3 έτη, ενώ το 2015 ήταν 3,8 έτη, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι προαγωγές στα ανώτερα κλιμάκια έχουν επιταχυνθεί· καλεί την Επιτροπή να επιβραδύνει τις προαγωγές σε βαθμούς ανώτερους των AD 11 ή AST 9·

258.  τονίζει ότι η «γεωγραφική ισορροπία», δηλαδή η σχέση μεταξύ ιθαγένειας του προσωπικού και μεγέθους των κρατών μελών, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό στοιχείο της διαχείρισης πόρων, ιδίως για τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει επιτύχει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ένωση πριν από το 2004 και των υπαλλήλων από τα κράτη μέλη που εντάχθηκαν μετά το έτος αυτό· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτά τα τελευταία κράτη μέλη εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο ανώτερο επίπεδο της διοίκησης και στις διευθυντικές θέσεις, ένα σημείο στο οποίο αναμένεται ακόμη να επιτευχθεί πρόοδος·

259.  επισημαίνει με ανησυχία τις υπερβολικά υψηλές τιμές που χρεώνονται για ιατρικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του κοινού καθεστώτος υγειονομικής ασφάλισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τους πολίτες του Λουξεμβούργου· ζητεί από τα θεσμικά όργανα και ιδιαίτερα από την Επιτροπή να απαιτήσουν και να εγγυηθούν την εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη και ιδίως το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, του άρθρου 4 της οδηγίας 2011/24/ΕΕ(112), βάσει του οποίου τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός τους χρεώνουν στους ασθενείς από άλλα κράτη μέλη τις ίδιες τιμές όπως και στους εγχώριους ασθενείς· ζητεί επίσης την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την οδηγία.

OLAF

260.  επισημαίνει ότι το Σώμα των Επιτρόπων ήρε την ασυλία του γενικού διευθυντή της OLAF, κατόπιν αιτήματος των βελγικών αρχών, στο πλαίσιο των ερευνών που συνδέονται με την υπόθεση «Dalli»· θεωρεί ότι ο γενικός διευθυντής αντιμετωπίζει τριπλή σύγκρουση συμφερόντων:

   ενώ το Σώμα των Επιτρόπων ήταν στο στάδιο της λήψης απόφασης για την άρση της ασυλίας του, ο γενικός διευθυντής εξέτασε το ενδεχόμενο έναρξης ερευνών της OLAF κατά μελών της Επιτροπής·
   όταν το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε την απόφαση για άρση της ασυλίας του, ο γενικός διευθυντής άσκησε προσφυγή κατά της Επιτροπής για εικαζόμενη παρατυπία κατά την έκδοση της απόφασής της· παράλληλα, συνέχισε να εκπροσωπεί την Επιτροπή σχετικά με θέματα πολιτικής που σχετίζονταν με το χαρτοφυλάκιό του·
   αφού επιβεβαιώθηκε η άρση της ασυλίας του, η βελγική εισαγγελική αρχή κίνησε έρευνα για τον ρόλο του γενικού διευθυντή στην εν λόγω υπόθεση, ενώ συνέχισε παράλληλα να λειτουργεί ως συνομιλητής του γενικού διευθυντή της OLAF για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης στο Βέλγιο·

θεωρεί ότι οι εν λόγω συγκρούσεις συμφερόντων θα μπορούσαν να βλάψουν τη φήμη τόσο της OLAF όσο και της Επιτροπής· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να απομακρύνει τον γενικό διευθυντή της OLAF από την υπηρεσία έως το τέλος της έρευνας των βελγικών αρχών, και να ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη·

261.  εκφράζει κατάπληξη για τις ειδήσεις ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της OLAF, η «διαρκής αμέλεια» εκ μέρους των τελωνειακών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου στέρησε την Ένωση από έσοδα 1,987 δισεκατομμυρίων EUR λόγω απολεσθέντων δασμών για κινεζικά εμπορεύματα, και ότι ένα άκρως εξελιγμένο δίκτυο οργανωμένου εγκλήματος μείωσε κατά 3,2 δισεκατομμύρια EUR τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας σε μεγάλα κράτη μέλη της Ένωσης όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία· ζητεί να του δοθεί πρόσβαση στον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και να τηρείται τακτικά ενήμερο·

Κώδικας δεοντολογίας

262.  πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για την αυστηρή ρύθμιση των ζητημάτων δεοντολογίας, προκειμένου να τηρούνται το άρθρο 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 245 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· εμμένει στην άποψη ότι η ορθή εφαρμογή των κωδίκων δεοντολογίας απαιτεί διαρκή προσοχή· τονίζει ότι ένας κώδικας δεοντολογίας αποτελεί αποτελεσματικό προληπτικό μέτρο μόνο όταν εφαρμόζεται σωστά και όταν εξετάζεται συστηματικά η συμμόρφωση, όχι μόνο σε περίπτωση συμβάντων·

263.  σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων· εκφράζει ωστόσο την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αναθεώρηση περιορίζεται στην παράταση της περιόδου αναμονής στα τρία έτη μόνο για τον τέως Πρόεδρο της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων έως το τέλος του 2017, εφαρμόζοντας μεταξύ άλλων τη σύσταση του Κοινοβουλίου για μεταρρύθμιση της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας προκειμένου να επεκταθούν οι αρμοδιότητές της και να συμπεριληφθούν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, και καθορίζοντας τι συνιστά «σύγκρουση συμφερόντων», όπως επίσης θεσπίζοντας κριτήρια για την αξιολόγηση της συμβατότητας της μεταϋπαλληλικής απασχόλησης και παρατείνοντας την περίοδο αναμονής στα τρία έτη για τους Επιτρόπους·

264.  επισημαίνει ότι ένα σημαντικό μέτρο σε σχέση με τις συγκρούσεις συμφερόντων θα είναι να αυξηθεί η διαφάνεια του Προέδρου της Επιτροπής, της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα, κατά την εξέταση καταστάσεων πιθανής σύγκρουσης· επισημαίνει ότι μόνο αν οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής δεοντολογίας δημοσιοποιούνται προορατικά, θα μπορεί το κοινό να καθιστά υπόλογη την Επιτροπή·

265.  ζητεί από το Σώμα των Επιτρόπων να λάβει απόφαση τώρα που έχει πλέον οριστικοποιηθεί η σύσταση της ειδικής επιτροπής δεοντολογίας στην περίπτωση του πρώην Προέδρου της Επιτροπής, προκειμένου να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο της Ένωσης για γνωμοδότηση·

Ομάδες εμπειρογνωμόνων

266.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2016, για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής(113), αλλά εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, αν και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, η Επιτροπή δεν οργάνωσε πλήρη δημόσια διαβούλευση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναβιώσουν μορφές συμμετοχής των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων σε κρίσιμα ζητήματα όπως η διαφάνεια και η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

267.  υπενθυμίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας έχει αρνητικές συνέπειες στην εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· πιστεύει ότι η αποτελεσματική μεταρρύθμιση του συστήματος των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με βάση σαφείς αρχές διαφάνειας και ισορροπημένης σύνθεσης θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων, και συνακόλουθα θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ένωση·

268.  εκφράζει την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη μιας πιο ισορροπημένης σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι δεν γίνεται ακόμη καμία ρητή διάκριση μεταξύ εκπροσώπων οικονομικών και μη οικονομικών συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και ισορροπίας·

269.  υπενθυμίζει ότι τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχουν συστήσει στην Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις ημερήσιες διατάξεις, τα συνοδευτικά έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις συζητήσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων·

Ειδικοί σύμβουλοι

270.  καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα ονόματα, τον ρόλο, τον βαθμό και τη σύμβαση (ώρες εργασίας, διάρκεια σύμβασης, τόπος εργασίας) όλων των ειδικών συμβούλων· θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων στην περίπτωση των ειδικών συμβούλων· είναι, συνεπώς, απόλυτα πεπεισμένο ότι η σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς θα υποβάθμιζε την αξιοπιστία των θεσμικών οργάνων· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τις δηλώσεις συμφερόντων των ειδικών συμβούλων·

Ευρωπαϊκά σχολεία

271.  επισημαίνει ότι κάθε σχολείο είναι υπεύθυνο για τους ετήσιους λογαριασμούς (που συνθέτουν το «Γενικό πλαίσιο»)· οι διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2015 ανέρχονταν σε 288,8 εκατομμύρια EUR, από τα οποία η Επιτροπή συνεισέφερε 168,4 εκατομμύρια EUR (58 %)·

272.  είναι θορυβημένο από το γεγονός ότι, μετά από όλα αυτά τα χρόνια δήθεν μεταρρυθμίσεων, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά επικριτικό στο θέμα της δημοσιονομικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών σχολείων:"«II. Τα σχολεία δεν κατάρτισαν τους ετήσιους λογαριασμούς τους εντός της νόμιμης προθεσμίας. Εντοπίστηκαν πολυάριθμα σφάλματα, τα περισσότερα από τα οποία διορθώθηκαν (ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης) στην τελική έκδοση των λογαριασμών. Πρόκειται για συστηματικές αδυναμίες των λογιστικών διαδικασιών. (...)

IV.  Τα συστήματα πληρωμής των δύο επιλεγέντων σχολείων πάσχουν από σημαντικές αδυναμίες: δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση μεταξύ της λογιστικής και των συστημάτων πληρωμής ούτε αυστηρός διαχωρισμός καθηκόντων, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται εκτός του λογιστικού συστήματος δεν απορρίπτονται αυτομάτως από το σύστημα και το επίπεδο ελέγχου είναι εν γένει ανεπαρκές. Οι εν λόγω αδυναμίες ενέχουν σημαντικό κίνδυνο όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πληρωμών.

V.  Το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε επίσης σημαντικές αδυναμίες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μη τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης·

VI.  Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν βρήκε στοιχεία που να πιστοποιούν τα προσόντα του προσληφθέντων μελών του προσωπικού και διαπίστωσε παραλήψεις στους ατομικούς τους φακέλους·

VII.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αδυνατεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να βεβαιώσει ότι η δημοσιονομική διαχείριση ήταν χρηστή.»·

"

273.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο «αδυνατεί να βεβαιώσει ότι η δημοσιονομική διαχείριση ήταν χρηστή»·

274.  εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λόγω κρούσματος πιθανολογούμενης απάτης που συνέβη μεταξύ 2003 και 2012, διατύπωσε και πάλι επιφύλαξη για λόγους φήμης σχετικά με τις πληρωμές·

275.  επισημαίνει ότι το μέγεθος του προϋπολογισμού που διατίθεται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που λαμβάνουν οι 30 από τους 32 οργανισμούς· πιστεύει ότι η δημοσιονομική λογοδοσία του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα πρέπει να αυξηθεί σε επίπεδο ανάλογο με αυτό των ευρωπαϊκών οργανισμών, μεταξύ άλλων μέσω μιας ειδικής διαδικασίας απαλλαγής για τα 168,4 εκατομμύρια EUR που τίθενται στη διάθεσή του·

276.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία απαλλαγής της Επιτροπής για το 2010 είχε ήδη αμφισβητήσει τις «δομές λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης που προβλέπονται στη Σύμβαση σχετικά με το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων» και είχε ζητήσει από την Επιτροπή «να εξετάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις δυνατότητες αναθεώρησης της εν λόγω Σύμβασης και να υποβάλει έκθεση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο»(114)· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν έλαβε ποτέ έκθεση προόδου·

277.  επισημαίνει ότι η συνεχιζόμενη οικονομική και οργανωτική κρίση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων οξύνεται λόγω των σχεδίων για άνοιγμα πέμπτου σχολείου στις Βρυξέλλες και τις πιθανές συνέπειες της απόσυρσης ενός κράτους μέλους από τη Σύμβαση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία κάποια στιγμή στο μέλλον· διερωτάται, κατά πόσο το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων υπό την τρέχουσα οργάνωση και χρηματοδότηση διαθέτει τους πόρους για να αντεπεξέλθει στη σχεδιαζόμενη επέκταση σε πέντε σχολεία στις Βρυξέλλες· επισημαίνει ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ακόμη σημαντικότερων προβλημάτων στο μέλλον, λόγω της υπέρμετρης επιβάρυνσης ορισμένων γλωσσικών τμημάτων τα οποία, βάσει της τρέχουσας διάθεσης πόρων, έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τέσσερα σχολεία των Βρυξελλών (στην περίπτωση των τμημάτων γερμανικής γλώσσας) ή τρία (στην περίπτωση των τμημάτων αγγλικής γλώσσας)·

278.  θεωρεί ανεπίτρεπτο το γεγονός ότι η χορήγηση της απαλλαγής στα ευρωπαϊκά σχολεία εξακολουθεί να γίνεται από τους εκπροσώπους των κρατών μελών, μολονότι η Επιτροπή, που πληρώνει το 58 % του ετήσιου προϋπολογισμού, και το Ελεγκτικό Συνέδριο τάσσονται κατά της πρακτικής αυτής·

279.  συμφωνεί πλήρως με τις 11 συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2014, οι οποίες αφορούν τη λογιστική, το προσωπικό, τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, τα πρότυπα ελέγχου και ζητήματα σχετικά με τις πληρωμές·

280.  επικροτεί το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης που εκπόνησε η ΓΔ Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας ως απάντηση στην επιφύλαξη της Επιτροπής και στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

281.  καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει, πριν από τον Νοέμβριο του 2017, ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία να αποτυπώνεται ο βέλτιστος τρόπος μεταρρύθμισης της διοικητικής δομής των ευρωπαϊκών σχολείων·

282.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί πλήρως στον ρόλο της σε όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης που καλύπτουν διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά ζητήματα· ζητεί από την Επιτροπή να καταθέτει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο στην οποία να παρέχει αξιολόγηση της κατάστασης προόδου σε αυτούς τους τομείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές επιτροπές του θα μπορούν να εξετάζουν λεπτομερώς τη διαχείριση του συστήματος των σχολείων και να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα των σχολείων χρησιμοποιεί τους πόρους που τίθενται στη διάθεσή του από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί να ασχοληθεί επισταμένως με το ζήτημα ο αρμόδιος Επίτροπος, και συγκεκριμένα τον καλεί να συμμετέχει προσωπικά στις εξαμηνιαίες συνεδριάσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου· επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου, ότι απαιτείται επειγόντως η πλήρης επανεξέταση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων· ζητεί την υποβολή του πρώτου σχεδίου της εν λόγω επανεξέτασης έως τις 30 Ιουνίου 2017·

Γνωμοδοτήσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών

Εξωτερικές Υποθέσεις

283.  εκφράζει ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά σημειώνει ότι 6 από τις 10 μη στρατιωτικές αποστολές στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα από την Επιτροπή ως σύμφωνες προς το άρθρο 60 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της ώστε να ολοκληρώσει τη διαπίστευση όλων των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορούν να τους ανατίθενται καθήκοντα εκτέλεσης προϋπολογισμού σε πλαίσιο έμμεσης διαχείρισης·

284.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία της πλατφόρμας στήριξης αποστολών, που έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της αποδοτικότητας των μη στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ· εκφράζει την απογοήτευσή του για το περιορισμένο μέγεθος και τη μικρή κάλυψή της και επαναλαμβάνει την επιθυμία του να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στη δημιουργία ενός κέντρου κοινών υπηρεσιών, που θα επιτρέψει μεγαλύτερη εξοικονόμηση δημοσιονομικών πόρων και αύξηση της αποδοτικότητας, μέσω της κεντρικής διαχείρισης όλων των υπηρεσιών υποστήριξης αποστολών που δεν χρειάζεται να εξασφαλίζονται σε τοπικό επίπεδο·

285.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εξωτερικής δράσης, περιλαμβανομένης της διαχείρισης κρίσεων, και τονίζει ότι η τρέχουσα αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία·

286.  εκφράζει ανησυχία για την απουσία άμεσων εργαλείων ελέγχου όσον αφορά τη χρήση της μακροοικονομικής συνδρομής εκ μέρους των δικαιούχων τρίτων χωρών· καλεί την Επιτροπή να συνδέσει στενότερα με μετρήσιμες παραμέτρους αυτό το είδος συνδρομής·

287.  επιδοκιμάζει επίσης τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεσή του αριθ. 13/2016 σχετικά με τη βοήθεια της Ένωσης για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης στη Μολδαβία, και στην ειδική έκθεση αριθ. 32/2016 για τη βοήθεια της Ένωσης προς την Ουκρανία· πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τη μόχλευση που προσφέρει η αιρεσιμότητα και να εξασφαλίσει την ορθή εποπτεία της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων που έχουν ξεκινήσει, ώστε να έχει θετική συμβολή στην ενίσχυση των δημοκρατικών πρακτικών τόσο στη Μολδαβία όσο και στην Ουκρανία·

Ανάπτυξη και συνεργασία

288.  εκφράζει εν προκειμένω επιδοκιμασία για την ειδική έκθεση αριθ. 9/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες της Ένωσης στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής γειτονίας· τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι δαπάνες στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, πως είναι αδύνατον να εκτιμηθούν τα αποτελέσματά τους, πως η προσέγγιση της Επιτροπής για να εξασφαλιστεί ότι η μετανάστευση θα έχει θετικό αναπτυξιακό αντίκτυπο είναι ασαφής, πως η στήριξη των διαδικασιών επιστροφής και επανεισδοχής έχει μικρό αντίκτυπο, και πως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ο οποίος θα πρέπει να διέπει όλες τις ενέργειες, παραμένει θεωρητικός και σπάνια μετουσιώνεται σε πράξη·

289.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2016 σχετικά με τις δαπάνες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών· επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Επιτροπή διαχειρίστηκε σε γενικές γραμμές με αποτελεσματικό τρόπο την ανθρωπιστική βοήθεια που παρασχέθηκε στον δοκιμαζόμενο από τις συγκρούσεις πληθυσμό της περιοχής των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής· υπογραμμίζει την έντονη αντίθεση σε σύγκριση με την κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση, και θεωρεί την αντίθεση αυτή μια ακόμη απόδειξη για το γεγονός ότι οι καλά σχεδιασμένες πολιτικές ανάπτυξης οδηγούν σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι ο ακτιβισμός υπέρ της μετανάστευσης που υπαγορεύεται από βραχυπρόθεσμα κίνητρα·

290.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για την αισθητή τάση που παρατηρείται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής, να αγνοούνται νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(115) στις περιπτώσεις των επιλέξιμων δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας και των επιλέξιμων χωρών για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της Ένωσης αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφώς διατυπωμένων νομικών διατάξεων, αν η Επιτροπή επιθυμεί να παραμείνει αξιόπιστη σε θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου· εν προκειμένω, υπενθυμίζει στην Επιτροπή την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης(116) σχετικά με τη συνεργασία με το Μαρόκο και το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, στην οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ένωση έχει επανειλημμένα παραβεί το διεθνές δίκαιο·

291.  υποστηρίζει σε γενικές γραμμές τη χρήση στήριξης από τον προϋπολογισμό, αλλά καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και να ορίζει τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτυγχάνονται μέσω της στήριξης από τον προϋπολογισμό σε κάθε περίπτωση, και προπαντός να ενισχύει τους μηχανισμούς ελέγχου που αφορούν τη συμπεριφορά των δικαιούχων κρατών στους τομείς της διαφθοράς, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με την ενδεχόμενη χρήση της στήριξης από τον προϋπολογισμό σε χώρες με έλλειμμα δημοκρατικού ελέγχου οφειλόμενο είτε στην έλλειψη εύρυθμης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ή ελευθεριών για την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης, είτε σε υστέρηση όσον αφορά τις ικανότητες των εποπτικών οργάνων·

292.  καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων, θεσπίζοντας την αρχή των αναλογικών κερδών («more for more»), με βάση το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, την εκρίζωση της διαφθοράς, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση· τονίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση «θετικής αιρεσιμότητας», σε συνδυασμό με την έντονη εστίαση στη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας για τις αγροτικές κοινότητες, μπορεί να επιφέρει μια πραγματική αλλαγή και να εξασφαλίσει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων της Ένωσης δαπανώνται με πιο βιώσιμο τρόπο·

293.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση με το Κοινοβούλιο όταν συστάθηκε το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης της Ένωσης για την Αφρική· ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η διαφάνεια των αποφάσεων σχετικά με τα έργα του καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζει την έλλειψη κατάλληλης μορφής τακτικής διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο και εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν έχει αναληφθεί καμία σχετική ενέργεια·

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

294.  επισημαίνει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιοποιήσει την πείρα που αποκτήθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007 έως 2013 και να εκπονήσει στοχευμένη ανάλυση των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας για την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020, με βάση δε αυτή την ανάλυση να δώσει κατευθύνσεις στα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να απλοποιούν και να αποφεύγουν περιττούς, περίπλοκους ή επαχθείς κανόνες·

295.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην ετήσια έρευνα του φόρτου, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(117)· τονίζει ότι η εισαγωγή ετήσιων στόχων για τη μείωση της επιβάρυνσης, στους οποίους θα περιλαμβάνονται τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ένωσης, θα αυξήσει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες και θα συμβάλει, κατά συνέπεια, στη μείωση του ποσοστού σφάλματος·

296.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξανόμενη εστίαση στα αποτελέσματα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014 έως 2020· θεωρεί, ωστόσο, ότι η περαιτέρω ανάπτυξη δεικτών αποτελεσμάτων και συστημάτων παρακολούθησης θα μπορούσε να συμβάλει στην απαιτούμενη δημοσιονομική λογοδοσία και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μελλοντικών επιχειρησιακών προγραμμάτων·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

297.  εκφράζει ικανοποίηση όσον αφορά το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι οργανισμοί που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι προϋπολογισμοί των εν λόγω οργανισμών·

298.  δηλώνει ικανοποιημένο από τη συνολική εκτέλεση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού του LIFE+, που ανήλθε σε 99,95 % το 2015 για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε 98,93 % για τις πιστώσεις πληρωμών· τονίζει ότι το πρόγραμμα LIFE+ συνέβαλε στο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών στη νομοθεσία και στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης, καθώς και στο να βελτιωθεί η διακυβέρνηση στον τομέα αυτό· επισημαίνει ότι το 2015 διατέθηκαν 225,9 εκατομμύρια EUR για επιχορηγήσεις δράσεων, 40 εκατομμύρια EUR χρησιμοποιήθηκαν για χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και 59,2 εκατομμύρια EUR διατέθηκαν για μέτρα που προορίζονται να υποστηρίξουν τον ρόλο της Επιτροπής στη χάραξη και παρακολούθηση πολιτικής και στην εκπόνηση νομοθετικών προτάσεων· επισημαίνει ότι ποσό 10,2 εκατομμυρίων EUR χρησιμοποιήθηκε για διοικητική στήριξη του προγράμματος LIFE και για τη στήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις·

299.  λαμβάνει υπόψη ότι η ΓΔ CLIMA έχει αυξήσει το ποσοστό εκτέλεσης κονδυλίων της στο 99,9 % του ποσού των 108 747 880 EUR των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και στο 91,77 % του ποσού των 47 479 530 EUR των πιστώσεων πληρωμών, και ότι, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι διοικητικές δαπάνες, το ποσοστό εκτέλεσης των πληρωμών ανέρχεται σε 96,88 %·

300.  ενθαρρύνει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να επικεντρώνεται σε δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες με πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ένωση στο μέλλον· αναγνωρίζει ότι έχουν εκτελεστεί δέκα δοκιμαστικά σχέδια και πέντε προπαρασκευαστικές ενέργειες συνολικού ύψους 1 400 000 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 5 599 888 EUR σε πιστώσεις πληρωμών·

301.  αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος για την υγεία (2008-2013) ολοκληρώθηκε το 2015· επικροτεί το γεγονός ότι το τρίτο πρόγραμμα για την υγεία ενισχύθηκε το 2015 με στόχο τη στήριξη και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών στα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με την υποδοχή μεγάλου αριθμού μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, ιδίως σε σχέση με την κατάρτιση, από την Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ατομικού δελτίου καταγραφής για την αξιολόγηση της υγείας των μεταναστών, που πρέπει να χρησιμοποιείται στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης (hotspots) και σε άλλες περιοχές υποδοχής, και σε σχέση με συμπληρωματικό προϋπολογισμό για έργα που αφορούν την υγεία των μεταναστών·

Μεταφορές και Τουρισμός

302.  σημειώνει ότι, το 2015, διατέθηκαν 12,8 δισεκατομμύρια EUR για 263 έργα στον τομέα των μεταφορών, μέσω συμφωνιών επιχορήγησης που υπογράφηκαν το 2015 στο πλαίσιο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»· σημειώνει ακόμη ότι η χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» οδήγησε σε συνολικές επενδύσεις 28,3 δισεκατομμυρίων EUR, με τον συνδυασμό συνεισφοράς της Ένωσης με προϋπολογισμούς περιφερειών και κρατών μελών, καθώς και δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

303.  σημειώνει ότι για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στον οποίο εντάσσονται οι μεταφορές, το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε επτά πράξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών (ΓΔ MOVE)· σημειώνει ότι σφάλματα εντοπίστηκαν μόνο σε μία από τις ελεγχθείσες πράξεις και αφορούσαν τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις·

304.  επισημαίνει ότι η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επισημαίνει γεωγραφικές ανισορροπίες και τομεακές συγκεντρώσεις στο σκέλος υποδομών και καινοτομίας και ότι η χρηματοδότηση στο σκέλος υποδομών και καινοτομίας είναι συγκεντρωμένη (63 %) σε τρία κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει επειγόντως τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στην Ένωση συνολικά· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν χρησιμοποιείται επαρκώς για τη χρηματοδότηση καινοτόμων έργων μεταφορών σε όλα τα μεταφορικά μέσα, όπως για παράδειγμα η προώθηση των βιώσιμων μεταφορικών μέσων ή η περαιτέρω ενθάρρυνση της διαδικασίας ψηφιοποίησης και της απρόσκοπτης προσβασιμότητας·

305.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή (ΓΔ MOVE) δεν έχει καθιερώσει ακόμη επίσημο ενοποιημένο στρατηγικό έγγραφο για την εποπτεία της ανάπτυξης διαδρόμων του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει ένα τέτοιο στρατηγικό έγγραφο για τις εποπτικές δραστηριότητες και τη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι η διαφάνεια και η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες συμβάλλουν στην επιτυχία των έργων στον τομέα των μεταφορών·

306.  επισημαίνει ότι τα έργα μεταφορών της περιόδου 2014-2020 θα χρηματοδοτηθούν από περισσότερες πηγές, στις οποίες περιλαμβάνονται ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναπτύξει συνέργειες που θα επιτρέψουν στις διάφορες αυτές πηγές χρηματοδότησης να κατανείμουν αποδοτικότερα τα διαθέσιμα κονδύλια, και θα προωθήσουν τον συνδυασμό των πόρων αυτών· καλεί την Επιτροπή να εκδίδει και να δημοσιεύει σε ετήσια βάση, μεταξύ άλλων στους ιστοτόπους της, ευπρόσιτους καταλόγους μεταφορών, που να περιλαμβάνουν τα ποσοστά των διαφόρων τρόπων μεταφοράς και τα έργα στον τομέα του τουρισμού που συγχρηματοδοτούνται από τα εν λόγω ταμεία·

Περιφερειακή Ανάπτυξη

307.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει, μέσω της ομάδας υψηλού επιπέδου(118), ιδιαίτερη προσοχή στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας κατά τον έλεγχό της στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών, και να συνδράμει τα κράτη μέλη στην απλούστευσή τους ώστε να καταστούν εφικτές οι αλλαγές· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχει η εφαρμογή της αρχής του ενιαίου λογιστικού ελέγχου· καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει , μέσω απλουστευμένης και ουσιαστικής καθοδήγησης, την έννοια του ανακτήσιμου ΦΠΑ ώστε να αποφεύγονται αποκλίνουσες ερμηνείες του όρου «μη ανακτήσιμος» ΦΠΑ και να αποτραπεί το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αξιοποίησης κονδυλίων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους δικαιούχους συνεκτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών και τα συναφή ανώτατα όρια για την επιστροφή·

308.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το επίπεδο των αιτήσεων επιστροφής δαπανών που υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές για το 2015 ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το 2014, με αποτέλεσμα να σημειώσουν πτώση οι μη εξοφληθείσες αιτήσεις από 23,2 δισεκατομμύρια EUR, το 2014, σε 10,8 δισεκατομμύρια EUR, το 2015, εκ των οποίων ποσό ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων EUR είχε παραμείνει ανεξόφλητο από το τέλος του 2014· επισημαίνει τον κίνδυνο να σημειωθούν μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για την περίοδο 2014-2020 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και να προκληθεί συσσώρευση ανεξόφλητων απαιτήσεων προς τα τέλη της χρηματοδοτικής περιόδου· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί λεπτομερώς την κατάσταση με τα κράτη μέλη και να προσαρμόσει αναλόγως το πρόγραμμα πληρωμών της·

309.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι στις 30 Ιουνίου 2016 εξακολουθούσαν να υπάρχουν κράτη μέλη που δεν είχαν μεταφέρει στο δίκαιό τους τις οδηγίες περί δημόσιων συμβάσεων, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βοηθά τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τις δυνατότητες μεταφοράς των οδηγιών αυτών και να εφαρμόσουν όλα τα σχέδια δράσης τους σχετικά με την πλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, που συνιστά ουσιώδες προαπαιτούμενο για την πρόληψη δόλιων και μη δόλιων παρατυπιών· τονίζει τη σημασία της υλοποίησης του σχεδίου δράσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της περιόδου 2014-2020, για την απλούστευση, την επιτάχυνση και την εναρμόνιση των ηλεκτρονικών διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων·

310.  παρατηρεί ότι το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα χρηματοδοτικά μέσα των ΕΤΠΑ και ΕΚΤ ήταν 57 % στα τέλη του 2014, που αποτελεί αύξηση μόλις 10 % σε σχέση με το 2013· εκφράζει τη λύπη του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την παράταση της περιόδου επιλεξιμότητας των πληρωμών σε τελικούς δικαιούχους στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων, που δόθηκε με απόφαση της Επιτροπής και όχι με τροποποιητικό κανονισμό· εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να θεωρήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο παράτυπες όλες τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015· διαπιστώνει με ανησυχία ότι σημαντικό μερίδιο των αρχικών κεφαλαιακών πόρων των χρηματοδοτικών μέσων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 αναλώθηκαν σε έξοδα διαχείρισης και σχετικές αμοιβές·

311.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικεντρωμένη στις επιδόσεις προσέγγιση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και θεωρεί καλή πρακτική τον ορισμό, από τις διαχειριστικές αρχές, δεικτών αποτελεσμάτων οι οποίοι μετρούν τη συμβολή των έργων στην επίτευξη των στόχων που έχουν οριστεί για τα επιχειρησιακά προγράμματα σύμφωνα με το κριτήριο της προσθετικότητας· τονίζει ότι απαιτείται να εντατικοποιηθεί η επικοινωνία· καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει αποτελεσματικότερους διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή των επενδύσεων στις οποίες γίνεται χρήση κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει περιορισμένο αριθμό σημαντικών δεικτών που να μπορούν να βοηθήσουν στη μέτρηση των επιδόσεων·

312.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα εδαφικά μέσα εξασφαλίζοντας την έγκριση της χρηματοδότησης για τις στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης έγκαιρα ώστε να μπορούν οι πόλεις να επενδύουν σε ολοκληρωμένες στρατηγικές, να αξιοποιούν συνέργειες μεταξύ τομέων πολιτικής και να εξασφαλίζουν έναν αποτελεσματικότερο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

313.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συνεχίσει να παρέχει χωριστές αξιολογήσεις για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον τομέα 2 και μετά το προσεχές οικονομικό έτος, καθώς οι χωριστές αξιολογήσεις επιτρέπουν τη στοχευμένη δράση για τη βελτίωση των ποσοστών σφάλματος, που διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό·

314.  παροτρύνει την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να συνεχίσουν στο μέτρο του δυνατού να αντιμετωπίζουν και να μειώνουν τα προβλήματα που αφορούν τις άμεσες πληρωμές, ιδίως εάν υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής στη διαχείριση του Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων·

315.  επιδοκιμάζει μια νέα γενιά πρόσθετων χρηματοδοτικών μέσων, και πιστεύει ότι πρέπει να σχεδιάζονται με σαφέστερους στόχους και επαρκή έλεγχο στο τέλος της περιόδου υλοποίησης, ώστε να γίνεται εμφανής ο αντίκτυπός τους και να εξασφαλίζεται ότι δεν προκαλούν αύξηση των ποσοστών σφάλματος·

316.  ζητεί, σε σχέση με τους εθνικούς οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τα τελευταία τρία χρόνια, υπεύθυνοι στους εν λόγω οργανισμούς πληρωμών να είναι ήδη εν υπηρεσία υπάλληλοι της Ένωσης αντί υπήκοοι των αντίστοιχων κρατών μελών·

317.  εφιστά την προσοχή στον πολυετή χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης της γεωργικής πολιτικής και τονίζει ότι η τελική αξιολόγηση παρατυπιών που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού(119) θα είναι δυνατή μόνο στα τέλη της περιόδου προγραμματισμού·

318.  επισημαίνει ότι η απλούστευση της ΚΓΠ δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, και ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον αγροδιατροφικό και τον δασοκομικό τομέα·

Αλιεία

319.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η επακολούθηση των παρατηρήσεων της ΓΔ MARE που είχαν διατυπωθεί στην ετήσια έκθεση του 2014 όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Tαμείου Aλιείας (2007-2013) επέτρεψε σημαντική αριθμητική μείωση, σε πέντε μόνο, των επιχειρησιακών προγραμμάτων και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών·

320.  είναι βέβαιο ότι το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που εφαρμόζει η ΓΔ MARE παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την ενδεδειγμένη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων·

321.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι σε καμία από τις δώδεκα πράξεις που αφορούν την αλιεία ειδικά και τις οποίες έλεγξε το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντοπίζεται ποσοτικώς προσδιορίσιμο σφάλμα·

322.  θεωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη, στη συντριπτική πλειονότητά τους, διαβίβασαν πολύ αργά τα λεπτομερή στοιχεία των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις στην κινητοποίηση των κονδυλίων·

323.  επισημαίνει, συνεπώς, ότι δεν είχε δηλωθεί στην Επιτροπή καμία δαπάνη πριν από τις 30 Ιουνίου 2015, και συνεπώς δεν υπήρχε εποπτεία των δαπανών έως την ημερομηνία αυτή· υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εκτέλεση των πιστώσεων στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης·

Πολιτισμός και Παιδεία

324.  επαναλαμβάνει ότι η ενσωμάτωση στο Erasmus+ όλων των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους στην Ένωση αποσκοπεί, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να παραμείνει προσηλωμένη στους στόχους και στα κονδύλια του προϋπολογισμού του προγράμματος που έχουν συμφωνηθεί, ώστε το πρόγραμμα να μην πάψει να είναι εστιασμένο·

325.  επικροτεί την ανταπόκριση των Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη» στα αναδυόμενα προβλήματα της ένταξης των μεταναστών/προσφύγων και της αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης το 2015·

326.  επισημαίνει ότι τα δάνεια που χορηγούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού εγγύησης φοιτητικών δανείων (δάνειο Master Erasmus+) διατέθηκαν για πρώτη φορά το 2015, με την εκκίνηση του μηχανισμού από δύο τράπεζες, στην Ισπανία και τη Γαλλία· τονίζει ότι για να καταστεί βιώσιμη η δανειακή διευκόλυνση έχει ζωτική σημασία να εξασφαλιστεί ευρεία γεωγραφική κάλυψη και η Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά τους όρους δανεισμού·

327.  υπενθυμίζει ότι το 2015 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η διαχείριση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» υπαγόταν σε δύο γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών· τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη προσέγγιση, ώστε τα εσωτερικά οργανωτικά προβλήματα να μην βλάπτουν τη λειτουργία του προγράμματος ή την αντίληψη του κοινού για αυτό·

Πολιτικές ελευθερίες, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

328.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει και να υποβάλει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ιστορικό των υποθέσεων σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν διαπιστωθεί·

329.  εκφράζει τη λύπη του διότι βασικοί δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ HOME δεν καλύπτουν τον αριθμό των ατόμων που βοηθήθηκαν, επανεγκαταστάθηκαν, μετεγκαταστάθηκαν ή επαναπατρίστηκαν το 2015· εκφράζει επίσης την αποδοκιμασία του για την απουσία δεικτών αξιολόγησης του αποτελέσματος που είχαν τα εγκριθέντα μέτρα ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών επιβολής του νόμου·

330.  ενθαρρύνει τη διαμόρφωση σαφέστερων και μακροπρόθεσμων πολιτικών προτεραιοτήτων που μπορούν να μετατραπούν σε πιο συγκεκριμένες επιχειρησιακές προτεραιότητες· στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της στενότερης συνεργασίας με άλλους φορείς, ιδίως δε με τους Οργανισμούς·

331.  εκφράζει δυσαρέσκεια για τη μη ευθυγράμμιση των δομών διακυβέρνησης της ασφάλειας των πληροφοριών στην Επιτροπή προς τις αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές (σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου)·

Ζητήματα σε σχέση με το φύλο

332.  επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων θα έπρεπε να αποτελεί εγκάρσιο στόχο σε όλους τους τομείς πολιτικής· σημειώνει, ωστόσο, ότι ορισμένα προγράμματα δεν διαθέτουν ειδικές στοχευμένες δράσεις με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την επίτευξη αυτού του στόχου, και ότι η καλύτερη συλλογή δεδομένων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο τον ποσοτικό προσδιορισμό των πιστώσεων που διατίθενται για δράσεις που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων, αλλά και τη βελτίωση της αξιολόγησης του αντίκτυπου των εν λόγω κονδυλίων της Ένωσης·

333.  επαναλαμβάνει τα αιτήματά του προς την Επιτροπή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σταδίων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της και για τα ταμεία ΕTΣΕ, ΕKT και ΕTΠA και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις που υφίστανται στα κράτη μέλη· τονίζει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στα αποτελέσματα» και την εστίαση στις επιδόσεις, μία κοινή δέσμη ποσοτικών δεικτών αποτελεσμάτων και αντίκτυπου η οποία να επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τη σκοπιά του φύλου·

334.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τόσο τις νέες όσο και τις υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού σε σχέση με το κατά πόσον λήφθηκε υπόψη η ισότητα των φύλων στην κατάρτισή τους και, όπου είναι δυνατόν, να επιφέρει τις απαιτούμενες αλλαγές πολιτικής ώστε να εξασφαλίσει την αποφυγή έμμεσων ανισοτήτων λόγω φύλου·

(1) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(2) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(7) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(8) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(9) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 2.
(10) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 51.
(11) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(12) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(13) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(14) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(15) ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(17) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(18) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(19) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 10.
(20) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 61.
(21) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(22) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(23) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(24) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(25) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.
(26) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(27) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(28) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(29) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 2.
(30) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 41.
(31) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(32) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(33) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(34) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(35) ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.
(36) ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.
(37) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(38) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(39) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(40) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 9.
(41) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 157.
(42) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(43) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(44) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(45) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(46) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.
(47) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(48) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(49) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(50) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 11.
(51) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 230.
(52) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(53) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(54) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(55) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(56) ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.
(57) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(58) ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(59) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(60) ΕΕ C 417 της 11.11.2016, σ. 11.
(61) ΕΕ C 449 της 1.12.2016, σ. 219.
(62) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(63) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(64) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(65) ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.
(66) ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.
(67) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(68)1 ΕΕ L 69 της 13.3.2015.
(69) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 1.
(70) ΕΕ C 375 της 13.10.2016, σ. 1.
(71) ΕΕ C 380 της 14.10.2016, σ. 147.
(72) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(73) ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.
(74) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0144.
(75) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(76) ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.
(77) Ειδική έκθεση αριθ. 31/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(78) Ειδική έκθεση αριθ. 5/2015 και αριθ. 19/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(79) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ REGIO «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006» [Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση χρηματοοικονομικών μέσων, τα οποία υπέβαλαν οι διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006], περίοδος προγραμματισμού 2007-2013, κατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 20.9.2016, σ. 61.
(80) Βλέπε σημείο 1.39 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(81) Βλέπε σημεία 3.22 και 3.23 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(82) Βλέπε σημείο 3.29 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(83) Βλέπε σημεία 3.33 έως 3.38 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(84) Βλέπε σημείο 3.56 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(85) Βλέπε σημείο 4.16 της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015.
(86) COM(2016)0674, SWD(2016)0338, SWD(2016)0339.
(87) «Commitment and Coherence – Ex-post Evaluation of the 7th EU Framework Programme (2007-2013)» (Δέσμευση και Συνοχή – Εκ των υστέρων αξιολόγηση του 7ου προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ), Νοέμβριος 2015.
(88) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, σημείο 3.19.
(89) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, σημείο 3.22.
(90) Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, Ενότητα 3.
(91) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Απριλίου 2016 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, παράγραφος 8 (ΕΕ L 246 της 14.9.2016, σ. 27).
(92) Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Βρυξέλλες 2016, σελίδα 11, υποσημείωση 8.
(93) SWD(2016)0318.
(94) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(95) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 1).
(96) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243).
(97) Πρώτα αποτελέσματα της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, τελική έκθεση για τη ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Επιτροπής, Ιούνιος 2016.
(98)Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2015, σημείο 6.36.
(99) Απάντηση στην ερώτηση 19 των γραπτών ερωτήσεων προς την Επίτροπο Creţu.
(100) Βλέπε παράγραφο 8 στο ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2016.
(101) Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2015, σημείο 6.9, υποσημείωση 8.
(102) Εάν είχαν αποφευχθεί τα σφάλματα αυτά, θα είχε μειωθεί το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες για την «Αγορά και άμεση στήριξη» και κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες για την «Αγροτική ανάπτυξη και λοιπές πολιτικές».
(103) Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI αναφέρει ότι το συνολικό προσαρμοσμένο ποσοστό σφάλματος μειώθηκε από 2,61 % το 2014 σε 1,47 % το 2015.
(104) Πλήρης απασχόληση σημαίνει το ελάχιστο ωράριο που απαιτείται βάσει των εθνικών διατάξεων που διέπουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αν οι εθνικές διατάξεις δεν αναφέρουν τον αριθμό ωρών, τότε οι ελάχιστες ετήσιες ώρες εργασίας θεωρείται ότι είναι 1 800: το αντίστοιχο 225 εργάσιμων ημερών οκτάωρης εργασίας.
(105) Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα για τη διάρθρωση της γεωργίας (Eurostat), η συνολική μεταβολή του γεωργικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ-28 κατά την περίοδο 2007-2013 συνίστατο σε πτώση κατά 2,3 εκατομμύρια μονάδες ετήσιας εργασίας (ΜΕΕ), που ισοδυναμεί με μείωση κατά 19,8 %.
(106) Βλέπε απάντηση στη γραπτή ερώτηση 3 – ακρόαση του Επιτρόπου Hogan στις 29 Νοεμβρίου 2016.
(107) Βλέπε παράγραφος 317 στο ψήφισμα της 28ης Απριλίου 2016.
(108) Τα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων πληρωμών ανά εκτάριο για τους δικαιούχους στην επικράτειά τους (πρόκειται για τη λεγόμενη «εσωτερική σύγκλιση»)· κατ’ αρχήν (ισχύουν εξαιρέσεις), πρέπει επίσης να μειώσουν κατά 5 % τουλάχιστον τα έσοδα άνω των 150 000 EUR που λαμβάνουν οι δικαιούχοι από το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ή το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης· επιπλέον, τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να ανακατανέμουν ποσοστό έως 30 % του εθνικού κονδυλίου τους για τις άμεσες ενισχύσεις στα πρώτα 30 εκτάρια κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης («αναδιανεμητική ενίσχυση»), καθώς και να καθιερώσουν απόλυτο ανώτατο όριο για τα έσοδα κάθε δικαιούχου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης ή του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης («επιβολή ανώτατων ορίων»).
(109) Βλέπε άρθρο 35 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59) και κανονισμος (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).
(110) Απόφαση C(2016)2210 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης C(2014)5434 της Επιτροπής που επιτρέπει την απόδοση με βάση το μοναδιαίο κόστος για δραστηριότητες που εκτελούνται από οντότητα του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την Ένωση.
(111) Απάντηση στη γραπτή ερώτηση 23 – ακρόαση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου στις 29 Νοεμβρίου 2016.
(112) Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (EE L 88 της 4.4.2011, σ. 45).
(113) C(2016)3301.
(114) Βλέπε παράγραφο 38 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 31).
(115) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).
(116) Απόφαση του Δικαστηρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2016, Συμβούλιο κατά Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.
(117) Διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
(118) Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Παρακολούθηση της Απλούστευσης για τους Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
(119) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).


Απαλλαγή 2015: Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής
PDF 884kWORD 133k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής της Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2015 (2016/2208(DEC))
P8_TA(2017)0144A8-0160/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκπονήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 287 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III – Επιτροπή(5) και το ψήφισμά του με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα ΙV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0160/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρέχουν πληροφορίες για θέματα που προκαλούν ανησυχία και σχετίζονται με την εκτέλεση των δαπανών και είναι, κατά συνέπεια, χρήσιμες στο Κοινοβούλιο κατά την άσκηση του ρόλου του ως αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προαναφερόμενης απόφασής του της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή·

Μέρος I – Ειδική έκθεση αριθ. 18/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοδοτική συνδρομή σε χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση»

1.  λαμβάνει υπό σημείωση τα πορίσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  επιδοκιμάζει την πρώτη ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση και προσβλέπει στις επόμενες εκθέσεις που θα δημοσιευτούν το επόμενο έτος·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν περιέλαβε στην έκθεση αυτή όλα τα κράτη μέλη που έλαβαν χρηματοδοτική συνδρομή από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την Ελλάδα, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η σύγκριση·

4.  επιδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα υποβάλει χωριστή ειδική έκθεση για την Ελλάδα· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να συγκρίνει τα αποτελέσματα των δύο ειδικών εκθέσεων και συγκεκριμένα να εξετάσει τις σχετικές προτάσεις του Κοινοβουλίου στην έκθεση για την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (δηλαδή, σημερινή συζήτηση σχετικά με πιθανή ελάφρυνση του χρέους)·

5.  παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει περαιτέρω τους δικούς του ανθρώπινους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη στον εν λόγω τομέα προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των εργασιών του· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να λάβει, εν τω μεταξύ, πλήρως υπόψη τις εκθέσεις εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης που ζητήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως βάση αναφοράς για τον έλεγχο·

6.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο περιόρισε τον έλεγχο στο πολύ βραχυπρόθεσμο και συγκεκριμένο σενάριο της χρηματοδοτικής συνδρομής όπως αποφασίστηκε από το Συμβούλιο, χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλες πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που αποτελούσαν ήδη αντικείμενο της δημόσιας και ακαδημαϊκής συζήτησης, όπως ο συνεπωμισμός του δημόσιου χρέους ή ελάφρυνση του χρέους·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκθεση περιορίζει το ενδιαφέρον της στη διαχείριση της βοήθειας, αλλά δεν αναλύει ούτε εκφράζει αμφιβολίες για το περιεχόμενο του προγράμματος και τους υπό διαπραγμάτευση όρους χρηματοδοτικής συνδρομής·

8.  σημειώνει ότι η ειδική έκθεση περιορίζεται μόνο στην περιγραφή των ειδικών μέτρων που ελήφθησαν στο ενωσιακό πολιτικό επίπεδο και των κύριων χαρακτηριστικών των προγραμμάτων· παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναλύσει κατά πόσον τα ληφθέντα μέτρα ήταν κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους με το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο και τους μακροπρόθεσμους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

9.  σημειώνει ότι οι στόχοι των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής ήταν οι χώρες που λαμβάνουν βοήθεια να επιστρέψουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να επιτύχουν βιώσιμα δημόσια οικονομικά και να ξαναβρούν την πορεία της ανάπτυξης και της μείωσης της ανεργίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχουν αναλύσει πλήρως τα αποτελέσματα του προγράμματος σε σχέση με τους στόχους αυτούς·

10.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επικέντρωσε ουσιαστικά τα συμπεράσματά του στην Επιτροπή ως τον διαχειριστή της χρηματοδοτικής συνδρομής, αλλά θεωρεί ότι, για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση, θα έπρεπε να είχε δοθεί περαιτέρω προσοχή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς τα δύο αυτά όργανα είχαν παράσχει αρχικά υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την προετοιμασία και την παρακολούθηση των προγραμμάτων·

11.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ο ρόλος του Συμβουλίου και άλλων εταίρων υποτιμήθηκε κατά την εκπόνηση και τη διαχείριση του προγράμματος· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή να αναλύσουν την καταλληλότητα των μέτρων που έλαβε το Συμβούλιο, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και κατά πόσον τα μέτρα ήταν τα ενδεδειγμένα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και συνέβαλαν στους στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εξάλειψης της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της δημιουργίας περισσοτέρων θέσεων εργασίας και ανάπτυξης·

12.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι εταίροι δεν γνωστοποιούσαν πάντα στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, γεγονός το οποίο οδήγησε σε ασυνεπείς προσεγγίσεις στους κόλπους της διαπραγματευτικής ομάδας· προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε επίσημες συμφωνίες με τους εταίρους της προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και πλήρης πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και έτσι να αποφευχθούν τα προβλήματα αυτού του είδους στο μέλλον·

13.  τονίζει ότι ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα προγράμματα (π.χ. μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας) μπορούν να δώσουν αποτελέσματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα μόνο σε πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ τα προγράμματα βοήθειας επιδιώκουν κατά κύριο λόγο πιο άμεσα και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα·

14.  σημειώνει ότι τα προγράμματα βασίστηκαν κυρίως στο σκέλος των δαπανών (μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας, καθεστώτα συνταξιοδότησης και ανεργίας, μείωση των τοπικών οντοτήτων κ.λπ.) καθώς και στις περικοπές σε δημόσια προγράμματα· κατανοεί ότι οι περικοπές αυτές έγιναν με στόχο τη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών των χωρών που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή·

15.  προτρέπει το Συμβούλιο να εξετάσει προσεκτικά τη δέσμη εργαλείων και μέτρων για τη χρηματοδοτική συνδρομή στα μελλοντικά προγράμματα προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις στον πληθυσμό, τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην εσωτερική ζήτηση και η κοινωνικοποίηση του κόστους της κρίσης·

16.  τονίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχεται στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες λαμβάνει τη μορφή δανείων από τις κεφαλαιαγορές με εγγύηση τον προϋπολογισμό της Ένωσης· φρονεί ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στα εν λόγω προγράμματα έχει υπονομευθεί, με αποτέλεσμα να μειώνεται περαιτέρω η δημοκρατική νομιμότητα της παρεχόμενης χρηματοδοτικής συνδρομής·

17.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο της συμμετοχής του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής συνδρομής όταν διακυβεύεται ο προϋπολογισμός της Ένωσης·

18.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην έμμεση βοήθεια προς τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους τους καθώς και η ευρύτερη στήριξη της δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης κατά τη διάρκεια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

19.  φρονεί ότι, όταν ξέσπασε η κρίση, ήταν δύσκολο να προβλεφθούν κάποιες απότομες ανισορροπίες με καταστροφικές επιπτώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει πως ήταν δύσκολο να προβλεφθεί το μέγεθος και ο χαρακτήρας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008, η οποία ήταν πρωτοφανής·

20.  συμμερίζεται την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η προσοχή που δόθηκε στο νομικό πλαίσιο εποπτείας πριν από την κρίση δεν ήταν κατάλληλη για τον εντοπισμό των κινδύνων όσον αφορά τις υποκείμενες δημοσιονομικές θέσεις σε περιόδους σοβαρής οικονομικής κρίσης·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι νομοθέτες ενέκριναν το «εξάπτυχο» και το «δίπτυχο» που θεσπίστηκαν ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης προς αντιμετώπιση των αδυναμιών στον τομέα της εποπτείας, που έφερε στο φως η κρίση· θεωρεί, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ένωσης κατά τα τελευταία έτη δεν έχει οδηγήσει σε πλήρη σταδιακή επίλυση της κρίσης και καλεί την Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του νέου πλαισίου σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες οικονομίες (δηλαδή, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών του ΟΟΣΑ) και να προτείνει νέες μεταρρυθμίσεις, εάν είναι αναγκαίο·

22.  καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων·

23.  λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή κατάφερε υπό δύσκολες συνθήκες χρονικών περιορισμών και περιορισμένης εμπειρίας να αναλάβει νέα καθήκοντα όσον αφορά τη διαχείριση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής συνδρομής· υπογραμμίζει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι αυτό αποτελεί επίτευγμα λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών·

24.  χαιρετίζει την απόφαση να ανατεθεί η ευθύνη της διαχείρισης της χρηματοδοτικής συνδρομής στην Επιτροπή και όχι σε άλλους χρηματοδοτικούς εταίρους, γεγονός το οποίο επέτρεψε την εξατομικευμένη βοήθεια η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την ιδία ευθύνη των κρατών μελών·

25.  είναι της γνώμης ότι ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, είναι επίσης αναγκαία η ευελιξία για εξατομικευμένη διαμόρφωση και προσαρμογή των προγραμμάτων και των μεταρρυθμίσεων ανάλογα με τις ιδιαίτερες εθνικές περιστάσεις· φρονεί ότι στα μελλοντικά προγράμματα της Επιτροπής και στις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να προσδιορίζεται και να διαφοροποιείται η εφαρμογή αυστηρά ενωσιακών μέτρων από τα εθνικά υποθετικά σχέδια·

26.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Επιτροπή για την παρακολούθηση των πληροφοριών και ότι οι διαδικασίες της δεν ήταν προσανατολισμένες στην αναδρομική αξιολόγηση των ειλημμένων αποφάσεων·

27.  υπογραμμίζει ότι κατά την αρχική φάση των προγραμμάτων, η Επιτροπή λειτουργούσε υπό ασφυκτική πίεση χρόνου και πολιτική πίεση απέναντι σε αστάθμητους κινδύνους που απειλούσαν τη σταθερότητα ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος με απρόβλεπτες συνέπειες στην οικονομία·

28.  θεωρεί ότι, παρόλο που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή, η Επιτροπή έμαθε μέσα από την πράξη και κατάφερε να τεθούν σε εφαρμογή δεόντως και σχετικά γρήγορα τα εν λόγω προγράμματα και να βελτιώσει τη διαχείριση των μεταγενέστερων προγραμμάτων·

29.  συμμερίζεται τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει περαιτέρω τις βασικές πτυχές των προσαρμογών που πραγματοποίησαν οι χώρες, αλλά θα πρέπει επίσης να συγκρίνει τις οικονομικές προβλέψεις, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την αγορά ακινήτων καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό εθνικό χρέος· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή συστηματικά και τακτικά τα κατάλληλα στοιχεία·

30.  θεωρεί ότι το χρονικό διάστημα από την έναρξη του πρώτου προγράμματος της Ένωσης μέχρι το τέλος της ανάλυσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να δίνει την ευκαιρία για την ενσωμάτωση βελτιωμένων συστάσεων, τόσο ως προς τις βελτιώσεις όσο και ως προς τα αποτελέσματα του προγράμματος, σε μελλοντικά προγράμματα, ως αποτέλεσμα του διοργανικού διαλόγου εκατέρωθεν ακρόασης μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιτροπής·

31.  θεωρεί ότι, για λόγους διαφάνειας, καλύτερης πληροφόρησης και επικοινωνίας με τους πολίτες, οι απαντήσεις της Επιτροπής και η γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να παρουσιάζονται σε διπλή στήλη έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση απόψεων όπως ακριβώς γίνεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

32.  λαμβάνοντας υπόψη τον ευαίσθητο χαρακτήρα των εν λόγω νέων εκθέσεων για τη χρηματοπιστωτική διακυβέρνηση της Ένωσης, συνιστά τα ανακοινωθέντα Τύπου και οι άλλες ανακοινώσεις να αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέρος ΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 19/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Για να βελτιωθεί η παροχή τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα χρειάζεται μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα»

33.  σημειώνει ότι, ενώ εκπονείτο το παρόν ψήφισμα, η Επιτροπή είχε ήδη υποβάλει την πρότασή της για τη θέσπιση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει προφανώς λάβει υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ελπίζει ότι το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την τεχνική βοήθεια, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα·

34.  σημειώνει με ανησυχία ότι η ad-hoc και βιαστική συγκρότηση της Ομάδας Δράσης υπήρξε η αιτία ορισμένων επιχειρησιακών προβλημάτων της· ζητεί τη διεξοδική αξιολόγηση της κατάστασης επί τόπου και την εκπόνηση ενός περιεκτικού σχεδίου δράσης, διαρθρωμένου βήμα προς βήμα, που θα αποτελέσει τον υποχρεωτικό προκαταρκτικό οδηγό για κάθε έργο τεχνικής βοήθειας· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόζει, στα μελλοντικά προγράμματα τεχνικής βοήθειας, μια περισσότερο σχεδιασμένη προσέγγιση, που θα περιλαμβάνει και ένα χρονοδιάγραμμα με ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εντολών·

35.  υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη ειδικού προϋπολογισμού αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός προγράμματος τεχνικής βοήθειας, τόσο ως προς τον σχεδιασμό όσο και ως προς τον εξορθολογισμό των δαπανών, και με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται διαφορετικά επίπεδα ελέγχου και διαφορετικοί κανόνες που πρέπει να τηρηθούν, σε σχέση με χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού·

36.  σημειώνει ότι η Ομάδα Δράσης διαχειρίστηκε έναν εντυπωσιακό αριθμό έργων, όπου συμμετείχαν πολυάριθμες οργανώσεις-εταίροι· φρονεί ότι ο αντίκτυπος της τεχνικής βοήθειας θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί μέσω του εξορθολογισμού των προγραμμάτων και του περιορισμού του αριθμού των οργανώσεων-εταίρων και του πεδίου των έργων με στόχο την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών διοικητικού συντονισμού και την αύξηση της αποδοτικότητας·

37.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ούτε το δικαιούχο κράτος μέλος ούτε η Ομάδα Δράσης προμήθευσαν την Επιτροπή με τακτικές εκθέσεις δραστηριοτήτων· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επιμείνει να λαμβάνει τριμηνιαίες εκθέσεις δραστηριοτήτων χωρίς υπερβολική καθυστέρηση καθώς και ολοκληρωμένη τελική έκθεση, υπό μορφή εκ των υστέρων αξιολόγησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση της τεχνικής βοήθειας, ώστε να προβαίνει σε προσαρμογές με στόχο μια τεχνική βοήθεια προσανατολισμένη στα αποτελέσματα· ζητεί επίσης από την τεχνική βοήθεια και την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα να περιλαμβάνουν στις διάφορες εκθέσεις τους απολογισμό σχετικά με το πώς και πού ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια «διάσωσης» για την Ελλάδα·

38.  καλεί την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν τη συζήτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017-2020 ως ευκαιρία για την αναθεώρηση της ορθής πρακτικής των επικεφαλής του τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει, μαζί με τα κράτη μέλη, ένα σύστημα για την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων απευθείας από τα κράτη μέλη, ώστε να αποφεύγεται ένα πρόσθετο επίπεδο πολυπλοκότητας και διοικητικού φόρτου με την παράκαμψη των εθνικών υπηρεσιών·

39.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη δέσμευση: μια προσέγγιση που βασίζεται στις επιδόσεις θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο αλλά και στα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίσουν έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο μέσω των αντίστοιχων επιτροπών ελέγχου του προϋπολογισμού τους·

Μέρος ΙΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 21/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Επισκόπηση των κινδύνων που συνεπάγεται η εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης της δράσης της ΕΕ στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας»

40.  εκφράζει ικανοποίηση για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

41.  αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή έχει εντάξει την ανάλυση κινδύνου στη διαχείριση των εξωτερικών της επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σε σύνθετα και εύθραυστα περιβάλλοντα με πολλά είδη κινδύνων, καθώς τα επίπεδα ανάπτυξης και τα πλαίσια διακυβέρνησης διαφέρουν στις χώρες-εταίρους·

42.  εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς την Επιτροπή όσον αφορά τη βελτίωση της χρήσης ορολογίας σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα (τις εκροές, τα επακόλουθα και τον αντίκτυπο) και τονίζει τη σημασία του καθορισμού πραγματικών στόχων SMART πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων·

43.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί περισσότερη προσοχή στον καθορισμό εφικτών και ρεαλιστικών στόχων για να αποφεύγονται οι περιπτώσεις όπου οι αρχικοί στόχοι επιτυγχάνονται από τις χώρες-εταίρους αλλά χωρίς σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά την ανάπτυξη·

44.  θεωρεί ότι πρέπει να αποφεύγεται η εστίαση στο αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως μοναδικό στόχο της διαχείρισης, καθώς αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και την επίτευξη αποτελεσμάτων·

45.  υπενθυμίζει ότι η τακτική παρακολούθηση και χαρτογράφηση των παραγόντων υψηλού κινδύνου (εξωτερικών, οικονομικών και λειτουργικών) και της ποσοτικοποίησής τους, από τη φάση του εντοπισμού έως τη φάση της εκτέλεσης, αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τις ποιοτικές δαπάνες, αλλά και για να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η βιωσιμότητα και η φήμη των παρεμβάσεων της Ένωσης· θεωρεί ότι η δημιουργία προφίλ κινδύνου ανά δραστηριότητα και χώρα διευκολύνει επίσης τον σχεδιασμό στρατηγικής για ταχύ μετριασμό του κινδύνου σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης σε χώρα-εταίρο·

46.  υπογραμμίζει ότι το περιβάλλον ελέγχου και οι λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου πρέπει να προσαρμόζονται τακτικά ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εμφάνιση νέων μορφών μέσων και δομών βοήθειας, όπως είναι η μεικτή χρηματοδότηση, τα καταπιστευματικά ταμεία και οι χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλους διεθνείς οργανισμούς·

47.  επαναλαμβάνει την άποψη ότι απαιτείται μια νέα ισορροπία μεταξύ της απορρόφησης, της συμμόρφωσης και των επιδόσεων και ότι η ισορροπία αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη διαχείριση των πράξεων·

48.  φρονεί ότι η ανάπτυξη της οικοδόμησης ικανοτήτων, πλαισίων διακυβέρνησης και ανάληψης ευθύνης στις χώρες-εταίρους αποτελεί επίσης έναν πολύ σημαντικό τρόπο για τον μετριασμό των συστημικών κινδύνων, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη πρόσφορου περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέπει στα κονδύλια να εκπληρώνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και να ανταποκρίνονται στις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

49.  θεωρεί επίσης ότι απαιτείται η ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και του διαλόγου περί πολιτικών, των προϋποθέσεων για τη χορήγηση βοήθειας και του πλαισίου λογικής αλυσίδας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί τόσο η συνοχή μεταξύ απόφασης και προϋποθέσεων για πληρωμές ή εκταμιεύσεις στις συμφωνίες χρηματοδότησης μέσω της σαφούς σύνδεσης των πληρωμών με την επίτευξη δράσεων και αποτελεσμάτων όσο και η συνάφεια των επιλεγμένων στόχων και δεικτών·

50.  ειδικότερα στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων πρωτοβουλιών με πολλαπλούς χορηγούς, ενθαρρύνει τους διεθνείς οργανισμούς:

   να αξιολογούν και να προγραμματίζουν τα μελλοντικά οφέλη των έργων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο κάθε εταίρος συμβάλλει στα τελικά αποτελέσματα και στις ευρύτερες επιπτώσεις, ούτως ώστε να αποφεύγονται τα ζητήματα σχετικά με την ανάληψη της ίδιας ευθύνης των αποτελεσμάτων, δηλ. ποιο τμήμα των αποτελεσμάτων αποδίδεται στη χρηματοδότηση της Ένωσης ή στις παρεμβάσεις άλλων χορηγών·
   να συνδυάζουν τα πλαίσια διακυβέρνησής τους με το πλαίσιο της Ένωσης, ιδίως μέσω της βελτίωσης των μεθόδων διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιούν· θεωρεί ότι η υποκαταστασιμότητα των πόρων θα πρέπει να παρακολουθείται στενά λόγω του υψηλού επιπέδου πιστωτικού κινδύνου·

51.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η σύνδεση μεταξύ των αξιολογήσεων και της διαμόρφωσης πολιτικών είναι αποτελεσματική μέσω του συνυπολογισμού όλων των διδαγμάτων που αποκομίζονται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

52.  υπενθυμίζει ότι η υπονόμευση της παρακολούθησης των επιδόσεων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων είναι επιζήμια για τη δημόσια λογοδοσία και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής·

Μέρος ΙV – Ειδική έκθεση αριθ. 23/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: έχει επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα»

53.  φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση για την υιοθέτηση μιας διαδικασίας υποβολής περισσότερο διαφοροποιούμενων μεταξύ τους εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την ποιότητα των υδάτων·

54.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων, παραδείγματος χάριν μειώνοντας τις αποκλίσεις στον αριθμό των φυσικοχημικών ουσιών που αξιολογούνται για τον καθορισμό της οικολογικής κατάστασης·

55.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσει η Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την επίτευξη της καλής ποιότητας των υδάτων, ήτοι τον στόχο της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα·

56.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παρακολούθηση της καλής ποιότητας των υδάτων τους, προκειμένου να έχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την προέλευση της ρύπανσης ανά υδατικό σύστημα, ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη στόχευση και η αύξηση της αποτελεσματικότητας από πλευράς κόστους των διορθωτικών μέτρων·

57.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ύπαρξη συντονισμού μεταξύ των φορέων που καθορίζουν τα μέτρα στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού και εκείνων που εγκρίνουν τα έργα προς χρηματοδότηση·

58.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν και να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιβολής, συγκεκριμένα την επιδιωκόμενη κάλυψη και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των επιβαλλόμενων κυρώσεων·

59.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του τέλους ρύπανσης υδάτων ως οικονομικού μέσου και ως τρόπου για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» τουλάχιστον για τις κύριες ουσίες που υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά όχι μόνο την ύπαρξη αλλά και την επάρκεια των προτύπων καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και των ελάχιστων απαιτήσεων που έχουν εγκρίνει τα κράτη μέλη·

61.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με διάφορες πιθανές μεθόδους ανάκτησης κόστους στον τομέα της διάχυτης ρύπανσης·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις δυνατότητες εφαρμογής οικονομικών μέσων, όπως οι περιβαλλοντικοί φόροι, ως κίνητρο για τη μείωση της ρύπανσης και ως τρόπο για την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

63.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, βάσει μιας απογραφής των μηχανισμών επιβολής τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε εθνικό επίπεδο, να εντοπίσουν τους τρόπους με τους οποίους θα απλουστεύσουν την οργάνωση και τη διενέργεια των ελέγχων και θα διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά τους·

Μέρος V – Ειδική Έκθεση αριθ. 24/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ: ανάγκη για περαιτέρω δράση»

64.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δρομολογήσει τη δημιουργία κοινού συστήματος εκτίμησης του μεγέθους της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το οποίο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιολογούν τις επιδόσεις τους βάσει κατάλληλων δεικτών· θεωρεί ότι οι επιδόσεις θα πρέπει να αξιολογούνται με γνώμονα τη μείωση των περιστατικών ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, τη βελτίωση του εντοπισμού των περιπτώσεων απάτης και την αύξηση της ανάκτησης φόρων έπειτα από τον εντοπισμό τέτοιου είδους περιπτώσεων·

65.  φρονεί ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι επιδόσεις του Eurofisc ως ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, η Επιτροπή θα πρέπει να συστήσει στα κράτη μέλη: α) την καθιέρωση κοινής ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μέσω του Eurofisc στοχεύουν ορθά στην απάτη· β) τη βελτίωση της ταχύτητας και της συχνότητας των εν λόγω ανταλλαγών πληροφοριών· γ) τη χρήση αξιόπιστου και φιλικού προς τον χρήστη περιβάλλοντος ΤΠ· δ) τον καθορισμό σχετικών δεικτών και ειδικών στόχων για τη μέτρηση των επιδόσεων των διαφόρων τομέων εργασίας· ε) τη συμμετοχή σε όλους τους τομείς εργασίας του Eurofisc·

66.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών τους με στόχο την καταπολέμηση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, να πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης που θα επιλέγονται βάσει κινδύνου· θεωρεί ότι οι εν λόγω επισκέψεις παρακολούθησης θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση της έγκαιρης ανταπόκρισης των κρατών μελών στις αιτήσεις παροχής πληροφοριών, της αξιοπιστίας του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ, της ταχύτητας των πολυμερών ελέγχων και της συνέχειας που δίδεται στις διαπιστώσεις των προηγούμενων εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική συνεργασία·

67.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη χρειάζονται πληροφορίες από τρίτες χώρες για την επιβολή της είσπραξης του ΦΠΑ, στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, επί των υπηρεσιών και των άυλων αγαθών που παρέχονται από την επιχείρηση προς τον καταναλωτή μέσω του διαδικτύου, καλεί την Επιτροπή να παράσχει στήριξη στα κράτη μέλη για να διαπραγματευθούν και να υπογράψουν συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής με τις χώρες όπου είναι εγκατεστημένοι οι περισσότεροι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες και να επιβληθεί η είσπραξη του ΦΠΑ·

68.  υποστηρίζει ότι, καθώς η ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με δομές του οργανωμένου εγκλήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να άρουν τα νομικά εμπόδια που εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών αρχών, των δικαστικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και η Ευρωπόλ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ και του Eurofisc και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επωφελούνται από τις πληροφορίες που αυτές παρέχουν·

69.  φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητα των επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, τα οποία έχουν καταρτιστεί από τα κράτη μέλη και επικυρωθεί από το Συμβούλιο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Πολυκλαδική Πλατφόρμα κατά των Εγκληματικών Απειλών».

Μέρος VI – Ειδική έκθεση αριθ. 25/2015 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στήριξη αγροτικών υποδομών από την ΕΕ: περιθώριο σημαντικής αύξησης της αποδοτικότητας των δαπανών»

70.  αναγνωρίζει τη σημασία των επενδύσεων σε αγροτικές υποδομές οι οποίες υποστηρίζονται από τα ταμεία της Ένωσης, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, του οποίου τα οφέλη υπερβαίνουν τον τομέα της γεωργίας, για ανάγκες οι οποίες διαφορετικά μπορεί να μην είχαν χρηματοδοτηθεί, δεδομένων των σημαντικών οικονομικών προκλήσεων και της ανεπάρκειας των χρηματοδοτικών πόρων που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές·

71.  σημειώνει ότι η χρηματοδότηση έργων υποδομών από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης βασίζεται σε επιμερισμένη διαχείριση όπου τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο καθώς και για την επιλογή και την υλοποίηση των έργων, ενώ ο ρόλος της Επιτροπής είναι να επιβλέπει την ορθή λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη· υποστηρίζει ότι οι ρόλοι αυτοί θα πρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια ώστε οι δικαιούχοι να γνωρίζουν σαφώς για ποιον τομέα είναι αρμόδιος κάθε φορέας ελέγχου· υπογραμμίζει ότι τόσο η Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

72.  θεωρεί ότι τα πορίσματα και οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συμπεριλαμβάνονται στην ειδική έκθεση αριθ. 25/2015, είναι χρήσιμα για την περαιτέρω βελτίωση της βασιζόμενης στις επιδόσεις αξιοποίησης των χρηματοδοτούμενων από την Ένωση επενδύσεων σε αγροτικές υποδομές και για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων και μεγαλύτερης αποδοτικότητας των δαπανών, και καλεί την Επιτροπή να τα εφαρμόσει·

73.  συνιστά θερμά οι επενδύσεις της Ένωσης σε αγροτικές υποδομές να στοχεύουν σε έργα που επιτρέπουν τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και/ ή συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη σε αγροτικές περιοχές, για τα οποία υπάρχει αποδεδειγμένη ανάγκη δημόσιας στήριξης και τα οποία προσφέρουν προστιθέμενη αξία, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κεφάλαια αυτά αποτελούν πρόσθετες επενδύσεις και δεν χρησιμοποιούνται για να υποκαταστήσουν την εθνική χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών·

74.  συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μια συντονισμένη προσέγγιση με την οποία να προσδιορίζονται ποσοτικά οι ανάγκες, κατά περίπτωση, και τα χρηματοδοτικά κενά καθώς και να αιτιολογείται η χρήση μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), και στο πλαίσιο της οποίας να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα κεφάλαια και τα προγράμματα της Ένωσης, αλλά και τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά προγράμματα και τα κεφάλαια από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν – ή αντιμετωπίζονται ήδη – ανάγκες ίδιες με εκείνες που αναφέρονται στο ΠΑΑ·

75.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τα πρώτα βήματα που έγιναν για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων ταμείων της Ένωσης, που πραγματοποιήθηκαν με βάση το φύλλο επαλήθευσης που χρησιμοποίησε η Επιτροπή για τη διασφάλιση της συνέπειας με τα ΠΑΑ της περιόδου 2014-2020, και να παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων σχετικά όχι μόνο με τους τρόπους επίτευξης καλύτερης συμπληρωματικότητας, αλλά και με τους τρόπους αποφυγής του κινδύνου υποκατάστασης των κονδυλίων και μετριασμού του κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να παρεμβαίνει επίσης προωθώντας ορθές πρακτικές·

76.  συνιστά στα κράτη μέλη, για τον μετριασμό του κινδύνου εμφάνισης του φαινομένου μη αποδοτικής δαπάνης, να εκτιμούν, πριν από τον καθορισμό των ποσοστών ενίσχυσης για τα μέτρα υποδομής, το κατάλληλο επίπεδο την δημόσιας χρηματοδότησης που θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις, καθώς και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των έργων, να ελέγχουν, κατά περίπτωση, πριν από την έγκριση των αιτήσεων στήριξης, αν ο αιτών­ διαθέτει επαρκές κεφάλαιο ή πρόσβαση σε κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος του έργου· ενθαρρύνει την καλύτερη χρήση των συστημάτων πληροφοριών διαχείρισης από τα κράτη μέλη·

77.  ζητεί να γίνεται σεβαστή η αρχή της προσθετικότητας σε όλα τα επίπεδα και εμμένει για τον λόγο αυτό στη δέουσα σύσταση επιτροπών παρακολούθησης και στην ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία συντονισμού· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει κατάλληλα τον συμβουλευτικό της ρόλο στις επιτροπές παρακολούθησης·

78.  επικροτεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2014 οι οποίες ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής εφαρμόζονται με διαφανή και συνεπή τρόπο καθ’ όλη την περίοδο προγραμματισμού, ότι εφαρμόζονται κριτήρια επιλογής ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για τη χρηματοδότηση όλων των επιλέξιμων έργων, καθώς και ότι τα έργα με συνολική βαθμολογία χαμηλότερη από ορισμένο κατώτατο όριο δεν μπορούν να λάβουν στήριξη και καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυστηρά αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες για έργα αγροτικής υποδομής που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

79.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καθορίζουν και να εφαρμόζουν με συνέπεια κριτήρια που να διασφαλίζουν την επιλογή των πλέον αποδοτικών από οικονομική άποψη έργων– δηλ. των έργων με τη μεγαλύτερη δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ ανά μονάδα κόστους· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις κόστους των έργων βασίζονται σε ενημερωμένα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις τιμές, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές τιμές της αγοράς, καθώς και ότι οι διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων είναι δίκαιες και διαφανείς και προάγουν τον υγιή ανταγωνισμό· σημειώνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο αποφυγής κοινών σφαλμάτων σε συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση έργα, τις οποίες ανέπτυξε η Επιτροπή στο τέλος του 2014, και ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έως το τέλος του 2016·

80.  ζητεί επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής και θεωρεί ότι η γνώμη του κοινού σχετικά με τοπικά προβλήματα σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις διαχειριστικές αρχές όταν εγκρίνουν τις αιτήσεις επιχορήγησης· αναγνωρίζει ότι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή·

81.  συνιστά στην Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στο πλαίσιο των μελλοντικών της ελέγχων μια εξέταση των πτυχών που αφορούν τις επιδόσεις σε σχέση με τα έργα αγροτικής υποδομής και αναμένει ότι οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, με βάση τα προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν, θα οδηγήσουν στην επιδιωκόμενη βελτίωση·

82.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν απαιτήσεις που θα αναγκάζουν τους δικαιούχους να διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την κατάλληλη συντήρηση της υποδομής που χρηματοδοτήθηκε από επενδύσεις της Ένωσης, και να ελέγχουν την εφαρμογή των αντίστοιχων απαιτήσεων·

83.  ζητεί να θέτουν και να τηρούν τα κράτη μέλη εύλογο χρονοδιάγραμμα για την επεξεργασία των αιτήσεων επιχορήγησης και των αιτήσεων πληρωμής, δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει ενδιάμεσα δάνεια για να ολοκληρώσουν τα έργα·

84.  συνιστά στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, για την περίοδο 2014-2020, να συγκεντρώνουν έγκαιρα, συναφή και αξιόπιστα στοιχεία τα οποία να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα επιτεύγματα των χρηματοδοτηθέντων έργων και μέτρων· αναμένει ότι τα εν λόγω πληροφοριακά στοιχεία θα επιτρέπουν τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δαπανηθέντων κονδυλίων, θα προσδιορίζουν τα μέτρα και τα είδη των έργων υποδομής που συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και θα αποτελούν σταθερή βάση για τη βελτίωση της διαχείρισης των μέτρων·

85.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι θα τίθενται σαφείς, συγκεκριμένοι και, όπου είναι δυνατόν, ποσοτικώς προσδιορισμένοι στόχοι για τα έργα για τα οποία δεσμεύονται κονδύλια, ώστε να διευκολύνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εκτέλεση και παρακολούθηση των έργων και να παρέχονται χρήσιμα πληροφοριακά στοιχεία στις διαχειριστικές αρχές·

86.  αναγνωρίζει ότι η «τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων» αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την κάλυψη των ελλείψεων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μέρος VII – Ειδική έκθεση αριθ. 1/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Έχει σχεδιαστεί σωστά και βασίζεται σε ορθά δεδομένα το σύστημα της Επιτροπής για τη μέτρηση των επιδόσεων σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών;»

87.  συνιστά στην Επιτροπή να αναπτύξει ένα πιο ολοκληρωμένο στατιστικό πλαίσιο που θα παρέχει πληροφορίες για το διαθέσιμο εισόδημα των γεωργικών νοικοκυριών και θα αποτυπώνει καλύτερα το βιοτικό επίπεδο των γεωργών· πιστεύει ότι, για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και βάσει κοινής μεθοδολογίας, να εξετάσει τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης και συνδυασμού των υφιστάμενων στατιστικών εργαλείων της Ένωσης·

88.  συνιστά στην Επιτροπή να βελτιώσει το πλαίσιο για τη σύγκριση των εισοδημάτων των γεωργών με τα εισοδήματα σε άλλους τομείς της οικονομίας·

89.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τους οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα οι δυνατότητές τους με σκοπό:

   την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το γεωργικό εισόδημα·
   τη διασφάλιση της διαβίβασης των περιφερειακού επιπέδου δεδομένων βάσει των επίσημων συμφωνιών με τα κράτη μέλη·

90.  είναι της άποψης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον οι οικονομικοί λογαριασμοί της γεωργίας μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να παρέχουν εύλογη εκτίμηση της οικονομικής αξίας των δημόσιων αγαθών που παράγονται από τους γεωργούς και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες των οικονομικών λογαριασμών της γεωργίας χρησιμοποιούνται κατάλληλα στους δείκτες εισοδήματος·

91.  συνιστά στην Επιτροπή να βασίζει την ανάλυσή της όσον αφορά τα εισοδήματα των γεωργών σε δείκτες που λαμβάνουν υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της γεωργίας, καθώς και σε επαρκή και συνεπή δεδομένα για όλους τους δικαιούχους των μέτρων της ΚΓΠ· φρονεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αναπτύσσοντας συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων διοικητικών δεδομένων ή αναπτύσσοντας το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης ή άλλα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία·

92.  θεωρεί ότι, η Επιτροπή, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των οικονομικών λογαριασμών της γεωργίας για την παρακολούθηση της ΚΓΠ, θα πρέπει να θεσπίσει την τακτική υποβολή εκθέσεων ποιότητας σχετικά με τους οικονομικούς λογαριασμούς της γεωργίας και να λάβει εύλογη διαβεβαίωση ότι τα κράτη μέλη θα δημιουργήσουν πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι συγκρίσιμα και ότι καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές στατιστικές·

93.  συνιστά στην Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης συμφωνώντας επί ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ενθαρρύνοντας την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος·

94.  παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ποιότητας για την κατάρτιση των στατιστικών του Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης από τα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, σε όλα τα κράτη μέλη, οι τομείς και οι τάξεις μεγέθους των εκμεταλλεύσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΚΓΠ εκπροσωπούνται επαρκώς, αντικατοπτρίζοντας επίσης τις προτιμήσεις των κρατών μελών όσον αφορά τις επιλογές της ΚΓΠ·

95.  συνιστά στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες που διαπίστωσε το Συνέδριο, να βελτιώσει την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών για τις επιδόσεις των μέτρων της ΚΓΠ σε σχέση με τα εισοδήματα των γεωργών μέσω:

   του καθορισμού εξαρχής κατάλληλων επιχειρησιακών στόχων και σημείων αναφοράς με τα οποία να μπορούν να συγκριθούν οι επιδόσεις των μέτρων της ΚΓΠ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·
   της συμπλήρωσης, στο πλαίσιο των αξιολογήσεών της, του υφιστάμενου πλαισίου των δεικτών επιδόσεων με άλλα συναφή και ποιοτικά δεδομένα για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·
   της εκτίμησης, επίσης στο πλαίσιο των αξιολογήσεών της, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη των εισοδημάτων των γεωργών·

Μέρος VIII– Ειδική έκθεση αριθ. 3/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Καταπολέμηση του ευτροφισμού στη Βαλτική Θάλασσα: χρειάζεται να γίνουν περισσότερα και αποτελεσματικότερα βήματα»

96.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εγκρίνει τις συστάσεις του·

97.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρ’ όλο που το διάστημα 2007-2013 η Ένωση συνεισέφερε 14,5 δισεκατομμύρια EUR σε μέτρα για την επεξεργασία των λυμάτων και την προστασία των υδάτων στα κράτη μέλη της Ένωσης που βρίσκονται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, πλέον των 44 εκατομμυρίων EUR που συνεισέφερε για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία το διάστημα 2001-2014, σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών θρεπτικών στοιχείων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική αποδοτικότητα των παραπάνω μέτρων·

98.  επισημαίνει ότι ο ευτροφισμός είναι μία από τις βασικές απειλές για την επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης στη Βαλτική Θάλασσα· τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης του ευτροφισμού σε μία από τις πιο μολυσμένες θάλασσες στον κόσμο· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του διότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος ως προς τη μείωση του φορτίου θρεπτικών ουσιών στο πλαίσιο του καθεστώτος μείωσης του φορτίου θρεπτικών ουσιών της Επιτροπής για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας (HELCOM), το οποίο προβλέπει στόχους μείωσης του φορτίου θρεπτικών ουσιών για κάθε χώρα της Βαλτικής· εκφράζει τη λύπη του διότι η οδηγία της Ένωσης έχει εφαρμοστεί μόνο εν μέρει από ορισμένα κράτη μέλη·

99.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν τις διαδικασίες τους για τα προγράμματα καταπολέμησης της νιτρορύπανσης βάσει των πιο πρόσφατων επιστημονικών ενδείξεων και συμβουλών·

100.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα των μέτρων μείωσης του φορτίου θρεπτικών ουσιών προκειμένου να υπάρχουν άρτια αναλυτικά στοιχεία ενόψει της κατάρτισης προγραμμάτων μέτρων στο μέλλον·

101.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να βελτιώσει την αξιοπιστία των δεδομένων παρακολούθησης που αφορούν τις εισροές θρεπτικών ουσιών στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς δεν διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους·

102.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να προωθήσει τον αποτελεσματικό καθορισμό ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών στα κράτη μέλη, ούτως ώστε, αφενός, να εφαρμοσθούν επαρκή μέτρα σε ιδιαίτερα ευπρόσβλητες ζώνες και, αφετέρου, να αποφευχθεί η περιττή επιβάρυνση των αγροτών που δραστηριοποιούνται σε ζώνες οι οποίες δεν είναι ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση· τονίζει ότι τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας θα πρέπει να επαναξιολογήσουν τον καθορισμό ευπρόσβλητων από νιτρορύπανση ζωνών·

103.  επισημαίνει με ανησυχία την αναποτελεσματικότητα των δράσεων για τη μείωση της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες προερχόμενες από αστικά λύματα· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με τα αστικά λύματα(7) και να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται πλήρως με αυτήν·

104.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συστάσεις της HELCOM επιτεύχθηκαν και εφαρμόσθηκαν μόνο εν μέρει στο πλαίσιο της οδηγίας της Ένωσης για συγκεκριμένες δραστηριότητες·

105.  επισημαίνει ότι το αποτέλεσμα μόχλευσης που προέκυψε από τη χρηματοδότηση έργων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία ήταν υψηλό· ανησυχεί, ωστόσο, για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται σε έργα, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες πόρων· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και να επικεντρωθεί περισσότερο στις κύριες εστίες ρύπανσης που έχουν προσδιοριστεί από την HELCOM· πιστεύει επίσης ότι, όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης και τρίτων χωρών, θα πρέπει να προσδιοριστούν και να εφαρμοστούν ευρέως βέλτιστες πρακτικές.

Μέρος IX – Ειδική έκθεση αριθ. 4/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Για να επιτύχει τον αναμενόμενο αντίκτυπο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας πρέπει να τροποποιήσει τους μηχανισμούς εξασφάλισης του αντίκτυπου αυτού καθώς και ορισμένα στοιχεία του σχεδιασμού του»

106.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

107.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

108.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε διάφορες αδυναμίες σε σημαντικές έννοιες και επιχειρησιακές διαδικασίες και εξέδωσε τέσσερις συστάσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει το ΕΙΤ εάν επιθυμεί να καταστεί ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο ινστιτούτο·

109.  υπενθυμίζει τις διαδικασίες χορήγησης απαλλαγής στο EIT για το 2012 και το 2013, κατά τις οποίες αναβλήθηκε η απόφαση σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο EIT, λόγω της έλλειψης διαβεβαιώσεων όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων που αφορούν τις επιχορηγήσεις του EIT, της ανεπάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τη μη υπέρβαση του ανώτατου ορίου του 25 % των συνολικών δαπανών για τις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), του υψηλού ποσοστού μεταφορών πιστώσεων που δεν εκτελέστηκαν, καθώς και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή των συστάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής·

110.  θεωρεί ότι η τρέχουσα έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκαλεί σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη βάση, το μοντέλο χρηματοδότησης και τη λειτουργία του ΕΙΤ·

111.  σημειώνει την απάντηση της Επιτροπής στην έκθεση, με την οποία η Επιτροπή εκθέτει την άποψή της σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά και τα πορίσματα· παρατηρεί ότι η Επιτροπή συμφωνεί με τις περισσότερες από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

112.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, το EIT πραγματοποίησε διάφορες βελτιώσεις το 2015, οι οποίες φαίνεται να αντικατοπτρίζουν τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου· σημειώνει ότι απαιτείται στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα αυτών των βελτιώσεων·

113.  τονίζει ότι η πολυετής συμφωνία επιχορήγησης μεταξύ του EIT και των ΚΓΚ και η πολυετής στρατηγική των ΚΓΚ δεν θα πρέπει να αποτελούν εμπόδιο για την ετήσια υποβολή εκθέσεων των ΚΓΚ·

114.  τονίζει ότι η παρακολούθηση των επιδόσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια λογοδοσία και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι αυτό πρέπει να ισχύει και για την περίπτωση του ΕΙΤ και των ΚΓΚ·

115.  σημειώνει ότι ο Επίτροπος αρμόδιος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία παρουσίασε το 2015 την έννοια της «ανοικτής καινοτομίας» ως βασική έννοια πολιτικής που θα λειτουργεί ως πλαίσιο για την πολιτική καινοτομίας σε επίπεδο Ένωσης· θεωρεί ότι δεν είναι σαφές ποιον ρόλο διαδραματίζει το ΕΙΤ σε σχέση με αυτήν την έννοια· τονίζει ότι η έννοια αυτή δεν παρέχει σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής και συντονισμένης δράσης από την Επιτροπή, δεδομένου του αριθμού των πολιτικών και των μέσων που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων καθώς και του αριθμού των Γενικών Διευθύνσεων που συμμετέχουν στις ενέργειες στήριξης της καινοτομίας·

116.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει μια συντονισμένη και αποδοτική πολιτική καινοτομίας, στο πλαίσιο της οποίας θα επιδιώκεται η σύγκλιση των δραστηριοτήτων και των μέσων των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προσπάθειες αυτές·

117.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των ΚΓΚ, η συμμετοχή επιχειρήσεων στην επιλογή των ερευνητικών σχεδίων θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου οι ερευνητές έχουν οικονομικούς ή άλλους δεσμούς με τη βιομηχανία και δεν μπορούν πλέον να θεωρούνται ανεξάρτητοι· εκφράζει την ανησυχία αυτή υπό το πρίσμα των εξελίξεων που έχουν οδηγήσει σε αύξηση της επιρροής των επιχειρήσεων στην επιστήμη και τη θεμελιώδη έρευνα·

118.  αντιλαμβάνεται ότι αποστολή του ΕΙΤ είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας· σημειώνει ότι οι εταιρείες μπορεί να είναι συχνά ο κύριος αποδέκτης των ωφελημάτων, δεδομένου ότι είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες καινοτόμων προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά και εκείνοι που αποκομίζουν το σχετικό οικονομικό κέρδος· τονίζει ότι στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να εξεταστεί η δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας δομής στο μοντέλο συνεργασίας όπου θα είναι δυνατή, τουλάχιστον εν μέρει, η επανεισροή πόρων στο ΕΙΤ·

119.  φρονεί ότι οι βελτιώσεις που αναφέρονται ανωτέρω και η συμφωνία της Επιτροπής επί των συστάσεων δικαιολογούν την τήρηση στάσης αναμονής ενόψει των περαιτέρω εξελίξεων εντός του ΕΙΤ·

120.  καλεί το ΕΙΤ να παράσχει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του για το 2016, διεξοδική ανάλυση της εφαρμογής των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

121.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση επακολούθησης όσον αφορά την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Μέρος X – Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διασφάλισε η Επιτροπή την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες;»

122.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή τις δέχεται και θα τις λαμβάνει υπόψη της στο μέλλον·

123.  επισημαίνει ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες(8), μολονότι περιορίζεται λόγω της εξαίρεσης της παροχής ορισμένων υπηρεσιών, παραμένει πολύ ευρύ με αποτέλεσμα να χρειαστεί η Επιτροπή να λάβει δέσμη μέτρων για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της·

124.  υπογραμμίζει ότι η αγορά των υπηρεσιών δεν έχει αξιοποιήσει τις πλήρεις δυνατότητές της και ότι ο αντίκτυπος της επιτυχούς εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην ανάπτυξη και την απασχόληση είναι υψηλός· εκτιμά ότι, εφόσον το δυνητικό οικονομικό όφελος της πλήρους εφαρμογής της οδηγίας δεν είναι ακόμα γνωστό, η Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μελέτη προκειμένου να υπολογίσει ποσοτικά τα οφέλη με τον πιο αξιόπιστο δυνατό τρόπο·

125.  ενθαρρύνει τη συνακόλουθη ενσωμάτωση περισσότερων τομέων προκειμένου να επιτευχθεί ευρύτερη άρση τομεακών εμποδίων στην ενοποίηση της αγοράς, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη φραγμών στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών και την ανάπτυξη του πλήρους δυναμικού της Ένωσης για οικονομική μεγέθυνση, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας·

126.  θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιήσει καλύτερα τα μέτρα που παρείχε η Επιτροπή για τη στήριξη της μεταφοράς, εφαρμογής και επιβολής, ιδίως μέσω της αμοιβαίας κοινοποίησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, μέσω της ανταλλαγής απόψεων για την εύρεση πιθανών κοινών λύσεων, καθώς και μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

127.  συμφωνεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συντομεύσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει·

128.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι εταιρείες και καταναλωτές δεν γνώριζαν επαρκώς εργαλεία όπως τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά και το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών (ECC-net) και δεν τα χρησιμοποιούσαν όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

129.  επισημαίνει ότι η διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών παραμένει περιορισμένη λόγω της αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν τόσο οι πάροχοι όσο και οι αποδέκτες των υπηρεσιών.

Μέρος XI – Ειδική έκθεση αριθ. 6/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης για την περιστολή των νόσων των ζώων»

130.  επιδοκιμάζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και την αποδοχή τους από την Επιτροπή·

131.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα σχετικά με τις νόσους των ζώων προγράμματα κρίθηκαν επιτυχή από τον έλεγχο και ότι οι τεχνικές συμβουλές, η ανάλυση κινδύνου και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί αξιολογήθηκαν ως καλά· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα θετικά αποτελέσματα που είχαν τα εν λόγω προγράμματα στην υγεία των ζώων στην Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και στο μέλλον αυτή την επιτυχή προσέγγιση·

132.  πιστεύει ότι θα πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω οι εκτενείς δείκτες εκροών για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και παρακολούθησης ορισμένων νόσων των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, ιδίως οι δείκτες τεχνικής υλοποίησης και οι οικονομικοί δείκτες, οι οποίοι θα καθιστούσαν εφικτή την ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων·

133.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι δύσκολη η διαπίστωση της οικονομικής αποδοτικότητας των προγραμμάτων, κυρίως διότι δεν είναι διαθέσιμα υποδείγματα, ούτε καν σε διεθνές επίπεδο· σημειώνει επίσης ότι η σχέση κόστους-οφέλους των προγραμμάτων έχει αποδειχθεί μέσω της αποτροπής της εξάπλωσης νόσων και της μόλυνσης του ανθρώπου καθώς και μέσω της διάσωσης ανθρώπινων ζωών·

134.  επισημαίνει ότι η ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών και η άμεση πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα μπορούν να υποστηριχθούν καλύτερα από τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα, επιτρέποντας τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων κτηνιατρικού ελέγχου μεταξύ των κρατών μελών· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, αναπτύσσονται τα υφιστάμενα εργαλεία ΤΠ, ούτως ώστε να υποστηρίζονται καλύτερα τα προγράμματα των κρατών μελών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξασφαλίσει την προστιθέμενη αξία των αναπτυχθέντων εργαλείων ΤΠ για την ανταλλαγή απαραίτητων πληροφοριών·

135.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας εμβολίων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη εφόσον δικαιολογείται για επιδημιολογικούς λόγους· χαιρετίζει το γεγονός ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί τράπεζες εμβολίων/αντιγόνων για δύο νόσους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση κινδύνου για τον καθορισμό ενδεχόμενης ανάγκης να δημιουργηθούν και άλλες τράπεζες εμβολίων/αντιγόνων·

136.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δέχεται να διασφαλίσει πως τα κράτη μέλη θα περιλαμβάνουν συστηματικά, όπου αρμόζει, την πτυχή των άγριων ζώων στα κτηνιατρικά τους προγράμματα·

137.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα σε ορισμένες χώρες δεν σημείωσαν μεγάλη επιτυχία στην εκρίζωση των νόσων των ζώων και ότι η πρόοδος αυτή ήταν μάλλον αργή· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και να εκπονήσει λεπτομερή στρατηγική που θα συμβάλει στον εξορθολογισμό της εκρίζωσης των νόσων, ιδίως της φυματίωσης των βοοειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στον νότο της Ιταλίας·

138.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η σχετική νομοθεσία για τις νόσους των ζώων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και κατακερματισμένη· επιδοκιμάζει την έγκριση, τον Μάρτιο του 2016, ενός γενικού νομοθετήματος —του κανονισμού σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)(9)· επισημαίνει ότι ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει πέντε έτη μετά την έκδοσή του· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο νέος κανονισμός θα προσφέρει εξορθολογισμένους, απλούστερους και σαφέστερους κανόνες.

Μέρος ΧΙΙ – Ειδική έκθεση αριθ. 7/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πώς η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διαχειρίζεται τα κτίριά της ανά τον κόσμο»

139.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

140.  τονίζει ότι η ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη έχουν κοινό συμφέρον στην περαιτέρω ανάπτυξη της τοπικής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης των κτιρίων, ενώ ιδιαίτερη και συνεχής προσοχή πρέπει να αποδίδεται στα ζητήματα ασφαλείας, στην καλύτερη δυνατή σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και στην εικόνα της Ένωσης·

141.  χαιρετίζει την αύξηση στα σχέδια συστέγασης των αντιπροσωπειών της Ένωσης με κράτη μέλη, με την υπογραφή 17 μνημονίων συμφωνίας συστέγασης· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να διερευνήσει περαιτέρω τρόπους για την επέκταση της ορθής αυτής πρακτικής· θεωρεί ότι η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει καινοτόμους προσεγγίσεις που θα αποσκοπούν στον καθορισμό τόσο μιας συντονισμένης στρατηγικής συστέγασης με κράτη μέλη τα οποία είναι πρόθυμα να το πράξουν όσο και κατάλληλων διευθετήσεων επιμερισμού των δαπανών που σχετίζονται με κτίρια και υλικοτεχνική υποστήριξη·

142.  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή καταγραφή και τις ανακρίβειες στο σύστημα πληροφοριών για τη διαχείριση των κτιρίων γραφείων των αντιπροσωπειών και των κατοικιών· ζητεί την τακτική επανεξέταση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των δεδομένων που έχουν κωδικοποιηθεί από τις αντιπροσωπείες της Ένωσης·

143.  προτρέπει την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τον διαχειριστικό της έλεγχο και τα εργαλεία εποπτείας όλων των δαπανών που προκύπτουν στον τομέα πολιτικής ακινήτων, προκειμένου να διασφαλίσει μια ακριβή επισκόπηση και παρακολούθηση όλων των δαπανών· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον σεβασμό των ανωτάτων ορίων που έχουν καθοριστεί στην πολιτική κτιρίων, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό ετήσιο ενοίκιο των γραφείων των αντιπροσωπειών και να διασφαλιστεί η επάρκεια των συνεισφορών που καταβάλλουν οι συστεγαζόμενες οντότητες, η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας που προκύπτουν σε καταστάσεις συστέγασης και η ορθότητα των δαπανών σε σχέση με τις τοπικές συνθήκες της αγοράς·

144.  πιστεύει ότι η νομική και τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας θα πρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οιεσδήποτε οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές επιλογές, όπως η πρόσληψη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, π.χ. τοπικών μεσιτών, προκειμένου να διερευνήσουν την αγορά ή, πιθανόν, να διαπραγματευθούν με τους ιδιοκτήτες·

145.  υποστηρίζει την εφαρμογή μιας μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα προσδιορίζει όλες τις επιλογές από τις επενδυτικές προτεραιότητες ή δυνατότητες αγοράς και ανανεώσεις μισθώσεων μέχρι την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων με κράτη μέλη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προβλέψεις για προσωπικό καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της πολιτικής·

Μέρος XIII – Ειδική έκθεση αριθ. 8/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ παραμένουν εκτός τροχιάς»

146.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή συμφωνεί με αυτές και θα τις λάβει υπόψη της·

147.  εφιστά την προσοχή στους ακόλουθους τομείς όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη ανάληψης δράσης από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή: ελευθέρωση της αγοράς, διαδικασίες διαχείρισης της κυκλοφορίας, διοικητικοί και τεχνικοί περιορισμοί, παρακολούθηση και διαφάνεια των επιδόσεων του τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, συνεπής προσέγγιση μεταξύ των στόχων πολιτικής και της κατανομής των κονδυλίων, βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής κατά την επιλογή, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των έργων καθώς και συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου·

148.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δεν αξιολόγησε δεόντως τον αντίκτυπο των δεσμών νομοθετικών μέτρων που έχει θεσπίσει από το 2000 στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κονδύλια της Ένωσης που επενδύθηκαν σε διάφορα έργα δεν μπορούν να θεωρηθούν οικονομικά αποδοτικά·

149.  θεωρεί ότι η συνέχιση της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών δεν θα επιτρέψει να εκπληρωθούν οι στόχοι μετατόπισης για το 2030·

150.  διαπιστώνει ότι είναι προς το συμφέρον των κρατών μελών να διαθέτουν μια κοινή και δεσμευτική εκτίμηση επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελλοντικής νομοθεσίας για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ελλείψεις σε συνάρτηση με τις ασυμβατότητες του δικτύου θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά·

151.  σημειώνει ότι ο τομέας των σιδηροδρόμων έχει γενικά πολύ συντεχνιακό χαρακτήρα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην αντίληψη ότι η ελευθέρωση της αγοράς αποτελεί περισσότερο απειλή παρά πλεονέκτημα·

152.  θεωρεί τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές ως μία από τις βασικές πτυχές της ενιαίας αγοράς αγαθών και, δεδομένου του τεράστιου θετικού δυναμικού τους όσον αφορά τους στόχους καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και μείωσης του όγκου οδικής κυκλοφορίας, παροτρύνει με έμφαση την Επιτροπή να τους δώσει νέα ώθηση στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά· ζητεί την ανάπτυξη στρατηγικής για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές·

153.  ζητεί τη συνολική αξιολόγηση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών της Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010(10), συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στους τομείς της «υπηρεσίας μίας στάσης» και της κατανομής των διαδρομών, και, ταυτόχρονα, μια αξιολόγηση των εμπορευματικών διαδρόμων και των διαδρόμων της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο αυτής της διευκόλυνσης·

154.  ζητεί τη συνολική αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των εθνικών σιδηροδρομικών συστημάτων·

155.  ζητεί την αξιολόγηση των στρατηγικών στον τομέα των μεταφορών που εκπόνησαν τα κράτη μέλη μετά τη σύναψη των συμφωνιών εταιρικής σχέσης όσον αφορά τη διασυνοριακή εναρμόνιση και τη λειτουργικότητα των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ·

156.  ζητεί ένα σχέδιο δράσης για την υποστήριξη της πλήρους και ταχείας εφαρμογής της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους·

157.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά από τα εμπόδια για την ανάπτυξη ισχυρών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών μεταφορών που εντοπίστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 8/2010 συνεχίζουν να εμποδίζουν την πρόοδο στον εν λόγω τομέα·

Μέρος XIV – Ειδική έκθεση αριθ. 9/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής σχέσης έως το 2014»

158.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

159.  σημειώνει την κριτική προσέγγιση που ακολουθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο και τις πολυάριθμες ελλείψεις που επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιδίως δε την έλλειψη αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη χρήση των χορηγούμενων κονδυλίων·

160.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει όλες τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να λάβει τα ζητούμενα μέτρα προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη στη μεταναστευτική πολιτική κατά την περίοδο 2014-2020· ζητεί την εφαρμογή όλων των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

161.  φρονεί ότι η χρήση των κονδυλίων θα πρέπει να στηρίζεται σε βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης βάσει δεικτών εκκίνησης, προοδευτικών κριτηρίων αναφοράς και μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει το σύνολο των δεικτών, κριτηρίων αναφοράς και στόχων που περιλαμβάνουν τα τρέχοντα προγράμματα για τη μετανάστευση·

162.  θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκεται διαρκώς μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντίδραση, στον βαθμό που η μεταναστευτική κρίση θέτει πολλές προκλήσεις που υπερβαίνουν τα τομεακά και θεσμικά όρια·

163.  ζητεί τη συνεχή βελτίωση της στρατηγικής κατανόησης και του στρατηγικού πλαισίου της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής και των πολιτικών επιλογών της Ένωσης σε συνεργασία με βασικούς παράγοντες, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια, καθώς και μια συντονισμένη και συνεκτική κινητοποίηση των μηχανισμών εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εντός ή εκτός του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης·

164.  καλεί την Επιτροπή να εργαστεί εποικοδομητικά για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των μέσων, των μηχανισμών και των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την πρόληψη της μεταναστευτικής κρίσης·

165.  καλεί όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους να εξετάζουν και να τηρούν κατάλληλα την ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας στις παρεμβάσεις, της συμπληρωματικότητας, του ύψους και της αναγκαίας μόχλευσης των κονδυλίων, καθώς και των ενδεχόμενων συνεργειών και της συνολικής προσθετικότητας των παρεμβάσεων της Ένωσης·

166.  φρονεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάλληλη στοχοθέτηση της βοήθειας στα διαφορετικά και εξελισσόμενα ζητήματα της εξωτερικής μετανάστευσης και παράλληλα να εξασφαλιστεί η επάρκεια της εποπτείας των εκταμιευόμενων κονδυλίων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος υπεξαίρεσης κονδυλίων και διπλής χρηματοδότησης·

167.  θεωρεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συμβαδίζει η απαίτηση για καλύτερα αποτελέσματα με τη διαθεσιμότητα επαρκών κονδυλίων ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας κατά τον σχεδιασμό της συνολικής και βιώσιμης απόκρισης της Ένωσης στις υφιστάμενες και τις μελλοντικές προκλήσεις που προκαλεί η μεταναστευτική κρίση· φρονεί ότι οι διαπραγματεύσεις για την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αποτελούν το κατάλληλο φόρουμ για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, με στόχο την αύξηση αυτών των κονδυλίων του προϋπολογισμού·

168.  θεωρεί ότι, πέρα από το χρηματοδοτικό κενό, ο υφιστάμενος κατακερματισμός μέσων που έχουν δικούς τους ειδικούς στόχους χωρίς αλληλοσύνδεση εμποδίζει την κοινοβουλευτική εποπτεία όσον αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των κονδυλίων και τον επιμερισμό των ευθυνών, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολο να εκτιμώνται σαφώς τα ποσά που πράγματι δαπανήθηκαν για την υποστήριξη της εξωτερικής δράσης για τη μετανάστευση· εκφράζει την αποδοκιμασία του διότι το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας· κρίνει αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν οι τρόποι χρήσης των υφιστάμενων μέσων πολιτικής με μια σαφή και ανανεωμένη διάρθρωση στόχων, ώστε να αυξηθεί η συνολική τους αποτελεσματικότητα και προβολή·

169.  θεωρεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική πρέπει να εκταμιεύονται αποτελεσματικότερα και να πληρούν κριτήρια «προστιθέμενης αξίας», προκειμένου να προσφέρονται στους ανθρώπους επαρκείς συνθήκες διαβίωσης στις χώρες καταγωγής τους και να αποτρέπεται η αύξηση των ροών της οικονομικής μετανάστευσης·

170.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να επανεξετάζει εποικοδομητικά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2016·

171.  χαιρετίζει τη δημιουργία καταπιστευματικών ταμείων της Ένωσης και επιδοκιμάζει την πρόθεση να διατίθενται τα κονδύλια ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να συγκεντρώνονται διάφορες πηγές χρηματοδότησης ώστε να αντιμετωπίζονται όλες οι πτυχές των κρίσεων·

172.  επισημαίνει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία αποτελούν μέρος μιας ειδικής λύσης που δείχνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν διαθέτουν τους πόρους και την ευελιξία που απαιτούνται για μια ταχεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση σε σοβαρές κρίσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι με τον τρόπο αυτόν παρακάμπτεται η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, γεγονός το οποίο υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού·

173.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, να δημιουργηθεί νέο αποθεματικό κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα χρηματοδοτείται από αποδεσμευόμενες πιστώσεις και θα λειτουργεί ως πρόσθετος μηχανισμός ταχείας αντίδρασης σε επείγοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση· καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει πλήρως την πρόταση αυτή·

174.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς μηχανισμοί ελέγχου, προκειμένου να εξασφαλίζεται πολιτικός έλεγχος της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής· καλεί την Επιτροπή να λάβει άμεσα μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό και για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχής και να ευθυγραμμίσει καλύτερα τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλους μηχανισμούς με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως μέσω της εμφάνισής τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

175.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις πληρωμές που είχαν πράγματι γίνει και καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για να ενισχυθεί και να απλουστευθεί η κωδικοποίηση στο σύστημα δημοσιονομικών πληροφοριών, ώστε να εντοπίζονται και να παρακολουθούνται καλύτερα τα ποσά που προορίζονται για την εξωτερική δράση για τη μετανάστευση·

176.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο μέσο για την καταχώρηση όλων των δαπανών της Ένωσης σε σχέση με τη μετανάστευση, που να περιλαμβάνει όλα τα περατωθέντα, τα εκτελούμενα και τα προγραμματισμένα σχέδια· επισημαίνει ότι η διαδραστική βάση δεδομένων θα πρέπει να παρέχει στους ενδιαφερόμενους και στους πολίτες πρόσβαση στα αποτελέσματα με οπτική απεικόνιση στον παγκόσμιο χάρτη και δυνατότητα αναζήτησης ανά χώρα, ανά τύπο σχεδίου και τα αντίστοιχα ποσά·

177.  θεωρεί ότι η προληπτική διαχείριση θα ήταν αποτελεσματικότερη από μια πολιτική απλής απόκρισης όπως η διαχείριση κρίσεων σε μακροπρόθεσμη βάση·

178.  υπενθυμίζει τη στάση του Κοινοβουλίου έναντι μιας ολιστικής προσέγγισης της μετανάστευσης με βάση ένα νέο μίγμα πολιτικής, το οποίο συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και ταυτόχρονα την υποστήριξη μιας αλλαγής στον τρόπο χρηματοδότησης της μεταναστευτικής κρίσης.

Μέρος XV – Ειδική έκθεση αριθ. 10/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος»

179.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις περαιτέρω βελτιώσεις που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·

180.  συνιστά να βελτιώσει η Επιτροπή τη διαφάνεια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) με την τακτική κοινοποίηση των ανά χώρα αξιολογήσεών της όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της ΔΥΕ και μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας στην εφαρμογή των κανόνων·

181.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει, μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο των ΔΥΕ ανά χώρα·

182.  συνιστά να συνεχίσει η Επιτροπή την πρόοδό της όσον αφορά την προώθηση της συμμετοχής των εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων και να εξασφαλίσει επίσημο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της ΔΥΕ· σημειώνει ότι η διαφάνεια στο πλαίσιο της ΔΥΕ έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πολιτικά ευαίσθητες πληροφορίες δεν μπορούν πάντα να δημοσιοποιούνται·

183.  συνιστά να επικεντρωθεί η ΔΥΕ περισσότερο στη μείωση του δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι στο τέλος του 2014 μόνο 13 κράτη μέλη είχαν λόγο δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κάτω από 60 %· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη είναι τώρα υπερχρεωμένα, παρά το γεγονός ότι η Ένωση βιώνει μια συγκρατημένη ανάκαμψη, τα δε επίπεδα του δημόσιου χρέους είναι υψηλότερα τώρα από ό,τι ήταν το 2010·

184.  αναγνωρίζει ότι ο κανόνας ανωτάτου ορίου χρέους τέθηκε σε ισχύ στο πλαίσιο της ΔΥΕ μόλις το 2011· θεωρεί ότι η μείωση των επιπέδων δημόσιου χρέους, ιδίως στα υπερχρεωμένα κράτη μέλη, θα βελτιώσει ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα·

185.  συνιστά να εξασφαλιστεί η διατήρηση επαρκούς ευελιξίας κατά την εφαρμογή των κανόνων της ΔΥΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης· τονίζει ότι, επειδή στη μακροοικονομική πολιτική μπορεί να συμβούν απρόβλεπτα γεγονότα, ένα υγιές πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης πρέπει να είναι προσαρμόσιμο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις·

186.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό της εφαρμογής των κανόνων της ΔΥΕ με τα μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

Μέρος ΧVΙ - Ειδική έκθεση αριθ. 11/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: περιορισμένη πρόοδος σε δυσχερές περιβάλλον»

187.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσυπογράφει τις συστάσεις της και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις στις εργασίες της σχετικά με την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·

188.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι σημειώθηκε περιορισμένη πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και καμία σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας σε ορισμένους βασικούς τομείς όπως η ανάπτυξη μιας επαγγελματικής και ανεξάρτητης δημόσιας διοίκησης·

189.  σημειώνει ότι έχει επιτευχθεί μερική μόνο πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς και την αύξηση της διαφάνειας·

190.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή λειτουργεί σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο και έρχεται αντιμέτωπη με την έλλειψη πολιτικής βούλησης και δέσμευσης εκ μέρους των εθνικών αρχών για την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων· σημειώνει ότι οι περιορισμοί που θέτει η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση έπαιξαν ρόλο στην επιτυχία των χρηματοδοτούμενων έργων·

191.  επισημαίνει και στηρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή στην επίλυση της πολιτικής κρίσης στη χώρα και επιδοκιμάζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Επιτρόπου στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών δυνάμεων·

192.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται υπέρ του διαλόγου με τους πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα, τις εθνικές αρχές και εμπειρογνώμονες σχετικά με το δικαστικό σύστημα και την επιβολή του νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ενεργό καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και μηχανισμών με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο της χώρας·

193.  συνιστά με έμφαση να χρησιμοποιήσει η Επιτροπή τον πολιτικό διάλογο και τις επαφές με τις εθνικές αρχές με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων και της διαφάνειας των δημόσιων δαπανών·

194.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία αποτελεσματικής κυβερνητικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· επισημαίνει και πάλι την ανάγκη για μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα στον εν λόγω τομέα·

195.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων, τα οποία είναι βιώσιμα, έχουν ποσοτικά προσδιορίσιμη προστιθέμενη αξία και υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με βάση τους κανονισμούς στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II)·

196.  επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει έργα εστιασμένα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την πρακτική αυτή και να δημιουργήσει ισχυρές σχέσεις με τοπικές ΜΚΟ·

197.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει προγράμματα που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα και τη θέση των καταγγελτών οι οποίοι εφιστούν την προσοχή του κοινού σε υποθέσεις διαφθοράς και απάτης·

198.  σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα έργα τελούσαν υπό ορθή διαχείριση, τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα βιώσιμα ή δεν επιτεύχθηκαν καν· σημειώνει περαιτέρω ότι τα έργα δεν εντάσσονταν πάντα σε μια συνεκτική προσέγγιση για την ενίσχυση της ανάπτυξης διοικητικής ικανότητας· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα των έργων, θέτοντας αυτόν ως προϋπόθεση των έργων·

199.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ακολουθεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τον σχεδιασμό έργων που θα χρησιμεύσουν επίσης ως εφαλτήριο για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε έργα με υψηλό δυναμικό σε βασικούς τομείς, όπως οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή οι διαδικασίες επιλογής, και να αποφύγει τη χρηματοδότηση έργων με περιορισμένες προοπτικές βιωσιμότητας·

200.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιδρά με ευέλικτο τρόπο σε απρόβλεπτες εξελίξεις είτε μέσω της έγκαιρης αποδέσμευσης των σχετικών κονδυλίων είτε μέσω της μείωσής τους προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα αναδυόμενα ζητήματα·

Μέρος XVII – Ειδική έκθεση αριθ. 12/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα αποτελεσματική επιλογή»

201.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκθέτει τις παρατηρήσεις και συστάσεις του κατωτέρω·

202.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

203.  σημειώνει την απάντηση της Επιτροπής και των ελεγχθέντων οργανισμών, η οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί αφότου πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι·

204.  τονίζει ότι οι οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τον πολυετή και ετήσιο προγραμματισμό, καθώς και για την (επιχειρησιακή και δημοσιονομική) υλοποίηση των επιχορηγούμενων δράσεων· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι η αποτελεσματική διαχείριση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων από τους οργανισμούς είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης·

205.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, κατά γενικό κανόνα, οι ελεγχθέντες οργανισμοί χορηγούσαν και κατέβαλλαν τις επιχορηγήσεις σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες·

206.  παρατηρεί, ωστόσο, ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά τις εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης, τις διαδικασίες χορήγησης, τα συστήματα ελέγχου και τη μέτρηση των επιδόσεων και εξέδωσε πέντε συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων·

207.  σημειώνει ότι η στρατηγική αιτιολόγηση και επιλογή ενός χρηματοδοτικού εργαλείου από την πλευρά ενός οργανισμού θα μπορούσε να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του εργαλείου και, κατά συνέπεια, την εκτέλεση των αντίστοιχων καθηκόντων· υπογραμμίζει ότι η ανεπαρκής συνέχεια στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγουν οι οργανισμοί ακατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης και να προβαίνουν σε ελλιπή σχεδιασμό της επιχορήγησης·

208.  εκφράζει την απογοήτευσή του για τις κοινές γενικόλογες περιγραφές των επιχορηγούμενων από τους οργανισμούς δραστηριοτήτων και για τις αόριστες περιγραφές των αποτελεσμάτων, στοιχεία τα οποία οδηγούν σε ελλιπή ετήσια προγράμματα εργασίας·

209.  σημειώνει ότι είναι σημαντικό να ευθυγραμμίζονται οι επιχορηγούμενες από τους οργανισμούς δραστηριότητες με την εντολή τους και τους στρατηγικούς τους στόχους· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, όλους τους οργανισμούς να διαθέτουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες και κριτήρια που θα βοηθούν στην επιλογή συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, η οποία θα βασίζεται σε ανάλυση των αναγκών του οργανισμού, των πόρων του, των επιδιωκόμενων στόχων, των δυνητικών δικαιούχων καθώς και του αναγκαίου επιπέδου ανταγωνισμού και των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από προηγούμενες επιλογές·

210.  σημειώνει ότι τα προγράμματα εργασίας των οργανισμών θα πρέπει να προσδιορίζουν ποιες δραστηριότητες πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω επιχορηγήσεων, τους συγκεκριμένους στόχους και τα αποτελέσματα που προσδοκάται να επιτευχθούν με τις επιχορηγούμενες δράσεις, καθώς και τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους που προβλέπεται να χρειαστούν για την υλοποίηση των δράσεων αυτών·

211.  θεωρεί ότι ο καθορισμός στρατηγικών στόχων, επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και στοχευμένου αντικτύπου είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη καλώς καθορισμένου ετήσιου προγραμματισμού·

212.  υπογραμμίζει ότι το κανονιστικό πλαίσιο ορισμένων οργανισμών τούς υποχρεώνει να χρησιμοποιούν διαδικασίες χορήγησης επιχορηγήσεων· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι οργανισμοί δεν εξέτασαν συστηματικά όλες τις επιλογές χρηματοδότησης που είχαν στη διάθεσή τους και ότι οι επιχορηγήσεις δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις το καταλληλότερο εργαλείο· σημειώνει περαιτέρω την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι διαδικασίες χορήγησης επιχορηγήσεων χρησιμοποιούν πιο περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας και λιγότερο αυστηρά οικονομικά κριτήρια σε σύγκριση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αποτελούν την προεπιλεγμένη μέθοδο χρηματοδότησης· θεωρεί, ωστόσο, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μια λεπτή ισορροπία, ανάμεσα στις αδυναμίες των διαδικασιών επιχορήγησης και στο διοικητικό κόστος των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων και, κατά συνέπεια, δεν συμφωνεί με την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να αποτελούν την προεπιλεγμένη μέθοδο·

213.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ελεγχθέντες οργανισμοί δεν ανέπτυξαν κατάλληλα συστήματα παρακολούθησης και εκ των υστέρων αξιολογήσεις· καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν εκ των υστέρων αξιολογήσεις προκειμένου να βελτιώσουν την παρακολούθηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων και την υποβολή των σχετικών στοιχείων·

214.  τονίζει ότι η παρακολούθηση των επιδόσεων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημόσια λογοδοσία και για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των φορέων χάραξης πολιτικής· τονίζει ότι αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους οργανισμούς λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους· καλεί τους οργανισμούς να θεσπίσουν συστήματα παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων σχετικά με τις επιχορηγήσεις, βάσει βασικών δεικτών επιδόσεων προσανατολισμένων στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο, καθώς και βάσει των αποτελεσμάτων των εκ των υστέρων αξιολογήσεων· θεωρεί ότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου, του αντικτύπου και των αποτελεσμάτων·

215.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι βασικοί δείκτες επιδόσεων εξακολουθούν να εστιάζουν στις εισροές και τις εκροές και όχι στα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο· καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν με πιο στρατηγικό τρόπο τους οικείους βασικούς δείκτες επιδόσεων και να τους βασίζουν στα αποτελέσματα και στον αντίκτυπο·

216.  καλεί τους οργανισμούς να αναπτύξουν και να διενεργήσουν μια βάσει εκτίμησης των κινδύνων αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας τους προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους μέσω ακριβέστερης εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης·

217.  συνιστά τη στρατηγική κατανομή των χρηματοδοτικών εργαλείων για βραχυπρόθεσμους στόχους προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια των αποφάσεων χρηματοδότησης·

218.  καλεί το δίκτυο οργανισμών της Ένωσης να βοηθήσει τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις οικείες διαδικασίες χρηματοδότησης και, ειδικότερα, τις διαδικασίες παρακολούθησης επιδόσεων στο πλαίσιο αυτό·

219.  υπογραμμίζει ιδίως τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τις διαδικασίες επιχορήγησης και την ανάγκη για διαφάνεια, ίση μεταχείριση και αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· καλεί τους ελεγχθέντες οργανισμούς να εφαρμόσουν τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το συντομότερο δυνατόν·

220.  καλεί τους οργανισμούς που εφαρμόζουν ειδικές διαδικασίες χορήγησης επιχορηγήσεων να θεσπίσουν επίσημες εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες να σέβονται τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και να προβλέπουν δικλίδες ασφαλείας έναντι πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· τονίζει ότι, για τον λόγο αυτό, οι οργανισμοί θα πρέπει να ενισχύσουν το σύστημα ελέγχων επαλήθευσης όσον αφορά την υλοποίηση των επιχορηγηθέντων έργων·

221.  καλεί την Επιτροπή και τους οργανισμούς που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω ειδικής έκθεσης να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων·

Μέρος XVIII – Ειδική έκθεση αριθ. 13/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Η βοήθεια της ΕΕ για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης στη Μολδαβία»

222.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσυπογράφει τις συστάσεις της και ενθαρρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτές τις συστάσεις κατά τον σχεδιασμό της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας·

223.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Ένωση συνέβαλε μόνον εν μέρει στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέγραψε ορισμένες ανεπάρκειες, συμπεριλαμβανομένων αδυναμιών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ελεγχθέντων προγραμμάτων και έργων·

224.  σημειώνει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή λειτουργεί σε ένα δύσκολο πολιτικό πλαίσιο και έρχεται αντιμέτωπη με την εκτεταμένη διαφθορά και τις πολλές αδυναμίες των δημόσιων οργανισμών, όπως η υπερβολική γραφειοκρατία, η έλλειψη εστίασης στις βασικές λειτουργίες, ο υψηλός αριθμός εναλλαγής του προσωπικού, η χαμηλή αποδοτικότητα και η έλλειψη λογοδοσίας· σημειώνει περαιτέρω ότι η Μολδαβία έχει πληγεί σκληρά από την πολιτική αστάθεια, την οικονομική αναταραχή, τη βαθιά φτώχεια και τη μαζική μετανάστευση·

225.  σημειώνει ότι, παρά τις ιδιαίτερες πολιτικές περιστάσεις και τους εξωτερικούς παράγοντες που συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό προγραμμάτων και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ήταν πέρα ​​από τον έλεγχο της Επιτροπής, υπήρξαν συγκεκριμένες αδυναμίες που θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί από την Επιτροπή·

226.  σημειώνει ότι στις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο περιλαμβάνονται ο αργός χρόνος απόκρισης της Επιτροπής σε αιφνίδιες εξελίξεις, η αδύναμη ευθυγράμμιση των προγραμμάτων με τις εθνικές στρατηγικές της Μολδαβίας, η έλλειψη φιλόδοξων στόχων, οι αόριστοι και ασαφείς όροι και η έλλειψη αιτιολόγησης για τη χορήγηση πρόσθετων κεφαλαίων βάσει παροχής κινήτρων·

227.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τους Μολδαβούς ομολόγους της, αφενός, να αναπτύξουν συστηματικές και σαφώς διατυπωμένες εθνικές στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν σαφείς, μετρήσιμους στόχους, και αφετέρου, να συνδέσουν καλύτερα τον σχεδιασμό των προγραμμάτων στη χώρα με τις εν λόγω στρατηγικές·

228.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει τις εκ των προτέρων αξιολογήσεις για τη σαφή εκτίμηση των χρηματοδοτικών αναγκών και να καταρτίσει έναν εστιασμένο και αιτιολογημένο δημοσιονομικό σχεδιασμό·

229.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και εκφράζει τη λύπη του για την απουσία μιας πραγματικά αποτελεσματικής κυβερνητικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς· χαιρετίζει τον διορισμό του υψηλού επιπέδου Συμβούλου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στο γραφείο του Πρωθυπουργού· επισημαίνει, ωστόσο, και πάλι την ανάγκη για πιο φιλόδοξη και αποτελεσματική στρατηγική και μεγαλύτερη πολιτική δέσμευση από τις εθνικές αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα στον εν λόγω τομέα· καλεί τις εθνικές αρχές να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης·

230.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με τους πολιτικούς ηγέτες από όλο το πολιτικό φάσμα, τις εθνικές αρχές και εμπειρογνώμονες σχετικά με το δικαστικό σύστημα και την επιβολή του νόμου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ενεργό καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων και μηχανισμών με στόχο την πρόληψη της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο της χώρας·

231.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να σχεδιάσει προγράμματα που θα ενισχύσουν τα δικαιώματα και τη θέση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι εφιστούν την προσοχή του κοινού σε υποθέσεις διαφθοράς και απάτης·

232.  σημειώνει ότι οι κύριες μέθοδοι χορήγησης βοήθειας είναι η τομεακή δημοσιονομική στήριξη (74 % της βοήθειας) και σχέδια· σημειώνει με απογοήτευση ότι η δημοσιονομική στήριξη είχε περιορισμένη επίδραση στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης·

233.  σημειώνει με ανησυχία ότι η μέθοδος της τομεακής δημοσιονομικής στήριξης είναι ένα άκρως επικίνδυνο μέσο κατανομής του προϋπολογισμού, ιδίως στο πλαίσιο της Μολδαβίας, όπου η δημόσια διοίκηση έχει παραλύσει από μαζική διαφθορά και κυριαρχείται από την τοπική ολιγαρχία· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται βάσει ενδελεχούς ανάλυσης κινδύνου·

234.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει μεθόδους που θα φέρουν ορατά και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες της Μολδαβίας·

235.  σημειώνει ότι τα σχέδια των έργων ήταν γενικώς συναφή, παρά το γεγονός ότι έλειπε ο συντονισμός ως προς το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα και η τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας ήρθε αργότερα από ό, τι χρειαζόταν·

236.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μολονότι τα έργα απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν πάντα βιώσιμα και αυτό οφείλεται, εν μέρει, στην πολιτική βούληση και σε εξωτερικούς παράγοντες· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα επιτεύγματα των επιτυχημένων έργων, τα οποία είναι βιώσιμα, έχουν ποσοτικώς προσδιορίσιμη προστιθέμενη αξία και υλοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν με βάση τους κανονισμούς· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και τη διατηρησιμότητα των έργων, θέτοντας αυτόν ως προϋπόθεση των έργων·

237.  επισημαίνει ότι τα έργα συνέβαλαν εν μέρει στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, όμως δεν ήταν πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της διοίκησης της Μολδαβίας· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τα έργα ειδικότερα στις συγκεκριμένες εθνικές ανάγκες·

238.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ακολουθεί τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τον σχεδιασμό έργων που θα χρησιμεύσουν ως εφαλτήριο για περαιτέρω επενδύσεις στη χώρα και να καθιερώσει τη συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς στον τομέα αυτό· ενθαρρύνει την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε έργα με υψηλό δυναμικό σε βασικούς τομείς, όπως οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή οι διαδικασίες επιλογής, και να αποφύγει τη χρηματοδότηση έργων με περιορισμένες προοπτικές βιωσιμότητας·

239.  σημειώνει με ανησυχία ότι, μολονότι το 2012 η Επιτροπή καθιέρωσε συστηματικότερη ανάλυση των κινδύνων, διευθύνουσες επιτροπές υψηλού επιπέδου για τις δράσεις δημοσιονομικής στήριξης και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση επαλήθευσης νέων κινδύνων, δεν ήταν σε θέση να ανιχνεύσει έγκαιρα «την κλοπή του αιώνα», κατά την οποία καταθέσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, ενδεχομένως ακόμη και συνεισφορές της Ένωσης, έγιναν αντικείμενο υπεξαίρεσης σε ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς· σημειώνει ότι οι πληρωμές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης τελικά ανεστάλησαν τον Ιούλιο του 2015 και η επανάληψή τους εξαρτάται από τη βελτίωση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής κατάστασης και τη σύναψη συμφωνίας με το ΔΝΤ·

240.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και την ανάλυση των κινδύνων, προκειμένου να αντιδρά πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα σε δυνητικούς κινδύνους·

241.  παρατηρεί ότι η ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας στη Μολδαβία αποτελεί ένα βασικό ζήτημα, καθώς η χώρα δεν έχει τον πλήρη έλεγχο σε όλη την επικράτειά της, γεγονός που παρέχει κίνητρο για αποσχιστικές τάσεις φιλορωσικών δυνάμεων· υπενθυμίζει ότι η Μολδαβία έχει ευρωπαϊκή προοπτική και, συνεπώς, είναι στρατηγικός εταίρος για την Ένωση·

242.  εκφράζει τη λύπη του διότι η συνεχιζόμενη πολιτική αστάθεια στη Mολδαβία επιφέρει μακρόχρονο πλήγμα στην αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, γεγονός το οποίο οδηγεί σε περιορισμένη πρόοδο προς τη δημοκρατία, μείωση της υποστήριξης της ένταξης στην Ένωση και αύξηση των φιλορωσικών πολιτικών πρωτοβουλιών·

243.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της στη Μολδαβία, με σκοπό την ενίσχυση της πολιτικής σύνδεσης και της οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ένωσης και της Μολδαβίας· τονίζει τη σημασία της εκ μέρους της Ένωσης στήριξης, καθοδήγησης και παρακολούθησης των κατά προτεραιότητα μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πολιτικοποίησης των κρατικών θεσμών και της συστημικής διαφθοράς, καθώς και στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί·

Μέρος XIX – Ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες»

244.  λαμβάνει υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2000/43/ΕΚ(11) σχετικά με την ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, την οδηγία 2000/78/ΕΚ(12) σχετικά με την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία καθώς και την οδηγία 2004/38/ΕΚ(13) σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή εντός της Ένωσης·

245.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου του 2008 σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας(14), για το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ενσωμάτωση των Ρομά(15), την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ενσωμάτωσης των Ρομά μέχρι το 2020 (COM(2011)0173), τη σύσταση του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά στα κράτη μέλη(16), καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (2015)» (COM(2015)0299

246.  επισημαίνει ότι η ενσωμάτωση των Ρομά εξαρτάται από την ένταξή τους και από το κατά πόσον μπορούν να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όπως το σύνολο των ευρωπαίων πολιτών, των οποίων αποτελούν πλήρες μέρος·

247.  εφιστά την προσοχή στις κοινές θεμελιώδεις αρχές στον τομέα της ένταξης των Ρομά(17), δηλαδή τις δέκα κοινές θεμελιώδεις αρχές που εξετάστηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ένταξη των Ρομά, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα το 2009, πριν συμπεριληφθούν ως παράρτημα στα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» της 8ης Ιουνίου 2009·

248.  υποστηρίζει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην υλοποίησή τους το συντομότερο δυνατό·

249.  θεωρεί απογοητευτικό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 δεν δόθηκε η δέουσα προσοχή στην ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά· ζητεί, κατά την εκπόνηση του μελλοντικού στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης, να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι δυσκολίες ένταξης και οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες·

250.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κάλυψε ένα ευρύτερο φάσμα χωρών στις οποίες οι Ρομά αποτελούν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, όπως η Σλοβακία, η Ελλάδα και η Γαλλία·

251.  καλεί τα κράτη μέλη να καθορίσουν για ποια μειονεκτούντα άτομα προορίζονται οι ενισχύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ατόμων αυτών αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, και να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στους πληθυσμούς Ρομά κατά την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

252.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα ταμεία πολιτικής συνοχής, που είναι τα μόνα διαθέσιμα για έργα που συνδέονται με την ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, δεν μπορούν να συμβάλουν επαρκώς στην προώθηση της ένταξης των Ρομά και στη διασφάλιση της πρόσβασής τους σε δικαιώματα·

253.  φρονεί ότι, για τον λόγο αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εγκρίνει έναν οδικό χάρτη για την εκτίμηση των πραγματικών επιπτώσεων των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και των ταμείων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των Ρομά, καθώς και να καθορίσει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να ενισχυθούν οι πόροι και οι διοικητικές ικανότητες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να υποστηρίξουν την εφαρμογή και τη διαχείριση των έργων που αποσκοπούν στην ένταξη και ενσωμάτωση των Ρομά καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον τους·

254.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για τους Ρομά, να αναλύσει τα υφιστάμενα εμπόδια και να τα λάβει υπόψη στο πλαίσιο της απλούστευσης των ταμείων·

255.  αναγνωρίζει τη σημασία της επιλογής, με τη χρησιμοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, μακροπρόθεσμων έργων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά·

256.  υπογραμμίζει την ανάγκη να καθιερωθούν πιο ευέλικτα κριτήρια επιλογής για έργα που αποσκοπούν στην ένταξη των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

257.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού ή κατά την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ότι οι στόχοι ένταξης των Ρομά που περιλαμβάνονται στις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά αντικατοπτρίζονται στο πλαίσιο που διέπει τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία σε όλα τα επιχειρησιακά επίπεδα·

258.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παράσχουν συναφή και εναρμονισμένα στατιστικά στοιχεία για τους Ρομά, τα οποία θα επιτρέψουν να αξιολογηθεί καλύτερα η κοινωνική, διοικητική και οικονομική ένταξή τους·

259.  επιμένει στο γεγονός ότι ο αποκλεισμός στον τομέα της στέγασης, η έλλειψη στέγης, ο αποκλεισμός στον τομέα της εκπαίδευσης, η ανεργία και οι διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση αποτελούν συχνά βασικούς παράγοντες περιθωριοποίησης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της ανάληψης ολοκληρωμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της στέγασης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην απασχόληση υπέρ των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων·

260.  υπογραμμίζει ότι ένα σημαντικό εμπόδιο στον αγώνα κατά των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά είναι το πολύ χαμηλό ποσοστό αναφοράς των περιπτώσεων διακρίσεων σε οργανώσεις ή θεσμικά όργανα όπως η αστυνομία ή οι κοινωνικές υπηρεσίες· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική για την καταπολέμηση των διακρίσεων θεσμικής φύσεως και για την άρση της έλλειψης εμπιστοσύνης των Ρομά έναντι των θεσμικών οργάνων·

261.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει, σε συνεργασία με εκπροσώπους περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, ιδίως των Ρομά, και με «ειδικευμένα θεσμικά όργανα» έναν κύκλο κατάρτισης στις δημόσιες αρχές των κρατών μελών, για να καταπολεμηθούν οι πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις και να δοθεί ένα ισχυρότερο παράδειγμα ώστε να ευνοηθεί η ένταξη μέσω ενός υγιούς, εποικοδομητικού και αποτελεσματικού διαλόγου·

262.  υπενθυμίζει την ύπαρξη του προγράμματος της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία, με προϋπολογισμό 900 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2020, το οποίο επικεντρώνεται στα ευπαθή άτομα και στον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

263.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου ειδικά για την ένταξη των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο των δαπανών ενός τέτοιου ταμείου·

264.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική για την ένταξη των Ρομά, υπό τη μορφή ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης το οποίο θα προετοιμαστεί και θα εφαρμοστεί σε όλα τα πολιτικά και διοικητικά επίπεδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της κοινότητας των Ρομά, και το οποίο θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της ισότητας, της πρόσβασης σε δικαιώματα και της απαγόρευσης των διακρίσεων· υπογραμμίζει ότι μια παρόμοια στρατηγική θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση της πραγματικής ένταξης των Ρομά και της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη στέγαση, τον πολιτισμό, την υγειονομική περίθαλψη, τη συμμετοχή στα κοινά, την κατάρτιση και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ένωσης·

265.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποστήριξη των Ρομά και να εγγυηθούν την ομοιόμορφη εφαρμογή του εθνικού δικαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων στην επικράτειά τους, χωρίς καμία διάκριση·

Μέρος XX – Ειδική έκθεση αριθ. 15/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Ήταν αποτελεσματική η διαχείριση από την Επιτροπή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πληθυσμούς που πλήττονται από συγκρούσεις στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής;»

266.  εκφράζει ικανοποίηση για την ειδική έκθεση σχετικά με την επισκόπηση των κινδύνων που συνδέονται με την εφαρμογή μιας προσανατολισμένης στα αποτελέσματα προσέγγισης της δράσης της Ένωσης στους τομείς της ανάπτυξης και της συνεργασίας και εκθέτει τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του κατωτέρω·

267.  εκφράζει ικανοποίηση για τα πορίσματα που επιβεβαιώνουν ότι η διαχείριση της ανθρωπιστικής βοήθειας ήταν αποτελεσματική σε ένα δύσκολο περιβάλλον εργασίας το οποίο χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια και έλλειψη προβλεψιμότητας, χαρακτηριστικά που καθιστούν την αποτελεσματική εφαρμογή της μια πραγματική πρόκληση·

268.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για σύνδεση της αρωγής, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης, όταν το επιτρέπουν οι τοπικές συνθήκες· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα μπορούσαν ενδεχομένως να στηριχθούν μέσω μιας μόνιμης διϋπηρεσιακής πλατφόρμας που θα συνδέει την αρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη· πιστεύει ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, μεταξύ άλλων, τον σκοπό της ταυτοποίησης προγραμμάτων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδυαστούν· θεωρεί ότι, όπου είναι δυνατό, θα πρέπει να υιοθετούνται ολοκληρωμένες στρατηγικές με σαφώς διατυπωμένο συντονισμό στόχων και μια συνεκτική στρατηγική ανά χώρα/περιφέρεια μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών·

269.  καλεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Επιτροπής να μεριμνήσουν για την καλύτερη μετάβαση από βραχυπρόθεσμες ανθρωπιστικές δραστηριότητες σε μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη, καθώς και για ένα συνεκτικό συντονισμό όχι μόνο μεταξύ διαφόρων παραγόντων της Ένωσης αλλά και με τις εθνικές προτεραιότητες και άλλους διεθνείς οργανισμούς, μέσω μιας κοινής στρατηγικής και με τη χρήση ενός κοινού ανθρωπιστικού και αναπτυξιακού πλαισίου·

270.  θεωρεί ότι πρέπει να διενεργείται συστημική αξιολόγηση της πραγματικής αποτελεσματικότητας των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του διοικητικού κόστους στην περιοχή, με μεγαλύτερη εστίαση στην αποτελεσματικότητα, και θα πρέπει να αναπτυχθούν πιθανά κριτήρια αναφοράς για τα κοινά και τακτικά στοιχεία κόστους·

271.  ενθαρρύνει, όπου είναι δυνατό, την καλύτερη προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων στο περιβάλλον της εκάστοτε παρέμβασης, προκειμένου να αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές παρατάσεις·

272.  καλεί τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ένωσης και του ΟΗΕ να σεβαστούν στο ακέραιο και να εφαρμόσουν τη χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου και των σχετικών κατευθυντηρίων γραμμών, να επισημάνει τομείς που χρήζουν βελτίωσης και να διατυπώσει συναφείς προτάσεις σε αυτό το πλαίσιο·

273.  υπενθυμίζει ότι η υποβολή εκθέσεων από τον ΟΗΕ και τους διεθνείς οργανισμούς θα πρέπει να διασφαλίζει την ακριβέστερη δυνατή ιχνηλασιμότητα της χρηματοδότησης και συγκρίσεις με επιχειρησιακές πτυχές της παροχής βοήθειας που συμφωνήθηκαν στο ξεκίνημα της παρέμβασης, καθώς και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στις υπηρεσίες της Επιτροπής· τονίζει ότι οι οργανισμοί-εταίροι θα πρέπει να υποβάλλουν έγκαιρα τις εκθέσεις τους στην Επιτροπή, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχεία διαχείριση ή προσαρμογή της ανθρωπιστικής ανταπόκρισης και των τρόπων χρηματοδότησης·

274.  υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια του ΟΗΕ όσον αφορά τη χρήση των πόρων της Ένωσης και τις επιδόσεις σε σχέση με την εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων στρατηγικών προσανατολισμών και στόχων που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάπτυξη·

275.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει αξιολογήσεις των αποτελεσμάτων στο επίπεδο των σχεδίων εφαρμογής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συγκριτική αξιολόγηση των σχεδίων αυτών και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

276.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι πληροφορίες είναι συχνά ελλιπείς ή δεν προσανατολίζονται επαρκώς στα αποτελέσματα, γεγονός το οποίο εμποδίζει την Επιτροπή να ασκεί δεόντως τα καθήκοντα της όσον αφορά την παρακολούθηση·

277.  επιμένει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε αναλυτικές και ορθές δημοσιονομικές πληροφορίες και δημοσιονομικά δεδομένα που σχετίζονται με έργα που χρηματοδοτούνται από την Ένωση, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος εκ μέρους του Κοινοβουλίου·

Μέρος XXI – Ειδική έκθεση αριθ. 16/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων»

278.  επιδοκιμάζει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενστερνίζεται τις συστάσεις του και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή συμφωνεί με αυτές και θα τις λάβει υπόψη της·

279.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει ενσωματώσει προηγούμενες συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομικό πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό καλύτερη σχέση κόστους-ωφέλειας, και τούτο μέσω ενός πλαισίου επιδόσεων και ενός αποθεματικού επιδόσεων, εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, καθώς και κοινών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων·

280.  τονίζει ότι η εστίαση στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα είναι αναγκαία και εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 περιλαμβάνει διατάξεις για την υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα·

281.  σημειώνει τις αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό στόχων και δεικτών εκροών/αποτελεσμάτων σε έργα που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δείκτες αποτελεσμάτων εξακολουθούν να μην είναι πλήρως αξιόπιστοι και αναμένει την επίλυση του προβλήματος για το δεύτερο ήμισυ της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020·

282.  εκφράζει ικανοποίηση για την τάση μείωσης του αριθμού των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και αύξησης του ποσοστού ολοκλήρωσης σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· καλεί τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τους ειδικούς εθνικούς στόχους τους με τον στόχο της Ένωσης για πληρέστερη επίτευξη των ζητούμενων στον τομέα της εκπαίδευσης·

283.  σημειώνει ότι το επιδιωκόμενο ποσοστό απασχόλησης για τους προσφάτως αποφοιτήσαντες στην Ένωση έχει καθοριστεί στο 82 % μέχρι το 2020 και ότι τέσσερα από τα πέντε κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δεν έχουν ακόμη επιτύχει αυτόν τον στόχο· επισημαίνει ότι αυτά τα τέσσερα κράτη μέλη αντιμετώπισαν σοβαρή οικονομική κρίση και τώρα αρχίζουν να ανακάμπτουν· φρονεί ότι εξακολουθεί να είναι δυνατό για τα εν λόγω κράτη μέλη να επιτύχουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν αυτόν τον στόχο·

284.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης ικανοποιητικού επιπέδου επενδύσεων της Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, δεδομένης της στενής σχέσης μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και απασχολησιμότητας·

Μέρος XXII – Ειδική έκθεση αριθ. 17/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να κάνουν περισσότερα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις τους»

285.  επικροτεί τα πορίσματα και τις συστάσεις της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

286.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων εντός των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και σε εθνικό επίπεδο, μέσω της δημοσιοποίησης εγγράφων και δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί ότι η προβολή των δραστηριοτήτων σύναψης δημόσιων συμβάσεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης στο διαδίκτυο είναι ελλιπής, οι δε πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, ασαφείς και βρίσκονται διάσπαρτες σε πολλούς διαφορετικούς ιστοτόπους·

287.  υποστηρίζει ένθερμα τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινή ηλεκτρονική υπηρεσία μίας στάσης για τις δραστηριότητες ανάθεσης συμβάσεων που διενεργούν, η οποία θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να βρίσκουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σε έναν μόνο ιστότοπο και να επικοινωνούν, μέσω αυτού, με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης· φρονεί ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένης της επικοινωνίας σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τα συναφή έγγραφα, την υποβολή προσφορών και κάθε άλλης επικοινωνίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των οικονομικών φορέων, πρέπει να διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους μέσω μιας τέτοιας υπηρεσίας μίας στάσης·

288.  ζητεί ο ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με ευρωπαϊκά κονδύλια που καταβάλλονται σε όλα τα κράτη μέλη να είναι διαθέσιμος σε μία από τις τρεις γλώσσες εργασίας του θεσμικού οργάνου και να περιλαμβάνει τα ίδια δεδομένα για όλα τα κράτη μέλη, τουλάχιστον την αξία, το αντικείμενο της σύμβασης, το όνομα του αναδόχου, το όνομα των υπεργολάβων (εάν υπάρχουν), τη διάρκεια της σύμβασης και να αναφέρει εάν υπάρχουν επιπλέον έγγραφα· επισημαίνει ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε ΜΚΟ από όλα τα κράτη μέλη και στους πολίτες να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματα και την οικονομική αποδοτικότητα των έργων·

289.  επιμένει ότι ο ρόλος των αναθετουσών αρχών είναι να εξασφαλίζουν δημόσιες συμβάσεις που είναι αγορακεντρικές, οδηγούν σε επαρκή αριθμό προσφορών και παρέχουν ισορροπημένη πρόσβαση σε όλους τους οικονομικούς φορείς· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι για την εν εξελίξει αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού για το 2016 η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται ρητά η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με την τρέχουσα κατάσταση όπου μόνον οι μεγάλοι φορείς εκμετάλλευσης βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση· θεωρεί ότι στο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων θα πρέπει να περιλαμβάνονται κανόνες τόσο για τη διερεύνηση της αγοράς πριν από τη σύναψη συμβάσεων ακινήτων όσο και για το γλωσσικό καθεστώς που θα ισχύει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ότι θα πρέπει να δικαιολογούνται τυχόν παρεκκλίσεις από την οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις(18)·

290.  υπενθυμίζει ότι η χρήση κλειστών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές αποθαρρύνει πιθανούς υποψήφιους αναδόχους και δημιουργεί εμπόδια για τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων· τονίζει ότι το Συμβούλιο ακολούθησε κλειστές διαδικασίες στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων υποβολής προσφορών και ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης στο σύνολό τους ανέθεσαν το 25 % ή περισσότερο των συμβάσεών τους μέσω κλειστής διαδικασίας στο διάστημα μεταξύ 2010 και 2014· ζητεί οι διαδικασίες αυτές να ακολουθούνται σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, με τη δέουσα αιτιολόγηση·

291.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο δημοσιεύει στον ιστότοπό του πλήρη ετήσιο κατάλογο όλων των αναδόχων που υπέγραψαν συμβάσεις αξίας άνω των 15 000 EUR, αλλά ότι δεν δημοσιεύει όλες τις συμβάσεις του· ενθαρρύνει όλα τα θεσμικά όργανα να θέσουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλες τις πληροφορίες σχετικά με όλους τους αναδόχους και τις συμβάσεις που ανατέθηκαν μέσω της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης ή κλειστών διαδικασιών·

292.  τονίζει την ανάγκη ευρύτερης δημοσιότητας και δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών, με διαφάνεια, για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη σύναψη «σύμβασης ακινήτου» έναντι 133,6 εκατομμυρίων EUR για ένα κτίριο στις Βρυξέλλες, το οποίο ωστόσο δεν υπήρχε όταν η σύμβαση υπογράφηκε στις 27 Ιουνίου 2012», αγνοώντας τον κανόνα βάσει του οποίου μόνο τα υφιστάμενα κτίρια εμπίπτουν στην εξαίρεση από τη διενέργεια διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με την ευρύτερη δυνατή διαδικασία ανταγωνισμού, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 134 παράγραφος 1 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού· υπογραμμίζει με έμφαση ότι όλα τα ημιτελή κτίρια ή τα κτίρια που δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί πρέπει να υποβάλλονται σε ανοικτές και ανταγωνιστικές μεθόδους ανάθεσης και φρονεί ότι αυτή η πολιτική θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις ακινήτων, δεδομένης της πολυπλοκότητας των συμβάσεων και του μεγάλου ύψους των κονδυλίων που χρησιμοποιούνται·

293.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να υποδιαιρούν τις συμβάσεις σε παρτίδες, εφόσον αυτό είναι δυνατό, προκειμένου να αυξάνεται η συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσουν· υπογραμμίζει ότι το 2014 το Συμβούλιο ανέθεσε σε μία μόνο εταιρεία σύμβαση-πλαίσιο 10ετούς διάρκειας, αξίας άνω των 93 εκατομμυρίων EUR, με αντικείμενο τη διαχείριση, συντήρηση, επισκευή και τις προσαρμογές τεχνικών εγκαταστάσεων των υπαρχόντων ή μελλοντικών κτιρίων του, χωρίς να υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε παρτίδες· αναφέρει ότι, το 2015, η Επιτροπή ενήργησε με τον ίδιο τρόπο για την πενταετή σύμβαση «Your Europe Advice» (Η Ευρώπη σου - Συμβουλές), την υπηρεσία δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών της Ένωσης, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων EUR· τονίζει ότι η απουσία διαίρεσης, σε συνδυασμό με την υπερβολικά μεγάλη διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων (10 ή 7 έτη, με διάρκεια ρεκόρ τα 17 έτη για μια σύμβαση που ανατέθηκε από το Συμβούλιο για το κτίριο Justus Lipsus) ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό και ενθαρρύνει την αδιαφάνεια και ενδεχόμενες περιπτώσεις διαφθοράς· ζητεί, επομένως, από όλα τα θεσμικά όργανα να δώσουν τέλος σε αυτές τις πρακτικές, οι οποίες είναι εντελώς αντίθετες με το πνεύμα διαφάνειας και ορθής πρακτικής που θα πρέπει να προάγει η Ένωση·

294.  ζητεί όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αναπτύξουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για ελέγχους και αξιολογήσεις, προκειμένου να αναγνωρίζονται και να επισημαίνονται οι παρατυπίες· επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται καλύτερες τεχνολογίες παρακολούθησης, εντοπισμού, ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς· επιμένει ότι οι γνώσεις αυτές πρέπει να καταστούν διαθέσιμες και στα κράτη μέλη· τονίζει τον κεντρικό ρόλο των καταγγελτών στην αποκάλυψη αδικημάτων και υπενθυμίζει ότι όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί πρέπει να εγκρίνουν εσωτερικούς δεσμευτικούς κανόνες για την προστασία των καταγγελτών, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014·

295.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει τροποποιήσεις στον δημοσιονομικό κανονισμό της Ένωσης ώστε να προβλέπεται μια ταχεία εξέταση των καταγγελιών που υποβάλλουν οικονομικοί φορείς οι οποίοι θεωρούν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης· σημειώνει ότι η εξέταση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει χώρα προτού απευθυνθούν οι οικονομικοί φορείς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ή στα δικαστήρια της Ένωσης·

296.  θεωρεί ότι η επιβολή του νόμου όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί να διασφαλιστεί πρωτίστως με τη δημιουργία αρμόδιων και ανεξάρτητων φορέων και οργανισμών διερεύνησης που θα εστιάζουν στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· επισημαίνει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), την Ευρωπόλ, τη Eurojust και άλλους φορείς διερεύνησης· συνιστά ανεπιφύλακτα οι οργανισμοί με εξουσίες διερεύνησης, ιδίως η OLAF, να βελτιώσουν τα οικεία συστήματα διαχείρισης των υποθέσεων ώστε να καταρτίζουν εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους διάφορους ισχυρισμούς που διερευνούν και την έκβαση των ερευνών αυτών·

297.  επικροτεί το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης χρειάζεται να καταρτίσουν ενιαίο δημόσιο αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις τους, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σύναψης συμβάσεων·

298.  τονίζει ότι η συλλογή δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις σε κεντρικό επίπεδο βοηθά στην κατάρτιση ουσιαστικών, ακριβών και λεπτομερών στατιστικών στοιχείων με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και τη λήψη των κατάλληλων αντιμέτρων· τονίζει ότι με την προσθήκη πεδίων δεδομένων στις κεντρικές βάσεις δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης της TED) θα μπορούσε να υποδεικνύεται η ύπαρξη καταστάσεων συναγερμού όσον αφορά παρατυπίες στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων συμπληρώνονται εγκαίρως και πλήρως·

299.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ερευνητών δημοσιογράφων και των ΜΚΟ στη διασφάλιση της διαφάνειας στη διαδικασία δημόσιων συμβάσεων και στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης ή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· πιστεύει ακράδαντα ότι οι προαναφερθείσες κατηγορίες θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στα ARACHNE και ORBIS, καθώς και σε άλλα σχετικά μέσα και βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τον εντοπισμό οιασδήποτε εικαζόμενης σύγκρουσης συμφερόντων ή υπόθεσης διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις σε θεσμικά όργανα της Ένωσης, όπως επίσης και στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια·

300.  παροτρύνει όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς να δημοσιεύουν πάντοτε τα βιογραφικά σημειώματα και τις δηλώσεις συμφερόντων για μεσαία και ανώτερα στελέχη, μέλη και εμπειρογνώμονες και για τα μέλη κάθε τύπου διοικητικών οργάνων ή δομών, ακόμη και σε περιπτώσεις αποσπασμένων εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη, καθώς τα βιογραφικά σημειώματα των εν λόγω εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό ανά πάσα στιγμή· υπογραμμίζει ότι η δήλωση μη ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων, την οποία εξακολουθούν να χρησιμοποιούν ορισμένα θεσμικά όργανα και οργανισμοί, δεν είναι το ενδεδειγμένο έγγραφο προς δημοσίευση, δεδομένου ότι η εκτίμηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει πάντοτε να αποτελεί αρμοδιότητα ανεξάρτητου τρίτου οργανισμού ή φορέα·

301.  καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει τακτικά το ιστορικό όλων των παραβάσεων που σχετίζονται με υποθέσεις που έχουν φέρει στο φως καταγγέλτες, καθώς και όλες τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή μεταπήδησης προς ή από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα που εντοπίζονται κατά τις διαδικασίες παρακολούθησης ή ελέγχου και ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ειδικές εκθέσεις σχετικά με την πολιτική και τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίζονται σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις κοινές επιχειρήσεις, ιδίως όταν σχετίζονται με συγκεκριμένους κλάδους·

302.  εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χρησιμοποιούν αξιολογήσεις από ομοτίμους για την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

Μέρος XXIII - Ειδική έκθεση αριθ. 18/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Το σύστημα της ΕΕ για την πιστοποίηση των βιώσιμων καυσίμων»

303.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερα για τις παρατηρήσεις και συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο· σημειώνει ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε τέσσερις από τις πέντε συστάσεις πλήρως και μία σύσταση εν μέρει· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την πλήρη αποδοχή της σύστασης σχετικά με την αξιοπιστία των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη·

304.  σημειώνει ότι η Ένωση θεωρείται πρωτοπόρος στην παγκόσμια περιβαλλοντική πολιτική, δεδομένου ότι ορίζει περιβαλλοντικά πρότυπα σε διεθνές επίπεδο και παρέχει βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση ανταγωνιστικής παρουσίας στην παγκόσμια αγορά· σημειώνει ότι στο 7ο πρόγραμμα δράσης της για το περιβάλλον η Ένωση θέτει ως στόχο για το 2050 την «ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»· επισημαίνει ότι μία από τις προτεραιότητες είναι να διασφαλιστεί ότι «η ευμάρεια που απολαμβάνουμε και το υγιεινό περιβάλλον στο οποίο ζούμε οφείλονται σε μια καινοτόμο και κυκλική οικονομία, όπου δεν γίνονται σπατάλες και όπου διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και η βιοποικιλότητα προστατεύεται, θεωρείται πολύτιμη και αποκαθίσταται με τρόπους που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας»·

305.  σημειώνει ότι η Ένωση δεσμεύτηκε στο πλαίσιο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(19) να διασφαλίσει ότι έως το 2020 το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη μεταφορών θα αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 10 %, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σημαντική χρήση βιοκαυσίμων· σημειώνει, ωστόσο, ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να συνδέεται με ορισμένους κινδύνους σε σχέση με τη χρήση της γης και, επομένως, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους·

306.  τονίζει ότι η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης των βιώσιμων βιοκαυσίμων αποτελεί ένα από τα σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση εκπλήρωσης των προτεραιοτήτων πολιτικής που καθορίζονται στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον· σημειώνει ότι η βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων πιστοποιείται από εθελοντικά συστήματα αναγνωρισμένα από την Επιτροπή· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι το σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης για τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων δεν είναι απολύτως αξιόπιστο·

307.  επισημαίνει με λύπη ότι η διαδικασία αναγνώρισης της Επιτροπής δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις βασικές πτυχές της βιωσιμότητας και του δίκαιου εμπορίου, όπως τις κτηματικές διαφορές, την καταναγκαστική ή την παιδική εργασία, τις κακές συνθήκες εργασίας των γεωργών, τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και τις επιπτώσεις των έμμεσων αλλαγών στη χρήση της γης, οι οποίες υπό διαφορετικές συνθήκες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές· θεωρεί ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ασυνέπεια των πολιτικών της Επιτροπής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει εκ νέου τις διαδικασίες αξιολόγησής της με πιο σφαιρικό τρόπο και να συμπεριλάβει αυτές τις πτυχές στη διαδικασία επαλήθευσης που εφαρμόζει για τα εθελοντικά συστήματα· ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί από τα εθελοντικά συστήματα να υποβάλλουν ετησίως, βάσει των οικείων δραστηριοτήτων πιστοποίησης, κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με τους προαναφερθέντες κινδύνους·

308.  σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει υποβάλει δύο εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής βιοκαυσίμων της Ένωσης στην κοινωνική βιωσιμότητα, εντός της Ένωσης και σε τρίτες χώρες, καθώς και σχετικά με τον αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές· σημειώνει με απογοήτευση ότι οι πληροφορίες που περιέχονταν στις εκθέσεις ήταν μάλλον περιορισμένες και παρείχαν μόνο ασαφή συμπεράσματα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα υποβολής εκθέσεων και να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή ανάλυση προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με αυτά τα σημαντικά θέματα·

309.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να ανταγωνιστεί τις εδώδιμες καλλιέργειες και ότι η μαζική εξάπλωση καλλιεργειών για την παραγωγή βιοκαυσίμων μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα στις αναπτυσσόμενες χώρες, για παράδειγμα στη Νότια Αμερική ή στη Νότια Ασία, και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μαζική αποψίλωση και τη μείωση της παραδοσιακής γεωργίας, πράγμα που έχει μακροπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις της Επιτροπής δεν πραγματεύονται ευρύτερα αναπτυξιακά ζητήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει πιο συνεπή και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις πολιτικές της για το περιβάλλον, την ενέργεια, την ανάπτυξη και άλλα συναφή θέματα· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο των έμμεσων αλλαγών στη χρήση της γης·

310.  σημειώνει με δυσαρέσκεια ότι η Επιτροπή αναγνώρισε εθελοντικά συστήματα που δεν διέθεταν κατάλληλες διαδικασίες επαλήθευσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πηγή των βιοκαυσίμων που παρήχθησαν από απόβλητα ήταν όντως απόβλητα ή ότι οι πρώτες ύλες βιοκαυσίμων που καλλιεργήθηκαν στην Ένωση πληρούσαν πραγματικά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να επαληθεύσει κατά πόσον οι παραγωγοί πρώτων υλών βιοκαυσίμων στην Ένωση συμμορφώνονται με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ένωσης για τη γεωργία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση των αποβλήτων και των καταλοίπων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

311.  σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα αναγνωρισμένα συστήματα δεν ήταν επαρκώς διαφανή ή είχαν δομές διακυβέρνησης στις οποίες εκπροσωπούνταν λίγοι μόνο οικονομικοί φορείς· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα εθελοντικά συστήματα είναι απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων και να διασφαλίσει την αποτελεσματική επικοινωνία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς·

312.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφάνεια των εθελοντικών συστημάτων και των οικονομικών φορέων, απαιτώντας από τα συστήματα να δημιουργούν επίσημο ιστότοπο όπου θα δημοσιεύονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εθελοντικά συστήματα, τις διαδικασίες πιστοποίησής τους, το προσωπικό που απασχολούν, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται, τις εκθέσεις ελέγχου, τις καταγγελίες και τους οικονομικούς φορείς με τους οποίους συνεργάζονται·

313.  σημειώνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή δεν εποπτεύει τη λειτουργία των αναγνωρισμένων εθελοντικών συστημάτων και ότι, ως εκ τούτου, αδυνατεί να αποκομίσει βεβαιότητα σχετικά με την ποιότητα των πιστοποιήσεων· σημειώνει με αποδοκιμασία ότι δεν υπάρχει ειδικό σύστημα υποβολής καταγγελιών, γεγονός το οποίο εμποδίζει την Επιτροπή να εξακριβώνει κατά πόσο οι καταγγελίες αντιμετωπίζονται με τον δέοντα τρόπο· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα εποπτείας που θα ελέγχει κατά πόσον η πιστοποίηση των εθελοντικών συστημάτων συμμορφώνεται με τα πρότυπα που είχαν υποβληθεί κατά τη διαδικασία αναγνώρισης· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τα εθελοντικά συστήματα να δημιουργήσουν στους ιστοτόπους τους διαφανή, φιλικά προς τον χρήστη, κατατοπιστικά και εύκολα προσβάσιμα συστήματα καταγγελιών· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει το σύστημα καταγγελιών και να αναλαμβάνει δράση, εάν είναι αναγκαίο·

314.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Επιτροπή εκδίδει καθοδηγητικά σημειώματα για τα εθελοντικά συστήματα που συμβάλλουν στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας· σημειώνει, ωστόσο, ότι τα σημειώματα αυτά δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα και ότι δεν εφαρμόστηκαν πλήρως· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τα καθοδηγητικά σημειώματα δεσμευτικά για τα εθελοντικά συστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων·

315.  επισημαίνει ότι, αν και τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, υπάρχει κίνδυνος υπερεκτίμησης αυτών των στατιστικών στοιχείων· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει απαίτηση, σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει να τεκμηριώνουν τις στατιστικές τους με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή π.χ. πιστοποιητικού/δήλωσης που θα εκδίδει η αρμόδια για τη συλλογή των στοιχείων σχετικά με τα βιώσιμα βιοκαύσιμα οντότητα και θα το/την διαβιβάζει στην εθνική αρχή, η οποία εν συνεχεία θα το/την διαβιβάζει στην Eurostat·

316.  επαναλαμβάνει ότι τα δεδομένα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη συχνά δεν είναι συγκρίσιμα λόγω διαφορετικών ορισμών, γεγονός το οποίο καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τον ορισμό των αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις που υπήρχαν πριν από την έκδοση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513(20) για την τροποποίηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

317.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η ειδική αξία (διπλή προσμέτρηση) των βιοκαυσίμων που παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα αυξάνει τον κίνδυνο απάτης· τονίζει ότι υπάρχει ανάγκη για διάλογο μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών για την παρακολούθηση και την πρόληψη της απάτης· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει αυτόν τον διάλογο·

318.  χαιρετίζει το παράδειγμα ενός εθελοντικού συστήματος που αναφέρεται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θέτει υψηλά πρότυπα βιώσιμης παραγωγής που αποσκοπούν όχι μόνο στην αποτροπή της οικολογικής ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του εδάφους, των υδάτων και του αέρα, αλλά και στη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τα εθελοντικά συστήματα όπου θα μπορούσε να γίνεται ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

Μέρος XXIV – Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»

319.  επικροτεί τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που διατυπώνονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

320.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η συνολική εικόνα των χρηματοοικονομικών μέσων δεν μπόρεσε να περιγράψει μια επιτυχή δράση για τη βελτίωση των επενδύσεων στην Ένωση· επισημαίνει ότι η Επιτροπή, πρωτίστως, και τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει υψηλότερους κινδύνους και εκφράζει τη λύπη του διότι η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στα εν λόγω μέσα δεν ήταν σημαντική·

321.  τονίζει τα υψηλά επίπεδα των εξόδων διαχείρισης και των σχετικών αμοιβών σε σύγκριση με την πραγματική χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στους τελικούς αποδέκτες· προτείνει τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων φορολόγησης για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί το μέγεθος των ειδικών ταμείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να εξοικονομούν, στο μέτρο του δυνατού, σημαντικούς πόρους από τα έξοδα λειτουργίας αυτών των μέσων·

322.  θεωρεί ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε προνομιούχο θέση να παράσχει πρόσθετη καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο σύστασης τέτοιων χρηματοοικονομικών μέσων, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε επίπεδο Ένωσης (τα οποία θα τίθενται υπό την άμεση ή την έμμεση διαχείριση της Επιτροπής)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά μέσα δεν αποτελούν αντικείμενο απαράδεκτων μηχανισμών φοροαποφυγής·

323.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» ώστε τα χρηματοικονομικά μέσα να καθίστανται ελκυστικότερα για τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή κρίνει ότι οι εκ των προτέρων φορολογικές συμφωνίες δεν μπορούν να θεωρηθούν καθαυτές ότι αντιτίθενται στην ίδια την πολιτική της· καλεί την Επιτροπή να αποτρέπει οιαδήποτε μορφή φορολογικών αποφάσεων τύπου «tax ruling» σε σχέση με τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων της Ένωσης·

324.  συμμερίζεται την άποψη ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την ελεγχθείσα περίοδο προγραμματισμού (2007-2013) θα πρέπει να αποτυπώνονται κατά τη σύσταση των χρηματοοικονομικών μέσων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία· εκτιμά ειδικότερα ότι οι προτάσεις θα πρέπει να προσανατολίζονται στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα και όχι απλώς στη συμμόρφωση· θεωρεί ότι τα έργα πρέπει να αποφέρουν προστιθέμενη αξία στην περιφερειακή εξειδίκευση και οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών·

325.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, εξαιτίας της νομικής βάσης της προηγούμενης περιόδου, κατέστη δυνατό για τα κράτη μέλη να δεσμεύουν μέρος της συνεισφοράς στους λογαριασμούς των τραπεζών και των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών που διαχειρίζονταν τα κονδύλια χωρίς στην πραγματικότητα αυτά να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν· σημειώνει τις τροποποιήσεις που επέφερε η Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές της για το κλείσιμο· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση προκειμένου να αποφεύγεται η εν λόγω πρακτική·

326.  θεωρεί ότι το αποτέλεσμα μόχλευσης θα πρέπει να εκφράζει τον βαθμό στον οποίο οι αρχικές χρηματοδοτικές συνεισφορές τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών κατορθώνουν να προσελκύσουν ιδιωτική χρηματοδότηση· εκφράζει την λύπη του διότι τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταδεικνύουν ότι τα υπό επιμερισμένη και υπό κεντρική διαχείριση χρηματοοικονομικά μέσα δεν κατόρθωσαν να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια· εκτιμά ότι η συγχρηματοδότηση των χρηματοοικονομικών μέσων από τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκλαμβάνεται, από κοινού με τη συνεισφορά της Ένωσης, ως μέρος δημόσιας χρηματοδότησης·

327.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ορισμό της μόχλευσης των χρηματοοικονομικών μέσων που να ισχύει για όλους τους τομείς του προϋπολογισμού της Ένωσης, ο οποίος θα κάνει σαφή διάκριση μεταξύ της μόχλευσης των ιδιωτικών και των εθνικών δημόσιων συνεισφορών στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού προγράμματος ή/και των πρόσθετων ιδιωτικών ή δημόσιων κεφαλαιακών συνεισφορών και θα λαμβάνει υπόψη το είδος του εκάστοτε μέσου· συνιστά να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη στον τομέα της συγκέντρωσης, διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με την ανακύκλωση των χρηματοοικονομικών μέσων·

328.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να παρασχεθεί εξαρχής σαφής και συγκεκριμένη εκτίμηση σχετικά με τη μόχλευση όσον αφορά τα μελλοντικά κονδύλια χρηματοοικονομικών μέσων· αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει, για τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, ότι τα κράτη μέλη παρέχουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τις ιδιωτικές συνεισφορές στους κεφαλαιακούς πόρους των μέσων, τόσο μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσο και επιπλέον αυτών·

329.  είναι της άποψης ότι, πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με μέτρα χρηματοοικονομικής τεχνικής των σχετικών έργων υποδομής, οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η πρότασή τους είναι δεόντως αιτιολογημένη από μια ανεξάρτητη, εκ των προτέρων αξιολόγηση υψηλής ποιότητας, με βάση τυποποιημένη και από κοινού συμφωνημένη μεθοδολογία· υποστηρίζει την άποψη ότι, πριν από την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που περιλαμβάνουν σχετικά έργα υποδομών, η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει τη συνέπειά τους προς την ανεξάρτητη, εκ των προτέρων αξιολόγηση και να διασφαλίζει την ποιότητα της εν λόγω αξιολόγησης·

330.  συνιστά στις διαχειριστικές αρχές τη σύνδεση των αμοιβών των διαχειριστών ταμείων με την ποιότητα των πραγματοποιούμενων επενδύσεων, όπως αυτή με