Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2134(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0298/2017

Indgivne tekster :

A8-0298/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2017 - 5.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0400

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 46k
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 24. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) (FFR-forordningen), særlig artikel 11,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 12,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret for 2017 som vedtaget den 1. december 2016(3),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0298/2017),

A.  der henviser til, at der efter revisionen af FFR-forordningen er et årligt beløb på 676 millioner EUR i løbende priser til rådighed under fleksibilitetsinstrumentet, hvortil kommer bortfaldne beløb fra Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, nemlig 646 millioner EUR ved udgangen af 2016; der henviser til, at der allerede er mobiliseret et beløb på 530 millioner EUR under fleksibilitetsinstrumentet i 2017-budgettet, hvilket giver et rådighedsbeløb på 792 millioner EUR til yderligere mobilisering;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601(4) trådte i kraft den 28. september 2017;

C.  der henviser til, at Kommissionen efter at have undersøgt alle muligheder for at omfordele forpligtelsesbevillingerne under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) har foreslået at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 275 millioner EUR ud over loftet for udgiftsområde 4 til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD);

1.  bemærker, at 2017-loftet for udgiftsområde 4 ikke giver mulighed for en tilstrækkelig finansiering af EFSD; gentager sit mangeårige synspunkt om, at de finansielle ressourcer til Unionens optræden udadtil ikke er tilstrækkelige til at dække behovet for en proaktiv og bæredygtig politik udadtil;

2.  er derfor enig i mobiliseringen af fleksibilitetsinstrumentet med et beløb på 275 millioner EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger;

3.  gentager, at mobiliseringen af dette instrument, som er fastsat i artikel 11 i FFR-forordningen, endnu en gang viser, hvor afgørende nødvendigt det er, at Unionens budget er mere fleksibelt;

4.  gentager sit mangeårige synspunkt om, at betalinger, der følger af forpligtelser, som tidligere er mobiliseret gennem fleksibilitetsinstrumentet, kun kan medregnes ud over lofterne i den flerårige finansielle ramme;

5.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

6.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 51 af 28.2.2017.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 af 26. september 2017 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (EUT L 249 af 27.9.2017, s. 1).


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2018/51.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik