Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2134(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0298/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0298/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0400

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 399kWORD 50k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0480 – C8‑0235/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) (κανονισμός για το ΠΔΠ), και ιδίως το άρθρο 11,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 12,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0298/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ, διατίθεται δυνάμει του μέσου ευελιξίας ετήσιο ποσό ύψους 676 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές, προσαυξημένο με τα ποσά που ακυρώθηκαν στο τέλος του 2016 από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ήτοι 646 εκατομμύρια EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί ποσό ύψους 530 εκατομμυρίων EUR από το μέσο ευελιξίας στον προϋπολογισμό του 2017, με αποτέλεσμα να παραμένουν διαθέσιμα για κινητοποίηση 792 εκατομμύρια EUR·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) τέθηκε σε ισχύ στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού εξετάστηκαν όλες οι δυνατότητες ανακατανομής πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 4 (Η Ευρώπη στον κόσμο), η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR πέραν του ανώτατου ορίου του τομέα 4 για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ)·

1.  επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του 2017 για τον τομέα 4 δεν επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι για την εξωτερική δράση της Ένωσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας προορατικής και βιώσιμης εξωτερικής πολιτικής·

2.  συμφωνεί, συνεπώς, με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 275 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κινητοποίηση του μέσου αυτού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού για το ΠΔΠ, καταδεικνύει, για μία ακόμη φορά, την επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

4.  επαναλαμβάνει την πάγια άποψή του ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από αναλήψεις υποχρεώσεων οι οποίες είχαν προηγουμένως κινητοποιηθεί από το μέσο ευελιξίας μπορούν να υπολογίζονται μόνο πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2017, για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), της εγγύησης του ΕΤΒΑ και του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΒΑ (ΕΕ L 249 της 27.9.2017, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2018/51.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου