Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2134(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0298/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0298/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0400

Hyväksytyt tekstit
PDF 240kWORD 47k
Tiistai 24. lokakuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Joustovälineen varojen käyttöönotto Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten
P8_TA(2017)0400A8-0298/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. lokakuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 2017/2134(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0480 – C8-0235/2017),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 12 kohdan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(3),

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0298/2017),

A.  ottaa huomioon, että monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen tarkistuksen jälkeen joustovälineessä vuosittain käytettävissä oleva määrä on 676 miljoonaa euroa käypinä hintoina ja että tähän määrään lisätään Euroopan unionin solidaarisuusrahaston ja Euroopan globalisaatiorahaston peruuntuneet määrät eli 646 miljoonaa euroa vuoden 2016 lopussa; ottaa huomioon, että joustovälineestä on vuoden 2017 talousarviossa jo otettu käyttöön 530 miljoonan euron määrä, jolloin käytettäväksi jää vielä 792 miljoonaa euroa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1601(4) tuli voimaan 28. syyskuuta 2017;

C.  ottaa huomioon, että tarkasteltuaan kaikkia mahdollisuuksia maksusitoumusmäärärahojen uudelleen kohdentamiseen otsakkeen 4 (Globaali Eurooppa) sisällä komissio esitti, että joustovälineestä otetaan käyttöön otsakkeen 4 enimmäismäärän ylittävä 275 miljoonan euron määrä Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR) rahoitusta varten;

1.  toteaa, että otsakkeen 4 vuoden 2017 enimmäismäärän puitteissa ei ole mahdollista rahoittaa asianmukaisesti Euroopan kestävän kehityksen rahastoa; toistaa pitkäaikaisen kantansa, että unionin ulkoisen toiminnan rahoitusvarat eivät riitä kattamaan ennakoivan ja kestävän ulkopolitiikan tarpeita;

2.  hyväksyy sen vuoksi 275 miljoonan euron käyttöönoton joustovälineestä maksusitoumus- ja maksumäärärahoina;

3.  toistaa, että kyseisen välineen varojen käyttöön ottaminen rahoituskehysasetuksen 11 artiklan mukaisesti tuo jälleen kerran esiin sen, että unionin talousarviossa tarvitaan ehdottomasti enemmän joustavuutta;

4.  toistaa pitkäaikaisen kantansa, että joustovälineen yhteydessä aiemmin tehdyistä sitoumuksista johtuvia maksuja ei pidä laskea monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismääriin;

5.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

6.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(2)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3)EUVL L 51, 28.2.2017.
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1601, annettu 26 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan kestävän kehityksen rahaston (EKKR), EKKR-takuun ja EKKR-takuurahaston perustamisesta, (EUVL L 249, 27.9.2017, s. 1).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

joustovälineen varojen käyttöönotosta Euroopan kestävän kehityksen rahaston rahoittamista varten

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/51.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö