Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2742(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0565/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0565/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.16
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0401

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 333kWORD 57k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
P8_TA(2017)0401B8-0565/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (2017/2742(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως το άρθρο 2,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, της 28ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί συζήτηση για τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα προηγούμενα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ) και ιδίως το ΠΔΠ 2014-2020· επισημαίνει τις σοβαρές ελλείψεις του ισχύοντος ΠΔΠ, το οποίο έφτασε στα όριά του προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι ώστε η Ένωση να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια σειρά σοβαρών κρίσεων και νέων προκλήσεων και να χρηματοδοτήσει τις νέες πολιτικές προτεραιότητές της· τονίζει την πεποίθησή του ότι το χαμηλό επίπεδο του τρέχοντος ΠΔΠ αποδείχθηκε ανεπαρκές για να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή από την Επιτροπή του εγγράφου προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ· σημειώνει ότι η Επιτροπή μεταφράζει σε δημοσιονομικούς όρους τα πέντε σενάρια για το μελλοντικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παρουσιάζονται στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης του Μαρτίου 2017, ενώ ταυτόχρονα θίγει μία σειρά βασικών χαρακτηριστικών και αρχών του προϋπολογισμού της ΕΕ· συμφωνεί με την προτεινόμενη μεθοδολογία, και αντιμετωπίζει θετικά τη δήλωση της Επιτροπής ότι το μελλοντικό ΠΔΠ πρέπει να στηρίζεται σε μια σαφή εικόνα των προτεραιοτήτων της Ευρώπης· πιστεύει ότι το έγγραφο αυτό καθορίζει μια σαφή δομή για τις συζητήσεις και ανοίγει έναν ιδιαίτερα αναγκαίο πολιτικό διάλογο για τον προσανατολισμό, τον σκοπό και το επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ υπό το φως των βασικών στόχων και των μελλοντικών προκλήσεων της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να διαβουλευτούν με τους πολίτες και να αναλάβουν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο καθορίζοντας το όραμά τους για το μέλλον του προϋπολογισμού της ΕΕ·

3.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τέσσερα από τα πέντε σενάρια που παρουσιάζονται («Συνεχίζουμε κανονικά», «Κάνουμε μαζί λιγότερα», «Ορισμένοι κάνουν περισσότερα» και «Ριζικός ανασχεδιασμός») δηλώνουν μια ουσιαστική μείωση των φιλοδοξιών της Ένωσης και προβλέπουν τον περιορισμό δύο κύριων μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ και ακρογωνιαίων λίθων του ευρωπαϊκού εγχειρήματος που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες – της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής της συνοχής· τονίζει την πάγια θέση του ότι οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα και να μη χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ· θεωρεί ότι το πέμπτο σενάριο («Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα») αποτελεί θετικό και εποικοδομητικό σημείο εκκίνησης για την εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ και, κατά συνέπεια, για το μελλοντικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σενάριο που λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του Κοινοβουλίου προκειμένου να ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις και να καθορίσει τη νέα σειρά προτεραιοτήτων·

4.  υπενθυμίζει ότι δυνάμει του άρθρου 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της· πιστεύει ότι οι ελλείψεις του σημερινού ΠΔΠ και η κλίμακα των νέων προτεραιοτήτων, καθώς και ο αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: την ανάγκη να καταργηθεί το ανώτατο όριο δαπανών ύψους 1 % του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης προκειμένου να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· αντιτίθεται, εν προκειμένω, σε οποιαδήποτε ονομαστική μείωση του όγκου του προϋπολογισμού της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ, και, συνεπώς, πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να οριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 1,23 % του ΑΕΕ της ΕΕ· υποστηρίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών για αυτό το ζήτημα·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από εθνικές συνεισφορές με βάση το ΑΕΕ και όχι από πραγματικούς ιδίους πόρους, όπως προβλέπεται στις Συνθήκες της ΕΕ· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ, με κατευθυντήριες αρχές την απλότητα, τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, και σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· τονίζει ότι οποιοδήποτε ανάλογο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ισορροπημένη δέσμη νέων ιδίων πόρων της ΕΕ που θα αποσκοπούν στη στήριξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ και οι οποίοι θα πρέπει να εισαχθούν σταδιακά με στόχο να εξασφαλιστεί μια δικαιότερη και σταθερότερη δημοσιονομική κατάσταση της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση προσφέρει μια ευκαιρία για να τεθεί τέλος σε όλες τις διορθώσεις υπέρ μεμονωμένων χωρών· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις για αυτόν τον σκοπό, και τονίζει ότι το σκέλος των δαπανών και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ενιαία στις επικείμενες διαπραγματεύσεις·

6.  είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο των εθνικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης· αναμένει, συνεπώς, από το Συμβούλιο να λάβει πολιτική θέση σχετικά με το ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι πλέον θεωρείται αδιανόητο να παρεμποδιστεί εκ των πραγμάτων οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι η έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της, συμπεριλαμβανομένων των μελών που διορίσθηκαν από το Συμβούλιο·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να σχεδιάσει τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ με βάση τις αρχές της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, της εστίασης στις επιδόσεις, της λογοδοσίας, της μεγαλύτερης ευελιξίας εντός σταθερού πλαισίου και των απλουστευμένων κανόνων, όπως παρουσιάζεται στο έγγραφο προβληματισμού·

8.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθεί διεξοδικά η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υφιστάμενων πολιτικών, προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ· αναμένει, εν προκειμένω, τα αποτελέσματα της εν εξελίξει επανεξέτασης των δαπανών και προσδοκά ότι θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020· υπογραμμίζει, συγκεκριμένα, ότι είναι αναγκαίο αφενός να εξασφαλιστεί το ποσοστό επιτυχίας των ενωσιακών προγραμμάτων όπου παρατηρείται σημαντική υπερπροσφορά προτάσεων, και αφετέρου να προσδιοριστούν οι λόγοι υστέρησης στην απορρόφηση πιστώσεων· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, και να προβλεφθούν μέσα για την παρακολούθηση του επιπέδου και της απόδοσης των δαπανών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο·

9.  αναγνωρίζει ότι η επιδίωξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας αποτελεί ένα θεμελιώδες ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί, και συμφωνεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργεί, μεταξύ άλλων, ως εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Συνθήκης και την παροχή ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών· επισημαίνει, ωστόσο, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της έννοιας της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και τις πολλαπλές ερμηνείες της, και συνιστά προσοχή έναντι οποιασδήποτε απόπειρας να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός της για να τεθεί υπό αμφισβήτηση η σημασία των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ βάσει καθαρά ποσοτικών ή βραχυπρόθεσμων οικονομικών παραμέτρων· πιστεύει ότι υπάρχει σαφής προστιθέμενη αξία όταν μια δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

   υπερβαίνει τις δυνατότητες των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών προσπαθειών (δευτερογενή αποτελέσματα)·
   παρέχει κίνητρα για δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για την επίτευξη στόχων της Συνθήκης της ΕΕ που ειδάλλως δεν θα υλοποιούνταν·
   στηρίζει δράσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο με τη συγκέντρωση πόρων σε επίπεδο ΕΕ λόγω των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων χρηματοδότησης που τις χαρακτηρίζουν· ή
   συμβάλλει στην εδραίωση και τη στήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονία της ΕΕ και πέρα από αυτήν·

προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητες· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τους κατάλληλους δείκτες επιδόσεων για αυτόν τον σκοπό·

10.  θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να καταστήσει τον προϋπολογισμό της Ένωσης περισσότερο ευανάγνωστο και κατανοητό για τους πολίτες της ΕΕ και να επιτρέπει τη σαφέστερη παρουσίαση όλων των τομέων δαπανών της ΕΕ· υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι είναι αναγκαίο να διευκολύνεται τόσο η συνέχεια του προγραμματισμού όσο και η ευελιξία εντός των τομέων· πιστεύει ότι η γενική διάρθρωση του ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον πολιτικό διάλογο για τους βασικούς πυλώνες και τον προσανατολισμό των δαπανών της ΕΕ, μεταξύ άλλων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μεγέθυνση και την καινοτομία, την κλιματική αλλαγή, την αλληλεγγύη, την ασφάλεια και την άμυνα· εκφράζει, επομένως, την πεποίθησή του ότι απαιτείται προσαρμογή των τομέων του τρέχοντος ΠΔΠ·

11.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι διαφανής και δημοκρατικός· υπενθυμίζει τη σταθερή προσήλωσή του στην έννοια της ενότητας του προϋπολογισμού της ΕΕ, και αμφισβητεί κατά πόσο η δημιουργία συμπληρωματικών μέσων εκτός του ΠΔΠ είναι αναγκαία και αποφέρει προστιθέμενη αξία· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι η ενσωμάτωση αυτή θα πρέπει να συνεπάγεται την προσθήκη των σχετικών χρηματοδοτικών κονδυλίων των εν λόγω μέσων στα ανώτατα όρια του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να μη διακυβευτεί η χρηματοδότηση άλλων ενωσιακών πολιτικών και προγραμμάτων·

12.  τονίζει ότι, αφού είχε εξαντλήσει προηγουμένως όλα τα διαθέσιμα περιθώρια, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε τη σημαντική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συμπληρωματικές πιστώσεις που είναι αναγκαίες για την ανταπόκριση σε κρίσεις ή για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, άρθηκαν αρκετά εμπόδια όσον αφορά τους μηχανισμούς ευελιξίας του ΠΔΠ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη ευελιξία στο τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο·

13.  υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει άμεσα το κατάλληλο επίπεδο ευελιξίας που θα επιτρέπει στην Ένωση να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτες περιστάσεις και να χρηματοδοτεί τις εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητές της· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας του ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπουν τη χωρίς περιορισμούς μεταφορά όλων των αδιάθετων περιθωρίων, καθώς και των αποδεσμευόμενων πιστώσεων, σε μελλοντικά οικονομικά έτη και την κινητοποίησή τους από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για οποιονδήποτε σκοπό κρίνει αναγκαίο, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθούν σημαντικά τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ, τα οποία θα πρέπει να υπολογίζονται καθ’ υπέρβαση των ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ τόσο για τις αναλήψεις υποχρεώσεων όσο και για τις πληρωμές, καθώς και να δημιουργηθεί ένα χωριστό αποθεματικό κρίσεων το οποίο θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα για άμεση κινητοποίηση πόρων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης·

14.  υποστηρίζει την πραγματική και απτή απλούστευση των κανόνων εκτέλεσης για τους δικαιούχους και τη μείωση του διοικητικού φόρτου· προτρέπει την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να εντοπίσει και να εξαλείψει επικαλύψεις μεταξύ μέσων που προσφέρει ο προϋπολογισμός της ΕΕ, τα οποία επιδιώκουν παρόμοιους στόχους και υπηρετούν παρόμοια είδη δράσεων· είναι της γνώμης, ωστόσο, ότι η εν λόγω απλούστευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά μέσα και δεν πρέπει να οδηγήσει σε διαχωρισμό σε τομείς των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να εγγυάται μια διατομεακή προσέγγιση με επίκεντρο τη συμπληρωματικότητα· ζητεί εκτεταμένη εναρμόνιση των κανόνων με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για όλα τα μέσα της ΕΕ·

15.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα ως μορφή χρηματοδότησης συμπληρωματική προς τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι δεν είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους δράσεων και σε όλους τους τομείς πολιτικής, δεδομένου ότι δεν είναι όλες οι πολιτικές πλήρως αγοραστρεφείς· καλεί την Επιτροπή να απλουστεύσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και να προωθήσει τη δυνατότητα συνδυασμού διαφόρων πόρων της ΕΕ υπό εναρμονισμένους κανόνες με τη δημιουργία συνεργειών και την αποφυγή οποιουδήποτε ανταγωνισμού μεταξύ διαφόρων μορφών χρηματοδότησης· εκφράζει τον προβληματισμό του ως προς την επιλογή ενός ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ και θα παρέχει δάνεια, εγγυήσεις και μέσα επιμερισμού του κινδύνου σε σκέλη διαφορετικών πολιτικών, όπως παρουσιάζεται εν προκειμένω στο έγγραφο προβληματισμού, και θα εξετάσει διεξοδικά την εν λόγω πρόταση·

16.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον κύκλο πολιτικής τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Επιτροπής, και θα πρέπει να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμο προγραμματισμό· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάγκη για πιο μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων υπό επιμερισμένη διαχείριση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη σταθερότητα μιας τουλάχιστον επταετούς δέσμευσης· προτείνει, συνεπώς, ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να συμφωνηθεί για περίοδο 5+5 ετών με μία υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση·

17.  σημειώνει την ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής στο πλαίσιο της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης σχετικά με επικείμενη πρόταση για μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει συμπληρωματικές και αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 ζητεί ειδική δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ που θα πρέπει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ καθ’ υπέρβαση των σημερινών ανωτάτων ορίων του ΠΔΠ και να χρηματοδοτείται από τα μέλη της ζώνης του ευρώ και άλλα συμμετέχοντα μέλη μέσω μίας πηγής εσόδων, τα οποία πρέπει, με τη σειρά τους, να συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και να θεωρούνται έσοδα για ειδικό προορισμό και εγγυήσεις·

18.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της τόσο για το μελλοντικό ΠΔΠ όσο και για τους ιδίους πόρους μέχρι τον Μάιο του 2018· δηλώνει την πρόθεσή του να υποβάλει εν ευθέτω χρόνω τη δική του θέση επί όλων των σχετικών πτυχών και αναμένει οι απόψεις του Κοινοβουλίου να ενσωματωθούν πλήρως στις επικείμενες προτάσεις της Επιτροπής·

19.  εκφράζει την προθυμία του να συμμετάσχει σε διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, με σκοπό την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας για το επόμενο ΠΔΠ πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· είναι πεπεισμένο ότι η έγκαιρη έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα επιτρέψει την επακόλουθη έγκριση όλων των τομεακών νομοθετικών πράξεων εγκαίρως, έτσι ώστε τα νέα προγράμματα να τεθούν σε εφαρμογή με την έναρξη της νέας περιόδου· τονίζει τις αρνητικές συνέπειες που είχε η καθυστερημένη έναρξη των προγραμμάτων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο αυτό, να χρησιμοποιήσει τη «ρήτρα γέφυρας» του άρθρου 312 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ που επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία για το ΠΔΠ στο Συμβούλιο·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0050.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου