Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2854(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0572/2017

Esitatud tekstid :

B8-0572/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0404

Vastuvõetud tekstid
PDF 233kWORD 47k
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: toodete järelevalve ja juhtimise nõuded, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 21. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/97 seoses toodete järelevalve ja juhtimise nõuetega, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)06218),

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 16. oktoobri 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. jaanuari 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/97, mis käsitleb kindlustustoodete turustamist(1), eriti selle artikli 25 lõiget 2 ja artikli 39 lõiget 5,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 24. oktoobril 2017, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et delegeeritud määrust tuleks kohaldada alates 23. veebruarist 2018 ehk direktiivi (EL) 2016/97 kohaldamiskuupäevast ning et parlamendile antud kolmekuulise kontrolliperioodi lõpuni kasutamine ei jäta tööstusele piisavalt aega vajalike tehniliste ja korralduslike muudatuste elluviimiseks;

B.  arvestades, et delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks toodete järelevalve ja juhtimise suhtes kohaldatavate sätete õigeaegset rakendamist ja annaks nende suhtes õiguskindluse;

C.  arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et direktiivi (EL) 2016/97 ülevõtmise tähtajaks peaks jääma 23. veebruar 2018, kuid kutsub komisjoni üles võtma vastu seadusandliku ettepaneku, millega kohaldamise tähtajaks määrataks 1. oktoober 2018;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 26, 2.2.2016, lk 19.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika