Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2855(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0575/2017

Ingivna texter :

B8-0575/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0405

Antagna texter
PDF 236kWORD 42k
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 21 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)06229),

–  med beaktande av skrivelsen av den 16 oktober 2017 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution(1), särskilt artiklarna 28.4, 29.4, 30.6 och 39.5,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 24 oktober 2017, och av följande skäl:

A.  Den delegerade förordningen bör tillämpas från och med den 23 februari 2018, tillämpningsdatumet för direktiv (EU) 2016/97, och ett fullständigt utnyttjande av den tre månader långa granskningsperiod som står till förfogande för parlamentet skulle inte ge branschen tillräckligt med tid för att genomföra nödvändiga tekniska och organisatoriska förändringar.

B.  Ett snabbt offentliggörande av den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle möjliggöra ett snabbt genomförande och rättssäkerhet i fråga om tillämpliga bestämmelser för försäkringsbaserade investeringsprodukter.

C.  Europaparlamentet anser att tidsfristen för att införliva direktiv (EU) 2016/97 bör förbli den 23 februari 2018, men uppmanar kommissionen att anta ett lagstiftningsförslag i vilket tillämpningsdatumet fastställs till den 1 oktober 2018.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 26, 2.2.2016, s. 19.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy