Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2860(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0574/2017

Ingivna texter :

B8-0574/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0406

Antagna texter
PDF 240kWORD 42k
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (komplettering av förordning (EU) nr 600/2014)
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 22 september 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)06268),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 28 september 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 16 oktober 2017 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012(1), särskilt artikel 30.2,

–  med beaktande av artikel 13 och artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(2),

–  med beaktande av det förslag till tekniska standarder för tillsyn för indirekta clearingarrangemang enligt Emir-förordningen och förordningen Mifir som Esma lade fram den 26 maj 2016 i enlighet med artikel 30.2 i förordning (EU) nr 600/2014,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 24 oktober 2017, och av följande skäl:

A.  Kommissionen godkände förslaget till tekniska standarder för tillsyn först 16 månader efter att ha tagit emot det från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) den 26 maj 2016. Kommissionen hörde inte formellt Esma under denna period avseende ändringsförslagen till förslaget till tekniska standarder för tillsyn, och informerade inte medlagstiftarna eller industrin om orsakerna till att godkännandet dröjde längre än de tre månader som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010. Det faktum att kommissionen överskred fristen för att anta förslaget till tekniska standarder för tillsyn med mer än ett år utan att informera medlagstiftarna är oacceptabelt.

B.  Parlamentet anser att de tekniska standarder för tillsyn som antogs inte är desamma som i det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma lade fram till följd av kommissionens ändringar och anser att det har tre månader på sig att invända mot de tekniska standarderna för tillsyn (granskningsperioden). Denna granskningsperiod på tre månader bekräftades av kommissionen i dess skrivelse av den 28 september 2017.

C.  Den delegerade förordningen skulle tillämpas från och med den 3 januari 2018, dvs. tillämpningsdatumet för direktiv 2014/65/EU (MiFid II) och förordning (EU) nr 600/2014 (Mifir), och ett fullständigt utnyttjande av den granskningsperiod på tre månader som parlamentet har skulle inte längre ge industrin tillräckligt med tid för att genomföra ändringar.

D.  Ett snabbt offentliggörande av den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle möjliggöra ett genomförande i tid och rättssäkerhet i fråga om tillämpliga bestämmelser för indirekta clearingarrangemang.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.
(2) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy