Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2859(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0573/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0573/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0407

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 386kWORD 50k
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (τροποποίηση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 149/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2017)06270),

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών(1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης της Επιτροπής 2009/77/ΕΚ(2),

–  έχοντας υπόψη τα σχέδια κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τις «ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης βάσει του κανονισμού EMIR και του κανονισμού MiFIR» που υπέβαλε η ESMA, στις 26 Μαΐου 2016, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση απόφασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν ενέκρινε το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου παρά μόνο 16 μήνες αφότου το παρέλαβε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) στις 26 Μαΐου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προέβη σε επίσημες διαβουλεύσεις με την ESMA κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής όσον αφορά τις τροποποιήσεις της στο σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου και δεν ενημέρωσε τους συννομοθέτες ούτε τους επαγγελματίες του κλάδου για τους λόγους για τους οποίους η καθυστέρηση της έγκρισης υπερέβη τους 3 μήνες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή υπερέβη την προθεσμία για την έγκριση του σχεδίου ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου κατά περισσότερο από ένα έτος χωρίς να ενημερώσει τους συννομοθέτες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο που εγκρίθηκε δεν είναι το ίδιο με το σχέδιο ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου που είχε υποβάλει η ESMA λόγω των τροποποιήσεων της Επιτροπής και θεωρεί ότι διαθέτει τρεις μήνες για να διατυπώσει αντιρρήσεις στο ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο («περίοδος ελέγχου»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω τρίμηνη περίοδος ελέγχου επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της στις 28 Σεπτεμβρίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της οδηγίας 2014/65/ΕΕ («MiFID II») και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 («MiFIR»), και ότι ακόμη και η πλήρης αξιοποίηση της τρίμηνης περιόδου ελέγχου που διαθέτει το Κοινοβούλιο δεν θα μπορούσε να παράσχει επαρκές χρονικό διάστημα, ώστε οι επαγγελματίες του κλάδου να εφαρμόσουν τις αλλαγές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα θα καθιστούσε δυνατή την έγκαιρη εφαρμογή και θα παρείχε ασφάλεια δικαίου σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην έμμεση εκκαθάριση·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου