Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2859(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0573/2017

Esitatud tekstid :

B8-0573/2017

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0407

Vastuvõetud tekstid
PDF 243kWORD 48k
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 22. septembri 2017. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 149/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)06270),

–  võttes arvesse komisjoni 28. septembri 2017. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni 16. oktoobri 2017. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta(1), eriti selle artikli 4 lõiget 4,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010 (millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ)(2) artiklit 13 ja artikli 10 lõiget 1,

–  võttes arvesse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, mis käsitleb kaudset kliirimiskorda Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) ja finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) alusel ning mille ESMA esitas 26. mail 2016 vastavalt määruse (EL) nr 648/2012 artikli 4 lõikele 4,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 105 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 24. oktoobril 2017, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et komisjon kinnitas regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu alles 16 kuud pärast seda, kui oli selle Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvelt (ESMA) 26. mail 2016 saanud; arvestades, et komisjon ei konsulteerinud selle ajavahemiku jooksul tema poolt regulatiivsete tehniliste standardite eelnõusse tehtavate muudatuste suhtes ametlikult ESMAga ega teavitanud kaasseadusandjaid ega asjaomast sektorit põhjustest, miks viivitati kinnitamisega kauem kui määruses (EL) nr 1095/2010 sätestatud kolm kuud; arvestades, et asjaolu, et komisjon ületas regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu vastuvõtmise tähtaega enam kui aasta võrra ilma kaasseadusandjaid teavitamata, on vastuvõetamatu;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament on seisukohal, et vastu võetud regulatiivsed tehnilised standardid ei ole komisjoni tehtud muudatuste tõttu samasugused nagu ESMA poolt esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõus, ning on seisukohal, et parlamendil on kolm kuud aega esitada regulatiivsete tehniliste standardite suhtes vastuväiteid (edaspidi „kontrolliperiood“); arvestades, et komisjon kinnitab kolmekuulist kontrolliperioodi oma 28. septembri 2017. aasta kirjas;

C.  arvestades, et delegeeritud määrust tuleks kohaldada alates 3. jaanuarist 2018, mis on direktiivi 2014/65/EL (MiFID II) ja määruse (EL) nr 600/2014 (MiFIR) kohaldamise kuupäev, ning et parlamendile ette nähtud kolmekuulise kontrolliperioodi täielik ärakasutamine ei jätaks asjaomasele sektorile piisavalt aega muudatuste elluviimiseks;

D.  arvestades, et delegeeritud määruse kiire avaldamine Euroopa Liidu Teatajas võimaldaks kaudse kliirimise suhtes kohaldatavate sätete õigeaegset rakendamist ja annaks nende suhtes õiguskindluse;

1.  teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 201, 27.7.2012, lk 1.
(2) ELT L 331, 15.12.2010, lk 84.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika