Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2859(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0573/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0573/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0407

Hyväksytyt tekstit
PDF 236kWORD 39k
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - Strasbourg
Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: epäsuoria määritysmenettelyjä koskevat tekniset sääntelystandardit (delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 muuttaminen)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Euroopan parlamentin päätös olla vastustamatta 22. syyskuuta 2017 annettua komission delegoitua asetusta asetuksen (EU) N:o 149/2013 muuttamisesta epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien osalta (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)06270),

–  ottaa huomioon komission 28. syyskuuta 2017 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan 16. lokakuuta 2017 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 13 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan(2),

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen EMIR-asetuksen ja MiFIR-asetuksen nojalla 26. toukokuuta 2016 asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti esittämät epäsuoria määritysmenettelyjä koskevien teknisten sääntelystandardien luonnokset,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

–  ottaa huomioon, että työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan kolmannen ja neljännen luetelmakohdan mukaisessa määräajassa, joka päättyi 24. lokakuuta 2017, ei ole esitetty vastalauseita,

A.  ottaa huomioon, että komissio hyväksyi teknisen sääntelystandardin luonnoksen vasta 16 kuukautta sen jälkeen, kun se oli saanut sen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta (ESMA) 26. toukokuuta 2016; ottaa huomioon, että tänä aikana se ei ole virallisesti kuullut ESMAa teknisten sääntelystandardien luonnoksiin tekemistään muutoksista, eikä ilmoittanut lainsäädäntövallan käyttäjille tai alan yrityksille syistä, joiden takia hyväksyntä viivästyi asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädetyn kolmen kuukauden määräajan yli; ottaa huomioon, että komissio ylitti teknisten sääntelystandardien luonnoksen hyväksymisen määräajan yli vuodella ilmoittamatta siitä lainsäädäntövallan käyttäjille, mitä ei voida hyväksyä;

B.  katsoo, että hyväksytyt tekniset sääntelystandardit eivät enää komission tekemien muutosten vuoksi vastaa ESMAn toimittamaa teknisten sääntelystandardien luonnosta, ja toteaa, että sillä on kolme kuukautta aikaa vastustaa teknisiä sääntelystandardeja (”tarkasteluaika”); toteaa, että komissio on vahvistanut tämän kolmen kuukauden tarkasteluajan 28. syyskuuta 2017 päivätyssä kirjeessään;

C.  ottaa huomioon, että delegoitua asetusta olisi sovellettava 3. tammikuuta 2018 alkaen, joten direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 (MiFIR) soveltamisen määräajan ja parlamentille annetun kolmen kuukauden tarkasteluajan täysimääräisen käyttämisen jälkeen alan yrityksille ei jäisi tarpeeksi aikaa muutosten täytäntöönpanoon;

D.  ottaa huomioon, että delegoidun asetuksen nopea julkaiseminen virallisessa lehdessä mahdollistaisi epäsuoriin määritysmenettelyihin sovellettavien säännösten oikea-aikaisen täytäntöönpanon ja oikeusvarmuuden;

1.  ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2)EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö