Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2859(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0573/2017

Pateikti tekstai :

B8-0573/2017

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0407

Priimti tekstai
PDF 245kWORD 42k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: netiesioginės tarpuskaitos susitarimų techniniai reguliavimo standartai (Reglamento (ES) Nr. 149/2013 papildymas)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013, dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų techninių reguliavimo standartų (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)06270),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2017 m. rugsėjo 28 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto 2017 m. spalio 16 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdama į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(2), 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į netiesioginių tarpuskaitos susitarimų pagal Europos rinkos infrastruktūros reglamentą ir Finansinių priemonių rinkų reglamentą techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuos pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnio 4 dalį 2016 m. gegužės 26 d. pateikė ESMA,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2017 m. spalio 24 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Komisija techninių reguliavimo standarto projektą patvirtino tik praėjus 16 mėnesių po to, kai jį gavo iš Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2016 m. gegužės 26 d.; kadangi per šį laikotarpį ji oficialiai nesikonsultavo su ESMA dėl šių techninių reguliavimo standartų projekto pakeitimų ir neinformavo nei teisės aktų leidėjų, nei sektoriaus subjektų, dėl kokių priežasčių jis patvirtintas vėliau nei per trijų mėnesių terminą, nustatytą Reglamente (ES) Nr. 1095/2010; kadangi tai, kad Komisija viršijo techninių reguliavimo standartų projekto patvirtinimo terminą daugiau kaip metais, neinformavusi teisės aktų leidėjų, yra nepriimtina;

B.  kadangi Parlamentas mano, kad patvirtinti techniniai reguliavimo standartai yra ne tokie patys, kokius ESMA pateikė techninių reguliavimo standartų projekte, nes Komisija juos iš dalies pakeitė, ir mano, kad jis gali per tris mėnesius (nagrinėjimo laikotarpį) pareikšti prieštaravimą dėl šių techninių reguliavimo standartų; kadangi tai, kad nagrinėjimui skiriamas šis trijų mėnesių laikotarpis, Komisija patvirtino savo 2017 m. rugsėjo 28 d. laiške;

C.  kadangi deleguotasis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 3 d., t. y. dienos, kada pradedama taikyti Direktyva 2014/65/ES (II finansinių priemonių rinkų direktyva) ir Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 (Finansinių priemonių rinkų reglamentas), ir tuo atveju, jeigu Parlamentas išnaudotų visą galimą trijų mėnesių nagrinėjimo laikotarpį, sektorius nebeturėtų pakankamai laiko pokyčiams įgyvendinti;

D.  kadangi greitai paskelbus deleguotąjį reglamentą Oficialiajame leidinyje būtų galima laiku įgyvendinti deleguotąjį reglamentą ir būtų užtikrintas teisinis tikrumas, susijęs su netiesioginei tarpuskaitai taikytinomis nuostatomis;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
(2) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

Teisinė informacija - Privatumo politika