Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2859(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0573/2017

Iesniegtie teksti :

B8-0573/2017

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0407

Pieņemtie teksti
PDF 391kWORD 48k
Trešdiena, 2017. gada 25. oktobris - Strasbūra
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: regulatīvie tehniskie standarti par netiešas tīrvērtes mehānismiem (ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2017. gada 22. septembra deleģēto regulu, ar ko Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 149/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)06270),

–  ņemot vērā Komisijas 2017. gada 28. septembra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2017. gada 16. oktobra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(1), un jo īpaši tās 4. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā 13. pantu un 10. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(2),

–  ņemot vērā regulatīvo tehnisko standartu projektu par “netiešas tīrvērtes mehānismiem saskaņā ar Regulu par Eiropas tirgus infrastruktūru un Finanšu instrumentu tirgu regulu”, ko EVTI 2016. gada 26. maijā iesniedza atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. panta 4. punktam,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2017. gada 24. oktobrī,

A.  tā kā Komisija apstiprināja regulatīvo tehnisko standartu (RTS) projektu 16 mēnešus pēc tā saņemšanas no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2016. gada 26. maijā; tā kā Komisija šajā laika posmā oficiāli neapspriedās ar EVTI par ierosinātajiem grozījumiem šajā regulatīvo tehnisko standartu projektā un neinformēja likumdevējus vai nozari par iemesliem, kāpēc apstiprināšana pārsniedz Regulā (ES) Nr. 1095/2010 paredzēto trīs mēnešu periodu; tā kā ir nepieņemami, ka Komisija par vairāk nekā gadu pārsniegusi termiņu RTS projekta apstiprināšanai, neinformējot likumdevējus;

B.  tā kā Parlaments uzskata, ka Komisijas veikto grozījumu dēļ pieņemtie RTS nav tādi paši kā EVTI iesniegtais RTS projekts, un uzskata, ka tam ir doti trīs mēneši iebildumu izteikšanai pret RTS (pārbaudes periods); tā kā šo trīs mēnešu pārbaudes periodu Komisija apstiprināja 2017. gada 28. septembra vēstulē;

C.  tā kā deleģētā regula jāpiemēro no 2018. gada 3. janvāra, t. i., dienas, kad sāk piemērot Direktīvu 2014/65/ES (FITD II) un Regulu (ES) Nr. 600/2014 (FITR), un nozarei nebūs pietiekami daudz laika izmaiņu ieviešanai, ja Parlaments pilnībā izmantos iespējamo trīs mēnešu pārbaudes periodu;

D.  tā kā deleģētās regulas drīza publicēšana Oficiālajā Vēstnesī ļautu laikus veikt īstenošanu un sniegtu juridisko noteiktību attiecībā uz netiešajai tīrvērtei piemērojamajiem noteikumiem;

1.  paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.
(2) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika