Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2859(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0573/2017

Ingivna texter :

B8-0573/2017

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2017)0407

Antagna texter
PDF 240kWORD 42k
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 22 september 2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)06270),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 28 september 2017, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 16 oktober 2017 från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister(1), särskilt artikel 4.4,

–  med beaktande av artikel 13 och artikel 10.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG(2),

–  med beaktande av de förslag till tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang enligt förordningarna Emir och Mifir som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) lade fram den 26 maj 2016 i enlighet med artikel 4.4 i förordning (EU) nr 648/2012,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för ekonomi och valutafrågor,

–  med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 105.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 24 oktober 2017, och av följande skäl:

A.  Kommissionen godkände förslaget till tekniska standarder för tillsyn först den 26 maj 2016, det vill säga 16 månader efter att den tog emot förslaget från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). Kommissionen har inte formellt samrått med Esma under denna period om sina ändringar till detta förslag till tekniska standarder och den har inte informerat medlagstiftarna eller branschen om orsakerna till att godkännandet gjordes efter den frist på tre månader som föreskrivs i förordning (EU) nr 1095/2010. Det är oacceptabelt att kommissionen överskred fristen för att anta förslaget till tekniska standarder för tillsyn med mer än ett år utan att informera medlagstiftarna.

B.  Parlamentet anser att de tekniska standarder för tillsyn som antogs inte är desamma som i det förslag till tekniska standarder för tillsyn som Esma lade fram till följd av kommissionens ändringar, och anser att det har tre månader på sig att invända mot de tekniska standarderna för tillsyn (granskningsperioden). Denna granskningsperiod på tre månader bekräftades av kommissionen i dess skrivelse av den 28 september 2017.

C.  Den delegerade förordningen bör tillämpas från och med den 3 januari 2018, tillämpningsdatumet för direktiv 2014/65/EU (Mifid II) och förordning (EU) nr 600/2014 (Mifir), och ett fullständigt utnyttjande av den tre månader långa granskningsperiod som står till förfogande för parlamentet skulle inte längre ge branschen tillräckligt med tid för att genomföra förändringarna.

D.  Ett snabbt offentliggörande av den delegerade förordningen i Europeiska unionens officiella tidning skulle möjliggöra ett snabbt genomförande och rättssäkerhet i fråga om tillämpliga bestämmelser för indirekt clearing.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte har några invändningar mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 201, 27.7.2012, s. 1.
(2) EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy