Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2044(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0299/2017

Внесени текстове :

A8-0299/2017

Разисквания :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0408

Приети текстове
PDF 741kWORD 76k
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година — всички раздели
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4) (МИС от 2 декември 2013 г.),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2017 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2018 година(6),

—  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приет от Комисията на 29 юни 2017 г. (COM(2017)0400),

—  като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2017 г. (11815/2017 – C8-0313/2017),

—  като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г.(7),

—  като взе предвид член 88 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0299/2017),

Раздел III

Общ преглед

1.  подчертава, че четенето на Парламента на бюджета за 2018 г. отразява напълно политическите приоритети, приети с огромно мнозинство в горепосочените му резолюции от 15 март 2017 г. и от 5 юли 2017 г.; припомня, че устойчивият растеж, заетостта, и по-специално младежката заетост, сигурността и изменението на климата са в основата на тези приоритети;

2.  подчертава, че Съюзът продължава да се изправя пред многобройни предизвикателства, и е убеден, че едновременно с поддържането на бюджетната дисциплина от бюджета на Съюза трябва да бъдат осигурени необходимите финансови средства, с цел да се спазват политическите приоритети и да се даде възможност на Съюза да формулира конкретни отговори и да предприема ефективни действия с оглед на тези предизвикателства; подчертава, че разходването на средства на Съюза следва да се основава на принципа на европейска добавена стойност и следва да зачита принципа на субсидиарност;

3.  потвърждава отново своя ангажимент да финансира политиките на Съюза за увеличаване на работните места и за засилване на растежа във всички негови региони чрез инвестиране в научни изследвания, образование, инфраструктура, малките и средните предприятия (МСП) и заетостта, по-специалномладежката заетост; не разбира как Съюзът може да постига напредък в тези области, като се имат предвид съкращенията по подфункция 1а, предложени от Съвета; взема вместо това решение да подсили допълнително програмите за научни изследвания и иновации, които отчитат много висока степен на изпълнение и които, поради прекалено големия брой заявления, са изправени пред особено ниска успеваемост на заявленията;

4.  продължава да поддържа ангажиментите, поети от Парламента по време на преговорите относно Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а именно да се сведе до минимум въздействието на свързаните с ЕФСИ съкращения върху „Хоризонт 2020“ и Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в рамките на годишната бюджетна процедура; предлага следователно тези съкращения да се компенсират чрез възстановяване на първоначалния годишен профил на тези две програми, за да им се даде възможност да постигнат напълно целите, договорени по време на приемането на съответното законодателство;

5.  изразява политическа подкрепа за създаването на Европейския корпус за солидарност и приветства законодателното предложение на Комисията в това отношение; счита обаче, че до вземането на решение относно финансирането на Европейския корпус за солидарност и до приемането на съответния регламент съобразно обикновената законодателна процедура не следва да се записват бюджетни кредити за тази цел в бюджета за 2018 г.; взема поради това решение, че съответните бюджетни кредити и преразпределения, въведени от Комисията в проектобюджета за 2018 г. (ПБ), за момента следва да бъдат отменяни, тъй като решението относно бюджета за 2018 г. не следва по никакъв начин да предопределя резултата от законодателните преговори; поддържа напълно ангажимента си да отрази незабавно решението за финансирането на Европейския корпус за солидарност в бюджета за следващата година чрез коригиращ бюджет, в случай че преговорите относно съответния регламент не бъдат приключени преди края на бюджетната процедура за 2018 г.;

6.  изразява загриженост във връзка с факта, че младежката безработица се задържа на безпрецедентни равнища, и е убеден, че за да не се излага на риск бъдещето на цяло поколение млади европейци, трябва да бъдат предприети допълнителни действия; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над равнището, предложено от Комисията за 2018 г.; подчертава, че това увеличение следва да се разглежда като допълнително спрямо общата сума на разпределените средства, одобрена на политическо равнище за инициативата за младежка заетост в контекста на междинното преразглеждане на МФР, а не просто като предоставяне на бюджетните кредити на по-ранен етап чрез бюджета за 2018 г.;

7.  припомня, че политиката на сближаване играе основна роля за постигането на икономическо и социално сближаване в рамките на Съюза, като по този начин гарантира развитие и растеж; подчертава, че през 2018 г. програмите на политиката на сближаване се очаква да наваксат и да достигнат „нормален ритъм на работа“; подчертава ангажимента на Парламента да осигурява подходящи по размер бюджетни кредити за тези програми, които представляват една от основните политики на Съюза; изразява при все това загриженост във връзка с неприемливото изоставане в изпълнението на оперативните програми на национално равнище; призовава държавите членки да се погрижат за приключването на определянето на управляващите, одитните и сертифициращите органи и за ускоряването на изпълнението; призовава освен това Комисията допълнително да опрости свързаните с това процедури;

8.  изразява сериозна загриженост във връзка със засилването на нестабилността и несигурността както в Съюза, така и извън него; настоява върху необходимостта вниманието отново де се съсредоточи върху подхода на Съюза към сближаването, интеграцията, мира, устойчивото развитие и правата на човека; призовава Комисията и държавите членки да обединят и увеличат усилията си за по-нататъшно поддържане на мира и предотвратяване на конфликти; припомня вдъхновението в световен мащаб от Споразумението от Разпети петък, като същевременно признава безпрецедентните предизвикателства и натиск вследствие на референдума в Обединеното кралство през 2016 г.; призовава Комисията и държавите членки да засилят своята подкрепа за помирение с цел гарантиране на мира и стабилността в Ирландия.

9.  счита, че въпреки че понастоящем пикът на кризата с миграцията и бежанците изглежда намаля, Съюзът трябва да бъде готов да реагира на бъдещи непредвидени събития в тази област и да прилага по-активен подход в областта на миграцията; призовава поради това настоятелно Комисията да следи непрекъснато доколко адекватни по размер са бюджетните кредити, разпределени в рамките на функция 3, и да използва пълноценно всички налични инструменти съгласно действащата МФР, за да предприема своевременно действия в отговор на непредвидени събития, за които може да е необходимо допълнително финансиране; припомня, че въпреки че Съюзът успя да въведе механизми, които допринасят за справянето с това положение, до този момент над сто хиляди бежанци и мигранти са пристигнали в Европа по море през 2017 г. (по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН); взема следователно решение да приложи ограничено увеличение на бюджетните кредити за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за фонд „Вътрешна сигурност“, както и за агенциите с отговорности в областта на убежището като Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), на които трябва да бъдат предоставени адекватни по размер финансови и човешки ресурси; отбелязва отново, че таванът на функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за вътрешното измерение на кризата с миграцията и бежанците, както и за други приоритетни програми, като програми в областта на културата и гражданството;

10.  подчертава, че през последните години функция 3 често беше мобилизирана за справяне с кризата с миграцията и бежанците и че тези действия следва да продължат да се изпълняват толкова дълго, колкото е необходимо; отбелязва обаче, че предоставените досега средства са недостатъчни; взема по тази причина решение да увеличи ресурсите на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи, които поради нарасналата работна натовареност и допълнителните задачи страдат от недостиг на персонал и финансиране през последните години;

11.  подчертава, че с оглед на възникналите неотдавна проблеми във връзка със сигурността в целия Съюз финансирането по функция 3 следва да обръща също така внимание на мерки, които ще доведат до повишаване на сигурността на гражданите на Съюза;

12.  заявява отново, че важна част от решението на кризата с миграцията и бежанците, както и на загрижеността на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, се крие в отстраняването на първопричините за миграцията и в предоставянето на достатъчно финансови средства на външните инструменти, насочени към справяне с проблеми като бедността, недостига на заетост, образованието и икономическите възможности, нестабилността, конфликтите и изменението на климата, което е една от основните причини за нарастването на миграционните потоци; счита, че Съюзът следва да използва оптимално финансовите средства по функция 4, които се оказват недостатъчни, за да се обърне внимание еднакво на всички външни предизвикателства, като се има предвид, че ресурсите са очевидно недостатъчни и следва да бъдат увеличавани по-систематизирано;

13.  изразява съжаление, че при изготвянето на своята позиция Парламентът не беше достатъчно добре информиран за отражението върху бюджета на евентуално политическо решение за удължаване на прилагането на Механизма за бежанците в Турция; изразява отново своята дългогодишна позиция, че новите инициативи не следва да се финансират за сметка на съществуващите външни проекти на ЕС; призовава поради това Комисията, в случай на удължаване на прилагането на Механизма за бежанците в Турция, да предложи той да се финансира със свежи средства и да се включат повече местни НПО при прилагането му; отбелязва, че таванът на функция 4 е извънредно недостатъчен, за да се даде устойчив и ефективен отговор на настоящите външни предизвикателства, включително миграцията и бежанците;

14.  припомня, че бюджетът на Съюза трябва да подкрепя изпълнението на целите на Парижкото споразумение и дългосрочните цели на Съюза в областта на климата чрез постигането на целта разходите за климата в МФР за периода 2014 – 2020 г. да достигнат 20%; изразява съжаление, че Комисията не успя да представи конкретни и реалистични предложения за постигане на тези цели; предлага поради това увеличения над равнището от ПБ за действия, свързани с климата; отбелязва при все това, че тези увеличения не са достатъчни, и призовава Комисията да представи всички необходими предложения с оглед на постигане на целите в предстоящите проектобюджети; отбелязва във връзка с това, че 8,2% от общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, предложени в ПБ, са свързани с опазването на биологичното разнообразие; подчертава, че годишното увеличение от 0,1% е в контраст с тревожния и все по-бърз упадък на видовете и местообитанията;

15.  оценява факта, че новият подход на „бюджет, ориентиран към резултатите“, за първи път е включен във вътрешното подготвяне на бюджета на Комисията с цел преразглеждане на разходите въз основа на постигнатия до момента опит и планиране на възможните корекции;

16.  отменя съкращенията на ПБ, предложени от Съвета; не разбира по какви причини се предлагат съкращенията, например по отношение на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ – две програми, които вече са засегнати от преразпределянето на бюджетни кредити в полза на ЕФСИ, както и по отношение на външните политики; оспорва във всеки случай заявеното от Съвета намерение да се насочи към бюджетни редове с ниска степен на изпълнение или с нисък капацитет за усвояване, тъй като този подход не е подкрепен от действителните цифри за изпълнението и не отчита своеобразните модели на изпълнение на някои програми;

17.  заключава, че с оглед на адекватното финансиране на всички належащи потребности и като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2018 г., трябва да бъдат използвани всички налични средства съгласно Регламента за МФР, осигуряващи гъвкавост; очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в рамките на помирителната процедура, което ще даде възможност на Съюза да предприема адекватни и ефективни действия в отговор на бъдещите предизвикателства; подчертава, че отклонението през всяка бюджетна година от първоначалното планиране съгласно действащата МФР е довод в полза на увеличаването на таваните в МФР за периода след 2020 г.;

18.  определя общото равнище на бюджетните кредити за 2018 г. на 162 597 930 901 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и на 146 712 004 932 EUR в бюджетни кредити за плащания;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

19.  отхвърля неоснователните съкращения на Съвета в размер на 750 милиона евро по подфункция 1а, които се равняват на почти две трети от съкратените от Съвета бюджетни кредити за поети задължения по функциите на МФР; отбелязва, че подобни съкращения противоречат на заявените от Съвета политически приоритети;

20.  настоява, че увеличаването на инвестициите в областта на научните изследвания, иновациите, образованието, инфраструктурата и МСП са от ключово значение за постигането на устойчив растеж и създаване на работни места в Съюза; предупреждава, че подобни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили програми с реална европейска добавена стойност и с пряко въздействие върху създаването на работни места и пораждането на растеж, като „Хоризонт 2020“ или МСЕ; посочва по-специално, че осигуряването на достатъчно финансиране за „Хоризонт 2020“ е от съществено значение за развитието на научните изследвания и иновациите, водещите позиции в областта на цифровизацията и подкрепата на МСП в Европа; припомня, че тази програма показа, че носи голяма европейска добавена стойност, като 83% от проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“ не биха могли да бъдат осъществи без подкрепа на равнището на Съюза; посочва отново значението на инструмента за финансиране на МСЕ за завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и за изграждане на единно европейско транспортно пространство; взема следователно решение да отмени всички предложени от Съвета съкращения и освен това напълно да възстанови първоначалния профил на бюджетните редове на „Хоризонт 2020“ и на МСЕ, които бяха съкратени за захранване на Гаранционния фонд за ЕФСИ;

21.  подчертава в допълнение необходимостта от укрепване на направлението, посветено на образованието и обучението, и на направлението, посветено на младежите, на програмата „Еразъм+“ като част от стратегическите инвестиции в европейската младеж;

22.  подчертава, че осигуряването на достатъчна финансова подкрепа за микропредприятията, предприемачите и МСП следва да бъде основният приоритет на Съюза, тъй като те са основният източник на нови работни места в Европа; подчертава, че осигуряването на добър достъп до финансиране е от съществено значение, за да се запази конкурентоспособността на МСП и за да им се помогне да преодоляват предизвикателствата, свързани с достъпа до вътрешния пазар, както и до световния пазар;

23.  взема следователно решение да увеличи, над ПБ и над сумите отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ и на Европейския корпус за солидарност, бюджетните кредити за програмите, които са от основно значение за стимулирането на растеж и на създаването на работни места и които отразяват приетите с широко съгласие приоритети на Съюза, а именно „Еразъм+“, „Хоризонт 2020“ (действие „Мария Склодовска-Кюри“, Европейски научноизследователски съвет, Инструмент за МСП), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия – COSME, и Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации („Прогрес“ и Европейски портал за професионална мобилност – EURES); призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране за бюджетните редове, свързани с WiFi4EU, и да спази ангажимента си по отношение на инвестициите за периода между 2017 и 2020 г.;

24.  приветства включването на бюджетния ред „Специални ежегодни събития“ в бюджета за 2018 г., което ще даде възможност за развитие на чувство за европейска принадлежност сред гражданите; отбелязва, че специалните ежегодни събития следва ясно да създават добавена стойност за европейските граждани във всички държави членки;

25.  подчертава, че е важно да се насърчават съвместните изследвания в областта на отбраната в Европа, за да се преодолее основният недостиг на способности в момент, в който международните събития и несигурността все повече изискват от Европа да увеличи усилията си в областта на отбраната; подкрепя увеличаването на разпределените средства за подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната; призовава за програма за научни изследвания в областта на отбраната със специален бюджет в рамките на следващата многогодишна финансова рамка, но отново изразява своята дългогодишна позиция, че новите инициативи следва да се финансират с нови бюджетни кредити, а не за сметка на съществуващите програми на Съюза; подчертава освен това необходимостта от повишаване на конкурентоспособността и от повече иновации в европейската отбранителна промишленост;

26.  счита, че следва да бъдат разпределени повече ресурси в рамките на бюджета за 2018 г. с цел извършване на цялостна и обективна оценка на риска, свързан с някои трети държави по отношение на техни стратегически слабости в борбата с изпирането на пари и с финансирането на тероризма, въз основа на критериите, определени в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849(8), и с цел изготвяне на списък на високорисковите юрисдикции;

27.  призовава Комисията да гарантира подходящо разпределение на средствата, което да позволява на Референтната лаборатория на Европейския съюз за алтернативи на изпитванията върху животни (EURL–ECVAM) да изпълнява ефективно своите задължения и задачи, посочени в приложение VII към Директива 2010/63/ЕС(9), по-специално по отношение на координирането и насърчаването за разработване и използване на алтернативи на изпитванията върху животни, включително в областта на фундаменталните и приложните изследвания и регулаторните изпитвания;

28.  увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а над ПБ със 143,9 милиона евро (като се изключат възстановените суми съгласно положението отпреди преразпределенията в полза на ЕФСИ и на Европейския корпус за солидарност, пилотните проекти и подготвителните действия), които следва да бъдат осигурени в рамките на наличния марж, както и чрез мобилизиране на общия марж за поетите задължения;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

29.  не одобрява предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за плащания по подфункция 1б в размер на 240 милиона евро, включително по бюджетните редове за разходи за подкрепа, и ги отменя в очакване на актуализираните прогнози на Комисията;

30.  отбелязва с нарастваща загриженост, че неприемливите забавяния при изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове нарушават тяхната ефективност и оказват натиск върху управляващите органи и бенефициерите; посочва отново риска текущите забавяния да доведат до натрупване на неплатени сметки през втората половина на действащата МФР и в началото на следващата МФР; отправя отново настоятелен призив към държавите членки да се обръщат за консултации и помощ към Комисията, за да се преодолеят забавянията при определянето на управляващите, сертифициращите и одитните органи; изразява също така тревога поради тенденцията на занижаване на прогнозите на държавите членки и недостатъчната им точност;

31.  припомня, че равнищата на младежката безработица в Съюза продължават да са неприемливо високи; подчертава, че за да се намери решение на този въпрос, е важно да се гарантира достатъчно финансиране на схемите на гаранцията за младежта чрез инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд (ЕСФ); приветства споразумението относно необходимостта да се предостави свежо финансиране за инициативата за младежка заетост и включването на съответните бюджетни кредити в ПБ за 2018 г.; счита въпреки това, че с оглед на предизвикателствата и на рисковете, свързани с младежката безработица, на инициативата за младежка заетост следва да бъдат предоставени повече бюджетни кредити и поради това взема решение да предвиди за инициативата за младежка заетост бюджетни кредити за поети задължения в размер на 600 милиона евро през 2018 г.; счита освен това, че професионалните дейности по обучение, насочени към младежта, и по-специално чиракуването, следва да се считат за отговарящи на условията за допустимост за финансиране по линия на политиката на сближаване;

32.  приветства новия финансов пакет в размер на 142,8 милиона евро, създаден за улесняване на изпълнението на Програмата за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г.;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

33.  припомня, че предложението на Комисията за увеличаване на бюджетните кредити за финансиране на потребностите на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се дължи до голяма степен на значително по-ниския размер на целевите приходи, които се очаква да бъдат на разположение през 2018 г.; отбелязва предприетите от Съвета съкращения в размер на 275 милиона евро, но счита, че писмото на Комисията за внасяне на корекции следва да продължи да служи като основа за всяко надеждно преразглеждане на бюджетните кредити за ЕФГЗ, и възстановява съответно равнищата от ПБ в очакване на приключване на разглеждането на въпросното писмо за внасяне на корекции в рамките на помирителната процедура;

34.  подчертава, че програмите за съхранение са доказали своята ефективност по време на криза и че намаляването на финансовите ресурси, предвидени в процеса на планиране, ще бъде контрапродуктивно;

35.  подчертава, че част от решението за справяне с младежката безработица е да се подпомагат по подходящ начин младите хора в селските райони; предлага следователно увеличение на бюджетните кредити за плащания за младите земеделски стопани с 50 милиона евро над равнището от ПБ; подчертава необходимостта да се улесни достъпът на младите хора до професии в областта на рибарството с помощта на Европейския фонд за морско дело и рибарство и други форми на финансиране от Съюза;

36.  взема решение, в съответствие със своите цели от стратегията „Европа 2020“ и със своите международни ангажименти за борба с изменението на климата, да предложи увеличение с 21,2 милиона евро над равнището от ПБ за действия, свързани с климата; изтъква отново, че както Европейската сметна палата (ЕСП), така и Съветът по икономически и финансови въпроси (Съветът ECOFIN) констатираха, че бюджетът на Съюза не е в съответствие с целите му в областта на климата;

37.   припомня, че парите на данъкоплатците не следва да бъдат използвани за подкрепа за развъждането или отглеждането на бикове за бикоборски дейности; счита, че развъждането или отглеждането за тези цели не следва да се счита за допустимо за получаване на основни плащания и призовава Комисията да представи предложение за изменение на действащото законодателство по този въпрос;

38.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения със 78,1 милиона евро, оставяйки по този начин марж от 619,7 милиона евро под тавана за поетите задължения по функция 2, след като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия;

39.  подчертава със съжаление, че бедствията по принцип засягат тези, които разполагат с по-малко средства да се защитят, независимо дали става въпрос за хора или държави; счита, че реакцията при природни или причинени от човека бедствия следва да бъде възможно най-бърза, така че вредите да са минимални и хората и имуществото да могат да бъдат спасени; обръща внимание на необходимостта от допълнително увеличаване на средствата, особено в бюджетните редове, свързани с предотвратяването и готовността за бедствия в рамките на Съюза, като се отчитат по-специално пожарите в Испания и Португалия (довели до трагична загуба на човешки живот), които оказаха драматично и значително въздействие върху хората;

40.  насочва вниманието към заплахите, надвиснали над множество горски екосистеми, като, наред с другото, разпространението на инвазивни чужди видове, вредители (като нематода по боровете и други) и горските пожари; счита, че следва да бъдат предоставяни достатъчно финансови ресурси чрез програми и мерки за подкрепа в местните общности за извършване на оценка на здравето на растенията, екологичното състояние на горите и тяхното саниране, включително повторното залесяване; отбелязва, че тези ресурси имат особено важно и належащо значение за някои държави членки, а именно Португалия и Испания, след предшестващите последователни пожари на националната им територия;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

41.  подчертава, че според Парламента сигурността и овладяването на миграцията трябва да останат сред най-важните приоритети на Съюза, и изразява отново убеждението, че таванът на функция 3 доказа, че е твърде недостатъчен, за да се финансира в необходимия размер вътрешното измерение на тези предизвикателства;

42.  отбелязва, че въпреки че броят на преминаванията на мигранти в Съюза по маршрутите през Централното и Източното Средиземноморие спадна през първите девет месеца на 2017 г., продължава да има натиск по маршрута през Западното Средиземноморие; отбелязва, че над сто хиляди мигранти и бежанци са пристигнали в Европа по море през първите девет месеца на 2017 г., като над 75% пристигат в Италия, а останалата част се насочва към Гърция, Кипър и Испания; счита, че е необходимо увеличено финансиране с цел пълно покриване на потребностите на Съюза в областта на миграцията, и по-специално чрез фонд „Убежище, миграция и интеграция“, за да се подкрепят държавите членки при усъвършенстването на мерките и практиките за интеграция за нуждаещите се от международна закрила лица, и особено непридружените малолетни и непълнолетни лица, и при необходимост, за провеждане на операции за връщане на лицата, които не отговарят на условията за получаване на закрила, при пълно зачитане на принципа на забрана за връщане; настоява също така в този контекст на EASO да се предоставят подходящи по обем финансови и човешки ресурси, за да се даде възможност на Агенцията да изпълнява поверените ѝ задачи;

43.  подкрепя създаването на нов бюджетен ред за фонд за издирване и спасяване за оказване на подкрепа на държавите членки при изпълнението на техните задължения съгласно международното морско право; изисква от Комисията да представи законодателно предложение за създаването на Фонд на ЕС за издирване и спасяване;

44.  е убеден, че с цел да се отговори ефективно на опасенията на гражданите на Съюза във връзка със сигурността, бюджетът на фонд „Вътрешна сигурност“ се нуждае от допълнителни финансови средства, за да се подготвят по-добре държавите членки за борбата срещу тероризма, трансграничната организирана престъпност, радикализацията и киберпрестъпността; подчертава по-специално, че трябва да бъдат осигурени достатъчно ресурси, за да се подсили свързаната със сигурността инфраструктура и да се насърчава обменът на информация между правоприлагащите агенции и националните органи, включително чрез повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи, като в същото време се гарантира зачитането на индивидуалните права и свободи;

45.  подчертава извънредно важната роля на агенциите на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи за справяне с належащите въпроси, будещи загриженост у гражданите на Съюза; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити и персонала на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), в т.ч. създаването на седем длъжности за новата оперативна единица, наречена „оперативно звено на Европол за изчезнали деца“, както и да подсили Звеното на Европейския съюз за съдебно сътрудничество (Евроюст), EASO и Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL); изтъква отново приноса на тези агенции за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки в тази област;

46.  изисква Комисията, предвид действителния напредък, постигнат в текущите междуинституционални преговори, да предостави актуална информация относно финансовото отражение през 2018 г. на законодателните предложения, чието разглеждане не е приключило и които са част от европейската програма за миграцията, и по-специално реформата на системата от Дъблин, Системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и EASO, така че тя да може да бъде взета предвид в помирителната фаза;

47.  изразява съжаление поради предприетите от Съвета произволни съкращения в размер на над 30 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за редица програми в областта на културата, гражданството, правосъдието, общественото здравеопазване, правата на потребителите и гражданската защита, независимо от отличната степен на изпълнение на тези програми и въпреки вече недостатъчното равнище на финансиране, поради което множество висококачествени проекти не могат да бъдат финансирани; възстановява бюджетните кредити по всички редове на равнището от ПБ и предлага допълнителни увеличения за някои бюджетни редове;

48.  отново изразява убеждението си, че е време да се увеличи финансирането за някои важни програми на Съюза в областта на културата и гражданството, и по-специално „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, които имат особено важна роля за оказването на подкрепа за културните и творческите индустрии, както и активното гражданско участие, особено с оглед на изборите за Европейски парламент през 2019 г.; отново заявява, че всички институции трябва да изпълнят постигнатото през 2018 г. политическо споразумение относно финансирането за Европейската година на културното наследство, като осигурят достатъчно бюджетни кредити за целта посредством подпрограмата „Култура“ на програмата „Творческа Европа“ при липсата на отделен бюджетен ред за това събитие; призовава Комисията да преразгледа инициативите по бюджетен ред „Мултимедийни действия“, за да се гарантира, че бюджетът ефективно подкрепя висококачественото независимо отразяване на новините във връзка с дейностите на Съюза;

49.  изисква по-голяма прозрачност и видимост на целта „Дафне“ по програмата „Права, равенство и гражданство“ като ключов инструмент на Съюза в борбата срещу всички форми на насилие срещу деца, младежи, жени, лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ) и други изложени на риск групи; подкрепя създаването на Европейска обсерватория за насилието, основано на пола, в рамките на Европейския институт за равенство между половете;

50.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 108,8 милиона евро над ПБ, като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, и предлага това увеличение да се финансира чрез допълнително мобилизиране на Инструмента за гъвкавост;

Функция 4 – Глобална Европа

51.  отново подчертава, че за външната дейност на Съюза са необходими все повече финансови средства, които значително превишават настоящия размер на бюджетните кредити по функция 4; счита, че мобилизирането на бюджета на Съюза, за да се отговори на предизвикателството, свързано с миграцията, ще продължава да изисква динамични действия през следващите години; подчертава, че осигуряването на еднократно годишно увеличение, както през 2017 г., не може да се счита за достатъчно с оглед на сложните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и неотложната необходимост от по-силно външно присъствие на Съюза в днешния глобализиран свят;

52.  счита, че следва да се даде приоритет на непосредствените съседи на Съюза и на мерките, насочени към отстраняване на основните проблеми, пред които те са изправени, а именно кризата с миграцията и бежанците и съответните хуманитарни предизвикателства в държавите от южното съседство, както и руската агресия в държавите от източното съседство; счита, че стабилността и благоденствието на съседните на Съюза държави са от полза както за засегнатите региони, така и за Съюза като цяло; призовава отново за увеличаване на подкрепата за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), за да могат те да се справят с нарастващите потребности с оглед да се постигне заявената от Съюза цел за насърчаване на развитието и стабилността в региона и осигуряване на подкрепа за устойчивостта на палестинците; заявява отново, че осигуряването на подкрепа за държавите, които изпълняват споразумения за асоцииране със Съюза, е от решаващо значение за улесняване на политическите и икономическите реформи, но подчертава, че подобна подкрепа следва да се предоставя само ако тези държави отговарят на критериите за допустимост, и по-специално по отношение на принципите на правовата държава и изграждането на демократични институции; взема поради това решение да увеличи средствата за Европейския инструмент за съседство (ЕИС), за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и за макрофинансова помощ;

53.  подчертава важната роля, която играе Европа в световен мащаб за изкореняване на бедността и за гарантиране на развитието на най-необлагодетелстваните региони в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие; предоставя следователно допълнителни финансови средства за Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и за хуманитарна помощ; припомня, че тъй като значителна част от мигрантите, които прекосяват Средиземно море, идват от държавите от Африка на юг от Сахара, подкрепата от Съюза за този регион е от ключово значение за справяне с първопричините за миграцията;

54.  се противопоставя на драстичното намаляване на финансовите вноски от инструментите за външно финансиране (ЕИС, ИПП, Инструмента за партньорство (ИП) и ИСР) за програмата „Еразъм+“ въпреки факта, че програмите за младежки обмен са една от най-успешните дългосрочни инвестиции в областта на културната дипломация и взаимното разбирателство, и поради това взема решение да увеличи тези вноски;

55.  взема решение да намали подкрепата за политическите реформи в Турция с оглед на тревожното влошаване на положението във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; взема решение да постави част от оставащите бюджетни кредити в резерв, който ще бъде освободен, когато Турция постигне измерими подобрения в областта на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на човека и свободата на печата, с оглед на пренасочване на тези средства към участници от гражданското общество за прилагането на мерки за подкрепа на тези цели;

56.  счита, че са необходими допълнителни финансови средства за предприемане на адекватни действия във връзка с кампаниите за дезинформация, както и за популяризиране на обективна представа за Съюза извън неговите граници; призовава следователно за увеличаване на финансирането за противодействие на кампаниите за дезинформация и кибератаките; взема решение следователно да увеличи средствата за дейности по стратегическа комуникация, които да бъдат осъществявани в съседните на Съюза държави, както и в Западните Балкани; припомня значението на инвестициите във видимостта на външните действия на Съюза с цел да се засили въздействието на финансирането в тази област и да се укрепи публичната дипломация на Съюза в съответствие с амбициите на глобалната стратегия;

57.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

58.  подчертава, че тенденцията на Комисията да прибягва до спътникови бюджетни механизми, като доверителни фондове и други сходни инструменти, невинаги се оказва успешна; изразява загриженост, че създаването на финансови инструменти извън бюджета на Съюза би могло да доведе до застрашаване на неговата единност и до заобикаляне на бюджетната процедура, като същевременно се подкопава прозрачното управление на бюджета и се възпрепятства правото на Парламента да упражнява ефективен контрол върху разходите; счита следователно, че външните финансови инструменти, които се появиха през последните години, трябва да бъдат включени в бюджета на Съюза, а Парламентът трябва да упражнява пълен контрол върху прилагането на тези инструменти; отбелязва, че до края на месец септември 2017 г. бяха поети задължения за общо 795,4 милиона евро за доверителните фондове на ЕС в бюджета за 2017 г.; изисква от Комисията да представи на Европейския парламент и на Съвета сумата, за която възнамерява да поеме задължения през 2018 г. във връзка с доверителните фондове; изразява отново своята загриженост относно факта, че вноските на държавите членки в тези доверителни фондове не съответстват на обещанията им; отбелязва Специален доклад № 11/2017 на ЕСП относно доверителния фонд „Беку“ за Централноафриканската република; изразява загриженост във връзка с установените от ЕСП слабости, като липсата на оценка на цялостните потребности и зле функциониращите механизми за координация с други донори; изразява намерението си да направи оценка на добавената стойност на доверителните фондове на ЕС като инструмент на външната политика на Съюза;

59.  припомня, че в съответствие с член 24 от Регламента за МФР всички разходи и приходи на Съюза и на Евратом се записват в общия бюджет на Съюза съгласно член 7 от Финансовия регламент; призовава Комисията да запази единството на бюджета и да го разглежда като водещ принцип при въвеждането на нови инициативи;

60.  подчертава значението на мисиите за наблюдение на избори за укрепването на демократичните институции и изграждането на обществено доверие в изборните процеси, което на свой ред насърчава укрепването на мира и стабилността; подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчно финансови средства за тази цел;

61.  посочва, че финансирането от ИСР няма да се преразпределя за финансиране на новата инициатива за изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието (CBSD) в рамките на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; изразява съжаление във връзка с включеното в проектобюджета предложение за преразпределяне на 7,5 милиона евро от ИСР за CBSD и подчертава неотложната необходимост от намиране на алтернативни решения за запълване на тази празнина;

62.  отправя отново искането си бюджетният ред за специалните представители на ЕС да бъде прехвърлен, без отражение върху бюджета, от бюджета на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) към административния бюджет на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) с цел допълнително консолидиране на дипломатическите дейности на Съюза;

63.  взема решение в резултат на това да отмени почти всички съкращения на Съвета и да увеличи бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 с 299,7 милиона евро над ПБ (като се изключат пилотните проекти и подготвителните действия, прехвърлянето на специалните представители на ЕС и приетите съкращения);

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

64.  счита, че съкращенията на Съвета не отразяват действителните потребности и по този начин излагат на риск вече значително рационализираните административни разходи; възстановява следователно ПБ за всички административни разходи на Комисията, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4;

65.  взема решение, в съответствие със заключенията на Съвместното становище на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно три аспекта на отношенията между OLAF и неговия надзорен съвет от 12 септември 2016 г., да задържи 10% от бюджетните кредити на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), докато надзорният съвет не получи достъп до досиетата на OLAF, като същевременно леко увеличи бюджета на службата, в съответствие с нарасналите ѝ отговорности;

66.  отбелязва, че в началото на 2017 г. OLAF разследва сериозен случай на митническа измама в Обединеното кралство, свързан със занижаване на оценката на внасяни продукти, който е довел до загуба на приходи в размер на почти 2 милиарда евро за бюджета на Съюза за периода 2013 – 2016 г.; изразява загриженост, че тази измама все още не е спряна и че продължават да се генерират загуби за бюджета на Съюза; изисква при преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС Комисията да вземе предвид бавната реакция на администрацията на Обединеното кралство по отношение на нейните препоръки в тази насока; изисква държавите членки, които се противопоставиха на законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и наказания, да преразгледат своите позиции, за да може да се намери бързо решение на този проблем;

Децентрализирани агенции

67.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на агенциите; счита следователно, че всякакви допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват възложените им задачи; счита, че одобрените в неговата позиция нови длъжности са необходими за изпълнението на допълнителни задачи във връзка с промени в политиката и приемането на ново законодателство; потвърждава отново ангажимента си за запазване на ресурсите и при необходимост, за предоставяне на допълнителни ресурси за гарантиране на правилното функциониране на агенциите;

68.  взема решение да увеличи бюджетните кредити за Европол, Евроюст, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), EASO и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) във връзка с предизвикателствата, пред които Съюзът все още е изправен по отношение на миграцията и сигурността, както и предвид необходимостта от координиран европейски отговор;

69.  припомня, че е важно Съюзът да акцентира върху конкурентоспособността за растеж и работни места; припомня стратегическия приоритет на Съюза за пълно разгръщане и изпълнение на проектите „Галилео“ и EGNOS, за които отчасти отговаря Европейската агенция за ГНСС (GSA); припомня, че GSA отчита недостиг на ресурси във връзка с киберсигурността и публично регулираната услуга и взема поради това решение да увеличи равнището на бюджетните ѝ кредити;

70.  счита, че са необходими допълнителни бюджетни кредити и персонал за Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) за изпълнението на нейната разширена мисия, свързана с прилагането на мрежовите кодекси за електро- и газоснабдителните системи и наблюдението на този процес;

71.  припомня по-специално, че Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) помага на Съюза да взема информирани решения относно подобряването на околната среда, интегрирането на свързаните с околната среда въпроси в икономическите политики и постигането на устойчивост, както и че в контекста на политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Комисията предложи нова работа за ЕАОС във връзка с управлението на енергийния съюз, без съответно увеличение на длъжностите в щатното разписание;

72.  подчертава, че въпреки че бюджетните средства и броят на длъжностите за Европейската агенция за гранична и брегова охрана за момента изглеждат достатъчно, бъдещите потребности на Агенцията по отношение на оперативните бюджетни кредити и персонала ще трябва да бъдат внимателно наблюдавани;

73.  приветства включването на достатъчно средства, предвидени в бюджета за 2018 г. с цел подпомагане на европейските надзорни органи (ЕНО); подчертава, че ролята на ЕНО е от съществено значение за насърчаване на последователност в прилагането на правото на Съюза и по-добра координация между националните органи и за осигуряване на финансова стабилност, по-добре интегрирани финансови пазари, защита на потребителите и сближаване в областта на надзора; подчертава, че в интерес на разумното използване на своите бюджети ЕНО трябва да се придържат към задачите и мандата, възложени им от законодателя на Съюза;

74.  припомня, че съгласно договореното в МИС от 2 декември 2013 г. 2018 г. е последната година от прилагането на 5-процентното съкращение на персонала и подхода на резерва за преназначаване във връзка с набирането на служители в агенциите; заявява отново, че се противопоставя на всяко продължаване на прилагането на общ подход във връзка с ресурсите на агенциите за периода след 2018 г.; потвърждава готовността си за повишаване на ефикасността посредством засилено административно сътрудничество между агенциите или дори сливане, по целесъобразност, както и чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция; приветства в това отношение инициативата за задълбочаване на координацията на дейностите на агенциите чрез създаване на постоянния секретариат на мрежата на агенциите на ЕС (понастоящем наричан „Обща служба за подкрепа“) и подкрепя добавянето на допълнителна длъжност в щатното разписание на Европейския орган за безопасност на храните, като свързаните с това разходи ще се поемат от съществуващите бюджети на агенциите на Съюза и длъжността ще бъде зачислена към тази служба;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

75.  взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой ПП и ПД, след внимателен анализ на представените пилотни проекти и подготвителни действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на изпълнение, изключвайки инициативите, които вече са обхванати от съществуващите правни основания, и като взема изцяло предвид оценката на Комисията за изпълнимостта на проектите, както и с оглед на наличните ограничени маржове и таваните за ПП и ПД;

76.  подчертава следователно усилията на Парламента в това отношение и изисква от Комисията да прояви добра воля при изпълнението на приетите в края на бюджетната процедура ПП и ПД, независимо от оценката за тяхната изпълнимост, както и всяко решение на Европейския парламент и на Съвета;

Специални инструменти

77.  припомня полезността на специалните инструменти за осигуряване на гъвкавост във и извън рамките на изключително ограничените тавани на настоящата МФР и приветства подобренията, внесени при междинното преразглеждане на Регламента за МФР; призовава за широко използване на Инструмента за гъвкавост, общия марж за поетите задължения и маржа за непредвидени обстоятелства с цел финансиране на широкия спектър от нови предизвикателства и допълнителни отговорности, пред които е изправен бюджетът на Съюза;

78.  призовава за увеличаване на резерва за спешна помощ (РСП) и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в контекста на най-скорошните и трагични бедствия, а именно пожарите и екстремната суша в Португалия и Испания;

79.  припомня също така значението на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), РСП и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; подкрепя намерението на Комисията да осигурява по-бързо мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, като постави по-голямата част от годишната сума за Фонда в резерв в бюджета на Съюза, в допълнение към вече предвидената в бюджета сума за авансови плащания; изразява съжаление във връзка със съкращенията, предложени от Съвета в това отношение, и възстановява частично равнището от ПБ, с изключение на сумата, която вече беше предоставена през 2017 г. чрез коригиращ бюджет № 4/2017 и мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Италия; призовава за разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕС с цел оказване на помощ на жертвите на терористични актове и на техните семейства;

Плащания

80.  изразява загриженост поради настоящата тенденция на непълно усвояване на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза като цяло, не само по подфункция 1б, но и по функции 3 и 4, въпреки необходимостта от отговор на възникващите нови предизвикателства и създаването на гъвкави механизми за финансиране; припомня, че през последните две години равнището на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза намаля значително, наред с високото равнище на бюджетен излишък; изразява следователно загриженост, че в ПБ все още остава безпрецедентен марж от 10 милиарда евро под тавана за плащанията, което отразява тенденция на слабо изпълнение, като това може да доведе до силен натиск върху плащанията в края на действащата МФР;

81.  настоява, че е необходимо да се възстановят бюджетните кредити за плащания от ПБ по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, и целенасочено увеличава бюджетните кредити за плащания, най-вече по бюджетните редове, по които има изменения в бюджетните кредити за поети задължения;

Други раздели

82.  изразява съжаление във връзка с редовната практика на Съвета да увеличава стандартната фиксирана ставка на намаление за институциите на Съюза; счита, че тази практика води до силно изкривяващ ефект за бюджетите на институциите с традиционно точни ставки на намаление; счита, че този подход не води до целесъобразно намаление, нито е пример за добро финансово управление; възстановява следователно ставката на намаление на равнището от ПБ;

Раздел І – Европейски парламент

83.  запазва общото равнище на своя бюджет за 2018 г., прието в гореспоменатата резолюция на Парламента от 5 април 2017 г., в размер на 1 953 483 373 EUR; внася неутрални от бюджетна гледна точка технически корекции с цел отразяване на актуализираната информация, която не е била известна по-рано тази година;

84.  отбелязва, че равнището на прогнозата за 2018 г. съответства на 18,88%, което е по-ниско от постигнатия през 2017 г. процент (19,25%) и е най-ниският дял от функция 5 за последните петнадесет години; настоява обаче стремежът към възможно най-малки разходи за Европейския парламент да не е за сметка на намален капацитет на Парламента за обичайната му законодателна дейност;

85.  припомня приоритетите на Парламента за предстоящата финансова година, а именно затвърждаване на вече предприетите мерки за сигурност и повишаване на устойчивостта на Парламента спрямо кибератаки; повишаване на прозрачността на вътрешната бюджетна процедура на Парламента; и насочване на бюджета на Парламента към неговите основни функции, свързани с приемането на законодателство, дейността му като едно от двете подразделения на бюджетния орган, представляване на гражданите и упражняване на контрол върху работата на другите институции;

86.  приветства създаването на работната група на Бюрото на Парламента във връзка с надбавката за общи разходи; припомня очакванията за по-голяма прозрачност по отношение на надбавката за общи разходи, както и необходимостта да се работи за определяне на по-точни правила относно отчитането на разходите, разрешени в рамките на тази надбавка, без да се създават допълнителни разходи за Парламента;

87.   призовава Бюрото да направи следните конкретни промени във връзка с надбавката за общи разходи:

   във всички случаи с надбавката за общи разходи следва да се борави в отделна банкова сметка
   всички касови бележки, свързани с надбавката за общи разходи, следва да се съхраняват от членовете на ЕП;
   неизползваната част от надбавката за общи разходи следва да бъде върната в края на мандата;

88.  намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат за 2018 г. с 60 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година; припомня, че 35-те длъжности, предоставени на Парламента през 2016 г., бяха свързани с новите дейности по укрепване на сигурността и поради това бяха изключени от целта за намаляване на персонала, както беше потвърдено при приемането на коригиращ бюджет № 3/2016 и на общия бюджет за 2017 г.(10); призовава Комисията да приспособи своите таблици за мониторинг, с цел да предоставя на Европейския парламент и на Съвета точна информация на всички етапи от процедурата;

89.  приветства размяната на мнения относно политиката на Парламента в областта на сградния фонд, проведена на 11 юли 2017 г. между комисията по бюджети, генералния секретар и заместник-председателите, отговарящи за политиката на Парламента в областта на сградния фонд; счита, че този диалог трябва да се превърне в постоянен процес, по-специално с оглед на предстоящите разисквания на Бюрото относно ремонта на сградата „Пол-Анри Спак“;

90.  посочва отново позицията на Парламента, изразена в горепосочената му резолюция от 5 април 2017 г., според която има възможности за допълнително подобрение на механизмите за контрол, свързани с европейските политически партии и политически фондации; отбелязва в това отношение предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014(11) и приветства всички усилия за подобряване на отчетността и прозрачността на разходите;

91.  припомня анализа на ЕСП от 2014 г., според който разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента се оценяват на 114 милиона евро годишно; отбелязва освен това констатацията от своята резолюция от 20 ноември 2013 г. относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз(12), че 78% от командировките на щатния персонал на Парламента са пряко следствие от географската разпръснатост на Парламента; подчертава, че в доклада също така се прави оценка на въздействието върху околната среда, произтичащо от географската разпръснатост – между 11 000 и 19 000 тона емисии на CO2; посочва отново отрицателната представа за Парламента сред обществеността вследствие на тази разпокъсаност, поради което призовава за пътна карта за установяване на едно-единствено седалище и намаляване на средствата по съответните бюджетни редове;

Раздел IV – Съд на Европейския съюз

92.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, които са от съществено значение за функционирането на Съда, и възстановява прогнозата по две бюджетни позиции с цел повишаване на капацитета на Съда да посреща все по-големите потребности от писмени преводи;

93.  изразява учудване във връзка с едностранното изявление на Съвета и съответното приложение за съкращаване на персонала с 5% в позицията на Съвета по проектобюджета за 2018 г., съгласно които Съдът трябва да намали щатното си разписание с още 19 длъжности; подчертава, че тези 19 длъжности съответстват на 12-те и 7-те длъжности, надлежно предоставени от Парламента и от Съвета в рамките на бюджетната процедура съответно за 2015 и за 2016 г., с цел да се посрещнат допълнителни потребности, и поради това настоява, че тези 19 длъжности не следва да бъдат отнемани, тъй като Съдът вече надлежно изпълни изискването за намаление с 5% на персонала си, като съкрати 98 длъжности през периода 2013 – 2017 г.;

Раздел V – Сметна палата

94.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции, за да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да представи планираните одитни доклади;

95.  поставя в резерв позиция „Консултации, проучвания и проверки с ограничен характер“ в очакване на резултата от текущите преговори по преразглеждането на Финансовия регламент и влизането в сила на преразгледания текст през 2018 г.;

Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет

96.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

97.  увеличава средствата по два бюджетни реда над ПБ във връзка с работата на вътрешните консултативни групи по търговски споразумения;

Раздел VII – Комитет на регионите

98.  възстановява ПБ по всички съкратени от Съвета бюджетни позиции;

99.  увеличава средствата по няколко бюджетни реда над ПБ в съответствие с бюджетната прогноза на Комитета на регионите;

Раздел VIII – Европейски омбудсман

100.  приветства работата, извършена от Омбудсмана по намирането на възможности за реализиране на икономии чрез повишаване на ефикасността в нейния бюджет спрямо предходната година;

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните

101.  се пита защо Съветът намалява бюджета на Европейския надзорен орган по защита на данните, като се имат предвид допълнителните задачи, възложени на институцията от Парламента и от Съвета; възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да може Европейският надзорен орган по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;

Раздел Х – Европейска служба за външна дейност

102.  възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни редове;

103.  създава бюджетна позиция за капацитета за стратегическа комуникация в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2015 г. и за да се осигурят на ЕСВД подходящ персонал и подходящи инструменти, за да може да се справя с предизвикателствата във връзка с дезинформацията, разпространявана от трети държави и от недържавни субекти;

104.  взема освен това решение да прехвърли специалните представители на ЕС от главата за ОВППС към бюджета на ЕСВД с цел увеличаване на съгласуваността на външната дейност на Съюза;

105.  предоставя допълнителна сума над бюджетната прогноза на ЕСВД за стажантите в делегациите на Съюза в отговор на констатациите от проверката на неплатените стажове, осъществена от Европейския омбудсман(13);

o
o   o

106.  отбелязва едностранното изявление на Франция и на Люксембург, приложено към позицията на Съвета по проектобюджета за 2018 г., приета на 4 септември 2017 г.; припомня, че по време на пролетната тристранна среща във връзка с бюджета, проведена на 27 март 2017 г., представителите на Европейския парламент, Съвета и Комисията се споразумяха относно прагматичен график за провеждане на бюджетната процедура, включително датите за помирителната процедура; припомня, че на заседанието си от 25 април 2017 г. Съветът по общи въпроси одобри този прагматичен график, като разполагаше с пълна информация за графика на месечните сесии на Парламента за 2017 г.; отбелязва следователно, че бюджетната процедура протича в съответствие с прагматичния график, договорен между трите институции;

107.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0085.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0114.
(7) Приети текстове, P8_TA(2017)0302.
(8) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(9) Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (OB L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
(10) Приети текстове, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411.
(11) COM (2017) 0481.
(12) OВ C 436, 24.11.2016 г., стр. 2.
(13) Европейски омбудсман, 454.2014/PMC.

Правна информация - Политика за поверителност