Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2044(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0299/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0299/2017

Συζήτηση :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0408

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 599kWORD 85k
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός για το ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Ιουνίου 2017 (COM(2017)0400),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 4 Σεπτεμβρίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 88 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0299/2017),

Τμήμα III

Γενική επισκόπηση

1.  τονίζει ότι στην ανάγνωση του προϋπολογισμού του 2018 από το Κοινοβούλιο αποτυπώνονται πλήρως οι πολιτικές προτεραιότητες που εγκρίθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία στα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 15ης Μαρτίου 2017 και της 5ης Ιουλίου 2017· υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, η απασχόληση, ιδιαίτερα η απασχόληση των νέων, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή βρίσκονται στο επίκεντρο των εν λόγω προτεραιοτήτων·

2.  τονίζει ότι η Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και είναι πεπεισμένο ότι, σε πλαίσιο σεβασμού της δημοσιονομικής πειθαρχίας, πρέπει να διατεθούν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για να εκπληρωθούν οι πολιτικές προτεραιότητες και να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις εν λόγω προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και να τηρούν την αρχή της επικουρικότητας·

3.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στη χρηματοδότηση πολιτικών της Ένωσης που ενισχύουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειές της μέσω επενδύσεων στην έρευνα, την εκπαίδευση, τις υποδομές, τις ΜΜΕ και την απασχόληση, ιδίως η απασχόληση των νέων· αδυνατεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση μπορεί να επιτύχει πρόοδο στους εν λόγω τομείς, δεδομένων των περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο στο πλαίσιο του υποτομέα 1α· αποφασίζει αντ’ αυτού να ενισχύσει περαιτέρω προγράμματα έρευνας και καινοτομίας που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό εκτέλεσης και τα οποία, λόγω υπερπροσφοράς υποβαλλόμενων προτάσεων, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά τις αιτήσεις·

4.  παραμένει προσηλωμένο στις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), και συγκεκριμένα να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που έχουν οι σχετικές με το ΕΤΣΕ περικοπές στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, να αντισταθμιστούν οι περικοπές αυτές μέσω της αποκατάστασης του αρχικού ετήσιου προφίλ των δύο αυτών προγραμμάτων, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν πλήρως τους στόχους που συμφωνήθηκαν κατά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας·

5.  εκφράζει την πολιτική στήριξή του για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), και επικροτεί τη σχετική νομοθετική πρόταση της Επιτροπής· θεωρεί ωστόσο ότι, μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση του ESC και να εγκριθεί ο σχετικός κανονισμός σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, δεν θα πρέπει να εγγραφούν κονδύλια για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του 2018· αποφασίζει, συνεπώς, ότι οι σχετικές πιστώσεις και ανακατανομές που έχουν εγγραφεί από την Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2018 (ΣΠ), θα πρέπει προς το παρόν να αναιρεθούν, δεδομένου ότι η απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2018 δεν θα πρέπει να προδικάζει με κανένα τρόπο την έκβαση των νομοθετικών διαπραγματεύσεων· εξακολουθεί να παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη δέσμευσή του να ενσωματώσει αμέσως την απόφαση για τη χρηματοδότηση του ESC στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για τον σχετικό κανονισμό δεν ολοκληρωθούν πριν από το τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2018·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε πρωτοφανή επίπεδα, και είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νέων Ευρωπαίων· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) πέρα από το επίπεδο που προτείνει η Επιτροπή για το 2018· τονίζει ότι η εν λόγω ενίσχυση θα πρέπει να θεωρείται επιπρόσθετη των συνολικών πιστώσεων που εγκρίθηκαν σε πολιτικό επίπεδο για την ΠΑΝ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, και όχι απλή προκαταβολή του εν λόγω κονδυλίου στον προϋπολογισμό του 2018·

7.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην Ένωση και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση· τονίζει ότι, το 2018, τα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή αναμένεται να ανακτήσουν ταχύτητα και να αρχίσουν να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς· τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για την εξασφάλιση επαρκών πιστώσεων για τα εν λόγω προγράμματα, τα οποία αποτελούν μία από τις βασικές πολιτικές της Ένωσης· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ολοκλήρωση του ορισμού των διαχειριστικών αρχών, των ελεγκτικών αρχών και των αρχών πιστοποίησης, και την επιτάχυνση των ρυθμών εκτέλεσης· επιπλέον καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει περισσότερο όσον αφορά την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών·

8.  ανησυχεί σοβαρά για την αύξηση της αστάθειας και της αβεβαιότητας τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης· εμμένει στην ανάγκη για μια εξ ολοκλήρου νέα προσέγγιση και στην ανάγκη να εξισορροπηθεί εκ νέου η ενωσιακή προσέγγιση όσον αφορά τη συνοχή, την ολοκλήρωση, την ειρήνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενώσουν και να ενισχύσουν τις προσπάθειες για συνέχιση της διατήρησης της ειρήνης και της πρόληψης των συγκρούσεων· υπενθυμίζει την παγκόσμια έμπνευση που προσέφερε η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις πρωτοφανείς προκλήσεις και πιέσεις που προέκυψαν μετά το δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε του 2016 στο Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συμφιλίωση για να εξασφαλιστούν η ειρήνη, η σταθερότητα και η συμφιλίωση στην Ιρλανδία·

9.  πιστεύει ότι, μολονότι επί του παρόντος η έξαρση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης δείχνει να έχει υποχωρήσει, η Ένωση πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε μελλοντικό απρόβλεπτο γεγονός στον εν λόγω τομέα και να ακολουθεί πιο προορατική προσέγγιση στον τομέα της μετανάστευσης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς την επάρκεια των πιστώσεων στο πλαίσιο του τομέα 3 και να κάνει πλήρη χρήση όλων των διαθέσιμων δυνάμει του τρέχοντος ΠΔΠ μέσων για την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιουδήποτε απρόβλεπτου γεγονότος για το οποίο ενδέχεται χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση· υπενθυμίζει ότι, αν και η Ένωση κατόρθωσε να θέσει σε εφαρμογή ορισμένους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πάνω από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες έχουν καταφθάσει, μέχρι τώρα εντός του 2017, στην Ευρώπη από τη θάλασσα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει σε περιορισμένο βαθμό το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, καθώς και τους οργανισμούς με αρμοδιότητες στον τομέα του ασύλου, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο η οποία πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους· επισημαίνει, για ακόμη μία φορά, ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 είναι εντελώς ανεπαρκές προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την εσωτερική διάσταση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, καθώς και για άλλα προγράμματα προτεραιότητας, όπως τα προγράμματα στον τομέα του πολιτισμού και της ιθαγένειας·

10.  υπογραμμίζει ότι ο τομέας 3 έχει κινητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, και ότι οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει να συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειάζεται· σημειώνει, ωστόσο, ότι η χρηματοδότηση που έχει παρασχεθεί έως τώρα δεν επαρκεί· αποφασίζει, για τον λόγο αυτό, να ενισχύσει οργανισμούς στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων οι οποίοι, λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας και πρόσθετων καθηκόντων, αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού και χρηματοδότησης κατά τα τελευταία χρόνια·

11.  υπογραμμίζει ότι, υπό το πρίσμα των πρόσφατων ανησυχιών για την ασφάλεια σε ολόκληρη την Ένωση, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του τομέα 3 θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μέτρα που θα οδηγήσουν σε ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της Ένωσης·

12.  επαναλαμβάνει ότι μεγάλο μέρος της λύσης για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, καθώς και για τις ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση την ασφάλεια, έγκειται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και στη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων για τα εξωτερικά μέσα με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η φτώχεια, η έλλειψη απασχόλησης, εκπαίδευσης και οικονομικών ευκαιριών, η αστάθεια, οι συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή, ζητήματα που αποτελούν τις βασικές αιτίες στις οποίες οφείλονται οι αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές· θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον βέλτιστο τρόπο τους οικονομικούς πόρους στο πλαίσιο του τομέα 4, οι οποίοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν εξίσου όλες οι εξωτερικές προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι είναι σαφώς ανεπαρκείς και θα πρέπει να αυξηθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, κατά την προετοιμασία της θέσης του, το Κοινοβούλιο δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα είχε μια ενδεχόμενη πολιτική απόφαση για επέκταση της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ)· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων εξωτερικών σχεδίων της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, σε περίπτωση παράτασης της ΔΠΤ, να προτείνει τη χρηματοδότησή της με νέους πόρους και να ζητήσει να συμμετάσχουν περισσότερες τοπικές ΜΚΟ στην εφαρμογή της· επισημαίνει ότι το ανώτατο όριο του τομέα 4 είναι εντελώς ανεπαρκές για να επιτρέψει μια βιώσιμη και αποτελεσματική απόκριση στις σημερινές εξωτερικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των προκλήσεων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης·

14.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποστηρίζει την εκπλήρωση των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των μακροπρόθεσμων στόχων της ίδιας της Ένωσης για το κλίμα, με την υλοποίηση του στόχου για διάθεση του 20 % των δαπανών του ΠΔΠ 2014-2020 για το κλίμα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων· ως εκ τούτου, προτείνει αυξήσεις πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για δράσεις σχετικά με το κλίμα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν αρκούν και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει όλες τις αναγκαίες προτάσεις για την επίτευξη των στόχων στα προσεχή σχέδια προϋπολογισμών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 8,2 % των συνολικών πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που προτείνονται στο ΣΠ έχουν σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας· τονίζει ότι μια ετήσια αύξηση της τάξης του 0,1 % έρχεται σε αντίθεση με την ανησυχητική και επιταχυνόμενη μείωση των ειδών και των οικοτόπων·

15.  εκτιμά το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, η Επιτροπή ενσωμάτωσε τη νέα προσέγγιση κατάρτισης προϋπολογισμού που εστιάζεται στα αποτελέσματα στην εσωτερική διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού προκειμένου να επανεξετάσει τις δαπάνες με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα και να εντοπίσει ενδεχόμενες προσαρμογές·

16.  αποκαθιστά τις πιστώσεις που περιέκοψε το Συμβούλιο στο ΣΠ· αδυνατεί να κατανοήσει τη λογική των προτεινόμενων περικοπών, για παράδειγμα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και τον CEF, δύο προγράμματα που ήδη επηρεάζονται από ανακατανομές προς το ΕΤΣΕ, καθώς και στις εξωτερικές πολιτικές· αμφισβητεί, εν πάση περιπτώσει, τη δήλωση του Συμβουλίου ότι στόχος του ήταν οι γραμμές του προϋπολογισμού με χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης ή ικανότητα απορρόφησης πόρων, διότι τούτο δεν θεμελιώνεται από τα πραγματικά αριθμητικά στοιχεία εκτέλεσης και αγνοεί τους διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης ορισμένων προγραμμάτων·

17.  καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, για την επαρκή χρηματοδότηση όλων των επιτακτικών αναγκών, και λαμβανομένων υπόψη των πολύ στενών περιθωρίων του ΠΔΠ για το 2018, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα ευελιξίας που διατίθενται στον κανονισμό για το ΠΔΠ· αναμένει ότι το Συμβούλιο θα συμμεριστεί αυτή την προσέγγιση και ότι θα επιτευχθεί εύκολα συμφωνία στο στάδιο της συνδιαλλαγής, ώστε να μπορέσει η Ένωση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ανταποκριθεί στις επικείμενες προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι η απόκλιση κάθε οικονομικού έτους από τον αρχικό προγραμματισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ συνηγορεί υπέρ της προσαρμογή προς τα άνω των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020·

18.  καθορίζει το συνολικό επίπεδο πιστώσεων για το 2018 σε 162 597 930 901 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 146 712 004 932 EUR σε πιστώσεις πληρωμών

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

19.  απορρίπτει τις αδικαιολόγητες περικοπές ύψους 750 εκατομμυρίων EUR που προτείνει το Συμβούλιο στον υποτομέα 1α, ποσό το οποίο από μόνο του αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών περικοπών που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων στους τομείς του ΠΔΠ· σημειώνει ότι οι εν λόγω περικοπές έρχονται σε αντίθεση με τις πολιτικές προτεραιότητες που έχει θέσει το ίδιο το Συμβούλιο·

20.  εμμένει στην άποψη ότι προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση, η τόνωση των επενδύσεων στην έρευνα, την καινοτομία, την παιδεία, τις υποδομές και τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχει καίρια σημασία· προειδοποιεί ότι οι περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο θα έθεταν σε κίνδυνο προγράμματα με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και άμεσο αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, όπως το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» ή ο μηχανισμός CEF· επισημαίνει, ιδίως, ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας, η πρωτοπορία στην ψηφιοποίηση και η στήριξη για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό έχει δείξει ότι διαθέτει ισχυρή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι το 83 % των έργων που χρηματοδοτούνται από το «Ορίζων 2020» δεν θα είχε προχωρήσει χωρίς στήριξη στο επίπεδο της Ένωσης· επαναλαμβάνει τη σημασία του μέσου χρηματοδότησης του μηχανισμού CEF για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ και για την επίτευξη Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών· αποφασίζει, κατά συνέπεια, να αναιρέσει όλες τις περικοπές που πραγματοποίησε το Συμβούλιο και, επιπλέον, να αποκαταστήσει πλήρως το αρχικό προφίλ των γραμμών του «Ορίζων 2020» και του CEF που υπέστησαν περικοπές για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων του ΕΤΣΕ·

21.  τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη να ενισχυθούν τόσο το σκέλος του Erasmus+ που αφορά την εκπαίδευση και κατάρτιση όσο και το σκέλος που αφορά τη νεολαία, ως μέρος των στρατηγικών επενδύσεων στην ευρωπαϊκή νεολαία·

22.  τονίζει ότι η επαρκής οικονομική στήριξη για πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και ΜΜΕ θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές αποτελούν την κύρια πηγή δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλη την Ευρώπη· επισημαίνει ότι η εξασφάλιση ικανοποιητικής πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ουσιώδους σημασίας για να παραμείνουν οι ΜΜΕ ανταγωνιστικές και για να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά αλλά και στην παγκόσμια αγορά·

23.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ενισχύσει περαιτέρω, πέρα από το ΣΠ και τα προφίλ που προβλέπονταν πριν από το ΕΤΣΕ και το ESC, τα προγράμματα που είναι καίριας σημασίας για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα οποία αντανακλούν τις ευρύτερα συμφωνημένες προτεραιότητες της Ένωσης, ήτοι το Erasmus+, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» (Marie Curie, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μέσο για τις ΜΜΕ), το COSME και το EaSI (Progress και Eures)· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για τις γραμμές του προϋπολογισμού τις σχετικές με τη δέσμη μέτρων ασύρματης πρόσβασης WIFI4EU και να τηρήσει τη δέσμευσή της όσον αφορά τις επενδύσεις μεταξύ 2017 και 2020·

24.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη κονδυλίου για τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις στον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2018, πράγμα που θα επιτρέψει να αναπτύξουν οι πολίτες το αίσθημα ότι ανήκουν στην Ευρώπη· σημειώνει ότι οι ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις θα πρέπει να υπηρετούν αποδεδειγμένα την προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης·

25.  επισημαίνει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι προσπάθειες τόνωσης της συνεργατικής έρευνας στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κύριες αδυναμίες σε επίπεδο ικανοτήτων σε μια εποχή κατά την οποία οι διεθνείς εξελίξεις και αβεβαιότητες καθιστούν ολοένα και πιο επιτακτική την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας· υποστηρίζει την αύξηση των πόρων για την προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας· ζητεί να καταρτιστεί ερευνητικό πρόγραμμα για την άμυνα με ειδικό προϋπολογισμό εντός του προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου· επαναλαμβάνει ωστόσο την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και όχι εις βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να βελτιωθούν η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία·

26.  θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν αυξημένοι πόροι στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2018, προκειμένου να διενεργηθεί ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση των κινδύνων που προέρχονται από τρίτες χώρες όσον αφορά στρατηγικές ανεπάρκειες στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849(8), καθώς και με σκοπό να καταρτιστεί κατάλογος δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου·

27.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο πιστώσεων που θα επιτρέπει στο Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Εναλλακτικές Μεθόδους αντί των Δοκιμών σε Ζώα (EURL ECVAM) να ασκεί αποτελεσματικά την αποστολή και τα καθήκοντά του που απαριθμούνται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2010/63/ΕΕ(9), ιδιαίτερα δε τον συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα, περιλαμβανομένων των τομέων της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και των δοκιμών κανονιστικού χαρακτήρα·

28.  αυξάνει, ως εκ τούτου, το επίπεδο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1α κατά 143,9 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ (εξαιρουμένων της αποκατάστασης στα επίπεδα προ του ΕΤΣΕ και προ του ESC, των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών), αύξηση η οποία θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του διαθέσιμου περιθωρίου, καθώς και με περαιτέρω κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

29.  αποδοκιμάζει τις περικοπές ύψους 240 εκατομμυρίων EUR τις οποίες πρότεινε το Συμβούλιο για τις πληρωμές στο πλαίσιο του υποτομέα 1β, μεταξύ άλλων στις γραμμές στήριξης, και τις ακυρώνει, εν αναμονή επικαιροποιημένων προβλέψεων από την Επιτροπή·

30.  σημειώνει με αυξανόμενη ανησυχία ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων έχουν υπονομεύσει την αποτελεσματικότητά τους και θέτουν υπό πίεση τις διαχειριστικές αρχές και τους δικαιούχους· επαναλαμβάνει για μια ακόμη φορά ότι υπάρχει κίνδυνος οι τρέχουσες καθυστερήσεις να οδηγήσουν σε συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών κατά το δεύτερο ήμισυ του παρόντος ΠΔΠ και κατά την έναρξη του επόμενου· επαναλαμβάνει σθεναρά την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να ζητεί συμβουλές και συνδρομή από την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στον ορισμό των διαχειριστικών αρχών, των αρχών πιστοποίησης και των ελεγκτικών αρχών· εκφράζει περαιτέρω την ανησυχία του για την τάση περιορισμού του μεγέθους και για την έλλειψη ακρίβειας στις εκτιμήσεις των κρατών μελών·

31.  υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην Ένωση· τονίζει ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και του ΕΚΤ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά την ανάγκη παροχής νέας χρηματοδότησης για την ΠΑΝ, καθώς και για τη συμπερίληψη των αντίστοιχων πιστώσεων στο ΣΠ για το 2018· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω των προκλήσεων και των κινδύνων που προκύπτουν από την ανεργία των νέων, η ΠΑΝ θα πρέπει να διαθέτει ενισχυμένες πιστώσεις και, ως εκ τούτου, αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την ΠΑΝ σε 600 εκατομμύρια EUR για το 2018· επιπλέον, θεωρεί ότι οι δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά τη νεολαία και τη μαθητεία, θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

32.  επικροτεί το νέο χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 142,8 εκατομμυρίων EUR που δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την περίοδο 2017-2020·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

33.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση των αναγκών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) οφείλεται κατά κύριο λόγο στο σημαντικά χαμηλότερο ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό που αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2018· σημειώνει τις περικοπές του Συμβουλίου, ύψους 275 εκατομμυρίων EUR, αλλά θεωρεί ότι η διορθωτική επιστολή της Επιτροπής θα πρέπει να παραμείνει η βάση για κάθε αξιόπιστη αναθεώρηση των πιστώσεων του ΕΓΤΕ, και αποκαθιστά αναλόγως τα επίπεδα του ΣΠ, εν αναμονή της εξέτασης της εν λόγω διορθωτικής επιστολής στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής·

34.  τονίζει ότι τα προγράμματα αποθεματοποίησης έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε καιρούς κρίσης και ότι τυχόν μείωση των χρηματοδοτικών μέσων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας προγραμματισμού θα ήταν αντιπαραγωγική·

35.  υπογραμμίζει ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έγκειται στην επαρκή στήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές· προτείνει, συνεπώς, αύξηση ύψους 50 εκατομμυρίων EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για τις ενισχύσεις για νέους γεωργούς· τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των νέων στα αλιευτικά επαγγέλματα με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ένωσης·

36.  αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και με τις διεθνείς δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, να προτείνει αύξηση κατά 21,2 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ για δράσεις σχετικά με το κλίμα· επαναλαμβάνει ότι τόσο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και το ECOFIN βεβαίωσαν ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν συμβαδίζει με τους στόχους της για το κλίμα·

37.  υπενθυμίζει ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της εκτροφής ταύρων που χρησιμοποιούνται σε ταυρομαχίες· πιστεύει ότι η αναπαραγωγή ή εκτροφή ζώων για τους σκοπούς αυτούς δεν θα πρέπει δεν θα πρέπει να είναι επιλέξιμη για βασική ενίσχυση και ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση προκειμένου να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία στο θέμα αυτό·

38.  αυξάνει, συνεπώς, τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά 78,1 εκατομμύρια EUR, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό περιθώριο 619,7 εκατομμυρίων EUR έως το ανώτατο όριο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του τομέα 2 μετά την αφαίρεση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών·

39.  τονίζει, με λύπη του, ότι οι καταστροφές γενικώς πλήττουν εκείνους που διαθέτουν λιγότερα μέσα για την προστασία τους, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για κράτη· θεωρεί ότι η αντίδραση σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη ούτως ώστε η ζημία να είναι ελάχιστη και να μπορούν να σώζονται άνθρωποι και περιουσίες· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για πρόσθετη αύξηση των πιστώσεων, ιδιαίτερα στις γραμμές του προϋπολογισμού που συνδέονται με την πρόληψη των καταστροφών και την ετοιμότητα εντός της Ένωσης, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των πυρκαγιών στην Ισπανία και Πορτογαλία (που κατέληξαν σε τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών), οι οποίες έχουν δραματικές και σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους·

40.  εφιστά την προσοχή στους παράγοντες απειλής που επηρεάζουν διάφορα δασικά οικοσυστήματα, όπως, μεταξύ άλλων, η εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών, οι επιβλαβείς οργανισμοί (όπως ο νηματώδης του πεύκου και άλλοι), και οι πυρκαγιές· θεωρεί ότι θα πρέπει να διοχετευθούν, μέσω προγραμμάτων και μέτρων στήριξης των κοινοτήτων, επαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για την αξιολόγηση της οικολογικής και φυτοϋγειονομικής κατάστασης των δασών και για μέτρα αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αναδάσωσης· σημειώνει ότι οι πόροι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και επείγοντες για μερικά κράτη μέλη, συγκεκριμένα την Πορτογαλία και την Ισπανία μετά τις πρόσφατες διαδοχικές πυρκαγιές σε όλη την εθνική επικράτεια·

Τομέας 3 - Ασφάλεια και ιθαγένεια

41.  τονίζει ότι, για το Κοινοβούλιο, η αντιμετώπιση των ζητημάτων μετανάστευσης και ασφάλειας πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της Ένωσης, και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το ανώτατο όριο του τομέα 3 έχει αποδειχθεί εντελώς ανεπαρκές για την κατάλληλη χρηματοδότηση της εσωτερικής διάστασης αυτών των προκλήσεων·

42.  σημειώνει ότι, ενώ ο αριθμός των διελεύσεων μεταναστών από τις διαδρομές μέσω της κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου προς την Ένωση μειώθηκε κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, παραμένει η πίεση που ασκείται στη διαδρομή της δυτικής Μεσογείου· σημειώνει ότι πάνω από εκατό χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εισήλθαν στην Ευρώπη από τη θάλασσα τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, από αυτούς δε πάνω από το 75 % καταφθάνουν στην Ιταλία και οι υπόλοιποι κατανέμονται μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισπανίας· θεωρεί ότι απαιτείται αύξηση της χρηματοδότησης προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Ένωσης στον τομέα της μετανάστευσης, και συγκεκριμένα μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη βελτίωση των μέτρων και πρακτικών ένταξης για όσους έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, ειδικά τους ασυνόδευτους ανηλίκους, και, όπου χρειάζεται, τη διενέργεια επιχειρήσεων ασφαλούς επιστροφής για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού της αρχής της μη επαναπροώθησης· στο πλαίσιο αυτό, επιμένει επίσης ότι η EASO πρέπει να εφοδιαστεί με επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για να μπορεί να εκπληρώνει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί·

43.  τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέας γραμμής του προϋπολογισμού για ένα ταμείο έρευνας και διάσωσης που θα στηρίζει τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς ναυτικού δικαίου· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ταμείου έρευνας και διάσωσης της ΕΕ·

44.  είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι ανησυχίες των πολιτών της Ένωσης σε σχέση με την ασφάλεια, ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας χρειάζεται πρόσθετες πιστώσεις ώστε να εξοπλιστούν καλύτερα τα κράτη μέλη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος, της ριζοσπαστικοποίησης και του κυβερνοεγκλήματος· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι πρέπει να παρέχονται επαρκείς πόροι για την ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας και την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των εθνικών αρχών, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με ταυτόχρονη κατοχύρωση του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών·

45.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανισμοί της Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων για την αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων των πολιτών της Ένωσης· αποφασίζει συνεπώς να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού και το προσωπικό του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ), περιλαμβανομένης της δημιουργίας 7 θέσεων προσωπικού για τη νέα επιχειρησιακή μονάδα που ονομάζεται επιχειρησιακή μονάδα της Ευρωπόλ για τα αγνοούμενα παιδιά, καθώς και να ενισχύσει τη Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust), την EASO και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)· τονίζει εκ νέου τη συνεισφορά των εν λόγω οργανισμών στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα αυτό·

46.  ζητεί από την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της πραγματικής προόδου που έχει σημειωθεί στις υπό εξέλιξη διοργανικές διαπραγματεύσεις, να παράσχει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που θα έχουν το 2018 οι εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για τη Μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου, το σύστημα εισόδου/εξόδου, το σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ και την EASO, ούτως ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής·

47.  εκφράζει τη λύπη του για τις αυθαίρετες περικοπές, ύψους άνω των 30 εκατομμυρίων EUR, που προτείνει το Συμβούλιο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε διάφορα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της ιθαγένειας, της δημόσιας υγείας, των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της πολιτικής προστασίας, παραβλέποντας τα άριστα ποσοστά εκτέλεσης των εν λόγω προγραμμάτων και παρά το γεγονός ότι πολλά σχέδια υψηλής ποιότητας μένουν χωρίς χρηματοδότηση λόγω της ήδη υφιστάμενης ανεπάρκειας πόρων· επαναφέρει όλες τις γραμμές στο επίπεδο του ΣΠ και προτείνει πρόσθετες αυξήσεις σε σχετικές γραμμές·

48.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι είναι καιρός να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για σημαντικά προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού και της ιθαγένειας, ιδίως για τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες», που έχουν καίριο ρόλο στην υποστήριξη των πολιτιστικών και δημιουργικών κλάδων, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, ειδικά ενόψει και των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019· επαναλαμβάνει ότι όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να τηρήσουν την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο θέμα της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2018, και η οποία προβλέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πιστώσεις μέσω του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» στο πλαίσιο του «Δημιουργική Ευρώπη», ελλείψει χωριστής γραμμής του προϋπολογισμού για το έτος αυτό· καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει πρωτοβουλίες εντός της γραμμής του προϋπολογισμού «ενέργειες πολυμέσων» προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο προϋπολογισμός όντως στηρίζει την υψηλής ποιότητας ανεξάρτητη κάλυψη των υποθέσεων της Ένωσης·

49.  τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας και της προβολής του στόχου «Δάφνη» του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», ως βασικού μέσου της Ένωσης για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος παιδιών, νέων, γυναικών, ΛΟΑΔΜ και άλλων ομάδων κινδύνου· υποστηρίζει τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την έμφυλη βία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων·

50.  ενισχύει τον τομέα 3 κατά 108,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, και προτείνει να χρηματοδοτηθούν αυτές οι ενισχύσεις με περαιτέρω κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

51.  τονίζει εκ νέου ότι η εξωτερική δράση της Ένωσης βρίσκεται αντιμέτωπη με ολοένα και αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που υπερβαίνουν κατά πολύ το σημερινό μέγεθος του τομέα 4· θεωρεί ότι στο θέμα της κινητοποίησης του προϋπολογισμού της Ένωσης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μετανάστευσης θα συνεχίσει να είναι απαραίτητη μια δυναμική αντιμετώπιση τα επόμενα χρόνια· επισημαίνει ότι μια ad hoc αύξηση για ένα χρόνο, όπως συνέβη το 2017, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί επαρκής, δεδομένων των σύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και της επείγουσας ανάγκης για ισχυρότερη παρουσία της ΕΕ στο εξωτερικό, στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο·

52.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους άμεσους γείτονες της Ένωσης και σε μέτρα για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, συγκεκριμένα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και των αντίστοιχων ανθρωπιστικών προκλήσεων στη Νότια Γειτονία, και της ρωσικής επιθετικότητας στην Ανατολική Γειτονία· πιστεύει ότι η σταθερότητα και η ευημερία της Γειτονίας της Ένωσης είναι προς όφελος τόσο των οικείων περιοχών όσο και της Ένωσης στο σύνολό της· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενισχυθεί η υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή, της Παλαιστινιακής Αρχής και της UNRWA για να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ανάγκες, προκειμένου να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος της Ένωσης όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας στην περιοχή και τη στήριξη της αντοχής των Παλαιστινίων· επαναλαμβάνει ότι η στήριξη των χωρών που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την Ένωση είναι κομβικής σημασίας για τη διευκόλυνση των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, αλλά υπογραμμίζει ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται για όσο διάστημα οι εν λόγω χώρες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου και την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών· αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει τους πόρους για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ENI), τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) και τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (MFA)·

53.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη της φτώχειας και τη διασφάλιση της ανάπτυξης των πλέον ενδεών περιοχών, σύμφωνα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ· επομένως, χορηγεί πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στον μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας (ΜΑΣ) και την ανθρωπιστική βοήθεια· υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, η παροχή στήριξης από την Ένωση στην περιοχή αυτή έχει καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση των βασικών αιτίων της μετανάστευσης·

54.  αντιτίθεται στις σοβαρές περικοπές των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα (ENI, IPA, PI και DCI) προς το Erasmus+, που γίνονται παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα ανταλλαγής νέων αποτελούν μια από τις πλέον επιτυχημένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πολιτιστική διπλωματία και την αμοιβαία κατανόηση, και αποφασίζει, κατά συνέπεια, να αυξήσει τις εν λόγω συνεισφορές·

55.  αποφασίζει να μειώσει τη στήριξη για πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, δεδομένης της ανησυχητικής επιδείνωσης της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· αποφασίζει να εγγράψει μέρος των υπολειπόμενων πιστώσεων στο αποθεματικό, προκειμένου να αποδεσμευτούν όταν η Τουρκία πραγματοποιήσει μετρήσιμες βελτιώσεις στους τομείς του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, με σκοπό την ανακατεύθυνση των κονδυλίων αυτών προς φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή μέτρων που θα στηρίζουν τους εν λόγω στόχους·

56.  θεωρεί ότι, για την κατάλληλη αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και για την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας της Ένωσης εκτός των συνόρων της, απαιτούνται πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων· αποφασίζει επομένως να αυξήσει τους πόρους για δράσεις στρατηγικής επικοινωνίας που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Γειτονίας καθώς και στα Δυτικά Βαλκάνια· υπενθυμίζει τη σημασία της επένδυσης στην προβολή της εξωτερικής δράσης της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της χρηματοδότησης σε αυτόν τον τομέα και να βελτιωθεί η δημόσια διπλωματία της Ένωσης, σε ευθυγράμμιση προς τις φιλοδοξίες της «παγκόσμιας στρατηγικής»·

57.  κρίνει αναγκαίο να αυξηθούν οι πιστώσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού για την Τουρκοκυπριακή Κοινότητα, ως αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση και εντατικοποίηση του έργου της αποστολής της Επιτροπής για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο και στην εξασφάλιση καλών συνθηκών διαβίωσης για τους Μαρωνίτες που επιθυμούν να επανεγκατασταθούν και για όλους τους εγκλωβισμένους ανθρώπους, όπως συμφωνήθηκε στην 3η Συμφωνία της Βιέννης, καθώς και για να υποστηριχτεί η δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά, ώστε να προαχθούν η εμπιστοσύνη και η συμφιλίωση μεταξύ των δύο κοινοτήτων·

58.  τονίζει ότι η τάση της Επιτροπής να καταφεύγει σε δορυφορικούς δημοσιονομικούς μηχανισμούς, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, δεν εξασφάλισε σε όλες τις περιπτώσεις την επιτυχία· ανησυχεί μήπως η δημιουργία χρηματοδοτικών μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης απειλήσει την ενότητά του και παρακάμψει τη διαδικασία του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα υπονομεύσει τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελέσει τροχοπέδη στο δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· θεωρεί συνεπώς ότι οι εξωτερικοί μηχανισμοί που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια πρέπει να ενταχθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, και ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο της εφαρμογής των εν λόγω μηχανισμών· σημειώνει ότι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 είχαν δεσμευτεί συνολικά 795,4 εκατομμύρια EUR για τα καταπιστευματικά ταμεία της Ένωσης στον προϋπολογισμό του 2017· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το ποσό το οποίο προτίθεται να δεσμεύσει το 2018 για τα καταπιστευματικά ταμεία· επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών σε αυτά τα καταπιστευματικά ταμεία τείνουν να παρουσιάζουν υστέρηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους· λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 11/2017 σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο Bêkou της ΕΕ για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η απουσία αξιολόγησης για τις συνολικές ανάγκες και η δυσλειτουργία των συντονιστικών μηχανισμών με άλλους χορηγούς βοήθειας· εκφράζει την πρόθεσή του να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία των καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ ως μέσο της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης·

59.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού για το ΠΔΠ, κάθε δαπάνη και έσοδο της Ένωσης και της Ευρατόμ εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του δημοσιονομικού κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει την ενότητα του προϋπολογισμού και να την λαμβάνει ως κατευθυντήρια αρχή όταν εισάγει νέες πρωτοβουλίες·

60.  τονίζει τη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στις εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες, με τη σειρά τους, προωθούν την οικοδόμηση της ειρήνης και τη σταθερότητα· τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι για τον εν λόγω στόχο·

61.  επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση του ΜΑΣ δεν πρέπει να ανακατανεμηθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η νέα πρωτοβουλία ανάπτυξης ικανοτήτων για τη στήριξη της ασφάλειας και της ανάπτυξης (CBSD) στο πλαίσιο του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)· αποδοκιμάζει την πρόταση ΣΠ με την αναδιάταξη 7,5 εκατομμυρίων EUR από τον ΜΑΣ στην CBSD και τονίζει ότι επείγει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για να καλυφθεί το κενό αυτό·

62.  επαναλαμβάνει το αίτημά του να μεταφερθεί, με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, η γραμμή του προϋπολογισμού για τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από τον προϋπολογισμό της ΚΕΠΠΑ στον διοικητικό προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω οι διπλωματικές δραστηριότητες της Ένωσης·

63.  αποφασίζει, ως εκ τούτου, να ακυρώσει σχεδόν το σύνολο των περικοπών του Συμβουλίου και να ενισχύσει τον τομέα 4 κατά 299,7 εκατομμύρια EUR πάνω από το επίπεδο του ΣΠ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων (εξαιρουμένων των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών, της μεταφοράς των ΕΕΕΕ και των περικοπών που εγκρίθηκαν)·

Τομέας 5 – Διοίκηση· Άλλοι τομείς – Δαπάνες διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης

64.  θεωρεί ότι οι περικοπές του Συμβουλίου δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες και επομένως θέτουν σε κίνδυνο τις διοικητικές δαπάνες που έχουν ήδη εξορθολογιστεί σημαντικά· επαναφέρει συνεπώς το ΣΠ για όλες τις διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής και ερευνητικής υποστήριξης στους τομείς 1 έως 4·

65.  αποφασίζει, σε συμφωνία με το συμπέρασμα της «Κοινής γνωμοδότησης των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά τρεις πτυχές της σχέσης μεταξύ της OLAF και της επιτροπής εποπτείας της», της 12ης Σεπτεμβρίου 2016, να δεσμεύσει το 10 % των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) έως ότου η επιτροπή εποπτείας αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους υποθέσεων της OLAF, ενισχύοντας παράλληλα ελαφρώς τον προϋπολογισμό της, δεδομένων των αυξημένων αρμοδιοτήτων της·

66.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι, στις αρχές του 2017, η OLAF διερεύνησε μια σοβαρή περίπτωση τελωνειακής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο που προέκυψε από υποτιμολόγηση εισαχθέντων προϊόντων και η οποία προκάλεσε απώλεια εσόδων ύψους σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων EUR για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2013-2016· ανησυχεί διότι η εν λόγω απάτη δεν έχει σταματήσει μέχρι σήμερα και διότι οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης συνεχίζονται· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη βραδεία αντίδραση των βρετανικών αρχών στις συστάσεις της για το θέμα αυτό κατά τις διαπραγματεύσεις για το Brexit· ζητεί από τα κράτη μέλη που εξέφρασαν αντιρρήσεις σε σχέση με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις, να επανεξετάσουν τη θέση τους προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού

Αποκεντρωμένοι Οργανισμοί

67.  προσυπογράφει, κατά γενικό κανόνα, τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών· θεωρεί, συνεπώς, ότι οι περαιτέρω περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών και δεν τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί· θεωρεί ότι οι νέες θέσεις προσωπικού, τις οποίες ενέκρινε στο πλαίσιο της θέσης του, είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων που οφείλονται στις νέες εξελίξεις της πολιτικής και τη νέα νομοθεσία· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μεριμνήσει ώστε να διατηρηθούν οι πόροι και, όπου είναι αναγκαίο, να χορηγηθούν πρόσθετοι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των οργανισμών·

68.  στο πλαίσιο των προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια, και έχοντας κατά νου την ανάγκη για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση, αποφασίζει να ενισχύσει τις πιστώσεις για την Ευρωπόλ, τη Eurojust, τον CEPOL, την EASO και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA)·

69.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση η εστίαση στην ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπενθυμίζει τη στρατηγική προτεραιότητα που έχει για την Ένωση η πλήρης ανάπτυξη και εφαρμογή των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, για τα οποία είναι εν μέρει υπεύθυνος ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA)· υπενθυμίζει ότι ο GSA πάσχει από έλλειψη πόρων όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια και τη δημόσια ελεγχόμενη υπηρεσία, και αποφασίζει, ως εκ τούτου, να αυξήσει το επίπεδο των πιστώσεών του·

70.  θεωρεί ότι χρειάζονται πρόσθετες πιστώσεις και προσωπικό για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), προκειμένου αυτός να εκπληρώσει τη διευρυμένη αποστολή του όσον αφορά την εφαρμογή των κωδίκων και των κατευθυντήριων γραμμών για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και την παρακολούθηση της εν λόγω εφαρμογής·

71.  υπενθυμίζει ειδικότερα ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) βοηθά την Ένωση να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στις οικονομικές πολιτικές και την πορεία προς την αειφορία, και ότι στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, η Επιτροπή πρότεινε νέες εργασίες για τον ΕΟΠ σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, χωρίς καμιά αντίστοιχη αύξηση του οργανογράμματος·

72.  τονίζει ότι, ενώ οι δημοσιονομικοί πόροι και ο αριθμός των θέσεων προσωπικού για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή φαίνεται ότι επαρκούν προς το παρόν, θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού όσον αφορά τους επιχειρησιακούς πόρους και το προσωπικό·

73.  επικροτεί την πρόβλεψη επαρκών πόρων στον προϋπολογισμό του 2018 σε ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EΕΑ)· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος των ΕΕΑ είναι ουσιώδης στην προσπάθεια εδραίωσης της συνεκτικής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης και ενός καλύτερου συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών, καθώς και προκειμένου να εξασφαλιστούν χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μια καλύτερη ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η προστασία των καταναλωτών και η εποπτική σύγκλιση· επισημαίνει ότι, με σκοπό τη συνετή χρήση των προϋπολογισμών τους, οι ΕΕΑ οφείλουν να περιορίζονται αυστηρά και μόνο στην άσκηση των καθηκόντων και στην εντολή που τους έχει ανατεθεί από τον νομοθέτη της Ένωσης·

74.  επαναλαμβάνει ότι, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, το 2018 είναι το τελευταίο έτος της εφαρμογής της μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και της προσέγγισης της ομάδας ανακατανομής προσωπικού για τη στελέχωση των οργανισμών· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε συνέχιση μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά τους πόρους των οργανισμών μετά το 2018· επιβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει θετικά τη βελτίωση της αποδοτικότητας μεταξύ των οργανισμών, μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας ή ακόμη και συγχωνεύσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο, καθώς και μέσω της από κοινού εκτέλεσης ορισμένων καθηκόντων με την Επιτροπή ή με άλλο οργανισμό· επικροτεί εν προκειμένω την πρωτοβουλία για περαιτέρω συντονισμό των δραστηριοτήτων των οργανισμών μέσω της σύστασης της μόνιμης γραμματείας του δικτύου των οργανισμών της ΕΕ (η οποία ονομάζεται πλέον «Κοινή Υπηρεσία Υποστήριξης») και υποστηρίζει την εγγραφή πρόσθετης θέσης στο οργανόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, της οποίας το κόστος θα καλυφθεί από τους υφιστάμενους προϋπολογισμούς των οργανισμών της Ένωσης σε αλληλέγγυα βάση και η οποία θα αποσπαστεί στην εν λόγω υπηρεσία·

Δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ-ΠΕ)

75.  αποφασίζει, μετά από προσεκτική εξέταση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που έχουν υποβληθεί, όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, εξαιρουμένων των πρωτοβουλιών που ήδη καλύπτονται από υπάρχουσες νομικές βάσεις, και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμοσιμότητα των σχεδίων, να εγκρίνει συμβιβαστική δέσμη με περιορισμένο αριθμό ΔΣ-ΠΕ, δεδομένου ότι και τα περιθώρια που υπάρχουν είναι περιορισμένα, όπως περιορισμένα είναι και τα ανώτατα όρια για ΔΣ-ΠΕ·

76.  τονίζει συνεπώς τις προσπάθειες που καταβάλλει το Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει καλή θέληση κατά την εκτέλεση των ΔΣ-ΠΕ που θα εγκριθούν στο τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση της δυνατότητας υλοποίησης, όπως για κάθε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Ειδικά μέσα

77.  υπενθυμίζει τη χρησιμότητα των ειδικών μέσων για την παροχή ευελιξίας πέραν των πολύ στενών ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις που επέφερε η ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού του ΠΔΠ· ζητεί να γίνει εκτεταμένη χρήση του μέσου ευελιξίας, του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων και του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες, προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για το ευρύ φάσμα νέων προκλήσεων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπος ο προϋπολογισμός της Ένωσης·

78.  ζητεί να αυξηθούν οι πιστώσεις του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας (ΑΕΒ) και του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ)·υπό το φως των πιο πρόσφατων και τραγικών καταστροφών, ιδίως των πυρκαγιών και της ακραίας ξηρασίας στην Πορτογαλία και την Ισπανία·

79.  υπενθυμίζει, επίσης, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του ΑΕΒ και του ΤΑΕΕ· υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβλεφθεί μια ταχύτερη κινητοποίηση του ΤΑΕΕ μέσω της εγγραφής του μεγαλύτερου μέρους του ετήσιου ποσού του σε αποθεματικό στον προϋπολογισμό της Ένωσης, επιπλέον του ποσού που έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό για προκαταβολές· εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που πραγματοποίησε εν προκειμένω το Συμβούλιο, και αποκαθιστά εν μέρει το επίπεδο που προβλεπόταν στο ΣΠ, εξαιρουμένου του ποσού που είχε προκαταβληθεί το 2017 μέσω του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2017 και της κινητοποίησης του ΤΑΕΕ για την Ιταλία· ζητεί την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΤΑΕΕ για να δοθεί βοήθεια στα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων και στις οικογένειές τους·

Πληρωμές

80.  εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα τάση υστέρησης στην εκτέλεση των πληρωμών στο σύνολο του προϋπολογισμού της Ένωσης, όχι μόνο στον υποτομέα 1β αλλά και στους τομείς 3 και 4, παρά την ανάγκη να δοθεί απάντηση στη ραγδαία αύξηση των νέων προκλήσεων και τη δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών χρηματοδότησης· υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, το επίπεδο πληρωμών του προϋπολογισμού της Ένωσης μειώθηκε σημαντικά, σε συνδυασμό με ένα υψηλό επίπεδο πλεονάσματος του προϋπολογισμού· εκφράζει, ως εκ τούτου, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το ΣΠ εξακολουθεί να αφήνει ένα άνευ προηγουμένου περιθώριο 10 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια τάση χαμηλού ποσοστού εκτέλεσης η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έντονη πίεση πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ·

81.  επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθούν τα ποσά του ΣΠ για τις πληρωμές σε όλες τις γραμμές στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, και αυξάνει τις πιστώσεις πληρωμών με στοχευμένο τρόπο, κυρίως στις γραμμές που τροποποιούνται ως προς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

Άλλα τμήματα

82.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την επαναλαμβανόμενη πρακτική του Συμβουλίου να αυξάνει το ποσοστό της κατ’ αποκοπή μείωσης για τα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι αυτό έχει ιδιαίτερα στρεβλωτικές επιπτώσεις επί των προϋπολογισμών των θεσμικών οργάνων τα οποία ιστορικά έχουν ακριβή ποσοστά κατ’ αποκοπή μείωσης· θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή δεν συνιστά στοχευμένη μείωση ούτε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επαναφέρει, ως εκ τούτου, το ποσοστό κατ’ αποκοπή μείωσης στο επίπεδο του ΣΠ·

Τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

83.  διατηρεί το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του για το 2018, όπως εγκρίθηκε με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, σε 1 953 483 373 EUR· ενσωματώνει δημοσιονομικά ουδέτερες τεχνικές προσαρμογές οι οποίες αντανακλούν επικαιροποιημένες πληροφορίες που δεν ήταν διαθέσιμες νωρίτερα κατά το τρέχον έτος·

84.  σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2018 αντιστοιχεί στο 18,88 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2017 (19,25 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V τα τελευταία 15 έτη· εμμένει παρόλα αυτά στην άποψη ότι η ώθηση για όσο το δυνατόν λιγότερες δαπάνες εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της ικανότητας του Κοινοβουλίου για την άσκηση του συνήθους νομοθετικού του έργου·

85.  επαναλαμβάνει τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το επόμενο οικονομικό έτος, δηλαδή την παγίωση των μέτρων ασφαλείας που έχουν ήδη ληφθεί και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του Κοινοβουλίου σε κυβερνοεπιθέσεις, τη βελτίωση της διαφάνειας της εσωτερικής διαδικασίας του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό, και την εστίαση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου στα βασικά καθήκοντα της νομοθέτησης, ενεργώντας ως το ένα σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, της εκπροσώπησης των πολιτών και του ελέγχου του έργου των άλλων θεσμικών οργάνων·

86.  επιδοκιμάζει τη δημιουργία της ομάδας εργασίας του Προεδρείου του Κοινοβουλίου σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων· υπενθυμίζει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, και την ανάγκη να γίνουν προσπάθειες για τον καθορισμό ακριβέστερων κανόνων όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς πρόσθετο κόστος για το Κοινοβούλιο·

87.  καλεί το Προεδρείο να προβεί στις ακόλουθες συγκεκριμένες αλλαγές όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων:

   η διαχείριση της αποζημίωσης γενικών εξόδων θα πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις από χωριστό τραπεζικό λογαριασμό·
   οι βουλευτές θα πρέπει να κρατούν όλες τις αποδείξεις που σχετίζονται με την αποζημίωση γενικών εξόδων·
   το μη δαπανηθέν ποσό της αποζημίωσης γενικών εξόδων θα πρέπει να επιστρέφεται στο τέλος της εντολής·

88.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2018 κατά 60 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), σύμφωνα με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016· υπενθυμίζει ότι οι 35 θέσεις που χορηγήθηκαν στο Κοινοβούλιο το 2016 αφορούσαν νέες δραστηριότητες για την ενίσχυση της ασφάλειας και, ως εκ τούτου, απαλλάσσονταν από τον στόχο μείωσης του προσωπικού, όπως επιβεβαιώθηκε κατά την έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2016 και του γενικού προϋπολογισμού του 2017(10)· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως τους πίνακες παρακολούθησης ώστε να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ακριβή στοιχεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

89.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου 2017 μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών, του Γενικού Γραμματέα και των Αντιπροέδρων που είναι αρμόδιοι για την πολιτική ακινήτων του Κοινοβουλίου· θεωρεί ότι ο εν λόγω διάλογος πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία, ιδίως ενόψει των επικείμενων συζητήσεων του Προεδρείου σχετικά με την ανακαίνιση του κτιρίου Paul Henri-Spaak·

90.  επαναλαμβάνει τη θέση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2017, ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω βελτίωσης των μηχανισμών ελέγχου που αφορούν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014(11), και εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσπάθεια να βελτιωθούν η λογοδοσία και η διαφάνεια όσον αφορά τις δαπάνες·

91.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμήθηκε σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(12), το 78 % του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· επαναλαμβάνει ότι η διασπορά αυτή δημιουργεί αρνητική εικόνα στην κοινή γνώμη και ζητεί συνεπώς έναν χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα και μείωση των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού·

Τμήμα IV – Δικαστήριο

92.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού όπου πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη λειτουργία του Δικαστηρίου, και αποκαθιστά τις εκτιμήσεις για δύο θέσεις του προϋπολογισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Δικαστηρίου να αντεπεξέρχεται στις όλο και πιο υψηλές απαιτήσεις μετάφρασης·

93.  εκφράζει την έκπληξή του για τη μονομερή δήλωση του Συμβουλίου και το σχετικό προσάρτημα σχετικά με τη μείωση του προσωπικού κατά 5 % στη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2018, σύμφωνα με τα οποία το Δικαστήριο χρειάζεται να μειώσει περαιτέρω το οργανόγραμμά του κατά 19 θέσεις· υπογραμμίζει ότι αυτές οι 19 θέσεις αντιστοιχούν στις 12 και τις 7 θέσεις που είχαν εγκριθεί κανονικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις διαδικασίες του προϋπολογισμού του 2015 και του 2016, αντίστοιχα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρόσθετες ανάγκες, και επιμένει, συνεπώς, ότι οι 19 αυτές θέσεις δεν θα πρέπει να δοθούν πίσω, διότι το Δικαστήριο έχει ήδη ανταποκριθεί πλήρως στην υποχρέωση μείωσης του προσωπικού κατά 5 %, δεδομένου ότι κατά την περίοδο 2013-2017 κατήργησε 98 θέσεις·

Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο

94.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, ούτως ώστε το Ελεγκτικό Συνέδριο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας του και να συντάξει τις προγραμματισμένες εκθέσεις λογιστικού ελέγχου·

95.  δημιουργεί αποθεματικό για τη θέση «Διαβουλεύσεις, μελέτες και έρευνες περιορισμένου χαρακτήρα», εν αναμονή της έκβασης των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, και της έναρξης ισχύος της αναθεώρησης το 2018·

Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

96.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

97.  αυξάνει πάνω από το επίπεδο του ΣΠ τα ποσά δύο γραμμών που αφορούν το έργο των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων στις εμπορικές συμφωνίες·

Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών

98.  επαναφέρει τα ποσά του ΣΠ σε όλες τις θέσεις στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο·

99.  αυξάνει, σε διάφορες γραμμές, τα ποσά πάνω από το επίπεδο του ΣΠ, σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις της ίδιας της Επιτροπής των Περιφερειών·

Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

100.  επικροτεί το έργο της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων μέσω ενίσχυσης της αποδοτικότητας στον προϋπολογισμό της σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

101.  διερωτάται για ποιον λόγο προτίθεται το Συμβούλιο να μειώσει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τη στιγμή που το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα στο όργανο αυτό· επαναφέρει συνεπώς τις πιστώσεις σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού στις οποίες πραγματοποίησε περικοπές το Συμβούλιο, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του·

Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

102.  αποκαθιστά όλες τις γραμμές στις οποίες επέφερε περικοπές το Συμβούλιο·

103.  δημιουργεί θέση του προϋπολογισμού για «Ικανότητα στρατηγικής επικοινωνίας», σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου του 2015, και διαθέτει στην ΕΥΕΔ επαρκές προσωπικό και μέσα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της παραπληροφόρησης από τρίτα κράτη και μη κρατικούς παράγοντες·

104.  αποφασίζει επιπλέον να μεταφέρει τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ από το κεφάλαιο ΚΕΠΠΑ στον προϋπολογισμό της ΕΥΕΔ για να ενισχυθεί η συνεκτικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

105.  παρέχει ένα πρόσθετο ποσό πέραν των εκτιμήσεων της ΕΥΕΔ για τους ασκούμενους στις αντιπροσωπείες της Ένωσης, ως απάντηση στα πορίσματα της έρευνας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση(13)·

o
o   o

106.  λαμβάνει υπό σημείωση τη μονομερή δήλωση της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου που προσαρτάται στη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018, όπως εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2017· υπενθυμίζει ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συμφώνησαν επί ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του προϋπολογισμού, περιλαμβανομένων των ημερομηνιών της περιόδου συνδιαλλαγής, στον εαρινό τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό στις 27 Μαρτίου 2017· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε το εν λόγω ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα στη συνεδρίασή του της 25ης Απριλίου 2017, έχοντας πλήρη γνώση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2017· σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι η διαδικασία προϋπολογισμού προχωρεί σύμφωνα με το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων·

107.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, μαζί με τις τροπολογίες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
(2) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0085.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0114.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(2017)0302.
(8) Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
(9) Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 33).
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411.
(11) COM(2017)0481.
(12) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 2.
(13) Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, 454.2014/PMC.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου