Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2044(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0299/2017

Predkladané texty :

A8-0299/2017

Rozpravy :

PV 24/10/2017 - 13
CRE 24/10/2017 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2017 - 7.2
CRE 25/10/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0408

Prijaté texty
PDF 443kWORD 69k
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3) (nariadenie o VFR),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4) (MID z 2. decembra 2013),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2017 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2017 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2018(6),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorý prijala Komisia 29. júna 2017 (COM(2017)0400),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018, ktorú Rada prijala 4. septembra 2017 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2017 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2018(7),

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A8-0299/2017),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2018 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 15. marca 2017 a z 5. júla 2017; pripomína, že trvalo udržateľný rast, zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí, bezpečnosti a zmeny klímy sú jadrom uvedených priorít;

2.  zdôrazňuje, že Únia stále stojí pred viacerými výzvami, a je presvedčený, že pri zachovaní rozpočtovej disciplíny treba z rozpočtu Únie vyčleniť potrebné finančné zdroje, aby bolo možné splniť politické priority a aby Únia mohla poskytnúť odpovede a účinne na tieto výzvy reagovať; zdôrazňuje, že výdavky Únie by mali byť založené na zásade európskej pridanej hodnoty a mali by byť v súlade so zásadou subsidiarity;

3.  opätovne potvrdzuje svoje odhodlanie financovať politiky Únie, ktoré podporujú tvorbu pracovných miest a rast vo všetkých regiónoch prostredníctvom investícií do výskumu, vzdelávania, infraštruktúry, MSP a zamestnanosti, najmä zamestnanosti mladých ľudí; nedokáže pochopiť, ako môže Únia dosiahnuť pokrok v týchto oblastiach vzhľadom na škrty navrhnuté Radou v podokruhu 1a; namiesto toho sa rozhodol ešte viac posilniť výskumné a inovačné programy, ktoré majú veľmi vysokú mieru plnenia a ktoré z dôvodu nadmerného počtu žiadostí vykazujú mimoriadne nízku mieru úspešnosti žiadostí;

4.  je naďalej odhodlaný plniť si záväzky prijaté Európskym parlamentom počas rokovaní o Európskom fonde pre strategické investície (ďalej len „EFSI“), a to minimalizáciu vplyvu škrtov súvisiacich s EFSI na programy Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (ďalej len „NPE“) v rámci ročného rozpočtového postupu; navrhuje preto, aby sa uvedené škrty kompenzovali obnovením pôvodného ročného profilu týchto dvoch programov s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté počas prijímania príslušných právnych predpisov;

5.  vyjadruje politickú podporu vytvoreniu európskeho zboru solidarity (ďalej len „ESC“) a víta legislatívny návrh, ktorý v tejto súvislosti predložila Komisia; domnieva sa však, že kým nebude prijaté rozhodnutie o financovaní ESC a príslušné nariadenie v rámci riadneho legislatívneho postupu, rozpočet na rok 2018 by nemal obsahovať žiadne finančné prostriedky na tento účel; rozhodol sa preto, že príslušné rozpočtové prostriedky a prerozdelenie rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia stanovila v návrhu rozpočtu na rok 2018 (ďalej len „NR“), by sa mali v tejto chvíli zrušiť, keďže rozhodnutie o rozpočte na rok 2018 by nijako nemalo predbiehať výsledok legislatívnych rokovaní; je naďalej plne odhodlaný začleniť rozhodnutie o financovaní ESC do rozpočtu na budúci rok prostredníctvom opravného rozpočtu ihneď v prípade, že sa rokovania o príslušnom nariadení neuzavrú pred koncom rozpočtového postupu na rok 2018;

6.  je znepokojený tým, že miera nezamestnanosti mladých ľudí je naďalej nebývalo vysoká, a je presvedčený, že aby sa neohrozila budúcnosť celej generácie mladých Európanov, musia sa prijať dodatočné akcie; preto sa rozhodol posilniť iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia na rok 2018; zdôrazňuje, že takéto posilnenie by sa malo považovať za doplnkové k celkovej výške finančných prostriedkov pridelených na YEI na základe politického rozhodnutia v rámci revízie VFR v polovici trvania, a nie len za prednostné čerpanie prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2018;

7.  pripomína, že politika súdržnosti zohráva prvoradú úlohu pri dosahovaní hospodárskej a sociálnej konvergencie v Únii, a teda aj pri zabezpečovaní rozvoja a rastu; zdôrazňuje, že v roku 2018 by sa programy politiky súdržnosti mali už vykonávať v plnom rozsahu; vyzdvihuje záväzok Európskeho parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce prostriedky na tieto programy, ktoré predstavujú jednu z hlavných politík Únie; vyjadruje však znepokojenie nad neprijateľnými oneskoreniami vo vykonávaní operačných programov na vnútroštátnej úrovni; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vymenovanie riadiacich, audítorských a certifikačných orgánov a aby urýchlili vykonávanie; okrem toho vyzýva Komisiu, aby pokračovala v zjednodušovaní príslušných postupov;

8.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zvyšovaním nestability a neistoty v rámci Únie i mimo nej; trvá na tom, že je potrebné obnoviť zameranie Únie na súdržnosť, integráciu, mier, trvalo udržateľný rozvoj a ľudské práva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spojili a zintenzívnili svoje úsilie o ďalšie udržanie mieru a predchádzanie konfliktom; pripomína celosvetovú inšpiráciu, ktorú priniesla Veľkopiatková dohoda, pričom uznáva bezprecedentné výzvy a tlak po referende v Spojenom kráľovstve z roku 2016; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoju podporu zmiereniu s cieľom zaistiť mier a stabilitu v Írsku;

9.  domnieva sa, že hoci už v súčasnosti migračná a utečenecká kríza nedosahuje vrchol, Únia musí byť pripravená reagovať na budúce nepredvídané udalosti v tejto oblasti a presadzovať aktívnejší prístup v oblasti migrácie; preto naliehavo žiada Komisiu, aby neustále monitorovala primeranosť rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v plnej miere využívala všetky dostupné nástroje ako súčasť VRF s cieľom včas reagovať na neočakávané udalosti, ktoré si môžu vyžadovať dodatočné finančné prostriedky; pripomína, že hoci sa Únii podarilo zaviesť niektoré mechanizmy na pomoc pri riešení tejto situácie, podľa UNHCR doteraz v roku 2017 do Európy po mori ešte stále dorazilo viac ako sto tisíc utečencov a migrantov; preto sa rozhodol v obmedzenej miere posilniť Fond pre azyl, migráciu a integráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako aj agentúry s úlohami v oblasti azylu, ako napríklad Európsky podporný úrad pre azyl (ďalej len „EASO“), ktorým treba poskytnúť primerané finančné a ľudské zdroje; opäť pripomína, že strop okruhu 3 vo veľkej miere nepostačuje na zabezpečenie primeraného financovania vnútorného rozmeru migračnej a utečeneckej krízy, ani ďalších prioritných programov, ako sú napríklad programy v oblasti kultúry a občianstva;

10.  zdôrazňuje, že okruh 3 sa vo veľkej miere mobilizoval v posledných rokoch na riešenie migračnej a utečeneckej krízy, a že takéto akcie by mali pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné; konštatuje však, že doteraz poskytované finančné prostriedky nie sú dostatočné; rozhodol sa preto zvýšiť prostriedky pre agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré v posledných rokoch vzhľadom na zvýšené pracovné zaťaženie a dodatočné úlohy čelia nedostatku personálu a finančných prostriedkov;

11.  zdôrazňuje, že vzhľadom na súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii by financovanie v rámci okruhu 3 malo zohľadňovať opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov Únie;

12.  opätovne zdôrazňuje, že nevyhnutná časť riešenia migračnej a utečeneckej krízy, ako aj obáv o bezpečnosť občanov Únie spočíva v riešení hlavných príčin migrácie a pridelení dostatočných finančných prostriedkov na vonkajšie nástroje, ktoré sú zamerané na riešenie otázok, ako sú chudoba, nedostatok pracovných, vzdelávacích a hospodárskych príležitostí, nestabilita, konflikty a zmena klímy, ktorá je jednou zo základných príčin zvyšujúcich sa migračných tokov; domnieva sa, že Únia by mala optimálne využiť finančné prostriedky v okruhu 4, ktoré sa ukázali byť nedostatočné na to, aby sa pomocou nich rovnako riešili všetky vonkajšie výzvy, vzhľadom na to, že zdroje sú zjavne nedostatočné a mali by sa zvýšiť organickejším spôsobom;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že pri príprave svojej pozície Európsky parlament nebol dostatočne informovaný o rozpočtovom vplyve možného politického rozhodnutia o predĺžení nástroja pre utečencov v Turecku (ďalej len „FRT“); opakuje svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy sa nesmú financovať na úkor existujúcich projektov v oblasti vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby v prípade predĺženia v FRT navrhla jeho financovanie z nových prostriedkov a do jeho vykonávania zapojila viac miestnych MVO; poznamenáva, že strop okruhu 4 vo veľkej miere nepostačuje na zabezpečenie trvalo udržateľnej a účinnej reakcie na súčasné vonkajšie výzvy vrátane tej, ktorú predstavujú migrácia a utečenci;

14.  pripomína, že rozpočet Únie musí podporovať plnenie cieľov stanovených v Parížskej dohode a vlastných dlhodobých cieľov Únie v oblasti klímy tým, že sa splní cieľ vyčleniť 20 % výdavkov VFR na roky 2014 – 2020 na oblasť klímy; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nedokázala predložiť konkrétne a realistické návrhy na dosiahnutie týchto cieľov; preto navrhuje zvýšenie nad úroveň návrhu rozpočtu pre akcie súvisiace s klímou; konštatuje však, že tieto zvýšenia nie sú dostatočné, a vyzýva Komisiu, aby predložila všetky potrebné návrhy na dosiahnutie cieľov v nadchádzajúcich návrhoch rozpočtu; v tejto súvislosti konštatuje, že 8,2 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu súvisí s ochranou biodiverzity; zdôrazňuje, že zvýšenie o 0,1 % za rok je v kontraste so znepokojujúcim a čoraz rýchlejším poklesom množstva druhov a biotopov;

15.  oceňuje, že nový prístup rozpočtu zameraného na výsledky bol po prvýkrát začlenený do internej prípravy rozpočtu Komisie s cieľom preskúmať výdavky na základe doteraz získaných skúseností a zistiť možné úpravy;

16.  obnovuje škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu; nerozumie odôvodneniu navrhovaných škrtov, napríklad v prípade programov Horizont 2020 a NPE, ktoré sú už dotknuté presunmi prostriedkov do EFSI, ako aj na vonkajšiu politiku; v každom prípade namieta proti vyhlásenému zámeru Rady zamerať sa na rozpočtové riadky, v ktorých je nízka miera plnenia alebo schopnosť čerpania, pretože to nie je podložené údajmi o skutočnom plnení a nezohľadňuje rôzny priebeh vykonávania určitých programov;

17.  konštatuje, že na účely primeraného financovania všetkých naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy VFR v roku 2018 sa budú musieť použiť všetky dostupné prostriedky v rámci nástrojov flexibility podľa nariadenia o VFR; očakáva, že Rada si tiež osvojí tento prístup a že sa v zmierovacom konaní ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní využiť príležitosť a účinne reagovať na výzvy, pred ktorými stojí; zdôrazňuje, že odchýlky od pôvodných programov v rámci súčasného VFR počas každého rozpočtového roka predstavujú argument za úpravu stropov vo VFR na obdobie po roku 2020 smerom nahor;

18.  stanovuje na rok 2018 viazané rozpočtové prostriedky v celkovej výške 162 597 930 901 EUR a platobné rozpočtové prostriedky v celkovej výške 146 712 004 932 EUR;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

19.  odmieta neodôvodnené škrty Rady vo výške 750 miliónov EUR v podokruhu 1a, ktorý samotný predstavuje takmer dve tretiny celkových škrtov Rady vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v rámci okruhov VFR; poznamenáva, že takéto škrty sú v rozpore s uvádzanými vlastnými politickými prioritami Rady;

20.  trvá na tom, že v súvislosti s dosahovaním udržateľného rastu a tvorby pracovných miest v Únii má kľúčový význam posilnenie investície do výskumu, inovácií, vzdelávania, infraštruktúry a MSP; vystríha pred tým, že takéto škrty navrhované Radou ohrozia programy so skutočnou európskou pridanou hodnotou a priamym vplyvom na vytváranie rastu a pracovných miest, ako sú Horizont 2020 alebo NPE; poukazuje najmä na to, že dostatočné finančné prostriedky na program Horizont 2020 sú dôležité, aby sa umožnili rozvoj výskumu a inovácií, vedúca pozícia v oblasti digitalizácie a podpora pre malé a stredné podniky v Európe; pripomína, že tento program preukázal silnú európsku pridanú hodnotu s 83 % projektov financovaných z programu Horizont 2020, ktoré by sa bez podpory na úrovni Únie neuskutočnili; opäť zdôrazňuje význam NPE ako nástroja financovania na dokončenie siete TEN-T a vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou a navyše plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, ktoré boli znížené z dôvodu financovania záručného fondu EFSI;

21.  zdôrazňuje tiež potrebu posilniť vzdelávanie aj odbornú prípravu a vetvu programu Erasmus+ pre mladých ľudí ako súčasť strategických investícií do európskej mládeže;

22.  zdôrazňuje, že dostatočná finančná podpora pre mikropodniky, podnikateľov a MSP by mala byť kľúčovou prioritou Únie, keďže sú hlavným zdrojom tvorby pracovných miest v celej Európe; zdôrazňuje, že zabezpečenie dobrého prístupu k financiám má zásadný význam, pokiaľ ide o zachovanie konkurencieschopnosti MSP a poskytnutie pomoci týmto podnikom pri prekonaní výziev súvisiacich s prístupom na vnútorný trh, ako aj na svetový trh;

23.  rozhodol sa preto ešte viac posilniť profily tých programov, ktoré sú kľúčové pre podporu rastu a pracovných miest nad rámec NR a stavu v období pred EFSI a ESC, aby zodpovedali všeobecne dohodnutým prioritám Únie, konkrétne Erasmus +, Horizont 2020 (Marie Curie, Európska rada pre výskum, nástroj pre MSP) program COSME, a EaSI (Progress a Eures); vyzýva Komisiu, aby vyčlenila dostatočné finančné prostriedky na rozpočtové riadky súvisiace s programom WIFI4EU a zachovala svoje investičné záväzky pre tento program na obdobie 2017 až 2020;

24.  víta začlenenie rozpočtového riadku „Špeciálne výročné podujatia“ do rozpočtu na rok 2018, čo umožní rozvoj pocitu príslušnosti k Európskej únii u občanov; konštatuje, že rozsah Špeciálneho výročného podujatia by mal preukázateľne slúžiť pridanej hodnote pre európskych občanov v členských štátoch;

25.  zdôrazňuje význam podpory kooperatívneho výskumu v oblasti obrany v Európe na riešenie kľúčových nedostatkov v spôsobilostiach v čase, keď si medzinárodné udalosti a neistota čoraz viac vyžadujú, aby Európa zintenzívnila úsilie v oblasti obrany; podporuje zvýšenie objemu prostriedkov pridelených na prípravnú akciu pre výskum v oblasti obrany; žiada výskumný program v oblasti obrany s vyčleneným rozpočtom v rámci budúceho viacročného finančného rámca, znovu však opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové iniciatívy sa financujú prostredníctvom nových rozpočtových prostriedkov, nie na úkor existujúcich programov Únie; zdôrazňuje tiež potrebu zlepšiť konkurencieschopnosť a inovácie v európskom obrannom priemysle;

26.  zastáva názor, že v rámci rozpočtu na rok 2018 by sa malo vyčleniť viac zdrojov na uskutočnenie komplexného a nezaujatého hodnotenia rizika, ktoré predstavujú tretie krajiny z hľadiska ich strategických nedostatkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to na základe kritérií vymedzených v článku 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849(8), a na zostavenie zoznamu vysokorizikových jurisdikcií;

27.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila pridelenie primeranej výšky rozpočtových prostriedkov Referenčnému laboratóriu Európskej únie pre alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM), ktoré mu umožnia efektívne plniť svoje povinnosti a úlohy uvedené v prílohe VII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ(9), najmä čo sa týka koordinácie a podpory vývoja a používania alternatívnych metód k testovaniu na zvieratách, a to aj v oblastiach základného a aplikovaného výskumu a regulačného testovania;

28.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a nad úroveň NR o 143,9 milióna EUR (bez obnovenia úrovne pred EFSI a ESC, pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať z dostupnej rezervy, ako aj ďalšej mobilizácie celkovej rezervy na záväzky;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

29.  nesúhlasí so škrtmi navrhnutými Radou vo výške 240 miliónov EUR v platbách v rámci podokruhu 1b vrátane riadkov súvisiacich s podporou a obnovuje ich, kým nebudú aktualizované prognózy Komisie;

30.  s rastúcim znepokojením konštatuje, že neprijateľné zdržania vo vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov oslabujú ich účinnosť a vytvárajú tlak na riadiace orgány a príjemcov; znova pripomína riziko, že súčasné zdržania môžu spôsobiť hromadenie neuhradených platieb v druhej polovici obdobia tohto a na začiatku budúceho VFR; dôrazne opakuje svoju výzvu členským štátom, aby od Komisie požadovali poradenstvo a pomoc pri riešení zdržaní vo vymenúvaní riadiacich, certifikačných a audítorských orgánov; je tiež znepokojený trendom znižovania a nedostatočnou presnosťou odhadov členských štátov;

31.  pripomína, že miery nezamestnaností mladých ľudí sú v Únii stále neprijateľne vysoké; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je dôležité zabezpečiť primerané financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a ESF; víta dohodu o potrebe poskytnúť nové finančné prostriedky na YEI a začleniť príslušné rozpočtové prostriedky do NR na rok 2018; domnieva sa však, že vzhľadom na výzvy a riziká, ktoré predstavuje nezamestnanosť mladých ľudí, by zvýšenie rozpočtových prostriedkov YEI prospelo, a preto sa rozhodol stanoviť viazané rozpočtové prostriedky YEI na rok 2018 na 600 miliónov EUR; okrem toho sa domnieva, že akcie v oblasti odborného vzdelávania, mládeže, no najmä učňovské vzdelávanie, by mali byť oprávnené na financovanie v rámci politiky súdržnosti;

32.  víta nový balík 142,8 milióna EUR, ktorý bol vytvorený na uľahčenie vykonávania programu na podporu štrukturálnych reforiem v rokoch 2017 – 2020;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

33.  pripomína, že návrh Komisie na zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na financovanie potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (ďalej len „EPZF“) na rok 2018 z veľkej časti vyplýva z výrazne nižšej sumy pripísaných príjmov očakávaných v roku 2018; berie na vedomie škrty Rady vo výške 275 miliónov EUR, ale domnieva sa, že základom pre prípadné spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF by mal ostať opravný list Komisie, a obnovuje preto úrovne prostriedkov z NR, kým sa tento opravný list nepreskúma v zmierovacom konaní;

34.  zdôrazňuje, že programy skladovania sa v časoch krízy ukázali ako účinné a že zníženie finančných zdrojov vyčlenených v rámci procesu plánovania by bolo kontraproduktívne;

35.  zdôrazňuje, že časť riešenia nezamestnanosti mladých ľudí spočíva v primeranej podpore mladých ľudí vo vidieckych oblastiach; navrhuje preto zvýšenie rozpočtu na platby pre mladých poľnohospodárov o 50 miliónov EUR nad úroveň NR; zdôrazňuje potrebu uľahčiť prístup mladých ľudí k profesiám v rybárstve za pomoci Európskeho námorného a rybárskeho fondu a ďalších finančných zdrojov Únie;

36.  rozhodol sa, v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 a s medzinárodnými záväzkami v boji proti zmene klímy, navrhnúť zvýšenie rozpočtu na akcie súvisiace s klímou o 21,2 milióna EUR nad úroveň NR; pripomína, že Európsky dvor audítorov aj Rada ECOFIN potvrdili, že rozpočet Únie nie je v súlade s jej cieľmi v oblasti klímy;

37.  pripomína, že peniaze daňovníkov by sa nemali používať na podporu chovu alebo rozmnožovania býkov, ktoré sa používajú na zápasy; je presvedčený, že pri rozmnožovaní alebo chove na uvedené účely by nemal vznikať nárok na základné platby, a žiada Komisiu, aby predložila návrh, ktorým sa pozmení súčasná legislatíva, pokiaľ ide o túto otázku;

38.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 78,1 milióna EUR, následne teda pod stropom na záväzky v okruhu 2 okrem pilotných projektov a prípravných akcií ostáva rezerva vo výške 619,7 milióna EUR;

39.  s poľutovaním zdôrazňuje, že katastrofy vo všeobecnosti postihujú tých, ktorí majú menej prostriedkov na vlastnú ochranu, či už ide o jednotlivcov alebo štáty; domnieva sa, že reakcia na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené človekom by mala byť čo najrýchlejšia, aby tak bolo možné minimalizovať škody a ochrániť ľudí a majetok; upozorňuje na potrebu ďalšieho zvýšenia finančných prostriedkov, najmä v rozpočtových riadkoch spojených s predchádzaním katastrofám a pripravenosťou na katastrofy v rámci Únie, predovšetkým s ohľadom na požiare v Španielsku a Portugalsku, pri ktorých došlo k tragickým stratám na ľudských životoch a ktoré majú dramatický a podstatný dosah na ľudí;

40.  upriamuje pozornosť na faktory ohrozujúce mnohé lesné ekosystémy, ako napr. šírenie invazívnych cudzích druhov, škodcov (napr. háďatko borovicové a ďalšie) a lesných požiarov; domnieva sa, že prostredníctvom podporných programov a opatrení spoločenstva by sa mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje na vyhodnocovanie ekologického a fytosanitárneho stavu lesov a ich rehabilitáciu vrátane zalesňovania; konštatuje, že takéto zdroje sú pre niektoré štáty, najmä Portugalsko a Španielsko, osobitne dôležité a naliehavé v súvislosti s predchádzajúcimi po sebe nasledujúcimi požiarmi, ktoré zasiahli celé ich územia;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

41.  zdôrazňuje, že pre Európsky parlament musí riešenie otázok migrácie a bezpečnosti zostať absolútnou prioritou Únie, a opätovne zdôrazňuje svoje presvedčenie, že strop okruhu 3 je zjavne nedostatočný na adekvátne financovanie vnútorného rozmeru týchto problémov;

42.  konštatuje, že hoci sa počet migrantov prichádzajúcich cez stredné a východné Stredozemské more do Únie v prvých deviatich mesiacoch roku 2017 znížil, tlak na trase cez západné Stredozemie zostáva aj naďalej; poznamenáva, že v prvých deviatich mesiacoch roka 2017 viac než sto tisícov migrantov a utečencov vstúpilo do Európy po mori, pričom viac ako 75 % z nich prišlo do Talianska a zvyšok sa rozdelil medzi Grécko, Cyprus a Španielsko; zastáva názor, že na úplné pokrytie potrieb Únie v oblasti migrácie je potrebné zvýšené financovanie, a to prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na podporu členských štátov pri zlepšovaní integračných opatrení a postupov pre tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, najmä maloletých bez sprievodu, a tam, kde je to potrebné, na uskutočňovanie operácií návratu pre osoby, ktoré nemajú nárok na ochranu, pri plnom rešpektovaní zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia; v tejto súvislosti trvá na tom, aby úrad EASO bol vybavený primeranými finančnými a ľudskými zdrojmi, aby mohol plniť svoje pridelené úlohy;

43.  podporuje vytvorenie nového rozpočtového riadka pre Fond pre pátracie a záchranné operácie na podporu členských štátov pri ich záväzkoch podľa medzinárodného námorného práva; žiada Komisia, aby predložila legislatívny návrh na zriadenie Fondu EÚ pre pátracie a záchranné operácie;

44.  je presvedčený, že v záujme účinného riešenia bezpečnostných obáv občanov Únie potrebuje Fondu pre vnútornú bezpečnosť dodatočné finančné prostriedky, aby členské štáty mali lepšie prostriedky na boj proti terorizmu, cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti, radikalizácii a počítačovej kriminalite; zdôrazňuje najmä, že sa musia poskytnúť dostatočné zdroje na posilnenie bezpečnosti infraštruktúry a výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva a vnútroštátnymi orgánmi, okrem iného aj prostredníctvom zlepšovania interoperability informačných systémov, pričom sa zároveň zabezpečí rešpektovanie práv a slobôd jednotlivcov;

45.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu agentúr Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí pri riešení naliehavých problémov občanov Únie; preto sa rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky a počet zamestnancov Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) vrátane vytvorenia siedmich pracovných miest pre novú prevádzkovú jednotku nazývanú operačná jednotka Europolu pre nezvestné deti, ako aj posilniť Európsku jednotku pre justičnú spoluprácu (Eurojust), EASO a Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL); opätovne zdôrazňuje príspevok týchto agentúr k posilneniu spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti;

46.  žiada Komisiu, aby so zreteľom na skutočný pokrok v prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach poskytla aktualizované informácie o finančných dôsledkoch zatiaľ neprijatých legislatívnych návrhov v roku 2018 ako súčasť európskej migračnej agendy, najmä reformy dublinského systému, systému vstup/výstup a európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia a EASO tak, aby sa mohli zohľadniť vo fáze zmierovania;

47.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľnými škrtmi viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške viac ako 30 miliónov EUR, ktoré Rada prijala v prípade viacerých programov v oblasti kultúry, občianstva, spravodlivosti, verejného zdravia, práv spotrebiteľov a civilnej ochrany, a to bez ohľadu na vynikajúcu mieru plnenia týchto programov a napriek tomu, že mnohým vysokokvalitným projektom už z dôvodu nedostatočného financovania chýbajú prostriedky; obnovuje rozpočtové prostriedky vo všetkých riadkoch na úroveň NR a navrhuje dodatočné zvýšenie prostriedkov v relevantných rozpočtových riadkoch;

48.  opakuje svoje presvedčenie, že je načase zvýšiť finančné prostriedky na dôležité programy Únie v oblasti kultúry a občianstva, najmä prostredníctvom programu Kreatívna Európa a Európa pre občanov, ktoré majú dôležitú úlohu pri podpore kultúrnych a tvorivých odvetví a aktívneho občianstva, a to najmä vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019; opäť zdôrazňuje, že všetky inštitúcie musia rešpektovať politickú dohodu o financovaní Európskeho roka kultúrneho dedičstva na rok 2018 poskytnutím dostatočných rozpočtových prostriedkov naň prostredníctvom podprogramu Kultúra programu Kreatívna Európa, ak preň na daný rok nebude vytvorený žiadny samostatný rozpočtový riadok; vyzýva Komisiu, aby preskúmala iniciatívy v rámci rozpočtového riadku „multimediálne akcie“ s cieľom zabezpečiť, aby sa prostredníctvom rozpočtu účinne podporilo vysokokvalitné a nezávislé pokrytie záležitostí Únie;

49.  podporuje väčšiu transparentnosť a viditeľnosť cieľa Daphne programu Práva, rovnosť a občianstvo, ako kľúčového nástroja Únie v boji proti všetkým formám násilia páchaného na deťoch, mladých ľuďoch, ženách, osobách LGBTI a iných ohrozených skupinách; podporuje zriadenie Európskeho strediska na monitorovanie rodovo motivovaného násilia v rámci Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť;

50.  zvyšuje viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 3 o 108,8 milióna EUR nad rámec návrhu rozpočtu (bez pilotných projektov a prípravných akcií) a navrhuje financovať toto zvýšenie prostredníctvom ďalšej mobilizácie nástroja flexibility;

Okruh 4 – Globálna Európa

51.  opäť zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie je spojená so stále sa zvyšujúcimi potrebami financovania, ktoré značne presahujú súčasný objem okruhu 4; domnieva sa, že mobilizácia rozpočtu Únie v reakcii na migračné výzvy si bude v nasledujúcich rokoch stále vyžadovať dynamickú odozvu; zdôrazňuje, že ad hoc jednoročné zvýšenie, ako napríklad v roku 2017, nemožno považovať za dostatočné vzhľadom na zložité výzvy, ktorým Únia čelí, a potrebu dôraznejšej vonkajšej činnosti Únie v dnešnom globálnom svete;

52.  domnieva sa, že treba uprednostniť investície v najbližšom susedstve Únie a opatrenia zamerané na riešenie hlavných problémov, ktorým táto oblasť čelí, a to najmä migračnej a utečeneckej krízy a súvisiacich humanitárnych výziev v južnom susedstve a ruskej agresie vo východnom susedstve; je presvedčený, že stabilita a prosperita v susedstve Únie sú prospešné pre dotknuté regióny, ako aj pre Úniu ako celok; opakuje svoju požiadavku, aby sa zlepšila podpora mierového procesu na Blízkom východe, Palestínskej samosprávy a UNRWA, aby bolo možné vyrovnať sa s rastúcimi potrebami, a to v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa Únie podporovať rozvoj a stabilitu v regióne a nezlomnosť Palestínčanov; opakuje, že podporovanie krajín, ktoré vykonávajú dohody o pridružení s Úniou, je nevyhnutné v záujme uľahčenia politických a hospodárskych reforiem, ale zdôrazňuje, že takáto podpora by sa mala poskytovať len vtedy, ak tieto krajiny plnia kritériá oprávnenosti, najmä pokiaľ ide o zásady právneho štátu a presadzovanie demokratických inštitúcií; rozhodol sa preto zvýšiť prostriedky pre nástroj európskeho susedstva (ENI), nástroj predvstupovej pomoci (IPA) a nástroj makrofinančnej pomoci (MFA);

53.  zdôrazňuje význam úlohy, ktorú zohráva Európa na celosvetovej úrovni pri odstraňovaní chudoby a zabezpečovaní rozvoja najviac znevýhodnených regiónov, a to v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja; preto vyčleňuje dodatočné finančné prostriedky na nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a humanitárnu pomoc; pripomína, že vzhľadom na to, že veľká časť migrantov, ktorí sa plavia cez Stredozemné more, pochádza zo subsaharskej Afriky, je podpory Únie v tomto regióne kľúčom k riešeniu základných príčin migrácie;

54.  odmieta výrazné zníženie finančných príspevkov z nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti – ENI, IPA, nástroja partnerstva a nástroja rozvojovej spolupráce – na Erasmus + napriek skutočnosti, že výmenné programy mladých ľudí možno považovať za jednu z najúspešnejších dlhodobých investícií do kultúrnej diplomacie a vzájomného porozumenia, a rozhodol sa preto tieto príspevky zvýšiť;

55.  so zreteľom na znepokojujúce zhoršenie situácie v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv sa rozhodol znížiť podporu politických reforiem v Turecku; rozhodol sa ponechať časť zostávajúcich rozpočtových prostriedkov v rezerve, ktorá sa uvoľní, keď Turecko dosiahne merateľné zlepšenia v oblasti zásad právneho štátu, demokracie, ľudských práv a slobody tlače, s cieľom presmerovať tieto prostriedky na subjekty občianskej spoločnosti na vykonávanie opatrení, ktoré podporujú tieto ciele;

56.  domnieva sa, že na adekvátny boj s dezinformačnými kampaňami a na podporu objektívneho obrazu Únie za jej hranicami sú potrebné dodatočné finančné prostriedky; vyzýva preto na zvýšenie financovania na boj proti dezinformačným kampaniam a kybernetickým útokom; rozhodol sa preto zvýšiť zdroje na akcie v oblasti strategickej komunikácie, ktoré sa majú vykonávať v rámci susedstva, ako aj v regióne západného Balkánu; pripomína význam investovania do viditeľnosti vonkajšej činnosti Únie s cieľom posilniť vplyv financovania v tejto oblasti a upevniť verejnú diplomaciu Únie v súlade s ambíciami globálnej stratégie;

57.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu tureckých Cyperčanov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, k blahu Maronitov, ktorí sa chcú presídliť, ako aj všetkých osôb žijúcich v enkláve, ako bolo dohodnuté v rámci Tretej viedenskej dohody, a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

58.  zdôrazňuje, že trend, v rámci ktorého sa Komisia pristupuje na satelitné rozpočtové mechanizmy, ako sú napr. trustové fondy a iné podobné nástroje, sa niekedy nepreukazoval ako úspešný; je však znepokojený tým, že finančnými nástrojmi mimo rozpočtu Únie by sa mohla ohroziť jej jednotnosť, hrozí obídenie rozpočtového postupu, pričom sa zároveň oslabuje transparentné hospodárenie s rozpočtom a obmedzuje právo Európskeho parlamentu vykonávať účinnú kontrolu výdavkov; domnieva sa preto, že externé nástroje, ktoré sa objavili v posledných rokoch, musia byť začlenené do rozpočtu Únie, pričom Európskym parlament má mať plnú kontrolu nad vykonávaním týchto nástrojov; konštatuje, že do konca septembra 2017 bolo v rámci rozpočtu na rok 2017 na trustové fondy EÚ vyčlenených celkovo 795,4 milióna EUR; žiada Komisiu, aby Európsky parlament a Radu informovala o sume, ktorú má v úmysle vyčleniť na trustové fondy v roku 2018; pripomína svoje znepokojenie nad tým, že príspevky členských štátov do týchto trustových fondov obvykle zaostávajú za ich prísľubmi; berie na vedomie osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 11/2017 o trustovom fonde EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku; vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami, ktoré zistil Dvor audítorov, ako napríklad nedostatočné posúdenie celkových potrieb a nefunkčné mechanizmy koordinácie s inými darcami; vyjadruje svoj zámer posúdiť pridaná hodnota trustových fondov EÚ ako nástroja vonkajšej politiky Únie;

59.  pripomína, že v súlade s článkom 24 nariadenia o VFR sa všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu sa zahrnú do všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách; vyzýva Komisiu, aby zachovávala jednotnosť rozpočtu, ktorú považuje za hlavnú zásadu pri zavádzaní nových iniciatív;

60.  zdôrazňuje význam volebných pozorovateľských misií pri posilňovaní demokratických inštitúcií a k budovaniu dôvery verejnosti vo volebné procesy, ktoré zasa podporujú budovanie mieru a stability; zdôrazňuje, že na tento účel je potrebné zabezpečiť dostatočné finančné zdroje;

61.  poukazuje na to, že financovanie DCI sa nesmie presunúť s cieľom financovať novú iniciatívu budovania kapacít pre bezpečnosť a rozvoj (CBSD) v rámci nástroja na podporu stability a mieru; vyjadruje poľutovanie nad návrhom, ktorý bol uvedený v NR, presunúť 7,5 milióna EUR z DCI na CBSD a zdôrazňuje naliehavú potrebu nájsť alternatívne riešenia na vyplnenie tejto medzery;

62.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozpočtový riadok pre osobitných zástupcov EÚ rozpočtovo neutrálnym spôsobom presunul z rozpočtu SZBP do administratívneho rozpočtu ESVČ v záujme ďalšej konsolidácie diplomatickej činnosti Únie;

63.  v dôsledku toho sa rozhodol zrušiť takmer všetky škrty Rady a zvýšiť sumy v okruhu 4 o 299,7 milióna EUR nad rámec NR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (bez pilotných projektov a prípravných akcií, presunu OZEÚ a prijatých škrtov);

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

64.  domnieva sa, že škrty Rady neodrážajú skutočné potreby, čo ohrozuje už aj tak výrazne racionalizované administratívne výdavky; obnovuje všetky administratívne výdavky Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa NR;

65.  rozhodol sa, v súlade so závermi spoločného stanoviska právnych servisov Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k trom aspektom vzťahu medzi úradom OLAF a jeho dozorným výborom z 12. septembra 2016, zadržať 10 % prostriedkov Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), kým dozorný výbor nebude mať prístup k spisom prípadov úradu OLAF, pričom jeho rozpočet sa mierne zvyšuje vzhľadom na rozšírené povinnosti;

66.  berie na vedomie, že začiatkom roka 2017 OLAF vyšetroval vážny prípad colných podvodov v Spojenom kráľovstve, ktorý bol spôsobený podhodnotením dovážaných výrobkov a ktorý viedol k strate príjmov rozpočtu Únie na obdobie 2013 – 2016 vo výške takmer 2 miliardy EUR; je znepokojený tým, že uvedený podvod nebol zastavený a že straty v rozpočte Únie pokračujú; žiada Komisiu, aby vzala do úvahy pomalé reakcie správnych orgánov Spojeného kráľovstva na jej odporúčania v tejto súvislosti pri rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ; žiada tie, členské štáty, ktoré namietali proti právnemu rámcu Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie, aby prehodnotil svoje stanovisko s cieľom umožniť rýchle riešenie tohto problému;

Decentralizované agentúry

67.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené; domnieva sa, že nové pracovné miesta prijaté v jeho pozícii sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na posledný politický vývoj a nové právne predpisy; opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie chrániť prostriedky a v prípade potreby poskytnúť dodatočné prostriedky, aby sa zabezpečilo riadne fungovanie agentúr;

68.  v súvislosti s výzvami, ktorým Únia čelí v oblasti migrácie a bezpečnosti, a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie sa rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Europol, Eurojust, CEPOL, EASO a Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

69.  pripomína, že je dôležité, aby sa Únia zamerala na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; pripomína strategickú prioritu Únie v plnej miere rozvinúť a vykonávať projekty Galileo a EGNOS, za ktoré je čiastočne zodpovedná Agentúra pre európsky GNSS (GSA); pripomína, že GSA nemá dostatok zdrojov na kybernetickú bezpečnosť a verejné regulované služby, a rozhodol sa preto zvýšiť jej rozpočtové prostriedky;

70.  domnieva sa, že Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) potrebuje dodatočné rozpočtové prostriedky a personál na plnenie svojich rozšírených úloh týkajúcich sa vykonávania predpisov a usmernení pre elektrické a plynárenské siete a ich monitorovania;

71.  pripomína najmä, že agentúra Európska environmentálna agentúra (ďalej len „EEA“) pomáha Únii prijímať informované rozhodnutia o zlepšovaní životného prostredia, začleňovaní environmentálnych hľadísk do hospodárskych politík a smerovaní k udržateľnosti a že v súvislosti s politikou Únie v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 Komisia predložila návrh novej činnosti agentúry EEA týkajúci sa riadenia energetickej únie bez akéhokoľvek zodpovedajúceho zvýšenia počtu pracovníkov v pláne pracovných miest;

72.  zdôrazňuje, že hoci rozpočtové prostriedky a počet pracovných miest pre Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž sa zdajú nateraz primerané, budúce potreby agentúry v oblasti operačných prostriedkov a personálu sa budú musieť pozorne monitorovať;

73.  víta zahrnutie primeraných zdrojov, ktoré sú v rozpočte na rok 2018 stanovené na podporu európskych orgánov dohľadu (ESA); zdôrazňuje, že ESA majú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o posilňovanie jednotného uplatňovania práva Únie, lepšiu koordináciu vnútroštátnych orgánov a zabezpečenie finančnej stability, lepšie integrované finančné trhy, ako aj ochranu spotrebiteľov a konvergenciu v oblasti dohľadu; zdôrazňuje, že v záujme obozretného používania svojich rozpočtov sa ESA musia dôsledne držať svojich úloh a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil zákonodarca Únie;

74.  opätovne zdôrazňuje, že podľa MID z 2. decembra 2013 je rok 2018 posledným rokom uplatňovania 5 % zníženia počtu zamestnancov a prístupu využívajúceho fond pracovných miest na obsadzovanie miest v agentúrach; opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s akýmkoľvek pokračovaním globálneho prístupu k zdrojom agentúr po roku 2018; opäť potvrdzuje svoju otvorenosť zvýšeniu efektívnosti medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej administratívnej spolupráci prípadne dokonca zlúčením a prostredníctvom využívania určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, alebo s inou agentúrou; víta v tejto súvislosti iniciatívu ďalej koordinovať činnosti agentúr prostredníctvom vytvorenia stáleho sekretariátu siete agentúr EÚ (v súčasnosti známeho ako spoločný podporný úrad) a podporuje pridelenie dodatočných pracovných miest v pláne pracovných miest Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, ktorého náklady sa rozdelia medzi existujúce rozpočty agentúr Únie a poskytnú uvedenému úradu;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

75.  po uskutočnení dôkladnej analýzy predložených pilotných projektov a prípravných akcií, pokiaľ ide o mieru úspešnosti tých, ktoré prebiehajú, s vylúčením iniciatív, na ktoré sa už vzťahuje existujúci právny základ, ako aj s riadnym zreteľom na hodnotenie vykonateľnosti projektov uskutočnené Komisiou, sa rozhodol prijať kompromisný balík pozostávajúci z obmedzeného počtu pilotných projektov a prípravných akcií, a to aj vzhľadom na obmedzené dostupné rezervy a stropy na pilotné projekty a prípravné akcie;

76.  zdôrazňuje preto úsilie, ktoré v tejto súvislosti vynaložil Európsky parlament, a žiada Komisiu, aby preukázala dobrú vôľu pri vykonávaní prijatých pilotných projektov a prípravných akcií na konci rozpočtového postupu, a to bez ohľadu na posúdenie jeho vykonateľnosti, ako v prípade každého rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady;

Osobitné nástroje

77.  pripomína užitočnosť osobitných nástrojov, ktoré poskytujú flexibilitu nad rámec mimoriadne nízkych stropov súčasného VFR, a víta zlepšenia, ktoré so sebou prináša strednodobá revízia nariadenia o VFR; požaduje široké použitie nástroja flexibility, celkovej rezervy na záväzky a rezervy na nepredvídané udalosti na financovanie širokého spektra nových výziev a dodatočných úloh, ktorým rozpočet Únie čelí;

78.  požaduje navýšenie rezervy na núdzovú pomoc a Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) vo svetle najnovších a tragických katastrof, najmä požiarov a extrémneho sucha v Portugalsku a Španielsku;

79.  pripomína tiež význam Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervy na núdzovú pomoc a FSEÚ; podporuje zámer Komisie umožniť rýchlejšiu mobilizáciu FSEÚ tým, že väčšina jeho ročnej sumy sa uloží do rezervy v rámci rozpočtu Únie nad rámec sumy, ktorá už bola zahrnutá do rozpočtu na zálohové platby; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad škrtom Rady a čiastočne obnovuje NR s výnimkou sumy, ktorá bola presunutá na rok 2017 prostredníctvom opravného rozpočtu č. 4/2017 a mobilizácie Fondu solidarity EÚ pre Taliansko; vyzýva na rozšírenie rozsahu pôsobnosti Fondu solidarity EÚ, aby mohol poskytovať pomoc obetiam teroristických činov a ich rodinám;

Platby

80.  je znepokojený súčasným trendom nedostatočného čerpania platieb v celom rozpočte Únie, nielen v podokruhu 1b, ale aj v rámci okruhov 3 a 4, napriek potrebe reagovať na výrazné zvýšenie počtu výziev a vytvoreniu flexibilných mechanizmov financovania; pripomína, že v uplynulých dvoch rokoch sa úroveň platieb v rámci rozpočtu Únie značne znížila, pričom rozpočet zároveň vykázal vysoký prebytok; preto vyjadruje znepokojenie nad tým, že NR stále ponecháva bezprecedentnú rezervu vo výške 10 miliárd EUR pod stropom platieb, čo odzrkadľuje trend nízkeho plnenia, ktorý môže viesť k akútnym tlakom na platby na konci súčasného VFR;

81.  trvá na potrebe obnoviť NR v platbách vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, a cielene posilňuje platobné rozpočtové prostriedky najmä v riadkoch, v ktorých boli pozmenené viazané rozpočtové prostriedky;

Ostatné oddiely

82.  vyjadruje poľutovanie nad opakovanou snahou Rady o zvýšenie štandardných mier paušálnych znížení pre inštitúcie Únie; je presvedčený, že to má mimoriadne skresľujúci účinok na rozpočty inštitúcií s historicky presnými mierami paušálnych znížení; domnieva sa, že tento prístup nepredstavuje cielené zníženie ani riadne finančné hospodárenie; obnovuje preto miery paušálnych znížení na úrovni uvedenej v NR;

Oddiel I – Európsky parlament

83.  ponecháva svoj celkový rozpočet na rok 2018 na úrovni podľa vyššie uvedeného uznesenia z 5. apríla 2017 t. j. 1 953 483 373 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom zohľadniť aktualizované informácie, ktoré neboli k dispozícii začiatkom tohto roka;

84.  poznamenáva, že úroveň odhadu rozpočtu na rok 2018 zodpovedá 18,88 %, čo je menej ako v roku 2017 (19,25 %) a najnižší podiel okruhu V za posledných pätnásť rokov; trvá však na tom, že úsilie o dosiahnutie najnižších možných výdavkov Európskeho parlamentu by nemalo ísť na úkor jeho schopnosti vykonávať riadnu legislatívnu činnosť;

85.  pripomína priority Európskeho parlamentu na nadchádzajúci rozpočtový rok, a to upevnenie bezpečnostných opatrení, ktoré už boli prijaté, a zlepšenie odolnosti Európskeho parlamentu voči kybernetickým útokom; zvýšenie transparentnosti vlastného vnútorného rozpočtového postupu Európskeho parlamentu; ako aj zameranie rozpočtu Európskeho parlamentu na jeho hlavné funkcie t. j. legislatívnu činnosť, fungovanie ako jedna zo zložiek rozpočtového orgánu, zastupovanie občanov a kontrolu činnosti ostatných inštitúcií;

86.  víta vytvorenie pracovnej skupiny Predsedníctva Európskeho parlamentu pre príspevok na všeobecné výdavky; pripomína očakávanie väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o príspevok na všeobecné výdavky, a potrebu pracovať na vymedzení presnejších pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za výdavky povolené v rámci tohto príspevku bez vytvárania dodatočných nákladov pre Európsky parlament;

87.  vyzýva Predsedníctvo, aby v súvislosti s príspevkom na všeobecné výdavky urobilo konkrétne zmeny:

   príspevok na všeobecné výdavky by sa mal vo všetkých prípadoch viesť na samostatnom bankovom účte;
   poslanci Európskeho parlamentu by mali uchovávať všetky príjmové doklady súvisiace s príspevkom na všeobecné výdavky;
   nevyužitá časť príspevku na všeobecné výdavky by sa mala na konci funkčného obdobia vrátiť;

88.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2018 o 60 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016; pripomína, že 35 pracovných miest pridelených Európskemu parlamentu v roku 2016 súviselo s novými činnosťami na posilnenie bezpečnosti a ako také boli vyňaté z cieľa zníženia počtu zamestnancov, čo bolo potvrdené prijatím opravného rozpočtu č. 3/2016 a všeobecného rozpočtu na rok 2017(10); vyzýva Komisiu, aby upravila svoje monitorovacie tabuľky s cieľom poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade presné informácie vo všetkých fázach postupu;

89.  víta výmenu názorov o politike Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností, ktoré sa konalo 11. júla 2017 medzi Výborom pre rozpočet, generálnym tajomníkom a podpredsedami zodpovednými za politiku Európskeho parlamentu v oblasti nehnuteľností; domnieva sa, že tento dialóg by mal byť kontinuálnym procesom, najmä vzhľadom na nadchádzajúce rokovania Predsedníctva o renovácii budovy Paul-Henri Spaak;

90.  opätovne zdôrazňuje pozíciu Európskeho parlamentu vyjadrenú v uvedenom uznesení z 5. apríla 2017, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie, pokiaľ ide o kontrolné mechanizmy týkajúce sa európskych politických strán a politických nadácií; v tejto súvislosti berie na vedomie návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014(11) a víta každé úsilie s cieľom zlepšiť zodpovednosť a transparentnosť vynakladania prostriedkov;

91.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(12), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamym dôsledkom jeho geografickej rozptýlenosti; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

Oddiel IV – Súdny dvor

92.  obnovuje sumy z NR vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada urobila škrty a ktoré sú nevyhnutné na fungovanie súdu, a obnovuje odhady v dvoch rozpočtových položkách s cieľom zvýšiť schopnosť súdu riešiť zvyšujúci sa počet prekladov;

93.  vyjadruje pochybnosti o jednostrannom vyhlásení Rady a so súvisiacim dodatkom o znížení počtu zamestnancov o 5 %, ktoré sú uvedené v pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rok 2018 a podľa ktorých musí Súdny dvor ešte zredukovať svoj plán pracovných miest o 19 pracovných miest; zdôrazňuje, že týchto 19 pracovných miest zodpovedá 12 a 7 pracovným miestam, ktoré Európsky parlament a Rada riadne pridelili v rámci rozpočtových postupov na roky 2015 a 2016 v záujme riešenia dodatočných potrieb, a trvá preto na tom, že týchto 19 pracovných miest by nemalo byť vrátených, keďže Súdny dvor už riadne splnil požiadavku zníženia počtu zamestnancov o 5 % zrušením 98 pracovných miest v období 2013 – 2017;

Oddiel V – Dvor audítorov

94.  obnovuje sumy z NR vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby sa mohol realizovať pracovný program Dvora audítorov a aby sa vypracovali plánované audítorské správy;

95.  vyjadruje výhradu k bodu „Limitované konzultácie, štúdie a prieskumy“, kým nebude známy výsledok prebiehajúcich rokovaní o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách, a kým revízia nenadobudne účinnosť v roku 2018;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

96.  obnovuje NR vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

97.  zvyšuje sumy v dvoch riadkoch nad úroveň NR v súvislosti s prácou domácich poradných skupín na obchodných dohodách;

Oddiel VII – Výbor regiónov

98.  obnovuje NR vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

99.  zvyšuje niekoľko riadkov nad úroveň NR v súlade s vlastnými odhadmi Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

100.  víta prácu ombudsmanky na hľadaní efektívnych úspor v rámci jej vlastného rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

101.  kladie si otázku, prečo by Rada znížila rozpočet európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov vzhľadom na dodatočné úlohy, ktorými ho poverili Európsky parlament a Rada; preto obnovuje prostriedky vo všetkých rozpočtových riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty, s cieľom umožniť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov plniť si svoje povinnosti a záväzky;

Oddiel X — Európska služba pre vonkajšiu činnosť

102.  obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

103.  rozhodol sa vytvoriť rozpočtovú položku „Kapacita strategickej komunikácie“ v súlade so závermi Európskej rady z marca 2015 a vybaviť ESVČ primeraným počtom zamestnancov a nástrojmi v záujme riešenia problému dezinformácií pochádzajúcich z tretích štátov a od neštátnych aktérov;

104.  rozhodol sa presunúť osobitných zástupcov EÚ z kapitoly SZBP do rozpočtu ESVČ, aby sa zlepšila konzistentnosť vonkajšej činnosti Únie;

105.  poskytuje dodatočnú sumu nad rámec odhadov ESVČ na stážistov v delegáciách Únie v reakcii na zistenia vyšetrovania európskej ombudsmanky o neplatených stážach(13);

o
o   o

106.  berie na vedomie jednostranné vyhlásenie Francúzska a Luxemburska, pripojené k pozícii Rady k návrhu rozpočtu na rok 2018 v znení prijatom 4. septembra 2017; pripomína, že zástupcovia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie počas jarného rozpočtového trialógu 27. marca 2017 schválili pragmatický harmonogram priebehu rozpočtového postupu vrátane dátumov pre zmierovacie obdobie; pripomína, že Rada pre všeobecné záležitosti na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 25. apríla 2017, s plnými znalosťami o harmonograme schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2017 schválila praktický kalendár; preto konštatuje, že rozpočtový postup prebieha v zhode s praktickým kalendárom dohodnutým medzi týmito troma inštitúciami;

107.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0085.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0114.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0302.
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
(9) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33.)
(10) Prijaté texty, P8_TA(2016)0401, P8_TA(2016)0411.
(11) COM(2017)0481.
(12) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.
(13) Európsky ombudsman, 454.2014/PMC.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia