Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2153(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0291/2017

Внесени текстове :

A8-0291/2017

Разисквания :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.3

Приети текстове :

P8_TA(2017)0409

Приети текстове
PDF 544kWORD 53k
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Решение
 Резолюция

1. Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година(1),

—  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2015 година (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

—  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година, придружен от отговорите на институциите(3),

—  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2015 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид своето решение от 27 април 2017 г.(5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2015 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

—  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0291/2017),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2015 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата, на Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ L 69, 13.3.2015 г.
(2) OВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 1.
(3) OВ C 375, 13.10.2016 г., стр. 1.
(4) ОВ C 380, 14.10.2016 г., стр. 147.
(5) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0147.
(6) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.


2. Резолюция на европейския парламент от 25 октомври 2017 г., съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2016/2153(DEC))

Европейският парламент,

—  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет,

—  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0291/2017),

A.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да се отчитат напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че комбинираният ефект на една открита и прозрачна администрация на Съюза и необходимостта да се защитават финансовите интереси на Съюза изисква провеждането на открита и прозрачна процедура по освобождаване от отговорност, при която всяка институция отговаря за бюджета, който изпълнява,

В.  като има предвид, че Европейският съвет и Съветът, в качеството си на институции на Съюза, следва да подлежат на демократична отчетност пред гражданите на Съюза, тъй като получават средства от общия бюджет на Европейския съюз;

1.  припомня ролята, която Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 („Финансовият регламент“) отреждат на Парламента по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност;

2.  посочва, че съгласно член 335 от ДФЕС „[…] Съюзът се представлява от всяка от институциите по силата на административната им автономност, по отношение на въпросите, свързани с тяхното функциониране“, и че в съответствие с това и като се има предвид член 55 от Финансовия регламент, всяка от институциите отговаря за изпълнението на своя бюджет;

3.  отбелязва ролята на Парламента и на други институции в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, и по-специално членове 162 – 166 от него;

4.  отбелязва, че съгласно член 94 от Правилника за дейността на Парламента „Разпоредбите относно процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията, в съответствие с член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с изпълнението на бюджета се прилагат и по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност на: [...] лицата, отговарящи за изпълнението на бюджетите на други институции и органи на Европейския съюз като Съвета [...]“;

5.  изразява съжаление, че Съветът продължава да запазва мълчание по отношение на забележките на Парламента в неговата резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета от 27 април 2017 г.(1) относно тенденцията от предходни години;

6.  отбелязва със задоволство, че за първи път Съветът предостави на Парламента годишните отчети за дейността на генерална дирекция „Администрация“, на Правната служба и на генерална дирекция „Комуникация и управление на документи“; отбелязва, че останалите дирекции нямат оправомощени разпоредители с бюджетни кредити, които изпълняват раздел II – Европейски съвет и Съвет – на бюджета на Европейския съюз;

7.  отбелязва, че през март 2017 г. координаторите на комисията по бюджетен контрол на Парламента взеха решение за сформиране на работна група, в която да бъдат представени всички политически групи, за изготвяне на предложение относно процедурата по освобождаване от отговорност на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета; подчертава, че това предложение вече е одобрено от комисията по бюджетен контрол и изпратено на Председателския съвет, който е органът, отговарящ за междуинституционалните отношения на Парламента;

Нерешени въпроси

8.  изразява съжаление за това, че бюджетът на Европейския съвет и Съвета все още не е разделен, както Парламентът препоръчва в няколко от последните си резолюции относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

9.  отбелязва, че информацията относно политиката на Съвета по отношение на сградния фонд, предоставена на неговия уебсайт, не съдържа подробности относно разходите, свързани със сградния фонд на Съвета; е запознат с това, че понякога отговарящите за сградния фонд отдели на Парламента и Съвета си обменят информация; предлага този обмен да става редовно и да се предоставя подробна информация на Парламента в годишния финансов отчет на Съвета;

10.  отново отправя призива си за изготвяне на отчети за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи; призовава за информация относно разходите, свързани със забавянето на завършването на сграда „Европа“;

11.  отбелязва, че през 2015 г. бяха публикувани нови насоки за етично поведение за Съвета, които ще бъдат последвани от дейности за повишаване на осведомеността по въпросите на етиката и почтеността; изразява съжаление, че правилата на Съвета по отношение на подаването на сигнали за нередности продължават да не са публично достъпни;

12.  приветства подобренията, направени от Съвета, по отношение на корпоративните политики, особено във връзка с прозрачността; изразява съжаление при все това, че Съветът все още не се е присъединил към регистъра за прозрачност на Съюза;

13.  настоятелно призовава Съвета да разработи подробни насоки за борба с корупцията и независими политики в рамките на своите структури;

14.  изразява съжаление за многократно срещаните досега трудности при процедурите по освобождаване от отговорност, които се дължаха на липса на сътрудничество от страна на Съвета; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за финансовите 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 години на основания, посочени в резолюциите на Парламента от 10 май 2011 г.(2), 25 октомври 2011 г.(3), 10 май 2012 г.(4), 23 октомври 2012 г.(5), 17 април 2013 г.(6), 9 октомври 2013 г.(7), 3 април 2014 г.(8), 23 октомври 2014 г.(9), 29 април 2015 г.(10), 27 октомври 2015 г.(11), 28 април 2016 г.(12) и 27 октомври 2016 г.(13), и отложи своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета за финансовата 2015 година на основанията, посочени в неговата резолюция от 27 април 2017 г.;

15.  отбелязва, че отказът на освобождаване от отговорност не е имал никакви последици; счита, че въпреки това проблемът трябва да бъде решен в най-кратки срокове, на първо място в интерес на гражданите на Съюза;

16.  настоява, че за упражняването на ефективен бюджетен контрол е необходимо сътрудничество между Парламента и Съвета, както се посочва в резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г.; потвърждава, че Парламентът не е в състояние да вземе информирано решение относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

17.  припомня на Съвета становището на Комисията, изразено през януари 2014 г., че всички институции следва да участват пълноценно в процеса на предприемане на последващи действия, произтичащи от забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и че всички институции следва да сътрудничат за гладкото протичане на процедурата по освобождаване от отговорност;

18.  отбелязва, че Комисията е заявила, че няма да наблюдава изпълнението на бюджета на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция по отношение на изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

19.  изразява съжаление, че Съветът продължава да не дава отговор на въпросите на Парламента;

20.  настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин като разходите на другите институции и че основните елементи на подобна проверка са залегнали в резолюциите на Парламента за освобождаване от отговорност от предходните години;

21.  подчертава правомощието на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно за освобождаване от отговорност за всеки бюджетен ред поотделно, с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците в Съюза;

22.  разглежда липсата на сътрудничество от страна на Европейския Съвет и Съвета с органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета като отрицателно послание към гражданите на Съюза.

(1) Приети текстове от тази дата, P8_TA(2017)0147.
(2) ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.
(3) ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.
(4) ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 23.
(5) ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 71.
(6) ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 22.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 97.
(8) ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 26.
(9) ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.
(10) OВ L 255, 30.9.2015 г., стр. 22.
(11) OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 49.
(12) ОВ L 246, 14.9.2016 г., стр. 21.
(13) ОВ L 333, 8.12.2016 г., стр. 51.

Правна информация - Политика за поверителност