Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2153(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0291/2017

Předložené texty :

A8-0291/2017

Rozpravy :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Hlasování :

PV 25/10/2017 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0409

Přijaté texty
PDF 471kWORD 47k
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk
Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Rozhodnutí
 Usnesení

1. Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 25. října 2017 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada (2016/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2015 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 27. dubna 2017(5) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2015 a na usnesení k němu připojené,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318 a 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0291/2017),

1.  odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2015;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, evropské veřejné ochránkyni práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost a aby zajistil jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

(1) Úř. věst. L 69, 13.3.2015.
(2) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) Úř. věst. C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) Úř. věst. C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0147.
(6) Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2017 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada (2016/2153(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0291/2017),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie by měly být transparentní a měly by v plném rozsahu skládat účty občanům Unie z využívání finančních prostředků, které jim byly jako orgánům a institucím Unie svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že společný účinek otevřené a transparentní správy Unie a nutnosti chránit finanční zájmy Unie vyžadují otevřený a transparentní postup udělování absolutoria, při němž se každý orgán a instituce Unie zodpovídá z plnění svého rozpočtu,

C.  vzhledem k tomu, že Evropská rada a Rada by se jakožto orgány Unie měly demokraticky zodpovídat občanům Unie v souvislosti s tím, že jsou příjemci prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie;

1.  připomíná úlohu Parlamentu přesně vymezenou ve Smlouvě o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a v nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“), pokud jde o udělování absolutoria za plnění rozpočtu;

2.  poukazuje na to, že podle článku 335 Smlouvy o fungování EU „v otázkách spojených s fungováním svých jednotlivých orgánů je Unie zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každým z nich“, a tudíž, se zřetelem k článku 55 finanční nařízení, jsou orgány a instituce jednotlivě odpovědné za plnění svých rozpočtů;

3.  poukazuje na úlohu Parlamentu a dalších orgánů v rámci postupu udělování absolutoria, jak jej upravují ustanovení finančního nařízení, zejména články 162 až 166 tohoto nařízení;

4.  poznamenává, že podle článku 94 jednacího řádu Parlamentu „ustanovení, kterými se řídí postup udělování absolutoria Komisi za plnění rozpočtu, v souladu s článkem 319 Smlouvy o fungování Evropské unie, se obdobným způsobem vztahují na postup udělování absolutoria [...] osobám odpovědným za plnění rozpočtu jiných orgánů a institucí Evropské unie, jako jsou Rada [...]“;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že se Rada stále nevyjádřila k poznámkám, které Parlament vyslovil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 27. dubna 2017(1) a jež se týkaly trendu z předchozích let;

6.  s uspokojením konstatuje, že Rada poprvé poskytla Parlamentu výroční zprávy o činnosti generálního ředitelství pro administrativu, právní služby a generálního ředitelství pro komunikaci a správu dokumentů za rok 2015; konstatuje, že zbývající ředitelství nemají pověřené schvalující osoby, které plní oddíl II – Evropská rada a Rada – rozpočtu Evropské unie;

7.  konstatuje, že koordinátoři parlamentního Výboru pro rozpočtovou kontrolu se v březnu 2017 rozhodli zřídit pracovní skupinu, v níž by byly zastoupeny všechny politické skupiny Parlamentu a která by vypracovala návrh na postup pro udělení absolutoria Radě; zdůrazňuje, že tento návrh byl nyní schválen Výborem pro rozpočtovou kontrolu a zaslán Konferenci předsedů, jež je orgánem odpovědným za interinstitucionální vztahy Parlamentu;

Nevyřešené otázky

8.  vyjadřuje politování nad tím, že dosud nedošlo k oddělení rozpočtu Evropské rady a rozpočtu Rady, jak Parlament doporučil v řadě svých nedávných usnesení o udělení absolutoria;

9.  poznamenává, že informace o politice Rady v oblasti nemovitostí zveřejněné na jejích internetových stránkách neobsahuje podrobnosti o nákladech vzniklých v souvislosti s nemovitostmi Rady; je si vědom toho, že si útvary Parlamentu a Rady odpovědné za budovy příležitostně vyměňují informace; navrhuje, aby výměny informací probíhaly pravidelně a aby Rada poskytovala Parlamentu podrobné informace ve výroční finanční zprávě;

10.  připomíná svůj požadavek týkající se zpráv o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů; žádá informace o výdajích souvisejících se zpožděným dokončením budovy Europa;

11.  poznamenává, že v roce 2015 byly zveřejněny nové etické pokyny pro Radu a na ně mají navázat činnosti ke zvýšení povědomí o etice a integritě; vyjadřuje politování nad tím, že pravidla Rady pro whistleblowing nadále nejsou veřejně přístupná;

12.  vítá zlepšení, která Rada učinila ve věci interních politik, zejména pokud jde o transparentnost; vyjadřuje nicméně politování nad tím, že se Rada ještě nepřipojila k rejstříku transparentnosti Unie;

13.  naléhavě žádá Radu, aby v rámci svých struktur vypracovala podrobné protikorupční pokyny a nezávislé politiky;

14.  vyjadřuje politování nad těžkostmi, které až dosud nastávaly při postupu udělování absolutoria a vznikaly v důsledku nedostatečné spolupráce ze strany Rady; poukazuje na skutečnost, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011(2), 25. října 2011(3), 10. května 2012(4), 23. října 2012(5), 17. dubna 2013(6), 9. října 2013(7), 3. dubna 2014(8), 23. října 2014(9), 29. dubna 2015(10), 27. října 2015(11), 28. dubna 2016(12) a 27. října 2016(13) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2015 z důvodů uvedených v usnesení ze dne 27. dubna 2017;

15.  konstatuje, že neudělení absolutoria nemělo žádné důsledky; domnívá se, že by situace přesto měla být vyřešena co možná nejrychleji, zejména v zájmu občanů Unie;

16.  trvá na tom, že pro účinný dohled nad plněním rozpočtu je nutná spolupráce mezi Parlamentem a Radou, jak je uvedeno v usnesení Parlamentu ze dne 27. dubna 2017; potvrzuje, že Parlament není schopen ve věci udělení absolutoria učinit informované rozhodnutí;

17.  připomíná Radě názor Komise vyjádřený v lednu 2014, že všechny orgány a instituce by měly být v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky formulované Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat na zajišťování hladkého průběhu postupu udělování absolutoria;

18.  konstatuje, že Komise uvedla, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by odpovídala na otázky adresované jinému orgánu či instituci, narušila by tím jeho autonomii při plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;

19.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neodpověděla na otázky Parlamentu;

20.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole, jako je tomu v případě jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce, a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v usneseních Parlamentu o udělení absolutoria v posledních letech;

21.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 Smlouvy o fungování EU tak, jak byly dosud interpretovány a uplatněny, konkrétně pravomoc udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii;

22.  domnívá se, že nedostatečná spolupráce Evropské rady a Rady s orgánem příslušným k udělení absolutoria je negativním signálem pro občany Unie.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0147.
(2) Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.
(3) Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.
(4) Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.
(5) Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.
(6) Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.
(7) Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.
(8) Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.
(9) Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.
(10) Úř. věst. L 255, 30.9.2015, s. 22.
(11) Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 49.
(12) Úř. věst. L 246, 14.9.2016, s. 21.
(13) Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 51.

Právní upozornění - Ochrana soukromí