Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2153(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0291/2017

Indgivne tekster :

A8-0291/2017

Forhandlinger :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Afstemninger :

PV 25/10/2017 - 7.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0409

Vedtagne tekster
PDF 264kWORD 51k
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg
Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2017 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2016/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2015, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2015 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin afgørelse af 27. april 2017(5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2015 og den dertil hørende beslutning,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0291/2017),

1.  nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2015;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten samt Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 69 af 13.3.2015.
(2) EUT C 380 af 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375 af 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380 af 14.10.2016, s. 147.
(5) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2017)0147.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.


2. Forslag til Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2017 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2016/2153(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2015, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0291/2017),

A.  der henviser til, at alle EU-institutioner burde være gennemsigtige og fuldt ansvarlige over for EU-borgerne for de midler, de er blevet betroet som EU-institutioner;

B.  der henviser til, at den kombinerede virkning af en åben og gennemsigtig EU-forvaltning og behovet for at beskytte EU's finansielle interesser kræver en åben og gennemsigtig dechargeprocedure, hvorved hver EU-institution er ansvarlig for det budget, den gennemfører:

C.  der henviser til, at Det Europæiske Råd og Rådet som EU-institutioner bør stå demokratisk til ansvar over for EU-borgerne, eftersom de finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget;

1.  minder om den rolle, som Parlamentet spiller i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ("finansforordningen") i forbindelse med decharge;

2.  påpeger, at Unionen i henhold til artikel 335 i TEUF "repræsenteres [...] af hver af institutionerne inden for rammerne af deres administrative autonomi for så vidt angår de spørgsmål, der vedrører deres respektive funktioner", hvilket under hensyntagen til artikel 55 i finansforordningen betyder, at institutionerne er individuelt ansvarlige for gennemførelsen af deres budget;

3.  bemærker den rolle, Parlamentet og andre institutioner spiller i forbindelse med dechargeproceduren, som reguleret i finansforordningen, særlig artikel 162 til 166;

4.  bemærker, at det af Parlamentets forretningsordens artikel 94 fremgår, at "bestemmelserne om proceduren for meddelelse af decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse i overensstemmelse med artikel 319 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder også anvendelse på proceduren for meddelelse af decharge til: [...] de personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af andre af Den Europæiske Unions institutioners og organers budgetter, såsom Rådet [...]";

5.  beklager, at Rådet fortsat forholder sig tavst for så vidt angår de bemærkninger, som Parlamentet fremsatte i sin dechargeafgørelse af 27. april 2017(1) om tendensen fra tidligere år;

6.  bemærker med tilfredshed, at Rådet for første gang i 2015 forelagde Europa-Parlamentet årlige aktivitetsrapporter for Generaldirektoratet for Administration, Den Juridiske Tjeneste og Generaldirektoratet for Kommunikation og Dokumenthåndtering; bemærker, at de resterende direktorater ikke har ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede, som gennemfører Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet;

7.  bemærker, at koordinatorerne for Parlamentets Budgetkontroludvalg i marts 2017 besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der repræsenterede alle Parlamentets politiske grupper, med henblik på at udarbejde et forslag om dechargeproceduren for Rådet; understreger, at dette forslag nu er blevet godkendt af Budgetkontroludvalget og fremsendt til Formandskonferencen, som er det organ, der er ansvarlig for Parlamentets interinstitutionelle forbindelser;

Udestående spørgsmål

8.  beklager, at budgettet for Det Europæiske Råd og budgettet for Rådet endnu ikke er blevet adskilt, som anbefalet adskillige gange af Parlamentet i de seneste dechargeafgørelser;

9.  bemærker, at oplysninger om Rådets ejendomspolitik på dets websted ikke indeholder oplysninger om de afholdte udgifter i forbindelse med Rådets bygninger; er klar over, at der undertiden sker udveksling af oplysninger mellem Parlamentets og Rådets bygningstjenester; foreslår, at denne udveksling af oplysninger bliver mere regelmæssig, og at Parlamentet gives detaljerede oplysninger i Rådets årsrapport;

10.  gentager sin opfordring til, at der forelægges statusrapporter for bygningsprojekter og en detaljeret oversigt over de hidtil afholdte udgifter; opfordrer til, at der forelægges oplysninger om de udgifter, der er forbundet med den forsinkede færdiggørelse af Europabygningen;

11.  bemærker, at der er blevet offentliggjort nye etiske retningslinjer for Rådet i 2015, og som skal følges op af oplysningsaktiviteter om etik og integritet; beklager, at Rådets regler for whistleblowing fortsat ikke vil være offentligt tilgængelige;

12.  glæder sig over de forbedringer, som Rådet har foretaget med hensyn til interne politikker, navnlig med hensyn til gennemsigtighed; beklager imidlertid, at Rådet endnu ikke har tilsluttet sig Unionens åbenhedsregister;

13.  opfordrer indtrængende Rådet til inden for dets strukturer at udarbejde detaljerede retningslinjer og uafhængige politikker for korruptionsbekæmpelse;

14.  beklager de vanskeligheder, der gentagne gange er opstået under de hidtidige dechargeprocedurer, som skyldtes manglende samarbejde fra Rådets side; påpeger, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 af de grunde, der fremgår af Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011(2), 25. oktober 2011(3), 10. maj 2012(4), 23. oktober 2012(5), 17. april 2013(6), 9. oktober 2013(7), 3. april 2014(8), 23. oktober 2014(9), 29. april 2015(10), 27. oktober 2015(11), 28. april 2016(12) og 27. oktober 2016(13) og at det udsatte sin afgørelse om meddelelse af decharge til Rådets generalsekretær for regnskabsåret 2015 af de grunde, der fremgår af dets beslutning af 27. april 2017;

15.  bemærker, at undladelsen af at meddele decharge ikke har medført nogen form for konsekvenser; mener, at situationen ikke desto mindre bør løses så hurtigt som muligt, navnlig i EU-borgernes interesser;

16.  insisterer på, at en effektiv budgetkontrol kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet som fastlagt i Parlamentets beslutning af 27. april 2017; bekræfter, at Parlamentet ikke er i stand til at træffe en velfunderet afgørelse om meddelelse af decharge;

17.  minder Rådet om Kommissionens synspunkt, som blev fremsat i januar 2014, om, at alle institutioner fuldt ud bør tage del i opfølgningsprocessen i forbindelse med de bemærkninger, som Parlamentet fremfører i dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde for at sikre en velfungerende dechargeprocedure;

18.  bemærker, at Kommissionen har anført, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem;

19.  beklager, at Rådet fortsat ikke svarer på Parlamentets spørgsmål;

20.  insisterer på, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger fra de seneste år;

21.  fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere;

22.  finder, at det manglende samarbejde med dechargemyndigheden fra Det Europæiske Råds og Rådets side sender et negativt signal til EU-borgerne.

(1) Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(2017)0147.
(2) EUT L 250 af 27.9.2011, s. 25.
(3) EUT L 313 af 26.11.2011, s. 13.
(4) EUT L 286 af 17.10.2012, s. 23.
(5) EUT L 350 af 20.12.2012, s. 71.
(6) EUT L 308 af 16.11.2013, s. 22.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 97.
(8) EUT L 266 af 5.9.2014, s. 26.
(9) EUT L 334 af 21.11.2014, s. 95.
(10) EUT L 255 af 30.9.2015, s. 22.
(11) EUT L 314 af 1.12.2015, s. 49.
(12) EUT L 246 af 14.9.2016, s. 21.
(13) EUT L 333 af 8.12.2016, s. 51.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik