Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2153(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0291/2017

Esitatud tekstid :

A8-0291/2017

Arutelud :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Hääletused :

PV 25/10/2017 - 7.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0409

Vastuvõetud tekstid
PDF 256kWORD 51k
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - Strasbourg
2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Otsus
 Resolutsioon

1. Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2017. aasta otsus Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2016/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2015. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarveaasta 2015 eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(4) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse oma 27. aprilli 2017. aasta otsust(5), millega lükatakse edasi otsuse tegemine 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, ning sellele lisatud resolutsiooni,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ning artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(6), eriti selle artikleid 55, 99, 164, 165 ja 166,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8‑0291/2017),

1.  ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2015. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile, Euroopa Andmekaitseinspektorile ja Euroopa välisteenistusele ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L‑seerias).

(1) ELT L 69, 13.3.2015.
(2) ELT C 380, 14.10.2016, lk 1.
(3) ELT C 375, 13.10.2016, lk 1.
(4) ELT C 380, 14.10.2016, lk 147.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0147.
(6) ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.


2. Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2017. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (2016/2153(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8‑0291/2017),

A.  arvestades, et kõigi liidu institutsioonide tegevus peaks olema läbipaistev ja nad peaksid olema liidu kodanike ees täielikult vastutavad neile kui liidu institutsioonidele usaldatud rahaliste vahendite kasutamise eest;

B.  arvestades, et ühelt poolt liidu avatud ja läbipaistva halduse ning teiselt poolt liidu finantshuvide kaitsmise vajaduse ühine koosmõju nõuab, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus oleks avatud ja läbipaistev ning et selle kohaselt vastutaks iga liidu institutsioon eelarve eest, mida ta täidab;

C.  arvestades, et Euroopa Ülemkogul ja nõukogul peaks liidu institutsioonidena olema demokraatlik aruandekohustus liidu kodanike ees, kuna nad saavad vahendeid Euroopa Liidu üldeelarvest;

1.  tuletab meelde Euroopa Liidu toimimise lepingus (ELi toimimise leping) ja määruses (EL, Euratom) nr 966/2012 (finantsmäärus) sätestatud Euroopa Parlamendi rolli seoses eelarve täitmisele heakskiidu andmisega;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et ELi toimimise lepingu artiklis 335 on sätestatud, et „[i]ga institutsioon esindab liitu […] oma haldusliku iseseisvuse alusel oma tegevusalaga seotud küsimustes“, ning et sellele vastavalt vastutab iga institutsioon finantsmääruse artiklit 55 arvesse võttes oma eelarve täitmise eest ise;

3.  märgib Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide rolli eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses vastavalt finantsmääruse, eelkõige selle artiklite 162–166 sätetele;

4.  märgib, et Euroopa Parlamendi kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et „[s]ätteid, mis reguleerivad vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 319 Euroopa Komisjoni tegevusele eelarve täitmisel heakskiidu andmise menetlust, kohaldatakse ka järgmiste eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluste suhtes: […] Euroopa Liidu teiste institutsioonide ja organite, nagu nõukogu […] eelarvete täitmise eest vastutavate isikute tegevusele eelarve täitmisel“;

5.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole ikka veel reageerinud Euroopa Parlamendi märkustele, mille ta esitas oma 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonis(1) eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta ja mis käsitlevad varasemate aastate suundumust;

6.  märgib rahuloluga, et esimest korda esitas nõukogu Euroopa Parlamendile halduse peadirektoraadi, õigustalituse ning kommunikatsiooni ja teabe peadirektoraadi 2015. aasta tegevusaruanded; märgib, et ülejäänud direktoraatides ei ole volitatud eelarvevahendite käsutajaid, kes rakendaksid Euroopa Liidu üldeelarve II jagu (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu);

7.  märgib, et 2017. aasta märtsis otsustasid Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni koordinaatorid moodustada töörühma, milles on esindatud kõik fraktsioonid ja mille ülesanne on koostada ettepanek nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohta; rõhutab, et eelarvekontrollikomisjon on nüüdseks selle ettepaneku heaks kiitnud ja see on edastatud esimeeste konverentsile, mis on Euroopa Parlamendi institutsioonidevaheliste suhete eest vastutav organ;

Lahendamata küsimused

8.  peab kahetsusväärseks, et Euroopa Ülemkogu ja nõukogu eelarveid ei ole ikka veel lahku viidud, nagu Euroopa Parlament on mitmes oma hiljutises eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevas resolutsioonis soovitanud;

9.  märgib, et nõukogu veebisaidil selle kinnisvarapoliitika kohta esitatud andmed ei sisalda nõukogu hoonete kulude üksikasju; on teadlik, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu kinnisvaraosakonnad vahetavad aeg-ajalt teavet; teeb ettepaneku, et selline teabevahetus muutuks korrapäraseks ja et Euroopa Parlamendile esitataks nõukogu majandusaasta aruandes üksikasjalikku teavet;

10.  kordab oma nõudmist esitada eduaruanded kinnisvaraprojektide kohta ning seni kantud kulude üksikasjalik jaotus; nõuab teavet Europa hoone hilinenud valmimisega seotud kulude kohta;

11.  märgib, et 2015. aastal avaldati uued eetikasuunised nõukogu jaoks ning neile peavad järgnema eetika- ja aususeteemalist teadlikkust parandavad meetmed; peab kahetsusväärseks, et nõukogu rikkumisest teatamise eeskirjad ei ole ikka veel avalikult kättesaadavad;

12.  tunneb heameelt nõukogu edusammude üle seoses äriühingute poliitikaga, eriti läbipaistvuse osas; peab siiski kahetsusväärseks, et nõukogu ei ole veel ühinenud liidu läbipaistvusregistriga;

13.  nõuab tungivalt, et nõukogu töötaks välja üksikasjalikud korruptsioonivastased suunised ja sõltumatud poliitikameetmed oma struktuurides;

14.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et seni on eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlustes esinenud korduvalt raskusi, mis tulenesid nõukogupoolse koostöö puudumisest; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Parlament ei andnud heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele seoses eelarveaastatega 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ja 2014 põhjustel, mis on esitatud Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta(2), 25. oktoobri 2011. aasta(3), 10. mai 2012. aasta(4), 23. oktoobri 2012. aasta(5), 17. aprilli 2013. aasta(6), 9. oktoobri 2013. aasta(7), 3. aprilli 2014. aasta(8), 23. oktoobri 2014. aasta(9), 29. aprilli 2015. aasta(10), 27. oktoobri 2015. aasta(11), 28. aprilli 2016. aasta(12) ja 27. oktoobri 2016. aasta(13) resolutsioonides, ning lükkas edasi otsuse tegemise heakskiidu andmise kohta nõukogu peasekretäri tegevusele seoses eelarveaastaga 2015 põhjustel, mis on esitatud Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonis;

15.  märgib, et eelarve täitmisele heakskiidu andmisest keeldumine ei ole toonud kaasa mingeid tagajärgi; on seisukohal, et olukord tuleks lahendada eelkõige liidu kodanike huvides võimalikult kiiresti;

16.  toonitab, et tulemuslikuks eelarve täitmise kontrolliks on vaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu koostööd, nagu toodi välja Euroopa Parlamendi 27. aprilli 2017. aasta resolutsioonis; kinnitab, et Euroopa Parlamendil ei ole võimalik teha eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsust, mis põhineks teabel;

17.  tuletab nõukogule meelde komisjoni poolt jaanuaris 2014 väljendatud seisukohta, et kõik institutsioonid peaksid olema täiel määral seotud Euroopa Parlamendi poolt eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tehtud tähelepanekute järelmeetmetega ning et kõik institutsioonid peaksid tegema koostööd, et tagada eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse sujuv läbiviimine;

18.  märgib, et komisjon on öelnud ka seda, et ta ei korralda järelevalvet teiste institutsioonide eelarve täitmise üle ning et teisele institutsioonile esitatud küsimustele vastamisega rikutaks selle teise institutsiooni vabadust täita oma eelarvejagu;

19.  peab kahetsusväärseks, et nõukogu ei anna jätkuvalt Euroopa Parlamendi küsimustele vastuseid;

20.  rõhutab, et nõukogu kulutusi tuleb kontrollida samamoodi nagu teiste institutsioonide kulutusi ning et sellise kontrolli põhielemendid on sätestatud Euroopa Parlamendi viimaste aastate eelarve täitmisele heakskiidu andmise resolutsioonides;

21.  toonitab Euroopa Parlamendi õigust anda eelarve täitmisele heakskiit vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 kooskõlas praeguse tõlgenduse ja praktikaga, mille kohaselt tuleb heakskiit anda igale eelarve rubriigile eraldi, et säilitada läbipaistvus ja demokraatlik aruandekohustus liidu maksumaksjate ees;

22.  on seisukohal, et Euroopa Ülemkogu ja nõukogu puudulik koostöö eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooniga on negatiivne sõnum liidu kodanikele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0147.
(2) ELT L 250, 27.9.2011, lk 25.
(3) ELT L 313, 26.11.2011, lk 13.
(4) ELT L 286, 17.10.2012, lk 23.
(5) ELT L 350, 20.12.2012, lk 71.
(6) ELT L 308, 16.11.2013, lk 22.
(7) ELT L 328, 7.12.2013, lk 97.
(8) ELT L 266, 5.9.2014, lk 26.
(9) ELT L 334, 21.11.2014, lk 95.
(10) ELT L 255, 30.9.2015, lk 22.
(11) ELT L 314, 1.12.2015, lk 49.
(12) ELT L 246, 14.9.2016, lk 21.
(13) ELT L 333, 8.12.2016, lk 51.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika