Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2153(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0291/2017

Pateikti tekstai :

A8-0291/2017

Debatai :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Balsavimas :

PV 25/10/2017 - 7.3

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0409

Priimti tekstai
PDF 398kWORD 46k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 25 d. - Strasbūras
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba (2016/2153(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrąjį biudžetą(1),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2015 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais(3),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2015 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą(5), kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6), ypač į jo 55, 99, 164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0291/2017),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2015 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL L 69, 2015 3 13.
(2) OL C 380, 2016 10 14, p. 1.
(3) OL C 375, 2016 10 13, p. 1.
(4) OL C 380, 2016 10 14, p. 147.
(5) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2017)0147.
(6) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.


2. 2017 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį (2016/2153(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2015 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0291/2017),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi siekiant atvirai ir skaidriai administruoti Sąjungą ir patenkinti poreikį apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, reikia atviros ir skaidrios biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kurią taikydama kiekviena Sąjungos institucija atsiskaito už vykdomą biudžetą;

C.  kadangi Europos Vadovų Taryba ir Taryba, kurios yra Sąjungos institucijos, turėtų būti demokratiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams tiek, kiek jos gauna lėšas iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto;

1.  primena Parlamento vaidmenį, nurodytą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) ir Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas), tvirtinant biudžeto įvykdymą;

2.  pažymi, kad pagal SESV 335 straipsnį „Sąjungai atstovauja institucijos, remdamosi savo administracine autonomija, tokiais klausimais, kurie susiję su jų atitinkama veikla“, ir kad tai reiškia, jog, atsižvelgiant į Finansinio reglamento 55 straipsnį, institucijos yra individualiai atsakingos už savo biudžetų įvykdymą;

3.  atkreipia dėmesį į Parlamento ir kitų institucijų atliekamą vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip tai reglamentuojama pagal Finansinio reglamento nuostatas, visų pirma pagal jo 162–166 straipsnių nuostatas;

4.  pažymi, kad pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį „nuostatos, reglamentuojančios patvirtinimo, kad Komisija biudžetą įvykdė, procedūrą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį taip pat taikomos procedūrai, pagal kurią: <...> asmenims, atsakingiems už kitų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, tokių kaip Taryba <...>, biudžeto įvykdymą, patvirtinamas šių institucijų biudžeto įvykdymas“;

5.  apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau nesiima jokių veiksmų dėl Parlamento pastabų dėl praėjusių metų tendencijos, pateiktų jo 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo(1);

6.  su džiaugsmu pažymi, kad Taryba pirmą kartą pateikė Parlamentui Administracijos generalinio direktorato, Teisės tarnybos ir Komunikacijos ir dokumentų tvarkymo generalinio direktorato 2015 m. metinius veiklos pranešimus; pažymi, kad kiti direktoratai neturi įgaliotųjų leidimus suteikiančių pareigūnų, kurie įgyvendintų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto II skirsnį – Europos Vadovų Taryba ir Taryba;

7.  pažymi, kad 2017 m. kovo mėn. Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto koordinatoriai nusprendė įsteigti darbo grupę, kurią sudaro visų frakcijų atstovai ir kuri rengia pasiūlymą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros; pabrėžia, kad šį pasiūlymą jau patvirtino Biudžeto kontrolės komitetas ir jis išsiųstas Pirmininkų sueigai – už Parlamento tarpinstitucinius santykius atsakingam organui;

Neišspręsti klausimai

8.  apgailestauja dėl to kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetas dar nėra atskirtas, kaip rekomendavo Parlamentas keliose neseniai priimtose rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

9.  pažymi, kad Tarybos svetainėje pateikiamoje medžiagoje apie jos pastatų politiką nėra informacijos apie išlaidas, susijusias su Tarybos pastatais; žino apie tai, kad kartais šia informacija keičiasi Parlamento ir Tarybos už pastatų politiką atsakingi departamentai; siūlo, kad mainai būtų vykdomi reguliariai ir kad Tarybos metinėje finansinėje ataskaitoje Parlamentui būtų pateikiama išsami informacija;

10.  pakartoja savo raginimą pateikti statybų projektų pažangos ataskaitas ir išsamią iki šiol patirtų išlaidų analizę; ragina pateikti informaciją apie išlaidas, susijusias su vėlavimu baigti statyti pastatą „Europa“;

11.  pažymi, kad 2015 m. buvo paskelbtos naujos Tarybai skirtos etikos gairės, po kurių turi būti vykdoma informuotumo etikos ir sąžiningumo klausimais didinimo veikla; apgailestauja, kad Tarybos informavimo apie pažeidimą taisyklės ir toliau viešai neskelbiamos;

12.  palankiai vertina Tarybos pasiektą pažangą, susijusią su bendrąja politika, ypač skaidrumu; tačiau apgailestauja, kad Taryba vis dar neprisijungė prie Sąjungos skaidrumo registro;

13.  primygtinai ragina Tarybą parengti išsamias kovos su korupcija gaires ir nepriklausomas politikos priemones savo organizacijoje;

14.  apgailestauja dėl to, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl nepakankamo Tarybos bendradarbiavimo; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ir 2014 finansinių metų biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė 2011 m. gegužės 10 d.(2), 2011 m. spalio 25 d.(3), 2012 m. gegužės 10 d.(4), 2012 m. spalio 23 d.(5), 2013 m. balandžio 17 d.(6), 2013 m. spalio 9 d.(7), 2014 m. balandžio 3 d.(8), 2014 m. spalio 23 d.(9), 2015 m. balandžio 29 d.(10), 2015 m. spalio 27 d.(11), 2016 m. balandžio 28 d.(12) ir 2016 m. spalio 27 d.(13) rezoliucijose, taip pat atidėjo sprendimą dėl 2015 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybos generaliniam sekretoriui, o atidėjimo priežastis nurodė savo 2017 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje;

15.  pažymi, jog tai, kad nesuteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, neturėjo jokių pasekmių; mano, kad vis tiek šią padėtį reikėtų kuo greičiau ištaisyti, iš esmės siekiant apsaugoti Sąjungos piliečių interesus;

16.  primygtinai pabrėžia, kad siekiant vykdyti veiksmingą biudžeto kontrolę būtinas Parlamento ir Tarybos bendradarbiavimas, kaip išdėstyta 2017 m. balandžio 27 d. Parlamento rezoliucijoje; patvirtina, kad Parlamentas negali priimti informacija pagrįsto sprendimo dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

17.  primena Tarybai Komisijos nuomonę, pareikštą 2014 m. sausio mėn., kad visos institucijos turėtų visapusiškai dalyvauti imantis tolesnių veiksmų dėl pastabų, kurias Parlamentas pateikia per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir kad visos institucijos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą;

18.  pažymi, jog Komisija nurodė, kad neprižiūrės, kaip savo biudžetą vykdo kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį;

19.  apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į Parlamento klausimus;

20.  primygtinai pabrėžia, kad Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat, kaip ir kitų institucijų išlaidos, ir kad svarbiausi šio tikrinimo elementai išdėstyti ankstesnių metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

21.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, atsižvelgiant į dabartinį aiškinimą ir praktiką, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams;

22.  mano, kad nepakankamas Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos bendradarbiavimas su biudžeto įvykdymą tvirtinančia institucija – tai neigiamas Sąjungos piliečiams siunčiamas ženklas.

(1) Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2017)0147.
(2) OL L 250, 2011 9 27, p. 25.
(3) OL L 313, 2011 11 26, p. 13.
(4) OL L 286, 2012 10 17, p. 23.
(5) OL L 350, 2012 12 20, p. 71.
(6) OL L 308, 2013 11 16, p. 22.
(7) OL L 328, 2013 12 7, p. 97.
(8) OL L 266, 2014 9 5, p. 26.
(9) OL L 334, 2014 11 21, p. 95.
(10) OL L 255, 2015 9 30, p. 22.
(11) OL L 314, 2015 12 1, p. 49.
(12) OL L 246, 2016 9 14, p. 21.
(13) OL L 333, 2016 12 8, p. 51.

Teisinė informacija - Privatumo politika