Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2153(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0291/2017

Ingivna texter :

A8-0291/2017

Debatter :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Omröstningar :

PV 25/10/2017 - 7.3

Antagna texter :

P8_TA(2017)0409

Antagna texter
PDF 258kWORD 46k
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg
Ansvarsfrihet 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Beslut
 Resolution

1. Europaparlamentets beslut av den 25 oktober 2017 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2016/2153(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015(1),

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2015, med institutionernas svar(3),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(4), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2015 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 27 april 2017(5) om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2015 samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artikel 314.10 och artiklarna 317, 318 och 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(6), särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0291/2017).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europiska rådets och rådets budget för budgetåret 2015.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten, samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

(1) EUT L 69, 13.3.2015.
(2) EUT C 380, 14.10.2016, s. 1.
(3) EUT C 375, 13.10.2016, s. 1.
(4) EUT C 380, 14.10.2016, s. 147.
(5) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2017)0147.
(6) EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.


2. Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2017 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet (2016/2153(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0291/2017), och av följande skäl:

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och skyldiga att för unionens medborgare redovisa de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

B.  Den kombinerade effekten av en öppen och transparent EU-förvaltning och behovet av att skydda unionens ekonomiska intressen kräver ett öppet och transparent förfarande för beviljande av ansvarsfrihet, där alla EU:s institutioner är ansvariga för den budget de genomför.

C.  Europeiska rådet och rådet bör i egenskap av EU-institutioner vara demokratiskt ansvariga inför unionens medborgare eftersom de mottar medel från Europeiska unionens allmänna budget.

1.  Europaparlamentet påminner om parlamentets roll i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (budgetförordningen) i förbindelse med beviljandet av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten.

2.  Europaparlamentet påpekar att i enlighet med artikel 335 i EUF-fördraget ska unionen ”i frågor som rör en viss institutions funktion företrädas av den institutionen i enlighet med dess administrativa självständighet” och att detta innebär – med beaktande av artikel 55 i budgetförordningen – att institutionerna har ett individuellt ansvar för genomförandet av sina budgetar.

3.  Europaparlamentet noterar den roll som parlamentet och andra institutioner spelar i förbindelse med förfarandet för att bevilja ansvarsfrihet, som regleras av bestämmelserna i budgetförordningen, särskilt artiklarna 162–166.

4.  Europaparlamentet konstaterar att enligt artikel 94 i parlamentets arbetsordning ska bestämmelserna angående förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen i enlighet med artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller genomförandet av budgeten även gälla för förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet för följande: ”De personer som är ansvariga för genomförandet av budgetarna för Europeiska unionens övriga institutioner och organ, exempelvis rådet[...] ”.

5.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortsätter att tiga i samband med parlamentets kommentarer i resolutionen om ansvarsfrihet av den 27 april 2017(1) avseende trenden från tidigare år.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att rådet för första gången gav parlamentet de årliga verksamhetsrapporterna för 2015 från generaldirektoratet för administration, rättstjänsten och generaldirektoratet för kommunikation och information. Parlamentet konstaterar att de resterande direktoraten inte har delegerade utanordnare som genomför avsnitt II – Europeiska rådet och rådet – i Europeiska unionens allmänna budget.

7.  Europaparlamentet noterar att i mars 2017 beslutade samordnarna för parlamentets budgetkontrollutskott att inrätta en arbetsgrupp, med företrädare för alla de politiska grupperna, för att utarbeta ett förslag om förfarandet för ansvarsfrihetsbeviljande för rådet. Parlamentet betonar att förslaget nu har godkänts av budgetkontrollutskottet och översänts till talmanskonferensen, som är det organ som ansvarar för parlamentets interinstitutionella förbindelser.

Olösta frågor

8.  Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådets budget och rådets budget ännu inte har skilts åt, enligt parlamentets rekommendationer i flera av de senaste ansvarsfrihetsresolutionerna.

9.  Europaparlamentet noterar att informationen om rådets fastighetspolitik på dess webbplats inte innehåller några uppgifter om kostnaderna i förbindelse med rådets fastigheter. Parlamentet är medvetet om att det ibland utbyts information mellan parlamentets och rådets fastighetsavdelningar. Parlamentet föreslår att detta utbyte blir mer regelbundet och att detaljerad information lämnas till parlamentet i rådets årsrapport.

10.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna hittills. Parlamentet begär att få information om kostnaderna för det försenade slutförandet av Europabyggnaden.

11.  Europaparlamentet konstaterar att nya etiska riktlinjer för rådet offentliggjordes 2015 och ska följas upp med informationskampanjer om etik och integritet. Parlamentet beklagar att rådets bestämmelser om rapportering av missförhållanden fortfarande inte är allmänt tillgängliga.

12.  Europaparlamentet välkomnar de förbättringar som gjorts av rådet med hänsyn till dess interna policy, särskilt i fråga om öppenhet. Parlamentet beklagar dock att rådet ännu inte har anslutit sig till unionens öppenhetsregister.

13.  Europaparlamentet uppmanar bestämt rådet att inom ramen för sina strukturer utveckla detaljerade riktlinjer och en oberoende politik för korruptionsbekämpning.

14.  Europaparlamentet beklagar de ständigt återkommande svårigheter som man hittills stött på i samband med ansvarsfrihetsförfarandena och som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009, 2010, 2011, 2012 och 2014 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011(2), 25 oktober 2011(3), 10 maj 2012(4), 23 oktober 2012(5), 17 april 2013(6), 9 oktober 2013(7), 3 april 2014(8), 23 oktober 2014(9), 29 april 2015(10), 27 oktober 2015(11), 28 april 2016(12) och 27 oktober 2016(13), och att det sköt upp beslutet om att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåret 2015 av de skäl som anges i parlamentets resolution av den 27 april 2017.

15.  Europaparlamentet konstaterar att nekandet att bevilja ansvarsfrihet inte har fått några som helst konsekvenser. Parlamentet anser dock att situationen bör lösas så snabbt som möjligt, framför allt i unionsmedborgarnas intressen.

16.  Europaparlamentet upprepar att en effektiv budgetkontroll kräver samarbete mellan parlamentet och rådet, vilket parlamentet betonade i sin resolution av den 27 april 2017. Parlamentet bekräftar att man inte kan fatta ett välgrundat beslut om beviljande av ansvarsfrihet.

17.  Europaparlamentet påminner rådet om kommissionens synpunkt från januari 2014 att samtliga institutioner fullt ut bör omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande.

18.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har slagit fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvarande av frågor ställda till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions oberoende när det gäller att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

19.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortfarande inte har svarat på parlamentets frågor.

20.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner från de senaste åren.

21.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetrubrik i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

22.  Europaparlamentet anser att Europeiska rådets och rådets bristande vilja att samarbeta med den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten sänder en negativ signal till unionsmedborgarna.

(1) Antagna texter från detta sammanträde, P8_TA(2017)0147.
(2) EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
(3) EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
(4) EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
(5) EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.
(6) EUT L 308, 16.11.2013, s. 22.
(7) EUT L 328, 7.12.2013, s. 97.
(8) EUT L 266, 5.9.2014, s. 26.
(9) EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.
(10) EUT L 255, 30.9.2015, s. 22.
(11) EUT L 314, 1.12.2015, s. 49.
(12) EUT L 246, 14.9.2016, s. 21.
(13) EUT L 333, 8.12.2016, s. 51.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy