Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0059/2017

Indgivne tekster :

A8-0059/2017

Forhandlinger :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Afstemninger :

PV 25/10/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0412

Vedtagne tekster
PDF 250kWORD 58k
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg
Ændring af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet ***I
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/399 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0196),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0134/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. juli 2017 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0059/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 487 af 28.12.2016, s. 66.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/399, for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet
P8_TC1-COD(2016)0105

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/2225.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik