Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0059/2017

Ingivna texter :

A8-0059/2017

Debatter :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Omröstningar :

PV 25/10/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0412

Antagna texter
PDF 241kWORD 47k
Onsdagen den 25 oktober 2017 - Strasbourg
Ändring av kodexen om Schengengränserna när det gäller in- och utresesystemet ***I
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0196),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0134/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 september 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 12 juli 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0059/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den ersätter eller väsentligt ändrar sitt förslag eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 487, 28.12.2016, s. 66.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet
P8_TC1-COD(2016)0105

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2225.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy