Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2011(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0294/2017

Indgivne tekster :

A8-0294/2017

Forhandlinger :

PV 24/10/2017 - 18
CRE 24/10/2017 - 18

Afstemninger :

PV 25/10/2017 - 7.7
CRE 25/10/2017 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0413

Vedtagne tekster
PDF 297kWORD 57k
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg
Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed
P8_TA(2017)0413A8-0294/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2017 om aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed (2017/2038(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til præamblen til TEU, særlig anden betragtning og fjerde til syvende betragtning,

–  der bl.a. henviser til artikel 2, artikel 3, stk. 3, andet led, og artikel 6 i TEU,

–  der bl.a. henviser til artikel 10 og artikel 19, stk. 1, i TEUF,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 (chartret), der blev proklameret den 12. december 2007 i Strasbourg og trådte i kraft sammen med Lissabontraktaten i december 2009,

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling i 1948,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder, som blev vedtaget i New York den 20. november 1989, navnlig artikel 3 heri,

–  der henviser til FN's resolution A/70/L.1 med titlen "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. september 2015,

–  der henviser til FN's resolution A/RES/60/7 om bevarelse af erindringen om holocaust, der blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 1. november 2005,

–  der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–  der henviser til Europarådets rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal,

–  der henviser til Europarådets Ministerkomités erklæring om det stigende omfang af romafjendtlighed og racistisk vold mod romaer i Europa, der blev vedtaget den 1. februar 2012,

–  der henviser til den generelle henstilling nr. 13 fra Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) om bekæmpelse af romafjendtlighed og diskrimination af romaer,

–  der henviser til de europæiske politiske partiers charter om et ikkeracistisk samfund, som blev vedtaget af Europarådets Kongres af Lokale og Regionale Myndigheder på dens 32. samling i marts 2017,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 1985 (2014) om nationale mindretals situation og rettigheder i Europa og resolution 2153 (2017) om fremme af integration af romaer og omrejsende,

–  der henviser til Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jaglands erklæring af 11. april 2017 om 10 mål for de næste 10 år,

–  der henviser til ILO's konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958 (nr. 111),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(1),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse af ofre og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/220/RIA(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger(4),

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(5),

–  der henviser til Rådets henstilling af 9. december 2013 om foranstaltninger i medlemsstaterne til effektiv integration af romaerne, Rådets konklusion af 8. december 2016 om fremskyndelse af processen med romaernes integration og af 13. oktober 2016 om Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 14/2016,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. juni 2011 om førskolepædagogik,

–  der henviser til Kommissionens meddelelser om integration af romaer (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), herunder meddelelse om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 (COM(2011)0173),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år (COM(2016)0646),

–  der henviser til Kommissionens henstilling 2013/112/EU af 20. februar 2013 om investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte,

–  der henviser til sine tidligere beslutning om romaer(6),

–  der henviser til sin beslutning af 15. april 2015 i anledning af den internationale romadag – romahad i Europa og EU's anerkendelse af mindedagen for folkedrabet på romaerne under Anden Verdenskrig(7),

–  der henviser til sin beslutning af 13. december 2016 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2015(8), navnlig punkt 117-122 om romarettigheder,

–  der henviser til 2016-rapporten om grundlæggende rettigheder fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder,

–  der henviser til Agenturet for Grundlæggende Rettigheders EU-MIDIS I- og II-rundspørger og andre undersøgelser og rapporter om romaer,

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 14/2016 om EU's politiske initiativer og finansielle støtte til integration af romaerne: Der er gjort betydelige fremskridt i de sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk indsats,

–  der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen "Discrimination in the EU in 2015" (forskelsbehandling i EU i 2015),

–  der henviser til rapporter og anbefalinger fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), bl.a. handlingsplanen for forbedring af situationen for romaer og sintier inden for OSCE's område,

–  der henviser til rapporter og henstillinger fra overvågnings- og civilsamfundsorganisationer, navnlig Det Europæiske Center for Romaers Rettigheder, Fundación Secretariado Gitano interfacene systemerne, OSF, ERGO og Amnesty International,

–  der henviser til referencedokumentet om romafjendtlighed fra Alliancen mod Romafjendtlighed,

–  der henviser til rapporten fra Centre for European Policy Studies med titlen Combating Institutional Anti-Gypsyism: "Responses and promising practices in the EU and selected Member States",

–  der henviser til, at det nyoprettede Europæiske Romainstitut for Kunst og Kultur (ERIAC) i Berlin, som har til formål at etablere den kunstneriske og kulturelle tilstedeværelse af Europas 12 millioner romaer, muliggør deres selvudfoldelse og herigennem bidrager til kampen mod romafjendtlighed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0294/2017),

A.  der henviser til, at romaer stadig unddrages deres menneskerettigheder i Europa;

B.  der henviser til, at romaerne er en del af Europas kultur og værdier, og at de har bidraget til EU's kulturelle rigdom, mangfoldighed, økonomi og fælles historie;

C.  der henviser til, at romafjendtlighed er en særlig form for racisme, en ideologi, der bygger på forestillinger om raceoverlegenhed, og en form for umenneskeliggørelse og institutionel racisme, der er næret af historisk diskrimination og bl.a. kommer til udtryk i vold, hadefuld tale, udnyttelse, stigmatisering og den mest åbenlyse form for diskrimination(9);

D.  der henviser til, at der på trods af bestræbelser på nationalt, europæisk og internationalt plan, kan spores vedvarende og strukturel romafjendtlighed(10) på alle niveauer i det europæiske samfund i hele Europa på daglig basis, der kommer til udtryk f.eks. i individuel og institutionel forsømmelse, forskelsbehandling, ulighed, fratagelse af indflydelse, nedgørelse, fremmedførelse og gøren til syndebuk, stigmatisering, hadefulde ytringer, samt i at de gøres til ofre for vold, ekstrem fattigdom og dybtgående social udstødelse; der henviser til, at romafjendtligheden er stigende, og at politiske partier vinder i popularitet ved at åbent at give udtryk for romafjendtlige følelser;

E.  der henviser til, at der forekommer forskellige former for romafjendtlighed i offentlige myndigheders og institutioners arbejdet og funktion i næsten alle sfærer og på alle niveauer i medlemsstaterne, hvilket oftest kommer til udtryk i manglende vilje til at sikre romaer lige adgang eller i det hele taget adgang til offentlig hjælp og ydelser, nægtelse af lige rettigheder og ligebehandling, udeladelse af romaer fra politikudformning og vidensgenerering, underrepræsentation i officielle organer på alle samfundsniveauer, indførelse af diskriminerende programmer og misbrug af finansieringsmuligheder til at forbedre tilværelsen for romaer;

F.  der henviser til, at der endog forekommer utilsigtet romafjendtlighed i EU-institutionernes virke, idet adskillige EU-programmer og -fonde, som kunne have en positiv indvirkning på romaernes levevilkår og fremtidsudsigter, ikke når ud til dem, eller symbolsk udpeger romaerne som en af deres støttemodtagere, men ikke tager hensyn til deres faktiske forhold og den diskrimination, de udsættes for;

G.  der henviser til, at romafjendtlighed – hvor ubevidst den end måtte være – kan påvises i gældende EU-ret, hvori der ofte ikke tages hensyn til romaernes faktiske forhold og udfordringer, idet de i århundreder har været udsat for flere forskellige former for diskrimination, og som gør, at de er ude af stand til at nyde godt af de samme rettigheder og muligheder og den samme grad af beskyttelse på basis af EU-retten som andre EU-borgere;

H.  der henviser til, at der råder en vedvarende formynderisk behandling af romaer, som kan spores i både sprog og handlinger i vores samfund, hvilket kun understreger behovet for "inklusion" eller" integration" af romaerne, mens det, der i realiteten er behov for, er en grundlæggende ændring i tilgangen; der henviser til, at der er behov for at sikre deres adgang til og fulde udøvelse af deres grundlæggende rettigheder og unionsborgerskab i vores samfund;

I.  der henviser til, at romaer til stadighed omtales som sårbare personer, men at den omstændighed at romaerne unddrages deres umistelige menneskerettigheder og nægtes lige behandling og lige adgang til velfærd, tjenesteydelser, information, retfærdighed, uddannelse, sundhedspleje, beskæftigelse osv., tyder på, at det er de strukturer, som magthaverne har skabt og fastholder, som er diskriminerende, og som gør romaerne sårbare; der henviser til, at dette viser, at de kompetente myndigheder har tilsidesat deres ansvar i relation til menneskerettighederne;

Tilhørsforhold og deltagelse

1.  understreger, at det for at bekæmpe den ubevidste konsensus i samfundet om at udelukke romaer, for at bekæmpe forskelsbehandlingen og den sociale udelukkelse af dem og for at komme stereotyper til livs, som gennem århundreder er blevet skabt og styrket gennem triviallitteratur, medier, kunst og sprog, er afgørende at oplyse majoritetssamfundene om romaernes mangfoldighed, deres historie, kultur og formerne, omfanget og alvoren af den romafjendtlighed, som de møder i deres hverdag; opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at tage det fulde ansvar for deres borgere med romabaggrund og iværksætte langsigtede oplysningskampagner og intersektionelle oplysningskampagner;

2.  mener, at aktiv og meningsfuld social, økonomisk, politisk og kulturel deltagelse af romaer er afgørende for at håndtere romafjendtlighed effektivt og skabe en højst tiltrængt gensidig tillid til gavn for hele samfundet; noterer sig, at Kommissionen og medlemsstaterne har et fælles ansvar i denne henseende; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle strategier, der omfatter både proaktive og reaktive foranstaltninger på grundlag af reelle, systematiske høringer af repræsentanter for romaerne og NGO'er, og inddrage dem i gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af almindelige programmer og projekter, som lanceres på alle niveauer, herunder på lokalt plan; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme oprettelsen af uafhængige civilsamfundsorganisationer og offentlige institutioner for romaer og styrkelsen af et ungt, progressivt romalederskab;

Forsoning og tillidsopbygning

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til – for at få skabt den afgørende gensidige tillid – at nedsætte en sandheds- og forsoningskommission på EU-plan (enten inden for de eksisterende strukturer eller som et særskilt organ) med henblik på at anerkende forfølgelsen, udstødelsen og fornægtelsen af romaer i århundredernes løb, til at dokumentere disse fænomener i en officiel hvidbog og gå ind i en dialog med Europa-Parlamentet og romaeksperter om udførelsen af disse opgaver;

4.  opfordrer medlemsstaterne til (enten inden for de eksisterende strukturer eller som et særskilt organ) at oprette nationale sandheds- og forsoningskommissioner med henblik på at anerkende forfølgelsen, udstødelsen og fornægtelsen af romaer i århundredernes løb med inddragelse af parlamentsmedlemmer, embedsmænd, advokater, repræsentanter for romaerne, NGO'er og græsrodsorganisationer og til at dokumentere disse spørgsmål i en hvidbog, samt opfordrer medlemsstaterne til at gøre romaernes historie til en del af læseplanerne i skolerne;

5.  opfordrer medlemsstaterne til at mindes ofrene for romaernes holocaust, udpege den 2. august til mindedag for romaernes holocaust og yde en passende og øjeblikkelig erstatning til overlevende efter holocaust gennem en forenklet procedure ledsaget af en oplysningskampagne; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at inkludere romaofre i deres mindehøjtideligheder, som afholdes den 27. januar hvert år for at markere mindedagen for holocaust, og til at tilrettelægge faglig uddannelse for embedsmænd om romaernes holocaust;

Resultatkontrol

6.  udtrykker sin bekymring over, at der ganske vist gennemføres flere målrettede programmer i medlemsstaterne, men at de fleste almindelige programmer, herunder programmer, der hører under strukturfondene, ikke når ud til de dårligst stillede, især romaerne; opfordrer derfor Revisionsretten til at undersøge resultaterne af EU's programmer såsom EU's beskæftigelses- og uddannelsesprogrammer, f.eks. Erasmus+ og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI), på en mere indgående måde og på regelmæssig basis;

7.  opfordrer Kommissionen til

   at vurdere EU's programmer og finansieringsmuligheder for at finde ud af, om de opfylder kravet om ikke-diskrimination og deltagelse, og til om nødvendigt straks at træffe afhjælpende foranstaltninger
   at anvende en solid, kvalitetsfokuseret og langsigtet ordning for overvågning og finansiel regnskabsføring til at kontrollere medlemsstaternes resultater, når de anvender EU's programmer
   aktivt at inddrage de romaer, der er målgruppen for projekterne, i deres overvågnings- og evalueringsproces på en effektiv og gennemsigtig måde
   at sikre, at den eksisterende klagemekanisme gøres mere tilgængelig og gennemsigtig for borgere, NGO'er og myndigheder for at sætte dem i stand til at indberette diskriminerende EU-fonde og -programmer
   at suspendere finansieringen i tilfælde af misbrug af EU-midler
   at reformere ESI-fondene, således at de kan yde finansiel støtte til at bekæmpe romafjendtlighed på en mere proaktiv måde, og
   at udvide programmet Europa for Borgerne og programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab i erkendelse af den vigtige rolle, som civilsamfundets overvågningsorganisationer og andre relevante aktører spiller i overvågningen af romafjendtlighed og i at sikre respekten for de grundlæggende rettigheder;

8.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at

   sikre, at de relevante interventioner, der er finansieret af EU og har mulige følger for romasamfundet, er inklusive og bekæmper segregering
   sikre, at segregationspraksis er beskrevet i klare vendinger og eksplicit udelukket fra finansiering
   forbedre finansieringsmulighederne for at sikre, at de uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, der skabes, giver mulighed for en reel og holdbar vej ud af langtidsledighed, hvilket er nødvendigt for at leve et værdigt liv
   sikre, at alle tilgængelige ressourcer anvendes effektivt, og
   øge udnyttelsesgraden af EU-midler i overensstemmelse med de prioriteter, der er fastlagt i de nationale strategier for romaernes integration;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at øge koordineringen mellem lokale og nationale myndigheder med henblik på at fjerne administrative og politiske hindringer og effektivt anvende EU's fonde til at forbedre situationen for romaer, navnlig børn;

10.  minder om Rådets henstilling fra 2013, hvori det hedder, at fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom og diskrimination, herunder bl.a. socioøkonomisk integration af marginaliserede samfund såsom romasamfund, bør fremmes ved hjælp af en tildeling på mindst 20 % af de samlede ESF-ressourcer i hver medlemsstat til investeringer i mennesker;

Sikring af lige rettigheder og bekæmpelse af romafjendtlighed gennem uddannelse

11.  minder om, at mindretalsrettigheder og forbuddet mod diskrimination udgør en fast bestanddel af de grundlæggende rettigheder, og som sådan hører under rammerne af EU's værdier, der skal overholdes i overensstemmelse med artikel 2 i TEU; minder om, at der kan træffes foranstaltninger fra EU's side, hvis der er en klar risiko for en medlemsstats alvorlige overtrædelse af værdierne i henhold til artikel 7 i TEU;

12.  opfordrer medlemsstaterne til på grundlag af de foruroligende forlydender fra NGO'er og overvågningsorganisationer

   at gennemføre og håndhæve direktiv 2000/43/EF med henblik på effektivt at forebygge og udrydde alle former for diskrimination af romaer, og til at sikre, at nationale, regionale og lokale forvaltningsregler ikke er diskriminerende og ikke fører til segregationspraksis
   at gennemføre og håndhæve rammeafgørelse 2008/913/JHA da den giver mulighed for en vellykket bekæmpelse af romafjendtlig retorik og vold mod romaer;

13.  opfordrer Kommissionen til at yde assistance til medlemsstater til at omsætte og gennemføre direktiverne om ligebehandling og fortsætte med uden undtagelse at indlede traktatbrudsprocedurer mod alle medlemsstater, der overtræder eller undlader at omsætte eller gennemføre direktiver om ligebehandling, f.eks. direktivet om racelighed (2000/43/EF), direktivet om retten til fri bevægelighed og ophold i EU (2004/38/EF)(11), direktivet om ofres rettigheder (2012/29/EU), rammeafgørelse om racisme og fremmedhad (2008/913/RIA), direktivet om audiovisuelle medietjenester (2010/13/EU)(12), Rådets direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder (2004/113/EF)(13) og direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (2000/78/EF);

14.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at bryde dødvandet og genoptage forhandlingerne om et direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling;

15.  fordømmer visse medlemsstaters afvisning af, at der hersker ulighed for deres medborgere med romabaggrund, deres manglende politiske vilje til at afhjælpe deres mislykkede forsøg på at sikre romaer adgang til og udøvelse af deres grundlæggende rettigheder og deres påstand om, at romaerne selv er skyld i deres sociale udstødelse, som skyldes strukturel racisme;

16.  opfordrer medlemsstaterne til

   klart at fordømme og sanktionere politikeres og andre offentlige ansattes benægtelse af romaernes holocaust, deres hadefulde tale og udpegelse af romaer som syndebukke på alle niveauer og i alle typer medier, da disse indirekte styrker romafjendtligheden i samfundet
   at træffe yderligere foranstaltninger til at forebygge, fordømme og bekæmpe hadefuld tale mod romaer, også ved hjælp af kulturel dialog;

17.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres samarbejde med NGO'er for at gennemføre uddannelse i bedste praksis om bekæmpelse af fordomme såvel som effektive kampagner, der kan danne modvægt til hadefuld tale, gennem kortlægning af NGO-partneres specifikke behov og krav i denne henseende; opfordrer Kommissionen til at udsende en opfordring til, at civilsamfundet skal overvåge og rapportere om hadefuld tale, hadforbrydelser og benægtelse af holocaust i medlemsstaterne;

18.  opfordrer sin formand til at fordømme og straffe medlemmer af Parlamentet, som benytter et ærekrænkende, racistisk eller fremmedfjendsk sprog eller udviser en tilsvarende opførsel i Parlamentet;

19.  beklager krænkelsen af romaernes ret til fri bevægelighed; opfordrer medlemsstaterne til at anerkende, at EU's grundlæggende principper skal gælde for alle dets borgere, og at direktivet om fri bevægelighed ikke giver mulighed for kollektive udvisninger eller nogen form for racemæssig profilering; opfordrer oprindelsesmedlemsstaterne til at påtage sig deres ansvar for at bekæmpe fattigdom og udstødelse for alle deres borgere, og indrejsemedlemsstaterne til at øge samarbejdet på tværs af grænserne for at bekæmpe diskrimination og udnyttelse og til at forebygge, at udstødelsen fortsætter i indrejselandet;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe partiskhed over for romaflygtninge og - asylansøgere i forbindelse med migration; minder om, at andre medlemsstater modtager asylansøgere fra landene i det vestlige Balkan, som talmæssigt består af mange romaer fra Serbien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, og at dette kan hænge sammen med de særlige faktorer, der påvirker romasamfundet der; opfordrer til, at der medtages et særligt kapitel om forfølgelse som følge af romafjendtlighed i oprindelseslandsoplysningerne for de pågældende lande;

21.  er dybt bekymret over antallet af statsløse romaer i Europa, som resulterer i, at de fuldstændig nægtes adgang til sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser og presses helt ud i udkanten af samfundet; opfordrer medlemsstaterne til at afskaffe statsløshed og sikre, at alle nyder de grundlæggende menneskerettigheder;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at foretage fødselsregistrering uden diskrimination og sikre identifikation af alle deres borgere for at undgå, at romaer nægtes adgang til alle de grundlæggende tjenester; opfordrer medlemsstaterne til at træffe øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger til at sætte en stopper for diskriminerende fødselsregistrering og gennem deres lokale myndigheder at tage aktive skridt til at sikre, at alle børn bliver registreret; opfordrer Kommissionen til at vurdere og overvåge situationen i medlemsstaterne, dele bedste praksis vedrørende identifikation og beskyttelse af personer, hvis statsborgerskab ikke er blevet anerkendt, og som ikke har adgang til identitetsdokumenter, samt til at iværksætte oplysningskampagner om vigtigheden af fødselsregistrering;

23.  er dybt bekymret over romaers ulige adgang til sundhedsoplysninger, -ydelser og -pleje, den alvorlige mangel på sygesikringskort blandt dem og over den racistiske diskrimination af dem; opfordrer medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger til at fjerne enhver hindring for adgangen til sundhedssystemet; anmoder medlemsstaterne om, hvor dette er nødvendigt, at sikre finansiering af programmer, der formidler sundhedsydelser rettet mod romaer, at øge kendskabet til sundhedsydelser og forbedre adgangen til vaccination og til forebyggende sundhedspleje i romasamfundene;

24.  er foruroliget over diskriminationen af romakvinder, der ofte anbringes på separate, andenrangsfødegange og er udsat for fysiske overgreb, vanrøgt samt utilstrækkelig og dårlig behandling fra det lægefaglige personales side, når de forsøger at få adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, og som ofte ikke har adgang til mobile sundhedsscreeninger; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til omgående at oprette en overvågningsmekanisme og afhjælpende mekanisme til dette formål og til at sikre, at lægefagligt personale, som krænker sit etiske ansvar, holdes ansvarligt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge bestræbelserne på at fostre bæredygtige og altomfattende kapacitetsopbygning for romakvinder, oprette specialiserede strukturer såsom rådgivningscentre med henblik på at yde skræddersyet sundhedsinformationsmateriale og til at yde den nødvendige støtte til gruppesundhedsinitiativer;

25.  opfordrer medlemsstaterne til at prioritere børn under gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaer, navnlig ved at give adgang til sundhedspleje, værdige levevilkår samt adgang til undervisning for romabørn; understreger, at bekæmpelse af analfabetisme blandt romabørn er nøglen til bedre integration og inklusion af romaer og gør det muligt for de kommende generationer at forbedre deres adgang til beskæftigelse;

26.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fordømme tvangssterilisering og give kompensation til romakvinder, der har været genstand for systematisk og statsstøttet sterilisering, ledsaget af en offentlig undskyldning til ofrene for denne forbrydelse mod menneskeheden;

27.  er dybt foruroliget over det fænomen, at romabørn ulovligt fjernes fra deres forældre; opfordrer medlemsstaterne til at undersøge denne slags sager hurtigst muligt og træffe passende foranstaltninger til at forebygge dem;

28.  fordømmer medlemsstaternes undladelse af at sikre romabefolkningen lige adgang til retfærdighed og lighed for loven i form af:

   manglende eller uacceptabelt langsomme procedurer til at sikre retfærdighed for ofre for hadforbrydelser, særligt dem som begås af politifolk
   den uforholdsmæssigt høje grad af kriminalisering af romaer
   uforholdsmæssige politimetoder (etnisk profilering, overdrevne procedurer for standsning og visitering, uopfordrede og pludselige angreb på romabopladser, vilkårlig beslaglæggelse og ødelæggelse af ejendom, overdreven magtanvendelse under anholdelser, overgreb, trusler, ydmygende behandling, fysiske overgreb og nægtelse af rettigheder under politiafhøringer og forvaring
   og utilstrækkelig overvågning af forbrydelser begået mod romaer, idet der ydes lidt eller ingen assistance og beskyttelse (såsom i sager med menneskehandel og til ofre for vold i hjemmet) eller efterforskning af forbrydelser, som er indberettet af romaer;

29.  opfordrer medlemsstaterne til

   at sikre, at alle borgere er lige for loven, og sikre, at alle har lige adgang til retfærdighed og adgang til proceduremæssige rettigheder
   at sørge for obligatorisk, menneskerettighedsbaseret og serviceorienteret efteruddannelse af retshåndhævende personale og embedsmænd i retsvæsenet på alle niveauer
   at efterforske og retsforfølge hadforbrydelser og sikre bedste praksis for at afsløre og efterforske hadforbrydelser, herunder dem, der er specifikt begrundet i romafjendtlighed
   at oprette enheder til bekæmpelse af hadforbrydelser med kendskab til romafjendtlighed i politistyrkerne
   at tilskynde til, at politiets arbejde udføres på passende vis, og til, at sager med magtmisbrug straffes
   at ansætte professionelle konfliktløsere til at arbejde sammen med politiet
   at opfordre til aktivt at ansætte romaer i politistyrken
   at sikre, at støtteprogrammer for ofre tager højde for romaers særlige behov, og at der ydes dem bistand i forbindelse med indberetning af forbrydelser og indgivelse af klager
   at videreføre og udvide det geografiske anvendelsesområde for JUSTROM-programmet, som er et fælles program mellem Kommissionen og Europarådet om romakvinders adgang til retfærdighed
   fuldt ud af gennemføre direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og fremskynde politisamarbejdet og det retlige samarbejde for at bekæmpe menneskehandel, og
   fuldt ud at gennemføre direktiv 2011/93/EU(14) om forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og for at beskytte ofrene;

30.  opfordrer Det Europæiske Politiakademi (Cepol) til at fortsætte med at udbyde kurser inden for grundlæggende rettigheder og den dermed forbundne intersektorielle sensibilisering af politistyrken;

31.  er dybt bekymret over den udbredte diskrimination mod romaer på boligområdet, som er kendetegnet ved et diskriminerende udlejnings- og ejendomsmarked samt socialt boligsystem, tvangsudsættelser og -nedrivninger af romaers huse uden udsigt til en passende alternativ bolig, placering af romaer i separate lejre og nødindkvartering afskåret fra basale tjenester, opførelsen af mure rundt om romabopladser og offentlige myndigheders manglende sikring af romaernes fulde adgang til dagligt drikkevand og kloakering;

32.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger til at sikre ligebehandling af romaerne for så vidt angår adgang til bolig og at udnytte EU-midlerne fuldt ud til at forbedre boligsituationen for romaerne, navnlig ved at fremme desegregering, fjerne enhver form for ghettodannelse i byerne og ved at forbedre lokaludvikling styret af lokalsamfundet og integrerede territoriale investeringer, som er støttet af ESI-fondene, samt gennem en konsekvent politik for offentligt ejet boligbyggeri; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre adgang til offentlige forsyningsydelser såsom vand, el og gas samt infrastruktur for boliger i overensstemmelse med nationale lovkrav;

33.  opfordrer Kommissionen til at vedkende sig sin kompetence i forbindelse med racistisk motiverede tvangsudsættelser; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at tvangsudsættelser fuldt ud er i overensstemmelse med EU-retten såvel som andre internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet, herunder forpligtelser i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention; opfordrer endvidere til en forhøjelse af antallet af og tilgængeligheden af eksperter i desegregering i de mest berørte medlemsstater for at støtte myndighederne i at sikre, at midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde effektivt fremmer desegregering, og opfordrer til, at Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (ESF-EFRU) øremærkes til lokale desegregeringsforanstaltninger;

34.  glæder sig over proaktive initiativer, der tager sigte på at forbedre boligsituationen for romaer i byer; anerkender Eurocities' initiativ, som ved hjælp af en kortlægning indsamler dokumentation for romaernes situation i byerne, hvilke udfordringer de står over for, og hvordan byerne reagerer herpå;

35.  beklager den fortsatte segregering i skoler, herunder overrepræsentationen af romabørn i "specialskoler", skoler kun til romaer, separate klasser, "container-skoler" osv.; opfordrer medlemsstaterne til bl.a. at udarbejde og træffe særlige foranstaltninger til at bekæmpe segregering i skolerne og andre effektive foranstaltninger med det formål at sikre ligebehandling og fuld adgang for romabørn til almen uddannelse af høj kvalitet og til at sikre, at alle romabørn mindst afslutter det obligatoriske uddannelsesforløb; fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at undersøge årsagerne til tidligt skolefrafald, navnlig hvilken rolle romafjendtlighed spiller i dette fænomen; opfordrer desuden medlemsstaterne til at udforske nye metoder til at lukke den eksisterende uddannelseskløft gennem voksenuddannelse, erhvervsuddannelse og uformel og ikke-formel læring; insisterer på, at dette skal gøres med særligt fokus også på intersektoriel diskrimination med deltagelse af romaeksperter og personer, der formidler kontakten mellem skole og hjem, samt med sikring af tilstrækkelige ressourcer til sådanne foranstaltninger;

36.  finder forskelsbehandlingen af romaer inden for beskæftigelsesområdet – som ofte er kendetegnet ved langvarig arbejdsløshed, ansættelse uden et fast timetal, usikre ansættelsesforhold, hvori der mangler social- og sundhedssikring eller pensioner, barrierer på arbejdsmarkedet (som eksisterer selv for romaer med videregående uddannelser) og manglen på muligheder for omskoling – alarmerende og uacceptabel; opfordrer derfor indtrængende medlemsstaterne til at træffe effektive foranstaltninger til at sikre ligebehandling af romaerne for så vidt angår adgang til arbejdsmarkedet og til beskæftigelsesmuligheder samt til at fjerne direkte og indirekte hindringer, herunder forskelsbehandling;

37.  opfordrer medlemsstaterne til at samarbejde med den private sektor om udvikling af offentlig-private partnerskaber til at understøtte romaernes uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsmuligheder, navnlig i voksende teknologisektorer; opfordrer medlemsstaterne til ambitiøst at undersøge, hvordan nye teknologier kan bistå med og bidrage til den sociale og økonomiske integration af romaerne og til kampen mod romafjendtlighed; fremhæver betydningen af regional udvikling for skabelsen af bæredygtige jobmuligheder i de mindst udviklede regioner;

38.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme politikker, der har vist sig at have en væsentlig positiv virkning, for eksempel erhvervsuddannelse og oplæring på arbejdspladsen, individuelle rådgivningstjenester, selvstændig virksomhed, socialt iværksætteri og programmer for opnåelse af den første erhvervserfaring, for at fremme romaernes deltagelse i arbejdsmarkedet og forhindre, at fattigdom går i arv fra generation til generation i romasamfundene;

39.  fordømmer forskelsbehandling af romaer på flere og indbyrdes forbundne planer, som ofte er skjult eller tilsløret; understreger, at politikker, der er målrettet mod bekæmpelse af én form for diskrimination bør være særlig opmærksomme på bestemte grupper, der er i risiko for at blive udsat for flere forskellige former for forskelsbehandling; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at være særlig opmærksomme på at forbedre uddannelsesniveauet, deltagelsen, adgangen til beskæftigelse, boligerne og sundhedsplejen samt til at forebygge diskrimination af romaer, der møder mange forskellige og intersektorielle former for forskelsbehandling, og til at indarbejde særlige programmer for dem i EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration efter 2020;

40.  bemærker med bekymring, at romakvinder er udsat for mangeartede og intersektionelle former for forskelsbehandling for at være kvinder og for at tilhøre det etniske romamindretal og derfor befinder sig i en ufordelagtig position med hensyn til at deltage i samfundslivet på alle niveauer og med hensyn til at få adgang til basale tjenester og ressourcer; fremhæver, at diskriminationen er endnu mere mærkbar for romakvinder og -piger, der ikke har identitetspapirer; understreger, at en forbedring af romakvinders og -pigers situation kræver, at der gennemføres konkrete og målrettede ikke-diskriminerende politikker, som sikrer lige adgang til beskæftigelse og uddannelse, herunder livslang læring og som garanterer boliger af høj kvalitet – hvilket er nøglen til at forbedre deres levevilkår og bekæmpe fattigdom og udstødelse;

41.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at et særligt kapitel om kvinders rettigheder og ligestilling medtages i deres nationale strategier for romaernes integration, og at ligestillingsforanstaltninger, der sigter mod at fremme kvinders rettigheder og ligestillingsperspektivet anvendes i hver del af strategierne og navnlig i forbindelse med fordelingen af midlerne i overensstemmelse med Rådets konklusioner om en EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration, hvori kræves "et ligestillingsperspektiv i alle politikker og foranstaltninger til fremme af romaernes integration"; opfordrer medlemsstaternes regeringer og lokale myndigheder til at inddrage romakvinder i forberedelsen, gennemførelsen, evalueringen og overvågningen af de nationale strategier for romaernes integration; fremhæver behovet for, at kønsopdelte data systematisk indsamles og regelmæssigt analyseres, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vurdere, om politikkerne opnår de ønskede forbedringer for romakvinder og -piger, og til at træffe foranstaltninger, hvis der ikke sker nok fremskridt; opfordrer Kommissionen til at støtte fremme af ligestilling mellem kønnene ved gennemførelsen af alle aspekter af Europa 2020-strategien i overensstemmelse med strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd 2010-2015;

42.  opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til de særlige udfordringer, som romakvinder og -piger støder på i forbindelse med tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber og overgreb på deres fysiske integritet, og opfordrer medlemsstaterne til at fremme og støtte indsamling og formidling af data om retlige og andre foranstaltninger, der er truffet på nationalt plan for at forebygge og bekæmpe vold mod romakvinder og -piger;

43.  ansporer virksomheder og lokale myndigheder til at indføre uddannelsesordninger og beskæftigelsesmuligheder for romakvinder;

44.  opfordrer regeringerne til at tilskynde til og støtte en effektiv inddragelse af romakvinder i det offentlige og det politiske liv;

45.  anser ligestillingsorganerne for afgørende for at oplyse romaerne om deres rettigheder og hjælpe dem med at udøve deres rettigheder og indberette forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte standarder for at sikre, at ligestillingsorganerne har tilstrækkelige beføjelser og ressourcer til at overvåge og følge op på tilfælde af romafjendtlighed; opfordrer medlemsstaterne til at støtte arbejdet og den institutionelle kapacitet i organerne for fremme af ligebehandling ved at stille passende ressourcer til deres rådighed, således at de kan sikre en effektiv retshjælp og juridisk bistand, og til at styrke deres samarbejde med romaernes juridiske rådgivere for at lette indberetningen af krænkelser;

46.  er bekymret over, at romaer i så ringe omfang deltager som samtaleparter eller repræsentanter for lokale, regionale og nationale myndigheder, og over, at regeringer undlader at sikre dem udøvelse af fuldgyldigt statsborgerskab; anerkender den afgørende rolle, som civilsamfundet spiller i denne henseende; opfordrer til et udvidet samarbejde mellem de berørte nationale og lokale myndigheder, EU, Europarådet og ikke-statslige organisationer; opfordrer EU og medlemsstaternes institutioner og politiske partier til aktivt at fremme politisk deltagelse og myndiggørelse af romaer og ansættelse af romaer i den offentlige forvaltning; slår til lyd for programmer, der tager sigte på at styrke romakvinder, herunder de programmer, der sigter på at øge og sikre den langsigtede deltagelse af romakvinder fra et tværgående perspektiv som repræsentanter for lokale, regionale og nationale myndigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage skridt til at sikre, at romakvinders deltagelse i politikudformning og beslutningstagning øges;

47.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for obligatoriske, praktiske og intersektionelle kurser i grundlæggende rettigheder og uddannelse i ikkeforskelsbehandling for alle ansvarshavende tjenestemænd, som spiller en central rolle i den korrekte gennemførelse af EU's og medlemsstaternes lovgivning, med henblik på at give dem med den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder således at de kan tjene alle borgere ud fra et menneskerettighedsbaseret perspektiv;

48.  opfordrer medlemsstaterne til på baggrund af mediernes magt til at skabe et skævt billede af etniske minoriteter

   at sørge for obligatorisk uddannelse til dem, der arbejder inden for offentlig radio- og TV-virksomhed og medierne, for at øge deres bevidsthed om de udfordringer og den forskelsbehandling, som romaer møder, og om skadelige stereotyper
   at fremme ansættelse af romaer i offentlige medier, og
   at fremme ansættelse af romaer i bestyrelserne i offentlige medier;

49.  opfordrer med henblik på at forhindre vedvarende romafjendtlighed medlemsstaterne til at indføre obligatorisk uddannelse i menneskerettigheder, demokratisk borgerskab og politiske færdigheder i deres undervisningsplaner på alle niveauer for at sætte en stopper for romaernes usikkerhed omkring deres identitet og styrke deres selvtillid og evne til at udøve og kræve lige rettigheder;

50.  er dybt bekymret over sparepolitikker og nedskæringer i den offentlige sektor, som har haft en dramatisk indvirkning på både statens og de statsstøttede NGO'ers aktiviteter for at fremme ligestilling for romaer, og som har begrænset rækkevidden af disse projekter; understreger, at staten og dens institutioner spiller en afgørende og uerstattelig rolle med hensyn til fremme af lighed;

Nationale strategier for romaernes integration

51.  bemærker med bekymring, at den indsats og de finansielle midler, der er blevet investeret, og de mange europæiske og nationale programmer og fonde, som har vedrørt romasamfundet, ikke har bidraget betydeligt til forbedring af deres levevilkår og ikke har fremskyndet integrationen af romaerne, navnlig på lokalt plan; opfordrer derfor medlemsstaterne til med henblik på at bekæmpe marginalisering, forskelsbehandling og udstødelse af romaerne og med henblik på at fremme processen for integration af romaer og bekæmpelse af romafjendtlighed

   at være ambitiøse i udformningen af deres nationale strategier for romaernes integration, gennemføre mere forskning i vellykkede lokale fremgangsmåder og programmer med aktiv inddragelse af romaer med henblik på at afdække deres situation og den virkelighed og de udfordringer, de står over for, og rette særlig opmærksomhed mod romafjendtlighed og konsekvenserne heraf med det formål at udvikle en forbedret, omfattende og holistisk tilgang til emnet og dermed ikke alene tage fat på de sociale og økonomiske aspekter, men også bekæmpe racisme og samtidig arbejde på at styrke den gensidige tillid
   fuldt ud at gennemføre deres nationale strategier for integration af romaer
   at vurdere effektiviteten af disse, ajourføre dem regelmæssigt og fastsætte klare tiltag og skræddersyede foranstaltninger og opstille målbare mål og milepæle
   at arbejde tæt sammen med alle interessenter, herunder lokale og regionale myndigheder, den akademiske verden, den private sektor, græsrodsorganisationer og NGO'er og aktivt inddrage romaer
   at videreudvikle dataindsamlingen samt finansielle og kvalitetsorienterede overvågnings- og rapporteringsmetoder, der er baseret på feltarbejde, da de understøtter effektive evidensbaserede politikker og kan bidrage til at forbedre effektiviteten af de strategier, tiltag og foranstaltninger, der er iværksat, og til at bestemme, hvorfor programmerne og strategierne ikke giver de længe ventede resultater
   at styrke de nationale kontaktpunkter for romaer ved at sikre, at de har et passende mandat, de fornødne ressourcer og passende arbejdsvilkår til at udføre deres koordineringsopgaver;

Prioritering af problemet med romafjendtlighed med henblik på en forbedret strategi for tiden efter 2020

52.  glæder sig over den indsats, der er gjort, og den brede vifte af nyttige mekanismer og fonde, som Kommissionen har udviklet for at fremme den sociale og økonomiske integration af romaer, og den omstændighed, at Kommissionen iværksatte en EU-ramme for nationale strategier for romaernes integration frem til 2020, hvori medlemsstaterne opfordres til at vedtage nationale strategier;

53.  opfordrer Kommissionen til

   at øge EU-rammen for nationale strategier for romaernes integration efter 2020 på grundlag af resultaterne og anbefalingerne fra Revisionsretten, EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), NGO'er, overvågningsorganisationer og alle relevante interessenter for at nå frem til en forbedret, ajourført og mere omfattende tilgang
   at sætte romafjendtlighed i fokus for den europæiske ramme efter 2020 som supplement til social integration og til at indføre antidiskriminationsindikatorer inden for uddannelse, beskæftigelse, boligers sundhed osv., eftersom romafjendtlighed underminerer en vellykket gennemførelse af de nationale strategier for romaernes integration
   at behandle romafjendtlighed som et horisontalt spørgsmål og til – i partnerskab med medlemsstaterne, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder og NGO'er – at udarbejde en oversigt over konkrete foranstaltninger, som medlemsstaterne kan træffe for at bekæmpe romafjendtlighed
   at komplettere de relevante Kommissionstjenestegrenes roma-taskforce ved at oprette et projektteam om romaspørgsmål på kommissærniveau, der samler alle de relevante kommissærer, der arbejder inden for retten til ligebehandling og forbud mod forskelsbehandling, unionsborgerskab, sociale rettigheder, beskæftigelse, uddannelse og kultur, sundhed, bolig og deres eksterne dimension, med henblik på at sikre, at der tilvejebringes ikke-diskriminerende og supplerende EU-midler og -programmer
   at styrke og supplere arbejdet med Kommissionens Koordineringsenhed om Ikke-forskelsbehandling og Romaer ved at styrke holdet, afsætte tilstrækkelige ressourcer og ansætte yderligere personale for at have tilstrækkelig kapacitet til at bekæmpe romafjendtlighed, øge bevidstheden om romaernes holocaust og fremme holocausterindringen;

54.  opfordrer EU's institutioner til at integrere romaernes rettigheder inden for rammerne af de eksterne forbindelser; insisterer kraftigt på nødvendigheden af at bekæmpe romafjendtlighed og fremme romaernes rettigheder i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande;

55.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage og aktivt udbrede ECRI's arbejdsdefinition af romafjendtlighed for at give medlemsstaterne en klar vejledning;

56.  opfordrer alle politiske grupper i Parlamentet og de politiske partier i medlemsstaterne til at respektere de europæiske politiske partiers reviderede charter for et ikke-racistisk samfund og anmoder dem om regelmæssigt at forny deres engagement og til at fordømme og sanktionere hadefuld tale;

57.  opfordrer Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at foretage en undersøgelse af romafjendtlighed i EU og kandidatlandene, fokusere på romafjendtlighed i forbindelse med dens arbejde om romaspørgsmål og overvåge det på alle relevante områder;

o
o   o

58.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet og De Forenede Nationer.

(1) EUT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
(2) EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
(3) EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.
(4) EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.
(5) EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.
(6) EUT C 4 E af 7.1.2011, s. 7; EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 73; EUT C 199 E af 7.7.2012, s. 112; EUT C 468 af 15.12.2016, s. 36; EUT C 468 af 15.12.2016, s. 157.
(7) EUT C 328 af 6.9.2016, s. 4.
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0485.
(9) ECRI's generelle henstilling nr. 13 om bekæmpelse af romafjendtlighed og diskrimination mod romaer.
(10) Det engelske begreb "Anti-Gypsyism" (romafjendtlighed) staves undertiden på forskellige måder, og i flere medlemsstater bliver der somme tider refereret til det med en lidt anderledes betegnelse som f.eks. Antiziganismus (sigøjnerfjendtlighed).
(11) EUT L 158 af 30.4.2004, s. 77.
(12) EUT L 95 af 15.4.2010, s. 1.
(13) EUT L 373 af 21.12.2004, s. 37.
(14) EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik