Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2011(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0294/2017

Predkladané texty :

A8-0294/2017

Rozpravy :

PV 24/10/2017 - 18
CRE 24/10/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 25/10/2017 - 7.7
CRE 25/10/2017 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0413

Prijaté texty
PDF 403kWORD 62k
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg
Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom
P8_TA(2017)0413A8-0294/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2017 o aspektoch základných práv v integrácii Rómov v EÚ: boj proti protirómskemu zmýšľaniu (2017/2038(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na preambulu Zmluvy o EÚ, najmä jej druhú a štvrtú až siedmu zarážku,

–  so zreteľom aj na článok 2, článok 3 ods. 3 druhú zarážku a článok 6 Zmluvy o EÚ,

–  so zreteľom aj na článok 10 a článok 19 ods. 1 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 (ďalej len „charta“), ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv prijatú Valným zhromaždením OSN v roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa prijatý v New Yorku 20. novembra 1989, najmä na jeho článok 3,

–  so zreteľom na rezolúciu OSN A/70/L.1 prijatú Valným zhromaždením 25. septembra 2015 s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030,

–  so zreteľom na rezolúciu OSN A/RES/60/7 prijatú Valným zhromaždením 1. novembra 2005 o spomienke na holokaust,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Rámcový dohovor Rady Európy o právach národnostných menšín,

–  so zreteľom na vyhlásenie Výboru ministrov Rady Európy o náraste neznášanlivosti a rasovo motivovanom násilí voči Rómom v Európe, ktoré bolo prijaté 1. februára 2012,

–  so zreteľom na všeobecné politické odporúčanie Európskej komisie č. 13 proti rasizmu a neznášanlivosti týkajúce sa boja proti odporu voči Rómom a ich diskriminácii,

–  so zreteľom na Chartu európskych politických strán za nerasistickú spoločnosť prijatú Kongresom miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy na jeho 32. zasadnutí v marci 2017,

–  so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z roku 1985 (2014) – Postavenie a práva národnostných menšín v Európe a rezolúciu 2153 (2017) – Podpora začlenenia Rómov a kočovníkov,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Rady Európy Thorbjørna Jaglanda z 11. apríla 2017 o 10 cieľoch na nasledujúcich 10 rokov,

–  so zreteľom na Dohovor MOP o diskriminácii v zamestnaní a povolaní z roku 1958 (č. 111),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia(4),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(5),

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch a na závery Rady z 8. decembra 2016 o urýchlenom procese integrácie Rómov a osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 14/2016 z 13. októbra 2016,

–  so zreteľom na závery Rady z 15. júna 2011 o vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve,

–  so zreteľom na oznámenia Komisie o integrácii Rómov (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), ako aj oznámenie o rámci EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020 (COM(2011)0173),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí po troch rokoch (COM(2016)0646),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie 2013/112/EÚ z 20. februára 2013 s názvom Investovať do detí: východisko z bludného kruhu znevýhodnenia,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rómoch(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. apríla 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov – protirómske zmýšľanie v Európe a uznanie pamätného dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu Rómov počas 2. svetovej vojny(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2016 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015(8), najmä na odseky 117 – 122 o právach Rómov,

–  so zreteľom na správu Agentúry Európskej únie pre základné práva o základných právach za rok 2016,

–  so zreteľom na prieskumy agentúry EÚ pre základné práva MIDIS I a II a rôzne ďalšie prieskumy a správy o Rómoch,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 14/2016 o politických iniciatívach a finančnej podpore EÚ na integráciu Rómov: výrazný pokrok za posledné desaťročie, no ďalšie úsilie je potrebné v praxi,

–  so zreteľom na prieskum Eurobarometra s názvom Diskriminácia v EÚ v roku 2015,

–  so zreteľom na správy a odporúčania Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), okrem iného jej akčný plán na zlepšenie situácie Rómov a Sintiov v oblasti OBSE,

–  so zreteľom na správy a odporúčania organizácií strážnej služby a organizácií občianskej spoločnosti, predovšetkým Európskeho centra pre práva Rómov, organizácií Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO a Amnesty International,

–  so zreteľom na referenčný dokument o protirómskom zmýšľaní Aliancie proti protirómskemu zmýšľaniu,

–  so zreteľom na správu Centra pre európske politické štúdie o boji proti inštitucionálnemu protirómskemu zmýšľaniu: odpovede a perspektívne postupy v EÚ a vybraných členských štátoch,

–  so zreteľom na novozriadený Európsky rómsky inštitút pre umenie a kultúru (ERIAC) v Berlíne, ktorého účelom je predstaviť umeleckú a kultúrnu prítomnosť 12 miliónov Rómov žijúcich v Európe a ktorý im umožňuje prejaviť sa, čím prispieva k boju proti protirómskemu zmýšľaniu,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0294/2017),

A.  keďže Rómovia sú stále zbavovaní svojich ľudských práv v Európe;

B.  keďže Rómovia sú súčasťou kultúry a hodnôt Európy a prispeli ku kultúrnemu bohatstvu, rozmanitosti, hospodárstvu i spoločnej histórii EÚ;

C.  keďže „protirómske zmýšľanie je osobitná forma rasizmu, ideológia založená na rasovej nadradenosti, forma dehumanizácie a inštitucionálneho rasizmu podporovaného historickou diskrimináciou, ktorá sa prejavuje okrem iného násilím, nenávistnými prejavmi, vykorisťovaním, stigmatizáciou a najotvorenejšou formou diskriminácie“(9);

D.  keďže napriek úsiliu na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni sa pretrvávajúce a štrukturálne protirómske zmýšľanie(10) denne objavuje na všetkých úrovniach európskej spoločnosti v celej Európe, čo sa prejavuje napríklad individuálnym a inštitucionálnym zanedbávaním, diskrimináciou, nerovnosťou a zhoršovaním postavenia, znevažovaním, vyčleňovaním a hľadaním obetného baránka, stigmatizáciou, nenávistným prejavom a vytváraním obetí násilie, extrémnej chudoby a rozsiahleho sociálneho vylúčenia; keďže odpor voči Rómom je na vzostupe a politické strany získavajú popularitu vyjadrovaním zjavne protirómskych nálad;

E.  keďže protirómske zmýšľanie možno nájsť v členských štátoch v práci a činnosti verejných orgánov a inštitúcií v takmer všetkých sférach a na všetkých úrovniach a prejavuje sa najčastejšie v tom, že Rómom sa neposkytuje rovnaký prístup alebo žiadny prístup k verejným službám, upierajú sa im rovnaké práva a rovnaké zaobchádzanie, Rómovia sa obchádzajú v procese tvorby politík a znalostí, sú nedostatočne zastúpení v oficiálnych orgánoch na všetkých úrovniach spoločnosti, vo vytváraní diskriminačných programov a že sa zneužívajú príležitosti financovania na zlepšenie života Rómov;

F.  keďže mimovoľné protirómske zmýšľanie možno pozorovať aj v činnosti inštitúcií EÚ, pretože mnohé programy a fondy EÚ, ktoré by mohli mať pozitívny vplyv na životné podmienky a vyhliadky Rómov, ich nedosahujú alebo symbolicky označia Rómov za ich príjemcov, ale nezohľadňujú ich realitu a diskrimináciu, ktorej čelia;

G.  keďže protirómske zmýšľanie, nech je akokoľvek neúmyselné, možno odhaliť v acquis EÚ, v ktorom sa často nezohľadňuje realita a výzvy Rómov, ktorí boli niekoľko storočí vystavení viacerým formám diskriminácie, a preto nemôžu požívať rovnaké práva a príležitosti a rovnakú úroveň ochrany, aké poskytuje acquis EÚ ostatným občanom EÚ;

H.  keďže v našej spoločnosti existuje pretrvávajúce paternalistické zaobchádzanie s Rómami, zistiteľné v jazyku i konaní, v ktorých sa len zdôrazňuje potreba „začlenenia“ alebo „integrácie“ Rómov, keď v skutočnosti je potrebný podstatný posun v prístupe; keďže im treba zabezpečiť prístup k ich základným právam a občianstvu a ich plné uplatňovanie;

I.  keďže Rómovia sú neustále označovaní za zraniteľných ľudí, aj keď v skutočnosti zbavenie Rómov ich neoddeliteľných ľudských práv a odopieranie rovnakého zaobchádzania a prístupu k blahobytu, službám, informáciám, spravodlivosti, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, zamestnaniu atď. znamená, že Rómov robia zraniteľnými štruktúry, ktoré sú diskriminačné a ktoré vytvárajú a udržiavajú tí, ktorí sú pri moci; keďže to dokazuje, že príslušné orgány zanedbali svoje povinnosti týkajúce sa ľudských práv;

Spolupatričnosť a spoluúčasť

1.  zdôrazňuje, že na boj proti podvedomému spoločenskému konsenzu s cieľom vylúčiť Rómov, na boj proti diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu a na odstránenie stereotypov, ktoré po stáročia vytvárala a posilňovala populárna literatúra, médiá, umenie a jazyk, je nevyhnutné vzdelávať väčšinovú spoločnosť o rozmanitosti Rómov, ich histórii, kultúre a rozmere a závažnosti protirómskeho zmýšľania, ktorému čelia vo svojich každodenných životoch; v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby prevzali úplnú zodpovednosť za svojich rómskych občanov a zaviedli dlhodobé kampane na zvyšovanie informovanosti a prierezovej citlivosti;

2.  považuje aktívnu a zmysluplnú sociálnu, ekonomickú a kultúrnu účasť Rómov za kľúčovú na účinné riešenie problému protirómskeho zmýšľania a na vytvorenie veľmi potrebnej vzájomnej dôvery v prospech celej spoločnosti; berie na vedomie spoločnú zodpovednosť Komisie a členských štátov v tomto smere; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby navrhli stratégie obsahujúce tak aktívne, ako aj reaktívne opatrenia na základe skutočných systematických konzultácií so zástupcami Rómov a s mimovládnymi organizáciami a zapojili ich do vykonávania, monitorovania a hodnotenia hlavných zavedených programov a projektov na všetkých úrovniach, a to i na miestnej; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vytvorenie nezávislých rómskych občianskych organizácií a verejných inštitúcií, ako aj posilnenie postavenia mladých, progresívnych Rómov vo vedúcich pozíciách;

Zmierenie a budovanie dôvery

3.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme vytvorenia dôležitej vzájomnej dôvery zriadila (buď v rámci existujúcich štruktúr alebo ako samostatný orgán) na úrovni EÚ komisiu pre pravdu a zmierenie s cieľom uznať prenasledovanie, vylúčenie a neuznávanie Rómov počas stáročí, aby to zaznamenala v oficiálnej bielej knihe a aby sa zapojila s Európskym parlamentom a rómskymi odborníkmi do vykonávania týchto úloh;

4.  vyzýva členské štáty, aby zriadili buď v rámci existujúcich štruktúr alebo ako samostatný orgán vnútroštátne komisie pre pravdu a zmierenie s cieľom uznať prenasledovanie, vylúčenie a neuznávanie Rómov počas stáročí, a pritom zapojili poslancov, vládnych úradníkov, právnikov, zástupcov Rómov, mimovládne organizácie a organizácie na miestnej úrovni s cieľom zdokumentovať tieto otázky v oficiálnom bielej knihe, a povzbudzuje členské štáty, aby zaradili históriu rómskeho súčasťou do učebných osnov na školách;

5.  vyzýva členské štáty, aby si pripomenuli obete rómskeho holokaustu, aby označili 2. august za pamätný deň rómskeho holokaustu a poskytli primeranú, okamžitú reštitúciu žijúcim obetiam holokaustu prostredníctvom zjednodušeného postupu, ktorý bude sprevádzať informačná kampaň; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zahrnuli rómske obete do svojich spomienkových osláv, ktoré sa konajú každoročne 27. januára, a vyzdvihli tak pamätný deň holokaustu a aby usporiadali dobrovoľné školenia pre zamestnancov verejnej správy o holokauste Rómov;

Vykonávanie kontrol výkonnosti

6.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že zatiaľ čo sa v členských štátoch realizuje niekoľko cielených programov, väčšina bežných programov vrátane tých, na ktoré sa vzťahujú štrukturálne fondy, zostáva mimo dosahu najviac znevýhodnených osôb, najmä Rómov; vyzýva preto Dvor audítorov, aby dôkladnejšie a pravidelne kontroloval výkonnosť programov EÚ, ako sú programy vzdelávania a zamestnanosti EÚ, napríklad program Erasmus + a iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

7.  vyzýva Komisiu, aby:

   posúdila programy EÚ a príležitosti financovania s cieľom určiť, či spĺňajú požiadavky nediskriminácie a účasti, a v prípade potreby bezodkladne prijala nápravné opatrenia,
   uplatnila rozsiahly dlhodobý monitorovací systém finančného účtovníctva zameraný na kvalitu s cieľom kontrolovať úspešnosť členských štátov pri využívaní programov EÚ,
   aktívne zapájala rómskych adresátov projektov do svojho monitorovania a hodnotenia účinným a transparentným spôsobom,
   zabezpečila, aby bol existujúci mechanizmus na podávanie sťažností pre obyvateľov, mimovládne organizácie a orgány dostupnejší a transparentnejší a umožňoval im podávať správy o diskriminačných fondoch a programoch EÚ,
   pozastavila financovanie v prípadoch zneužívania finančných prostriedkov EÚ;
   vykonala reformu EŠIF tak, aby aktívnejšie poskytovali finančnú podporu na boj proti neznášanlivosti voči Rómom, a
   rozšírila programy financovania Európa pre občanov a Práva, rovnosť a občianstvo a uznala dôležitú úlohu strážnych organizácií a iných zainteresovaných strán pri monitorovaní protirómskeho zmýšľania a zabezpečovaní dodržiavania základných práv;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby:

   zabezpečili, že príslušné opatrenia financované EÚ s možnými dôsledkami pre rómske komunity budú inkluzívne a budú bojovať proti segregácii,
   zabezpečili, že sa jasne vymedzia segregačné praktiky a výslovne že sa vylúčia z financovania,
   zlepšili príležitosti financovania s cieľom zabezpečiť, aby vytvorené príležitosti vzdelávania a zamestnanosti poskytovali skutočné a udržateľné východisko z nezamestnanosti, čo je nevyhnutné pre dôstojný život,
   zabezpečili, že všetky dostupné zdroje sa budú využívať efektívne, a
   zvýšili mieru čerpania finančných prostriedkov EÚ v súlade s prioritami stanovenými vo vnútroštátnych stratégiách integrácie Rómov;

9.  vyzýva členské štáty, aby zvýšili koordináciu medzi miestnymi a vnútroštátnymi orgánmi s cieľom odstrániť administratívne a politické prekážky a účinne využívať fondy EÚ na zlepšenie situácie rómskych obyvateľov, najmä detí;

10.  pripomína odporúčanie Rady z roku 2013, v ktorom sa uvádza, že presadzovanie sociálneho začlenenia a boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, okrem iného vrátane sociálno-ekonomického začlenenia marginalizovaných spoločenstiev, ako sú napr. Rómovia, by sa malo uľahčiť pridelením najmenej 20 % z celkových zdrojov ESF v každom členskom štáte na investovanie do ľudí;

Zabezpečenie rovnakých práv a boj proti protirómskemu zmýšľaniu prostredníctvom odbornej prípravy

11.  pripomína, že práva menšín a zákaz diskriminácie tvoria neoddeliteľnú súčasť základných práv a ako také patria do rámca hodnôt EÚ, ktoré sa majú rešpektovať v súlade s článkom 2 ZEÚ; pripomína, že EÚ môže zasiahnuť, ak v súlade s článkom 7 ZEÚ existuje jasné riziko vážneho porušenia týchto hodnôt niektorým členským štátom;

12.  vyzýva členské štáty, aby na základe alarmujúcich správ MVO a strážnych organizácií:

   vykonávali a presadzovali smernicu 2000/43/ES s cieľom účinne zabrániť všetkým formám diskriminácie Rómov a odstrániť tieto formy a zabezpečiť, aby ich vnútroštátne, regionálne a miestne správne predpisy neboli diskriminačné a nevzišli z nich segregačné praktiky,
   uplatňovali a vykonávali rámcové rozhodnutie 2008/913/JHA, pretože ustanovuje prostriedky v záujme úspešného boja proti protirómskych výrokov a násilia proti Rómom;

13.  vyzýva Komisiu, aby poskytla pomoc členským štátom pri transpozícii a implementácii smerníc o rovnakom zaobchádzaní a aby naďalej otvárala konania vo veci porušenia predpisov bez výnimky proti všetkým členským štátom, ktoré porušujú, netransponujú alebo neuplatňujú smernice o rovnakom zaobchádzaní, ako je smernica o rasovej rovnosti (2000/43/ES), smernica o práve pohybovať sa a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (2004/38/ES)(11), smernica o práve obetí (2012/29/EÚ), rámcové rozhodnutie (2008/913/SVV) o rasizme a xenofóbii, smernica o audiovizuálnych mediálnych službách (2010/13/EÚ)(12) a smernica Rady o rovnakom zaobchádzaní medzi mužmi a ženami (2004/113/ES)(13) a o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní (2000/78/ES);

14.  vyzýva Komisiu a Radu, aby vyriešili túto patovú situáciu a znovu začali rokovania o antidiskriminačnej smernici;

15.  odsudzuje skutočnosť, že niektoré členské štáty popierajú nerovnoprávne postavenie svojich rómskych občanov, ich nedostatočnú politickú vôľu napraviť svoje zlyhanie, čo sa týka zabezpečenia prístupu rómskych občanov k základným právam a ich obviňovanie zo sociálneho vylúčenia zapríčineného štrukturálnym rasizmom;

16.  vyzýva členské štáty, aby:

   jasne odsúdili a potrestali popieranie holokaustu Rómov, nenávistné prejavy a hľadanie obetných baránkov zo strany politikov a verejných činiteľov na všetkých úrovniach a vo všetkých druhoch médií, keďže priamo posilňujú protirómske zmýšľanie v spoločnosti,
   prijali opatrenia na zabránenie a boj proti protirómskym nenávistným prejavom, a to i použitím kultúrneho dialógu;

17.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoju prácu s mimovládnymi organizáciami s cieľom poskytnúť odbornú prípravu v oblasti najlepších postupov v boji proti predsudkom, ako aj v oblasti účinných kampaní boja proti nenávistným prejavom prostredníctvom mapovania osobitných potrieb a požiadaviek partnerov mimovládnych organizácií v tomto smere; vyzýva Komisiu, aby vyzvala občiansku spoločnosť na monitorovanie a podávanie správ o nenávistných prejavoch, trestných činoch z nenávisti a popieraní holokaustu v členských štátoch;

18.  žiada svojho predsedu, aby odsúdil a potrestal poslancov Európskeho parlamentu, ktorí používajú hanlivý, rasistický alebo xenofóbny jazyk alebo takéto správanie v Európskom parlamente;

19.  odsudzuje porušovanie práva Rómov na voľný pohyb; vyzýva členské štáty, aby uznali, že sa základné zásady EÚ musia vzťahovať na všetkých jej občanov a v smernici o voľnom pohybe sa nepovoľuje hromadné vyhostenie ani žiadny druh vytvárania profilov na základe rasy; vyzýva členské štáty pôvodu, aby prevzali svoju zodpovednosť a bojovali proti chudobe a vylúčeniu všetkých svojich občanov, a členské štáty príchodu, aby zintenzívnili cezhraničnú spoluprácu s cieľom bojovať proti diskriminácii a zneužívaniu a zabrániť, aby zneužívanie v krajine príchodu pokračovalo;

20.  vyzýva členské štáty, aby riešili problém zaujatosti voči rómskym utečencom a žiadateľom o azyl v súvislosti s migráciou; pripomína, že členské štáty prijímajú žiadateľov o azyl z krajín západného Balkánu a z hľadiska počtu veľa z nich tvoria Rómovia zo Srbska a z bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a že toto môže súvisieť s konkrétnymi faktormi, ktoré majú vplyv na rómsku komunitu v týchto krajinách; vyzýva na začlenenie osobitnej kapitoly o prenasledovaní v dôsledku odporu voči Rómom v krajine pôvodu informácie týkajúce sa príslušných krajín;

21.  je hlboko znepokojený počtom rómskych obyvateľov v Európe bez štátnej príslušnosti, ktorým bol úplne odmietnutý prístup k sociálnym službám, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a ktorí boli odsunutí na úplný okraj spoločnosti; žiada členské štáty, aby zabránili situácii osôb bez štátnej príslušnosti a zabezpečili využívanie základných ľudských práv pre všetkých;

22.  vyzýva členské štáty, aby vykonávali registráciu pri narodení dieťaťa bez diskriminácie a zabezpečili identifikáciu všetkých svojich občanov s cieľom zabrániť tomu, aby dochádzalo k odopretiu prístupu rómskych občanov k všetkým základným službám; žiada členské štáty, aby prijali okamžité nápravné opatrenia na zastavenie diskriminačnej registrácie pri narodení detí a aby prostredníctvom svojich miestnych orgánov prijali aktívne kroky, ktorými zabezpečila, aby bolo zaregistrované každé dieťa; žiada Komisiu, aby posúdila a monitorovala situáciu v členských štátoch, vymieňala si osvedčené postupy o identifikácii a ochrane osôb, ktorých občianstvo nebolo uznané a ktoré nemajú prístup k dokladom totožnosti, a iniciovala osvetové kampane o dôležitosti registrácie narodenia;

23.  je hlboko znepokojený nerovnoprávnym prístupom Rómov k zdravotným informáciám, službám a starostlivosti, ich vážnym nedostatkom preukazov zdravotného poistenia a ich rasovým zneužívaním; vyzýva členské štáty, aby prijali účinné opatrenia na odstránenie všetkých prekážok prístupu k systému zdravotnej starostlivosti; žiada členské štáty, aby v prípade potreby zabezpečili finančné prostriedky na programy sprostredkovania zdravotnej starostlivosti pre Rómov a zvýšili informovanosť o zdravotnej starostlivosti a zlepšili prístup k vakcinácii a preventívnej zdravotnej starostlivosti v rómskych spoločenstvách;

24.  je znepokojený diskrimináciou rómskych žien, ktoré sú často umiestňované do segregovaných pôrodníckych oddelení podradnej kvality a čelia fyzickému zneužívaniu, zanedbávaniu, nedostatočnému a zlému zaobchádzaniu zo strany zdravotníckych pracovníkov pri pokuse o prístup k službám sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti a ktoré často nemajú prístup k mobilným zdravotným skríningom; naliehavo žiada členské štáty, aby na tento účel okamžite zaviedli monitorovací a nápravný mechanizmus a aby zabezpečili, aby sa zdravotnícky personál, ktorý poruší etiku, zodpovedal za svoje konanie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili úsilie na podporu udržateľného a komplexného budovania kapacít pre rómske ženy, vytvorili špecializované štruktúry, ako sú kontaktné miesta, s cieľom poskytovať materiál o zdravotných informáciách prispôsobený osobitným potrebám a poskytovať potrebnú podporu pre iniciatívy v oblasti zdravia spoločnosti;

25.  vyzýva členské štáty, aby pri vykonávaní rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov uprednostňovali deti, a to najmä poskytovaním prístupu k zdravotnej starostlivosti, dôstojným životným podmienkam a prístupu k vzdelávaniu pre rómske deti; zdôrazňuje, že boj proti negramotnosti rómskych detí je kľúčom k lepšej integrácii a začleneniu rómskych obyvateľov, čo umožní ďalším generáciám zlepšiť ich prístup k zamestnaniu;

26.  naliehavo žiada členské štáty, aby odsúdili nútenú sterilizáciu a poskytli odškodnenie rómskym ženám, ktoré boli predmetom systémovej a štátom podporovanej sterilizácie, spolu s verejným ospravedlnením obetiam tohto zločinu proti ľudskosti;

27.  je hlboko znepokojený fenoménom nezákonného odoberania rómskych detí ich rodičom; žiada členské štáty, aby bezodkladne preskúmali tieto prípady a prijali primerané opatrenia s cieľom zabrániť im;

28.  odsudzuje neschopnosť členských štátov zaručiť rovnoprávny prístup Rómov k spravodlivosti a ich rovnosť pred zákonom, čo sa prejavuje:

   neúspešnosťou alebo neprijateľne dlhým trvaním postupov zabezpečovania spravodlivosti pre obete trestných činov z nenávisti, najmä tých, ktoré boli spáchané príslušníkmi polície,
   neprimeranou kriminalizáciou Rómov,
   nadmernou policajnou prácou (etnické profilovanie, nadmerné procesy zastavovania a prehľadávania, nemiestne útoky na rómske osady, svojvoľné zabavenie a zničenie majetku, nadmerné používanie sily počas zatýkania, útoky, vyhrážky, ponižujúce zaobchádzanie, fyzické zneužívanie a upieranie práv počas policajných výsluchov a vo väzbe),
   a nedostatočnou policajnou prácou v prípade trestných činov spáchaných voči Rómom tým, že sa poskytlo málo alebo sa neposkytla žiadna pomoc (ako v prípadoch obchodovania s ľuďmi a obetí domáceho násilia) a ochrana, alebo sa málo vyšetrovali, prípadne sa nevyšetrovali vôbec prípady trestných činov, o ktorých podali správu Rómovia;

29.  vyzýva členské štáty, aby:

   zaručili, že všetci občania sú si pred zákonom rovní, a zabezpečili, že každý vrátane Rómov má rovnoprávny prístup k spravodlivosti a k procesným právam,
   zabezpečili povinnú odbornú prípravu na pracovisku založenú na ľudských právach a zameranú na služby úradom činným v trestnom konaní a úradníkom v súdnom systéme na všetkých úrovniach,
   vyšetrovali a stíhali trestné činy z nenávisti a poskytli najlepšie postupy, pokiaľ ide o identifikáciu a vyšetrovanie trestných činov z nenávisti vrátane trestných činov motivovaných obzvlášť protirómskym zmýšľaním,
   zriadili v rámci policajných síl jednotky proti trestným činom z nenávisti so znalosťami o protirómskom zmýšľaní,
   povzbudzovali primeranú policajnú prácu a v prípade zneužívania moci zo strany polície zaviedli postihy,
   prijali do zamestnania odborníkov na urovnávanie sporov, aby spolupracovali s políciou,
   povzbudzovali aktívny nábor Rómov ako členov policajných síl,
   zabezpečili, aby programy na podporu obetí riešili osobitné potreby Rómov a poskytovali im pomoc pri hlásení zločinov a podávaní sťažností,
   pokračovali v rozširovaní geografického rozsahu programu JUSTROM, spoločného programu Komisie a Rady Európy zameraného na prístup rómskych žien k spravodlivosti,
   v plnej miere vykonávali smernicu EÚ o obchodovaní s ľuďmi a zintenzívnili svoju spoluprácu medzi políciou a súdnictvom na boji proti obchodovaniu s ľuďmi, a
   v plnej miere vykonávali smernicu 2011/93/EÚ(14) a predchádzali sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu detí a bojovali proti nemu a chránili obete;

30.  vyzýva Európsku policajnú akadémiu (CEPOL), aby naďalej poskytovala odbornú prípravu v oblasti základných práv a aby dochádzalo k súvisiacej prierezovej senzibilizácii príslušníkov policajných síl;

31.  je hlboko znepokojený rozsiahlou diskrimináciou Rómov v oblasti bývania, pre ktorú je charakteristické diskriminačné prenajímanie a trh s vlastníctvom nehnuteľností, a systémom sociálneho bývania, nútenými vysťahovaniami a demoláciou domovov Rómov bez toho, aby sa im poskytlo primerané alternatívne bývanie, umiestňovaním Rómov do segregovaných táborov a núdzových prístreškov odrezaných od základných služieb, budovaním múrov okolo rómskych osád a neschopnosťou orgánov verejnej moci zabezpečiť Rómom denne úplný prístup k pitnej vode z vodovodu a k systému odpadových vôd;

32.  vyzýva členské štáty, aby prijali účinné opatrenia na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s Rómami pri prístupe k bývaniu a aby v plnej miere využívali finančné prostriedky EÚ na zlepšenie bytovej situácie Rómov, najmä presadzovaním desegregácie, odstránením priestorovej segregácie a podporovaním miestneho rozvoja vedeného spoločenstvom a integrovaných územných investícií podporovaných EŠIF a tiež prostredníctvom ucelenej politiky v oblasti verejného bývania; naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili prístup k verejným službám, ako je voda, elektrina a plyn, a infraštruktúre potrebnej pre bývanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi požiadavkami;

33.  žiada Komisiu, aby uznala svoju právomoc v súvislosti s rasovo motivovanými nútenými vysťahovaniami; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby sa nútené vysťahovania uskutočňovali v úplnom súlade s právnymi predpismi Únie, ako aj s ostatnými medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv, ako sú napríklad záväzky vyplývajúce z Európskeho dohovoru o ľudských právach; žiada ďalej zvýšenie počtu a dostupnosti odborníkov na desegregáciu v členských štátoch, ktorých sa to najviac týka, s cieľom podporiť orgány pri zabezpečovaní toho, aby európske štrukturálne a investičné fondy účinne podporovali desegregáciu, a žiada, aby sa v rámci Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ESF/EFRR) vyčlenili finančné prostriedky na opatrenia na priestorovú desegregáciu;

34.  víta aktívne iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť situáciu bývania Rómov v mestách; uznáva, že iniciatíva Eurocities zhromažďujúca dôkazy mapovaním, ktoré skúma charakteristické vlastnosti rómskych komunít žijúcich v mestách, výzvy, ktorým čelia, a reakcie miest na ne;

35.  vyjadruje poľutovanie nad pokračujúcou školskou segregáciou vrátane nadmerného zastúpenia rómskych detí v tzv. osobitných školách, škôl len pre rómske deti, oddelených tried, tzv. kontajnerových škôl atď.; žiada členské štáty, aby navrhli a prijali desegregačné a iné účinné opatrenia na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a úplného prístupu rómskych detí k vysokokvalitnému vzdelávaniu, ktoré absolvujú deti väčšiny, a na zabezpečenie toho, aby všetky rómske deti ukončili aspoň povinnú školskú dochádzku; zdôrazňuje, že je dôležité preskúmať dôvody predčasného ukončenia školskej dochádzky, najmä to, akú úlohu v tomto jave zohráva protirómske zmýšľanie; ďalej nabáda členské štáty k tomu, aby preskúmali nové spôsoby odstránenia existujúcej vzdelanostnej priepasti prostredníctvom vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a informálneho učenia a neformálneho vzdelávania; trvá na tom, že pritom by sa mala venovať pozornosť aj prierezovej diskriminácii, a to so zapojením rómskych expertov a školských mediátorov, a mali by sa zabezpečiť na takéto opatrenia primerané zdroje;

36.  považuje diskrimináciu Rómov v oblasti zamestnania, pre ktorú je najčastejšie príznačná dlhodobá nezamestnanosť, zmluvy na nula hodín, neisté pracovné podmienky, kde chýba zdravotné a sociálne poistenie alebo dôchodok, prekážky na trhu práce (ktoré existujú dokonca aj pre Rómov s vysokoškolským vzdelaním) a nedostatok príležitostí rekvalifikácie, za znepokojujúcu a neprijateľnú; preto naliehavo žiada členské štáty, aby prijali účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s Rómami, pokiaľ ide o prístup na trh práce a príležitosti zamestnania, a odstrániť priame a nepriame prekážky vrátane diskriminácie;

37.  vyzýva členské štáty, aby spolupracovali so súkromným sektorom s cieľom podporiť vzdelávacie, zamestnanecké a podnikateľské príležitosti pre Rómov, najmä v rastúcich technologických odvetviach; vyzýva členské štáty, aby ambiciózne preskúmali, ako nové technológie dokážu pomôcť a prispieť k sociálnemu a hospodárskemu začleneniu Rómov a k boju proti protirómskemu zmýšľaniu; zdôrazňuje, aký je dôležitý regionálny rozvoj z hľadiska vytvárania udržateľných pracovných príležitostí v najmenej rozvinutých regiónoch;

38.  vyzýva členské štáty, aby presadzovali politiky, pri ktorých sa dokázal ich výrazný pozitívny vplyv, ako je odborná a pracovná príprava, individuálne poradenské služby, samostatná zárobková činnosť, sociálne podnikanie a programy prvých pracovných skúseností s cieľom podporiť účasť Rómov na trhu práce a zabrániť prenosu chudoby medzi generáciami v rómskych komunitách;

39.  odsudzuje viacnásobné a prelínajúce sa formy diskriminácie Rómov, ktoré sú často skryté a utajené; zdôrazňuje, že politiky zamerané na jednu príčinu diskriminácie by mali venovať pozornosť situácii osobitných skupín, ktoré môžu byť obeťami viacnásobnej diskriminácie; naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť zlepšeniu dosahovania vzdelania, účasti, prístupu k zamestnaniu, bývaniu, zdravotnej starostlivosti, ako aj predchádzaniu diskriminácii v prípade Rómov, ktorí čelia viacnásobnej a prierezovej diskriminácii a nerovnosti, a zahrnuli nim určené osobitné programy do rámca EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov do roku 2020;

40.  so znepokojením konštatuje, že rómske ženy sú vystavené viacnásobnej a prierezovej diskriminácii preto, že sú ženy a že patria k rómskej etnickej menšine, a tak sa ocitajú v znevýhodnenej pozícii, pokiaľ ide o účasť v spoločnosti na všetkých úrovniach a o prístup k základným službám a zdrojom; zdôrazňuje, že diskriminácia je naliehavejšia u rómskych žien a dievčat, ktoré nemajú doklady totožnosti; zdôrazňuje, že zlepšenie situácie rómskych žien a dievčat si vyžaduje osobitné a cielené nediskriminačné politiky, ktoré umožnia rovnaký prístup k zamestnaniu a vzdelávaniu vrátane celoživotného vzdelávania a ktoré zabezpečia kvalitné bývanie – kľúč k zlepšeniu ich životných podmienok a k boju proti chudobe a vylúčeniu;

41.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že do svojich národných stratégií pre integráciu Rómov bude začlenená osobitná kapitola o právach žien a rodovej rovnosti a že opatrenia v oblasti podpory rodovej rovnosti zamerané na práva žien a hľadisko rodovej rovnosti boli uplatňované v každej ich časti, najmä pri prideľovaní finančných prostriedkov, a to v súlade so závermi Rady o rámci EÚ pre národné stratégie integrácie Rómov, v ktorých sa požaduje „uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých politikách a činnostiach na podporu začleňovania Rómov“; vyzýva vlády a miestne orgány členských štátov, aby zapojili rómske ženy do prípravy, vykonávania, hodnotenia a monitorovania národných stratégií integrácie Rómov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa systematicky zhromažďovali a pravidelne analyzovali údaje členené podľa rodovej príslušnosti, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili, či politiky dosahujú požadované zlepšenia situácie rómskych žien a dievčat, a aby prijali opatrenia, ak neexistuje dostatočný pokrok; vyzýva Komisiu, aby podporovala presadzovanie rodovej rovnosti pri vykonávaní všetkých aspektov stratégie Európa 2020 v súlade so stratégiou rovnosti žien a mužov na roky 2010 – 2015;

42.  vyzýva členské štáty, aby venovali pozornosť konkrétnym výzvam, ktorým čelia rómske ženy a dievčatá, pokiaľ ide o predčasné a nútené sobáše a útoky na ich fyzickú integritu, a povzbudzuje členské štáty, aby propagovali a podporovali zhromažďovanie a šírenie údajov o právnych a iných opatrení prijatých na vnútroštátnej úrovni s cieľom predchádzať a bojovať proti násiliu páchanému voči rómskym ženám a dievčatám;

43.  nabáda podniky a miestne orgány, aby vytvorili systémy odbornej prípravy a pracovných príležitostí pre rómske ženy;

44.  vyzýva vlády, aby podnecovali a podporovali účinnú účasť rómskych žien na verejnom a politickom živote;

45.  považuje orgány pre rovnosť za nevyhnutné na to, aby informovali Rómov o ich právach, pomohli im pri uplatňovaní ich práv a podávaní správ o diskriminácii; vyzýva Komisiu a členské štáty na zavedenie noriem s cieľom zabezpečiť, aby mali orgány pre rovnosť primerané právomoci a zdroje na monitorovanie a zasiahnutie v prípade protirómskeho zmýšľania; vyzýva členské štáty, aby podporili prácu a inštitucionálnu kapacitu orgánov pre rovnosť na podporu rovnakého zaobchádzania tým, že im zaručia primerané zdroje, aby mohli poskytovať účinnú právnu a súdnu pomoc, a aby podporili ich prácu s rómskymi právnymi poradcami s cieľom uľahčiť nahlasovanie prípadov zneužívania;

46.  je znepokojený nízkou úrovňou účasti Rómov ako partnerov alebo zástupcov miestnych, regionálnych a národných vlád a neschopnosťou vlád zaručiť ich plné občianstvo; uznáva kľúčovú úlohu občianskej spoločnosti v tejto oblasti; žiada podporu rozsiahlejšej spolupráce medzi národnými a miestnymi orgánmi, EÚ, Radou Európy a mimovládnymi organizáciami; povzbudzuje vládne inštitúcie a politické strany EÚ a členských štátov, aby aktívne propagovali politickú účasť, posilnenie postavenia Rómov a ich nábor do zamestnania v orgánoch verejnej správy; žiada programy posilňovania postavenia Rómov vrátane tých, ktoré sú zamerané na zvýšenie a zabezpečenie dlhodobej účasti Rómov z prierezovej perspektívy ako zástupcov miestnych a regionálnych samospráv a národných vlád; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa posilnila účasť rómskych žien v politike a rozhodovacom procese;

47.  žiada členské štáty, aby poskytli povinné, praktické a medziodvetvové základné práva a školenia týkajúce sa nediskriminácie pre všetkých zodpovedných verejných činiteľov, ktorí sú kľúčom k správnemu vykonávaniu právnych predpisov EÚ a členských štátov, s cieľom vybaviť ich potrebnými znalosťami a zručnosťami, aby boli schopní slúžiť všetkým občanom z hľadiska založeného na ľudských právach;

48.  vyzýva členské štáty, aby vzhľadom na silu médií pri ovplyvňovaní vnímania etnických menšín zo strany verejnosti:

   zabezpečili povinné odborné vzdelávanie tým, ktorí pracujú vo verejnoprávnom vysielaní alebo v médiách, s cieľom zvýšiť ich informovanosť o problémoch, ktorým čelia Rómovia, a o škodlivých stereotypoch,
   podporovali prijímanie Rómov do zamestnania vo verejných médiách, a
   podporovali zastúpenie Rómov vo verejných mediálnych radách;

49.  nabáda členské štáty k tomu, aby s cieľom úspešne zabrániť pretrvávaniu protirómskeho zmýšľania zahrnuli do svojich školských osnov povinné kurzy odbornej prípravy na všetkých úrovniach v oblasti ľudských práv, demokratického občianstva a politickej gramotnosti s cieľom ukončiť neistotu Rómov spojenú s totožnosťou, posilňovať ich sebadôveru a schopnosť uplatňovať a požadovať svoje rovnaké práva;

50.  je hlboko znepokojený obmedzeniami vo verejnom sektore, ktoré dramaticky ovplyvnili činnosti štátnych a štátom financovaných mimovládnych organizácií na podporu rovnosti rómskej populácie a obmedzili dosah týchto projektov; zdôrazňuje, že štát a jeho inštitúcie zohrávajú zásadnú úlohu pri presadzovaní rovnosti, ktorú nemožno nahradiť;

Národné stratégie integrácie Rómov

51.  so znepokojením konštatuje, že úsilie a finančné prostriedky, ktoré už boli investované, a mnohé európske a vnútroštátne programy a fondy, ktoré boli určené rómskej komunite, neprispeli výrazne k zlepšeniu ich životných podmienok a neposilnili integráciu Rómov, najmä na miestnej úrovni; preto vyzýva členské štáty, aby v záujme boja proti marginalizácii Rómov, diskriminácie a vylúčeniu a s cieľom podporiť proces integrácie Rómov a boj proti protirómskemu zmýšľaniu:

   určili vyššie ambície pri vypracúvaní svojich národných stratégií integrácie Rómov, aby uskutočnili ďalší výskum úspešných miestnych postupov a programov s aktívnou účasťou Rómov s cieľom odhaliť ich situáciu, realita a problémy, ktorým čelia, a aby venovali osobitnú pozornosť protirómskemu zmýšľaniu a jeho dôsledkom s cieľom pripraviť lepší, komplexný a celostný prístup k tejto problematike, pričom sa budú zaoberať nielen sociálnymi a ekonomickými aspektmi, ale aj bojovať proti rasizmu a zároveň budovať vzájomnú dôveru,
   v plnej miere implementovali národné stratégie pre integráciu Rómov,
   zhodnotili ich účinnosť a pravidelne ich aktualizovali, vymedzili jasné opatrenia, prispôsobené opatrenia a stanovili merateľné ciele a medzníky,
   úzko spolupracovali s každou zainteresovanou stranou vrátane regionálnych a miestnych subjektov, akademickej obce, súkromného sektora, organizácií na najnižšej úrovni a mimovládnych organizácií a aby aktívne zapojili Rómov,
   ďalej rozvíjali zhromažďovanie údajov, prácu v teréne, metódy monitorovania a podávania správ zamerané na finančné a kvalitatívne aspekty, pretože podporujú účinné politiky založené na dôkazoch a môžu prispieť k zlepšeniu účinnosti prijatých stratégií, krokov a opatrení a k určeniu príčin, pre ktoré programy a stratégie neprinášajú dlho očakávané výsledky,
   posilnili svoje vnútroštátne kontaktné miesta pre Rómov tým, že zabezpečia, aby mali primeraný mandát, potrebné zdroje a vhodné pracovné podmienky na vykonávanie svojich koordinačných úloh;

Zameranie sa na protirómske zmýšľanie v zdokonalenej stratégii na obdobie po roku 2020

52.  víta úsilie a mnohé užitočné mechanizmy a prostriedky, ktoré vypracovala Komisia na podporu sociálneho a hospodárskeho začlenenia Rómov, ako aj skutočnosť, že zaviedla rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020, v ktorom vyzýva členské štáty, aby prijali vnútroštátne stratégie;

53.  vyzýva Komisiu, aby:

   rozšírila uplatňovanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov po roku 2020, pričom bude vychádzať zo zistení a odporúčaní Dvora audítorov, Agentúry pre základné práva (FRA), mimovládnych organizácií a strážnych organizácií, čím získa lepší, aktualizovaný a ešte komplexnejší prístup prehľad,
   zamerala sa v rámci EÚ na obdobie po roku 2020 okrem sociálneho začlenenia aj na protirómske zmýšľanie a v oblastiach, ako je vzdelávanie, zamestnanie, bývanie, zdravie atď., zaviedla antidiskriminačné ukazovatele, pretože protirómske zmýšľanie oslabuje úspešné vykonávanie vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov,
   zaoberala sa protirómskym zmýšľaním ako horizontálnym problémom a vypracovala v spolupráci s členskými štátmi, agentúrou FRA a mimovládnymi organizáciami zoznam praktických opatrení členských štátov na boj proti protirómskemu zmýšľaniu,
   dokončila pracovnú skupinu pre problematiku Rómov príslušných služieb Komisie tým, že by vytvorila projektový tím na rómske otázky na úrovni komisára, spojila všetkých príslušných komisárov pracujúcich v oblasti rovnakých práv a nediskriminácie, občianstva, sociálnych práv, zamestnanosti, vzdelávania a kultúry, zdravia, bývania a ich externého rozmeru s cieľom zabezpečiť vytvorenie nediskriminačných a doplnkových fondov a programov EÚ,
   doplnila prácu koordinačného oddelenia Komisie pre nediskrimináciu a Rómov posilnením tímu, vyčlenením primeraných prostriedkov a zamestnaním ďalších pracovníkov, aby bol dostatok kapacít na boj proti protirómskemu zmýšľaniu, vyššiu informovanosť o rómskom holokauste a pripomenutie pamiatky holokaustu;

54.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby presadzovali práva Rómov v kontexte vonkajších vzťahov; dôrazne trvá na tom, že je potrebné bojovať proti protirómskemu zmýšľaniu a podporovať práva Rómov v kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajinách;

55.  žiada Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii prijali a rozšírili vymedzenie pojmu protirómske zmýšľanie s cieľom poskytnúť štátnym orgánom jasné usmernenia;

56.  žiada všetky politické skupiny v Európskom parlamente a politické strany v členských štátoch, aby dodržiavali revidovanú chartu európskych politických strán pre nerasistickú spoločnosť, a žiada ich, aby tento svoj záväzok pravidelne obnovovali a aby odsúdili a postihovali nenávistné prejavy;

57.  žiada Agentúru Európskej únie pre základné práva, aby vypracovala štúdiu o protirómskom zmýšľaní v EÚ a kandidátskych krajinách, aby sa vo svojej práci v oblasti rómskej problematiky zamerala na protirómske zmýšľanie a aby ju monitorovala vo všetkých príslušných oblastiach;

o
o   o

58.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Rade Európy, OBSE a Organizácii Spojených národov.

(1) Ú. v. EÚ L 180, 19.7.2000, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 303, 2.12.2000, s. 16.
(3) Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 57.
(4) Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.
(6) Ú. v. EÚ C 4 E, 7.1.2011, s. 7; Ú. v. EÚ C 308 E, 20.10.2011, s. 73; Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 112; Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 36; Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 157.
(7) Ú. v. EÚ C 328, 6.9.2016, s. 4.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2016)0485.
(9) Všeobecné odporúčanie Európskej komisie č. 13 o boji proti odporu voči Rómom a ich diskriminácii.
(10) Protirómske zmýšľanie sa niekedy pomenúva inak a v rôznych členských štátoch sa občas označuje trochu odlišnými termínmi, napríklad proticigánske zmýšľanie.
(11) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77.
(12) Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.
(13) Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37.
(14) Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia