Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0226(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0387/2016

Внесени текстове :

A8-0387/2016

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Гласувания :

PV 26/10/2017 - 10.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0415

Приети текстове
PDF 470kWORD 62k
Четвъртък, 26 октомври 2017 г. - Страсбург
Нормативна уредба на опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации ***I
P8_TA(2017)0415A8-0387/2016
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общите правила за секюритизациите и въвеждане на европейска нормативна уредба на опростени и прозрачни секюритизации, а също така и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО, 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (COM(2015)0472 – C8-0288/2015 – 2015/0226(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0472),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0288/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 11 март 2016 г.(1)

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2016 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 28 юни 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0387/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 219, 17.6.2016 г., стp. 2.
(2) OВ C 82, 3.3.2016 г., стp. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 26 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации, и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС, и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012
P8_TC1-COD(2015)0226

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2402.)

Правна информация - Политика за поверителност