Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0226(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0387/2016

Ingivna texter :

A8-0387/2016

Debatter :

PV 25/10/2017 - 14
CRE 25/10/2017 - 14

Omröstningar :

PV 26/10/2017 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0415

Antagna texter
PDF 239kWORD 55k
Torsdagen den 26 oktober 2017 - Strasbourg
En ram för enkla, transparenta och standardiserade värdepapperiseringar ***I
P8_TA(2017)0415A8-0387/2016
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för värdepapperisering och om inrättandet av ett europeiskt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 (COM(2015)0472 – C8–0288/2015 – 2015/0226(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0472)),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0288/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 11 mars 2016(1),

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 20 januari 2016(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0387/2016),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 219, 17.6.2016, s. 2.
(2) EUT C 82, 3.3.2016, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 26 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012
P8_TC1-COD(2015)0226

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/2402.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy