Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2897(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0576/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 4
CRE 25/10/2017 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0417

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 536kWORD 64k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ
P8_TA(2017)0417RC-B8-0576/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (2017/2897(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 19 και 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τον Δεκέμβριο του 2009, και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 23 και 31,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014 με τίτλο «Βία κατά των γυναικών»(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(3), η οποία ορίζει και καταδικάζει την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τον δείκτη για την ισότητα των φύλων (Gender Equality Index Report) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των τριών Προεδριών της ΕΕ, του Ιουλίου 2017, της Εσθονίας, της Βουλγαρίας και της Αυστρίας σχετικά με την ισότητα των φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1993 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα επακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015), και τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4) («οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων»),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία (2007) μεταξύ των ETUC/CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME και CEEP,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ευρωπαϊκού δικτύου φορέων ισότητας (EQUINET) με τίτλο «The Persistence of Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies informing a new European Commission Strategy for Gender Equality» (Η συνεχιζόμενη ύπαρξη διακρίσεων, παρενόχλησης και ανισοτήτων.Το έργο των φορέων ισότητας για τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων), που δημοσιεύθηκε το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(5), ιδίως τα άρθρα 2 και 40, και το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(6),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με την παρενόχληση στον χώρο εργασίας(7), της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(8), της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και τα σχέδια για ένα νέο πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών(9), της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(10), της 25ης Φεβρουαρίου 2014 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(11) και τη συνοδευτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Νοεμβρίου 2013 και της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(12),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Μαρτίου 2017 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014-2015(13), της 10ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013(14), και της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Μηδενική παρενόχληση στον χώρο εργασίας», που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, και το σχέδιο δράσης της διοίκησης του Κοινοβουλίου σχετικά με το κρίσιμο αυτό ζήτημα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ – όπως αναγνωρίζεται στις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – την οποία η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ενσωματώσει σε όλες τις δραστηριότητές της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κοινότητα αξιών βασιζόμενη στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου και στα θεμελιώδη δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στις βασικές της αρχές και στους βασικούς της στόχους στα πρώτα άρθρα της ΣΕΕ και στα κριτήρια προσχώρησης στην Ένωση·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη νομοθεσία της ΕΕ ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται «κάθε μορφή ανεπιθύμητης προφορικής, μη προφορικής ή φυσικής συμπεριφοράς με πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και, ιδίως, τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος»(16)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και η πιο ακραία αλλά και επίμονη μορφή έμφυλης διάκρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 90 % των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης είναι γυναίκες και περί το 10 % άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του FRA του 2014 σε επίπεδο ΕΕ με τίτλο «Βία κατά των γυναικών», μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κατά την ενήλικη ζωή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ποσοστό έως 55 % οι γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το 32 % του συνόλου των θυμάτων, ο δράστης ήταν ιεραρχικά ανώτερος, συνάδελφος ή πελάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % των γυναικών σε επαγγέλματα που απαιτούν προσόντα ή σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 61 % των γυναικών που εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 20 % των νέων γυναικών (ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών) στην ΕΕ-28 έχουν υποστεί κυβερνοπαρενόχληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση ή έχει πέσει θύμα ανεπιθύμητης παρακολούθησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού σε μεγάλο βαθμό δεν καταγγέλλονται στις αρχές, λόγω της συνεχιζόμενης χαμηλής κοινωνικής ευαισθητοποίησης για το θέμα, ανεπάρκειας διαύλων υποστήριξης των θυμάτων και του γεγονότος ότι θεωρείται λεπτό ζήτημα από την κοινωνία, μολονότι υπάρχουν επίσημες διαδικασίες για την αντιμετώπισή του στον χώρο εργασίας και σε άλλους χώρους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας αποτελεί θέμα υγείας και ασφάλειας και ότι, ως τέτοιο, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προλαμβάνεται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία και παρενόχληση αντίκεινται στην αρχή της ισότητας των φύλων και της ίσης μεταχείρισης και συνιστούν έμφυλη διάκριση και ότι, συνεπώς, απαγορεύονται στην απασχόληση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και τις προαγωγές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση έμφυλων στερεοτύπων, ο σεξισμός, η σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση είναι δομικό και διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο, και φαινόμενο που εμπλέκει θύματα και δράστες ανεξάρτητα από κάθε ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα και κοινωνική θέση, και ότι έχει σωματικές, σεξουαλικές, συναισθηματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις για το θύμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, τα έμφυλα στερεότυπα και ο σεξισμός, συμπεριλαμβανομένης της σεξιστικής ρητορικής μίσους, στο διαδίκτυο και έξω από αυτό, συνιστούν γενεσιουργά αίτια κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και έχουν οδηγήσει σε κυριαρχία των αντρών επί των γυναικών και σε διακρίσεις σε βάρος τους, καθώς και στην παρεμπόδιση της πλήρους προόδου των γυναικών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου, στον ορισμό της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται στο πλαίσιο της κοινότητας εν γένει, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού στην εργασία, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και αλλού(17)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων θεωρεί την έμφυλη βία μορφή διάκρισης και παραβίαση των θεμελιωδών ελευθεριών του θύματος και περιλαμβάνει τη βία στο πλαίσιο στενών σχέσεων, τη σεξουαλική βία (συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της σεξουαλικής επίθεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης), την εμπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες μορφές επιβλαβών πρακτικών όπως οι καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων των γυναικών και τα λεγόμενα «εγκλήματα τιμής»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που έχουν υποστεί έμφυλη βία και τα παιδιά τους συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω του υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντεκδίκησης που συνδέονται με τέτοιου είδους βία(18)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ύπαρξη ενός φορέα για την ισότητα που παρέχει ανεξάρτητη βοήθεια στα θύματα παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, διεξάγει ανεξάρτητες έρευνες, δημοσιεύει ανεξάρτητες εκθέσεις και διατυπώνει συστάσεις για θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης, για την πρόσβαση και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για θέματα που αφορούν τους αυτοαπασχολούμενους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση που ασκείται κυρίως από άνδρες κατά γυναικών, είναι δομικό και διαδεδομένο πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κόσμο και φαινόμενο που εμπλέκει θύματα και δράστες ανεξάρτητα από ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, εισόδημα ή κοινωνική θέση και συνδέεται με την άνιση κατανομή εξουσίας μεταξύ γυναικών και ανδρών στην κοινωνία μας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι ευθύνη όλων των μελών της κοινωνίας και απαιτεί την ενεργό συμβολή τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν εκστρατείες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται στους άνδρες και στις νεότερες γενεές, με στόχο τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών ως εταίρων, τη σταδιακή πρόληψη και εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, καθώς και την προώθηση ή την ενδυνάμωση των γυναικών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προστατεύονται εξίσου από την έμφυλη βία, τη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση λόγω διαφορετικών πολιτικών και νομοθεσιών στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαστικά συστήματα δεν παρέχουν επαρκή υποστήριξη στις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δράστης έμφυλης βίας συχνά είναι πρόσωπο που το θύμα ήδη γνωρίζει και ότι πολλές φορές το θύμα βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, στοιχείο που εντείνει τον φόβο του να καταγγείλει τη βία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, αλλά μόνο δέκα πέντε την έχουν κυρώσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να κυρώσουν τη Σύμβαση σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 40 της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι «τα μέρη θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε μορφή μη επιθυμητής λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας ενός ατόμου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, υποβαθμιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό κλίμα, υπόκειται σε ποινικές ή άλλες νομικές κυρώσεις»·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται βία και παρενόχληση στην πολιτική ζωή σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω βία συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτική εκπροσώπηση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό ορίζει τι είναι σεξουαλική παρενόχληση·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική παρενόχληση ή η σεξιστική συμπεριφορά δεν είναι αβλαβείς και ότι η υποβάθμιση της σεξουαλικής παρενόχλησης ή της σεξουαλικής βίας με τη χρήση υποτιμητικής γλώσσα απηχεί σεξιστικές συμπεριφορές έναντι των γυναικών και περνάει μηνύματα ελέγχου ισχύος στη σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών, επηρεάζοντας την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την ελευθερία των γυναικών·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει θεσπίσει ειδικές δομές και εσωτερικούς κανόνες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του οργάνου, συγκεκριμένα τη συμβουλευτική επιτροπή για την εξέταση καταγγελιών για παρενόχληση μεταξύ Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών (ΔΚΒ) και βουλευτών, ενώ συμβουλευτική επιτροπή αρμόδια για την παρενόχληση και την πρόληψή της στο χώρο εργασίας ασχολείται με άλλες επίσημες διαδικασίες που σχετίζονται με τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του Κοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων για την αξιολόγηση πιθανών κρουσμάτων και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί, ως αιρετοί εκπρόσωποι των πολιτών, έχουν καίρια ευθύνη να ενεργούν ως θετικά πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην κοινωνία·

Μηδενική ανοχή απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση και τη σεξουαλική κακοποίηση στην ΕΕ και καταπολέμησή τους

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές σεξουαλικής βίας και σωματικής ή ηθικής παρενόχλησης και αποδοκιμάζει την ευκολία με την οποία γίνονται ανεκτές οι πράξεις αυτές, δεδομένου ότι συνιστούν συστηματική παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και σοβαρή αξιόποινη πράξη που πρέπει να τιμωρείται ως τέτοια· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία και ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν θα είναι εξασφαλισμένη η δίωξη των δραστών·

2.  εμμένει στην ουσιαστική εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να λάβουν περαιτέρω μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη και τον τερματισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και αλλού· τονίζει ότι θα πρέπει να ακολουθούνται ειδικές νομικές διαδικασίες για την αντιμετώπιση των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας·

3.  επικροτεί πρωτοβουλίες όπως το κίνημα #MeToo, που στοχεύουν στη δημοσιοποίηση περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας κατά γυναικών· υποστηρίζει σθεναρά όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια που συμμετέχουν στην εκστρατεία #MeΤoo, συμπεριλαμβανομένων όσων κατήγγειλαν τους δράστες·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν καταλλήλως την ορθή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ που απαγορεύουν την παρενόχληση λόγω φύλου και τη σεξουαλική παρενόχληση και να διασφαλίσουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων ισότητας που είναι επιφορτισμένοι με τον εντοπισμό μεροληπτικών πρακτικών και διαθέτουν σαφή εντολή και επαρκείς πόρους για να καλύπτουν τα τρία πεδία, της απασχόλησης, της αυτοαπασχόλησης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες·

5.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί, να ανταλλάσσει και να συγκρίνει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και να διαδίδει τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης όσον αφορά τα αποτελεσματικά μέτρα που θα μπορούσαν να λάβουν τα κράτη μέλη για να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τους οργανισμούς που ασχολούνται με την επαγγελματική κατάρτιση να προλαμβάνουν κάθε μορφή έμφυλων διακρίσεων, ιδίως σε ό, τι αφορά την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας·

6.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν όλοι οι άνδρες, δεσμευόμενοι ότι θα αλλάξουν και θα θέσουν τέλος σε όλες τις μορφές παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας, με την καταπολέμηση των συνθηκών και των δομών που καθιστούν δυνατές, ακόμη και με την αδράνειά τους, τις συμπεριφορές που οδηγούν σε τέτοιες πράξεις και με την αντίδραση σε κάθε μορφή καταχρηστικής ή ανάρμοστης συμπεριφοράς· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των ανδρών στις εκστρατείες πρόληψης και ευαισθητοποίησης·

7.  θεωρεί ότι στις βασικές δράσεις για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των θεμάτων της ανεπαρκούς καταγγελίας και του κοινωνικού στιγματισμού, η καθιέρωση διαδικασιών λογοδοσίας στον χώρο εργασίας, η ενεργός συμμετοχή ανδρών και αγοριών στην πρόληψη της βίας και η δράση για την αντιμετώπιση αναδυόμενων μορφών βίας, π.χ. στον κυβερνοχώρο·

8.  είναι θορυβημένο από το γεγονός ότι η παρενόχληση γυναικών στο διαδίκτυο, και ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εκτείνεται από την ανεπιθύμητη επικοινωνία, το «τρολάρισμα» και τον κυβερνοεκφοβισμό έως τη σεξουαλική παρενόχληση και τις απειλές βιασμού και φόνου, διαδίδεται διαρκώς περισσότερο στην ψηφιακή κοινωνία μας, γεγονός που οδηγεί επίσης σε νέες μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως ο κυβερνοεκφοβισμός, η κυβερνοπαρενόχληση, η χρήση εξευτελιστικών εικόνων στο διαδίκτυο και η διανομή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ιδιωτικών φωτογραφιών και βίντεο χωρίς τη συγκατάθεση των εμπλεκόμενων προσώπων·

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για προγράμματα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία συστήματος συλλογής αναλυτικών στοιχείων, που θα περιλαμβάνει ταξινόμηση βάσει ηλικίας και φύλου του δράστη και της σχέσης δράστη-θύματος και θα καλύπτει τη σεξουαλική παρενόχληση·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της έμφυλης βίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προωθήσει μια συνολική στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

12.  καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη ρήτρα «γέφυρας», εκδίδοντας ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές έμφυλης βίας) ως τομέα εγκληματικότητας κατά την έννοια του άρθρου 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

13.  ζητεί καλύτερη ένταξη των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και σε ανώτερες θέσεις οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μαζί με τις ΜΚΟ, τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς για την προώθηση της ισότητας, να ενισχύσουν τα μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλων διακρίσεων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη, οι οργανώσεις των εργοδοτών και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πρέπει να προαγάγουν επειγόντως την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά αμέσως·

14.  τονίζει τη σημασία της παροχής ειδικής κατάρτισης και της διοργάνωσης εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με τις υφιστάμενες επίσημες διαδικασίες καταγγελίας περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και τα δικαιώματα των θυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής της αξιοπρέπειας στην εργασία και η προώθηση μιας προσέγγισης μηδενικής ανοχής ως κανόνα·

Σεξουαλική παρενόχληση στα κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

15.  καταδικάζει απερίφραστα όλες τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης που έφεραν στο φως τα μέσα ενημέρωσης και εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης· επισημαίνει ότι, εάν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ επιθυμούν να διαφυλάξουν το κύρος τους, οφείλουν να αντιταχθούν σε κάθε μορφή έμφυλης διάκρισης και σε κάθε ενέργεια που υπονομεύει την ισότητα των φύλων·

16.  επισημαίνει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με απόφαση του Προεδρείου του της 14ης Απριλίου 2014, ενέκρινε νέους κανόνες που συμπεριλάμβαναν τη δημιουργία ειδικών φορέων όπως η συμβουλευτική επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με την εξέταση καταγγελιών για παρενόχληση μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για την πρόληψή της στον χώρο εργασίας, και, νωρίτερα, συμβουλευτική επιτροπή επιφορτισμένη με την εξέταση καταγγελιών για παρενόχληση και με την πρόληψή της στον χώρο εργασίας για το προσωπικό του ΕΚ· σημειώνει με ικανοποίηση την καθιέρωση της εμπιστευτικής καταγγελίας κρουσμάτων και τη διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης με στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης εντός του οργάνου· σημειώνει το γεγονός ότι παρόμοιοι φορείς έχουν δημιουργηθεί και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

17.  καλεί τον Πρόεδρο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου:

   να εξετάσουν επειγόντως και ενδελεχώς τα πρόσφατα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο σεβασμού της ιδιωτικότητας των θυμάτων, να μοιραστούν τα πορίσματα με τους βουλευτές του Κοινοβουλίου και να προτείνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη νέων κρουσμάτων·
   να αξιολογήσουν και, εάν κριθεί απαραίτητο, να αναθεωρήσουν τη σύνθεση των αρμόδιων οργάνων ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η ισορροπία μεταξύ των φύλων, και να ενισχύσουν περαιτέρω και να υποστηρίξουν τη λειτουργία της συμβουλευτικής επιτροπής που ασχολείται με καταγγελίες για παρενόχληση μεταξύ διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τη συμβουλευτική επιτροπή για το προσωπικό του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο τους·
   να αναθεωρήσουν τους κανόνες του έτσι ώστε να συμπεριλάβουν και τους ασκουμένους σε όλες τις συμβουλευτικές επιτροπές σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον γύρω από τα θετικά μέτρα τους, και να αποφεύγουν συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν μέλη των σημαντικών αυτών δομών επιτροπών· να διερευνούν τις τυπικές υποθέσεις, να διατηρούν εμπιστευτικό μητρώο καταχώρισης των υποθέσεων σε βάθος χρόνου και να εφαρμόζουν τα βέλτιστα μέτρα για την εξασφάλιση μηδενικής ανοχής σε όλα τα επίπεδα του θεσμικού οργάνου·
   να συστήσουν επιχειρησιακή ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα συγκαλείται με εντολή να εξετάσει την κατάσταση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία θα αναλάβει την αξιολόγηση της υφιστάμενης συμβουλευτικής επιτροπής του Κοινοβουλίου η οποία είναι αρμόδια για τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης μεταξύ ΔΚΒ και βουλευτών του Κοινοβουλίου και της συμβουλευτικής επιτροπής για το προσωπικό του ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της παρενόχλησης, και θα προτείνει κατάλληλες αλλαγές·
   να υποστηρίζουν πλήρως τα θύματα σε διαδικασίες εντός του Κοινοβουλίου και/ή με την τοπική αστυνομία· να ενεργοποιούν τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας ή διασφάλισης όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο, και να εφαρμόζουν πλήρως το άρθρο 12α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων και τη λήψη πειθαρχικών μέτρων·
   να εξασφαλίσουν την εφαρμογή ενός ισχυρού και αποτελεσματικού σχεδίου δράσης κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης για την πρόληψη, τη στήριξη και την υποχρεωτική κατάρτιση όλου του προσωπικού και των βουλευτών σχετικά με τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στην εργασία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η προσέγγιση περί μηδενικής ανοχής θα αποτελεί τον κανόνα· να συμμετέχουν πλήρως σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης με όλους τους βουλευτές και τις διοικητικές υπηρεσίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ομάδες που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση, όπως οι ασκούμενοι, οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί βοηθοί και οι συμβασιούχοι υπάλληλοι·
   να συστήσουν ένα θεσμικό δίκτυο έμπιστων συμβούλων, προσαρμοσμένο στις δομές του Κοινοβουλίου για τη στήριξη, την παροχή συμβουλών και την παρέμβαση για λογαριασμό των θυμάτων, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την πρακτική που εφαρμόζει η Επιτροπή για το προσωπικό της·

18.  καλεί όλους τους συναδέλφους να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τα θύματα να μιλήσουν και να καταγγείλουν τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω επίσημων διαδικασιών στη διοίκηση του Κοινοβουλίου και/ή στην αστυνομία·

19.  είναι αποφασισμένο να θεσπίσει εσωτερικούς κανόνες για την καταγγελία δυσλειτουργιών για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υπαλλήλων που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες και να παράσχει επαρκή μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση που δεν έχουν ορθή και δίκαιη μεταχείριση στο πλαίσιο της καταγγελίας δυσλειτουργιών·

20.  ανησυχεί ιδιαίτερα για το γεγονός ότι, συχνότατα, βοηθοί βουλευτών του Κοινοβουλίου (ΔΚΒ) φοβούνται να μιλήσουν σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, δεδομένου ότι η ρήτρα για την «απώλεια εμπιστοσύνης» στο καθεστώς των ΔΚΒ σημαίνει ότι μπορεί να απολυθούν με πολύ σύντομη προειδοποίηση· ζητεί τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στις διαδικασίες απόλυσης μαζί με τους εκπροσώπους της διοίκησης, με στόχο την επίτευξη μιας αμερόληπτης απόφασης·

21.  συνιστά να παρέχει, σε ετήσια βάση, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, στην ομάδα υψηλού επιπέδου του Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, στοιχεία σχετικά με τις καταγγελίες κακοδιαχείρισης που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στο Κοινοβούλιο, σε πλαίσιο σεβασμού της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στα εθνικά κοινοβούλια, να λάβουν δραστικά μέτρα για την καταπολέμησή τους στο πλαίσιο των εθνικών κοινοβουλίων τους και να εφαρμόσουν και να επιβάλουν δεόντως πολιτική σεβασμού και αξιοπρέπειας στην εργασία για τους βουλευτές και το προσωπικό· ζητεί την παρακολούθηση της εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στήριξη και προστασία στους βουλευτές που έρχονται σε επαφή με το κοινό, ιδίως σε εκείνους που αντιμετωπίζουν σεξουαλική κακοποίηση και απειλές έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων μέσω του διαδικτύου·

24.  ζητεί να οργανωθούν σε όλα τα επίπεδα ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, όπως η Μονάδα του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ενδιαφερόμενοι φορείς που συμμετέχουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων·

25.  καλεί όλους τους πολιτικούς παράγοντες να ενεργούν ως υπεύθυνα πρότυπα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, στα κοινοβούλια και έξω από αυτά·

o
o   o

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report.
(2) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(3) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(4) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(5) https://rm.coe.int/168008482e.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.
(7) ΕΕ C 77 E της 28.3.2002, σ. 138.
(8) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.
(9) ΕΕ C 296 E της 2.10.2012, σ. 26.
(10) ΕΕ C 168 E της 14.6.2013, σ. 102.
(11) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0451.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0073.
(14) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 2.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.
(16) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/your_rights/final_harassement_en.pdf.
(17) http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm.
(18) Βλ. αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου