Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 13
CRE 25/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0418

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 552kWORD 75k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
P8_TA(2017)0418A8-0310/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ 2017/2114(INI)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και αριθ. 2,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2017 (COM(2017)0500),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 2017 με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2017: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011» (COM(2017)0090),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017» (COM(2016)0725), τις εκθέσεις με τίτλο «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2017» (COM(2016)0728) και «Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου για την απασχόληση του 2017» (COM(2016)0729) και τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2015)0692),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2016 με τίτλο «Προς έναν θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ» (COM(2016)0727),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017 με τίτλο «Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area» (Αξιολόγηση του μελλοντικού δημοσιονομικού προσανατολισμού που είναι κατάλληλος για τη ζώνη του ευρώ),

–  έχοντας υπόψη το ειδικό έγγραφο (Occasional Paper) αριθ. 182 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2017 για τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα για το 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το κλείσιμο των διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος για δύο κράτη μέλη και σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – άνοιξη 2017, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τα λεπτομερή στοιχεία από τα δεδομένα της Eurostat για το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τον ρυθμό αύξησης και τα σύνολα, της 31ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ σχετικά με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, της 30ής Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP 21 που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(5)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(9),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0310/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕγχΠ για τη ζώνη του ευρώ ήταν 1,8 % το 2016 και θα παραμείνει σταθερός στο 1,7 % το 2017 και στο 1,9 % στην ΕΕ συνολικά, ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν μεν τα επίπεδα πριν από την κρίση, αλλά παραμένουν ανεπαρκή, ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε τη βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αν και πιθανόν θα μετριαστεί κατά το τρέχον έτος λόγω της πρόσκαιρης ανόδου του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή, αλλά η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να δώσει ώθηση στις προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στην ΕΕ παραμένει πολύ χαμηλή για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη και είναι πολύ χαμηλότερη από την ανάπτυξη που προβλέπεται για ολόκληρο τον κόσμο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ των 28 ήταν 9,3 % και 7,8 % αντιστοίχως, τον Απρίλιο του 2017, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2009 και τον Δεκέμβριο του 2008, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά ανεργίας εντός της ΕΕ, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 3,2 % και 23,2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ των 28 εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα τον Απρίλιο του 2017, συγκεκριμένα στο 18,7 % και στο 16,7 % αντιστοίχως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να είναι της τάξεως του 1,4 % το 2017 και 1,3 % το 2018, ενώ οι επιδόσεις των επιμέρους κρατών μελών αναμένεται ότι θα είναι ανομοιογενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει στο 90,3 % το 2017 και στο 89,0 % το 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη και ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα και σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές προκλήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής παραγωγικότητας και παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούνται κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συνεχείς δημοσιονομικές προσπάθειες και επενδύσεις στα κράτη μέλη, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση καθώς και μια ανοδική σύγκλιση με τις άλλες παγκόσμιες οικονομίες και εντός της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,4 % το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 9,5 %, έναντι 10,2 % τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν έχουν ακόμη επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 1,2 % το 2016, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας 234,2 εκατομμύρια άτομα, ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ(11)· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη κρύβει προκλήσεις, όπως η ατελής ανάκαμψη σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας και η μικρή αύξηση της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί, αν δεν εξαλειφθούν, να ασκήσουν πρόσθετη πίεση μακροπρόθεσμα στις πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή στην ΕΕ(12)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερα: το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ηλικίας 20-46 ετών στην ΕΕ των 28 ανερχόταν σε 75,9 % έναντι 64,3 % για τις γυναίκες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ ήταν 19,4 % έναντι 21,3 % τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) παρέμεινε υψηλό, στη δε ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών ανήλθε σε 14,8 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 14 εκατομμύρια νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑΚ εκτιμάται πως κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισεκατομμύρια EUR (1,21 % του ΑΕγχΠ) ετησίως σε επιδόματα, διαφυγόντα κέρδη και φόρους(13), ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της θέσπισης συστημάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στη ζώνη του ευρώ είναι 21 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 0,22% του ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» είναι αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο EUR, ποσό στο οποίο θα προστεθεί άλλο ένα δισεκατομμύριο EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2017-2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ των 28 μειώθηκε μεν από 5 % το 2014 σε 4 % το 2016, αλλά παραμένει ανησυχητική, δεδομένου ότι αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής ανεργίας· επισημαίνει με ανησυχία ότι το ποσοστό της πολύ μακροχρόνιας ανεργίας ανήλθε σε 2,5 % το 2016, παραμένοντας κατά 1% υψηλότερο σε σχέση με το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας και το εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να συρρικνώνονται, ιδίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής γεννητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχολησιμότητα των γυναικών, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, προσφέρουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια μειώνεται, δεδομένου ότι το 2015 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 4,8 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι από ό,τι το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός του 2015 εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό του 2008 κατά 1,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, 32,2 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ των 28 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει στο απαράδεκτα υψηλό επίπεδο του 23,7 %, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό αυτό παραμένει πολύ υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η ενεργειακή ένδεια εξακολουθεί να είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα ώστε να οδηγεί το 11 % του πληθυσμού της ΕΕ σε έναν κύκλο οικονομικής μειονεξίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες και οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αν και οι διαφορές αυτές μειώνονται·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας λόγω της ψηφιακής επανάστασης στην αγορά εργασίας·

1.  επικροτεί τις βελτιωμένες επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, που εδράζονται σε ολοένα και ευρύτερη βάση και υποστηρίζονται από μέτρια αύξηση του ΑΕγχΠ, υπερβαίνοντας τα προ κρίσης επίπεδα, και μειούμενα ποσοστά ανεργίας, τα οποία, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι υψηλά· θεωρεί ότι αυτή η θετική τάση οφείλεται στις πολιτικές που εφαρμόσθηκαν κατά τα τελευταία έτη· επισημαίνει ότι η ελαφρά ανάκαμψη παραμένει, ωστόσο, εύθραυστη και άνισα κατανεμημένη εντός της κοινωνίας και μεταξύ των περιφερειών, ενώ η ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ εμφανίζει τάσεις στασιμότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τα αποτελέσματα της κρίσης· σημειώνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, τα επίπεδα χρέους σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕγχΠ και της παραγωγικότητας παραμένουν κάτω από το πλήρες δυναμικό και υπογραμμίζει ότι, για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και ότι η μέτρια αυτή ανάκαμψη απαιτεί αδιάπτωτες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μέσω υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και απασχόλησης·

3.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη διαθέτει οικονομικές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί, καθώς η ανάπτυξη και η απασχόληση εξελίσσονται ανομοιόμορφα· υπογραμμίζει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των ανομοιογενών επιδόσεων των οικονομιών των κρατών μελών· τονίζει ότι η υλοποίηση κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και περισσότερων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να επιφέρει υψηλότερη ανάπτυξη κατά τουλάχιστον 1 %· υπενθυμίζει ότι ο συντονισμός της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο να υπάρξει συμβολή στη διασφάλιση της σύγκλισης και της σταθερότητας στην ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

4.  εκτιμά ότι θα απαιτηθεί επίσης μεγαλύτερος βαθμός ανοδικής σύγκλισης και συνολικής ανταγωνιστικότητας για να διατηρηθεί η ανάκαμψη στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα· θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι οικονομικοί δείκτες και δείκτες απασχόλησης έχουν καίρια σημασία για να διασφαλιστεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

5.  θεωρεί ότι, για να υλοποιηθεί αυτό, πρέπει να βελτιωθούν οι διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη· εκφράζει τη γνώμη ότι η δυνητική ανάπτυξη όλων των κρατών μελών θα πρέπει να αυξηθεί μακροπρόθεσμα τουλάχιστον στο 3 %· για να συμβεί αυτό, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική σύγκλιση, ενώ ο καθορισμός σαφών κριτηρίων αναφοράς σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του αναπτυξιακού δυναμικού των κρατών μελών θα μπορούσε να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για πολιτικές δράσεις· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτής της τακτικής συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα και οι διαρθρωτικές αδυναμίες κάθε κράτους μέλους και να επιδιώκεται η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία, ο τομέας των υπηρεσιών, η αγορά ενέργειας, αλλά και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, οι συνθήκες για επενδύσεις, η απουσία αποκλεισμών και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων·

6.  τονίζει ότι τούτο θα συμπλήρωνε τις διεξαγόμενες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και της διαχείρισης των εθνικών προϋπολογισμών, αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες ενεργοποίησης της ανάπτυξης σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης και με πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας·

Διαρθρωτικές πολιτικές

7.  θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση της ανομοιογενούς κατάστασης στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση απαιτείται καλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, ιδίως μέσω βελτιωμένης και συνεπούς εθνικής ιδίας ευθύνης και ορθής υλοποίησης των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), με σκοπό επίσης την προώθηση της ανοδικής σύγκλισης, μεταξύ άλλων, μέσω της καλύτερης εφαρμογής και υλοποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις προκλήσεις σε κάθε κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των δαπανών της ΕΕ· υπενθυμίζει, υπό το πρίσμα αυτό, και τη σημασία της τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη για την οικοδόμηση ικανοτήτων και τη σύγκλιση και θεωρεί ότι μια προσέγγιση βασισμένη στην εταιρική σχέση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη λογοδοσία και ιδία ευθύνη για το αποτέλεσμα της υλοποίησης των ΣΑΧ·

8.  επισημαίνει ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στις χώρες της ζώνης του ευρώ και επισημαίνει ότι η αυξημένη και επίμονη ανεργία των νέων συνιστά μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό κίνδυνο· συμφωνεί ότι η αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κρίσης, από τη μακροχρόνια ανεργία, την απασχόληση που δεν αξιοποιεί πλήρως τις δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων και τις γηράσκουσες κοινωνίες μέχρι τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, εξακολουθεί να συνιστά επείγουσα προτεραιότητα, η οποία απαιτεί την εφαρμογή βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μεταρρυθμίσεων·

9.  είναι της άποψης ότι τα αποτελέσματα της κρίσης, όπως το υψηλό επίπεδο χρέους και ανεργίας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να ενέχουν δυνητικούς καθοδικούς κινδύνους· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τα υπερβολικά επίπεδα χρέους· ανησυχεί, εν προκειμένω, ότι το σταθερά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε να έχει σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες από ένα κράτος μέλος σε άλλο και μεταξύ τραπεζών και κρατών, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη· σημειώνει ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα ενισχύθηκαν, αλλά προκύπτουν προκλήσεις από τη χαμηλή αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων· είναι πεπεισμένο ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη λύση που να συνδυάζει ένα μείγμα συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογα με την περίπτωση·

10.  θεωρεί ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ώστε να ενισχυθούν η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των τιμών αλλά και των λοιπών συντελεστών, οι επενδύσεις και η απασχόληση στη ζώνη του ευρώ· πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο συνιστά αποφασιστικό παράγοντα για την καινοτομία και επέκταση των επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μελλοντοστραφών μεταρρυθμίσεων που είναι προσαρμοσμένες τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και στην πλευρά της ζήτησης·

11.  θεωρεί ότι οι εύρυθμα λειτουργούσες και παραγωγικές αγορές εργασίας, που συνδυάζονται με επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας και διαλόγου, συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και στη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης όπου αυτά έχουν ήδη επιτευχθεί· σημειώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων, οι γηράσκουσες κοινωνίες, καθώς και αρκετές άλλες προκλήσεις δυσχεραίνουν επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της απασχόλησης και τη μείωση των επιπέδων ανεργίας στα κράτη μέλη·

12.  τονίζει τη σημασία μιας υπεύθυνης και φιλικής προς την ανάπτυξη εξέλιξης των μισθών, που παρέχει καλό βιοτικό επίπεδο, συμβαδίζει με την παραγωγικότητα και λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα· λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση των μισθών θα είναι σχετικά μέτρια· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υπάρχει περιθώριο για μισθολογικές αυξήσεις που θα μπορούσαν να έχουν συναφείς θετικές επιπτώσεις στη συνολική κατανάλωση·

13.  τονίζει ότι τα επίπεδα φορολογίας θα πρέπει επίσης να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη φορολογία προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη των φόρων, να αποτραπούν η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, καθώς και να αντιμετωπιστεί η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ευρώπη και παράλληλα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· πιστεύει ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας θα ενίσχυε την απασχόληση και θα προωθούσε την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα φορολογικά κίνητρα, όποτε είναι εφικτά, μεταξύ άλλων, μέσω χαμηλότερων φόρων μπορούν να στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση, την κοινωνική ασφάλιση και την παροχή επενδύσεων και εργασίας·

Επενδύσεις

14.  συμφωνεί ότι η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται κενό επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις εξακολουθούν να υστερούν ή να μην αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επίσης περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του «κενού επενδύσεων» που έχει συσσωρευθεί από τότε που ξέσπασε η κρίση·

15.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις θα επιτρέψουν την άμεση υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και, ταυτόχρονα, θα συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη θα επέτρεπαν την καλύτερη προσαρμογή στην οικονομία της γνώσης· τονίζει περαιτέρω ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την προσέλκυση και την αύξηση των επενδύσεων, καθώς και για τη βελτιωμένη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας·

16.  θεωρεί ότι η έρευνα, η τεχνολογία και η εκπαίδευση έχουν ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ· τονίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις στους εν λόγω τομείς και τονίζει ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και θα επέτρεπαν την καλύτερη προσαρμογή στην οικονομία της γνώσης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η έγκαιρη συμφωνία σχετικά με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτού του μέσου και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί έως τώρα στην υλοποίησή του, με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης περισσότερων έργων με ισχυρό δυναμικό, τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής της έννοιας της προσθετικότητας και την αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης και απορρόφησης, καθώς και στη στήριξη των επενδύσεων που διαφορετικά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί·

18.  επισημαίνει ότι οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) είναι διαφορετικοί από εκείνους του ΕΤΣΕ και, επομένως, τα ΕΔΕΤ εξακολουθούν να είναι σημαντικά, μεταξύ άλλων για τη στήριξη βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

19.  τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργούσα Ένωση Κεφαλαιαγορών μπορεί, πιο μακροπρόθεσμα, να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η βελτίωση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση και η καταπολέμηση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας που συνδέεται με τις δραστηριότητές τους θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι είναι ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία, να εξορθολογιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να καταστούν πιο αποτελεσματικές·

Δημοσιονομικές πολιτικές

20.  θεωρεί ότι οι συνετές και προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και της Ένωσης συνολικά· υπογραμμίζει ότι ο ισχυρός συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, η ορθή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας, σε αυτόν τον τομέα αποτελούν νομική απαίτηση και έχουν αποφασιστική σημασία για την ορθή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

21.  εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα δημόσια οικονομικά φαίνονται να βελτιώνονται, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα δημοσιονομικά ελλείμματα στη ζώνη του ευρώ θα μειωθούν· ωστόσο, χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μείωση του βάρους του χρέους, παράλληλα με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου τα κράτη μέλη να μην είναι ευάλωτα σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς·

22.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι είναι ανάγκη να καταστούν τα δημόσια οικονομικά βιώσιμα και ταυτόχρονα να προωθηθούν η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πληρωμές χαμηλών επιτοκίων, οι διευκολυντικές νομισματικές πολιτικές, τα εφάπαξ μέτρα και άλλοι παράγοντες ελάφρυνσης του σημερινού δανειακού βάρους είναι μόνο προσωρινά μέτρα και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι ανάγκη να καταστούν τα δημόσια οικονομικά βιώσιμα, να ληφθούν επίσης υπόψη μελλοντικές υποχρεώσεις και να επιδιωχθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους· υπογραμμίζει τη σημασία μείωσης του συνολικού επιπέδου του χρέους·

23.  υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική σταθεροποίηση·

24.  επισημαίνει ότι ο σημερινός συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός για το ευρώ ήταν γενικά ουδέτερος το 2016 και αναμένεται να παραμείνει ουδέτερος και το 2017· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της το 2016 ζήτησε ένα θετικό δημόσιο προσανατολισμό, ενώ η Ευρωομάδα αναγνώρισε ότι ο γενικά ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός το 2017 επέτυχε την κατάλληλη ισορροπία και υπογράμμισε τη σημασία επίτευξης της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και στην ανάγκη στήριξης των επενδύσεων ώστε να ενισχυθεί η ανάκαμψη, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικής· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την πρώτη αξιολόγηση του μελλοντικού δημοσιονομικού προσανατολισμού που είναι κατάλληλος για τη ζώνη του ευρώ από το ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) της 20ής Ιουνίου 2017· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν ένα δημοσιονομικό προσανατολισμό που είναι κατάλληλος για τις αντίστοιχες συνθήκες·

25.  τονίζει, ωστόσο, ότι η συνολική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανομοιογενή κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη και την ανάγκη διαφοροποίησης των δημοσιονομικών πολιτικών που απαιτούνται από κάθε κράτος μέλος· τονίζει ότι η έννοια ενός συνολικού φορολογικού προσανατολισμού δεν συνεπάγεται ότι τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμίζονται μεταξύ τους·

Συστάσεις ανά χώρα

26.  επισημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει τουλάχιστον «κάποια πρόοδο» όσον αφορά τα δύο τρίτα των συστάσεων του 2016· θεωρεί, ωστόσο, ότι η υλοποίηση των ΣΑΧ εξακολουθεί να υστερεί και, κατά συνέπεια, να εμποδίζει τη διαδικασία σύγκλισης στη ζώνη του ευρώ· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της μη υλοποίησης των ΣΑΧ και αναμένει, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη δέσμευση από τα κράτη μέλη για ανάληψη των απαραίτητων πολιτικών δράσεων βάσει των συμπεφωνημένων ΣΑΧ·

27.  αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο στην υλοποίηση των ΣΑΧ στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας, ενώ δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες και το επιχειρηματικό περιβάλλον· αναμένει μεγαλύτερη δέσμευση από μέρους των κρατών μελών για τη ανάληψη των απαραίτητων πολιτικών δράσεων βάσει των ΣΑΧ, των οποίων η υλοποίηση έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ·

28.  επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής να κλείσουν οι διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος για αρκετά κράτη μέλη· επιδοκιμάζει τις προηγούμενες και τις τρέχουσες δημοσιονομικές προσπάθειες και προσπάθειες μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες κράτη μέλη κατόρθωσαν να βγουν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, αλλά επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να διασφαλιστούν και σε μακροπρόθεσμη βάση βιώσιμα δημόσια οικονομικά και παράλληλα να προωθηθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εφαρμόζοντας τους κανόνες του κατά τρόπο συνεπή·

29.  επισημαίνει ότι 12 κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες διαφορετικού χαρακτήρα και σοβαρότητας, ενώ υπερβολικές ανισορροπίες υπάρχουν σε έξι κράτη μέλη· λαμβάνει υπόψη το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την επιτάχυνση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών για οποιοδήποτε κράτος μέλος·

30.  υπογραμμίζει ότι στόχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι η πρόληψη των ανισορροπιών εντός των κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες σε άλλα κράτη μέλη·

31.  θεωρεί, επομένως, ότι έχει ουσιαστική σημασία να αναλάβουν όλα τα κράτη μέλη τις απαραίτητες πολιτικές δράσεις για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδίως των υψηλών επιπέδων χρέους, των πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και των ανισορροπιών ανταγωνιστικότητας, και να δεσμευτούν ότι θα πραγματοποιήσουν κοινωνικά ισορροπημένες και χωρίς αποκλεισμούς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους, εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη συνολική ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Τομεακές συνεισφορές στην έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

32.  θεωρεί ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής διάστασης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για την προώθηση κοινωνικά και οικονομικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που να μειώνουν τις ανισότητες και να προωθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, οδηγώντας σε ποιοτική απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικές επενδύσεις· υποστηρίζει τη χρήση του πίνακα κοινωνικών επιδόσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί μεγαλύτερη εστίαση των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) στις διαρθρωτικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας·

33.  επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι τρεις νέοι κομβικοί δείκτες απασχόλησης να τοποθετηθούν επί ίσοις όροις με τους υφιστάμενους οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες θα αξιολογούνται καλύτερα και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα καταστούν πιο αποτελεσματικές· προτείνει την καθιέρωση μιας μη τιμωρητικής διαδικασίας για κοινωνικές ανισορροπίες στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· επισημαίνει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί σε περίπου δέκα κράτη μέλη και αποτελεί μία από τις κύριες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στην ΕΕ(14)·

34.  τονίζει το γεγονός ότι οι οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη και στην κοινωνική δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη συνεχή στήριξη για κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή, να προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και να βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών·

35.  θεωρεί ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και των αναδυόμενων κοινωνικών προκλήσεων, ώστε να διασφαλίζει μια μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα και μια κοινωνικά συνεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου των ευρωπαϊκών πολιτικών·

36.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, που παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην ΕΕ, και να συνεχίσει την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI) και μετά το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία και την εφαρμογή της και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απασχόληση των νέων και τη χρήση της YEI· καλεί τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις μεταφορές πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συμπεριλαμβανομένης της YEI, προς το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτηθεί από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ· τονίζει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των εθνικών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας·

37.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να ενισχυθεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τονίζει τη σημασία τους για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια, που μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται με το φύλο όταν αναζητούν ποιοτική απασχόληση, μετεκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία απευθύνονται και στους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις προτάσεις που περιέχονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(15)·

39.  θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθούν το εύρος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργών και βιώσιμων πολιτικών για την αγορά εργασίας με κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση και με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος, των εργοδοτών, των εργαζομένων, της υγείας και των καταναλωτών· θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων·

40.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει παραβλέψει την κοινωνική οικονομία στη δέσμη αξιολογήσεων/συστάσεών της· επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το 2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αναγνώριση και καλύτερη προβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας μέσω ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία· θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη αναγνώρισης καθιστά δυσκολότερη την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ευρωπαϊκού καθεστώτος για τις ενώσεις, τα ιδρύματα και τα ταμεία αλληλασφάλισης·

41.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ο κοινωνικός διάλογος, η συλλογική διαπραγμάτευση και η θέση των εργαζομένων στα συστήματα καθορισμού των μισθών, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ικανότητες· τονίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να σέβεται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να είναι σύμφωνο με τις συλλογικές συμβάσεις κατά τις πρακτικές των κρατών μελών και να κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

42.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου υποβάλλοντας φιλόδοξες προτάσεις για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και με την πλήρη δέσμευση στους κοινωνικούς στόχους των Συνθηκών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όλων και να προσφέρονται καλές ευκαιρίες σε όλους·

43.  εφιστά την προσοχή στη διαρκή μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των μισθολογικών και εισοδηματικών ανισοτήτων και στην αύξηση των φτωχών εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι τόσο στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948 όσο και στο καταστατικό της ΔΟΕ του 1919 αναγνωρίζεται η ανάγκη για αποδοχές που να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους αξιοπρεπή διαβίωση, και ότι όλες οι διακηρύξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου συμφωνούν ότι οι αποδοχές πρέπει να επαρκούν για να στηρίζουν μια οικογένεια·

44.  τονίζει ότι οι μισθοί πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να καλύπτουν τις προσωπικές ανάγκες τους και τις ανάγκες των οικογενειών τους και ότι κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αμείβεται με μισθό που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και ο οποίος δεν καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες σε τρόφιμα, στέγη, και ρουχισμό, αλλά αρκεί επίσης για υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, μετακινήσεις, αναψυχή και μερικές αποταμιεύσεις για απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ασθένειες και ατυχήματα· τονίζει ότι αυτό είναι το πρότυπο αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου που θα πρέπει να εξασφαλίζουν οι μισθοί στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στην ΕΕ·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για τον προσδιορισμό των στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας αξιοπρεπής μισθός και τρόπους μέτρησής του, προκειμένου να καθιερώσει ένα εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους και να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

46.  υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς μισθοί είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας και ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και το κλείσιμο της ψαλίδας των μισθών·

47.  επισημαίνει τη διαρκή ανάγκη για καλύτερο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η δικαιοσύνη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις αποτελούν οικουμενικό δικαίωμα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, λαμβανομένης υπόψη της διαρκούς δημογραφικής μεταβολής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους συνταξιούχους επαρκές εισόδημα, πάνω από το όριο της φτώχειας, που να τους επιτρέπει να διατηρούν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι να αυξηθούν το συνολικό ποσοστό απασχόλησης και ο αριθμός αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν σημαντικές και έχουν αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και άλλων ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και, ιδίως, της ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον λόγο οικονομικής εξάρτησης·

48.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των αυτοαπασχολούμενων, που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επισφαλούς απασχόλησης, περιόδων ακούσιας ανεργίας και μείωσης του χρόνου εργασίας·

49.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, στις ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και στις ανάγκες των γηρασκόντων ανδρών και γυναικών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη μέριμνα·

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ανεπαρκείς και ανεπαρκώς εστιασμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση, ιδίως σε ψηφιακές δεξιότητες και σε προγραμματιστικές και άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η πράσινη οικονομία, μπορεί να υπονομεύσουν την ανταγωνιστική θέση της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της επικαιροποίησης των προσόντων και των αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγραμμάτων σπουδών· επισημαίνει τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης· τονίζει, επομένως, τη σημασία της δημιουργίας ενός συστήματος επικύρωσης για μη τυπικές και άτυπες μορφές γνώσης, ιδίως δε εκείνες που αποκτώνται στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων·

51.  είναι της γνώμης ότι η βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και της αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και οι περίοδοι μαθητείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε αναπτυσσόμενους τομείς· πιστεύει ότι, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα·

52.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εφαρμόσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια που διατίθενται για μαθητευόμενους στο πλαίσιο του Erasmus+, προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η ελκυστικότητα του συγκεκριμένου είδους κατάρτισης· ζητεί την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού EURES· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των φορέων σε τοπικό επίπεδο και οι καλύτερες συνέργειες μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης θα αύξαναν την προβολή και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων·

53.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να βελτιωθούν· υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών είναι να εξασφαλίζουν την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεξάρτητα από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ· σημειώνει ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες σε πολλά κράτη μέλη για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης· δίνει έμφαση στη διά βίου μάθηση, και για τις γυναίκες, δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα επανεξειδίκευσης σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· ζητεί την περαιτέρω στοχευμένη προώθηση των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στα κορίτσια, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να καλυφθούν τα μακροχρόνια χάσματα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις·

54.  υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό το νωρίτερο δυνατόν στον κύκλο ζωής, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε νεαρή ηλικία· ζητεί, συνεπώς, πρόσβαση σε ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας στην προσχολική ηλικία για όλα τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων από τη μικρότερη ηλικία στο σχολείο, μέσω της προαγωγής της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση «Επένδυση στα παιδιά» και να παρακολουθούν στενά την πρόοδό της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να καθιερώσουν πρωτοβουλίες, όπως η Εγγύηση για τα παιδιά, τοποθετώντας τα παιδιά στο επίκεντρο των υφιστάμενων πολιτικών ανακούφισης από τη φτώχεια·

55.  υπογραμμίζει τις βαθιές αλλαγές που θα επέλθουν στην αγορά εργασίας στο μέλλον ως απόρροια των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν μέσα και συνεργατικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα μέσω προκαταρκτικής, αρχικής και διαρκούς κατάρτισης·

56.  ζητεί, για τον σκοπό αυτό, και ως μέσο για την επίτευξη εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να διερευνηθούν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, μηχανισμοί ευελιξίας με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της τηλεργασίας και των ευέλικτων ωραρίων εργασίας·

57.  τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και μεγέθυνσης·

58.  τονίζει ότι η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ενίσχυση της ισότητας των φύλων είναι ουσιαστικοί παράγοντες για τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ο μετασχηματισμός και η προσαρμογή της αγοράς εργασίας και των συστημάτων πρόνοιας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στάδια της ζωής των γυναικών·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θεωρεί ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήμα προόδου για τη διασφάλιση του συνδυασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά τους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· επιμένει ότι η εξασφάλιση κατάλληλης αμοιβής και ισχυρής κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μεταρρυθμιστικές πολιτικές και να επενδύσουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την υπέρβαση των στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και την προώθηση δικαιότερης κατανομής της φροντίδας και των οικιακών εργασιών, όπως επίσης να δώσουν έμφαση στο δικαίωμα και την ανάγκη να αναλαμβάνουν και οι άνδρες ευθύνες φροντίδας χωρίς να στιγματίζονται ή να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

61.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προορατικές πολιτικές και κατάλληλες επενδύσεις προσαρμοσμένες και σχεδιασμένες για τη στήριξη των γυναικών και των ανδρών που εισέρχονται, επιστρέφουν και παραμένουν στην αγορά εργασίας, έπειτα από περιόδους άδειας για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια ή την παροχή φροντίδας, παρέχοντας σε αυτούς βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προστασία από διακρίσεις και παράνομες απολύσεις που σχετίζονται με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν πολιτικές για τη βελτίωση της επιβολής των μέτρων κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση επί των νομικών δικαιωμάτων για ίση μεταχείριση μέσω της διενέργειας ενημερωτικών εκστρατειών, της αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως και της ενίσχυσης των εθνικών φορέων ισότητας προκειμένου να διεξάγουν επίσημες έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας για θέματα ισότητας και να βοηθούν τα πιθανά θύματα διακρίσεων·

63.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων μέσω εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλει εν τέλει στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι η ένταξη αυτή είναι αναγκαία, δεδομένων της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών αυτών και των αναγκών τους από άποψη εισοδηματικής επάρκειας, κατάλληλης στέγασης, δημόσιων μεταφορών, υγειονομικής περίθαλψης και παιδικής φροντίδας· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθούνται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο·

64.  τονίζει τη σημασία της κατανόησης των νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας και της συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων για το θέμα αυτό, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας και να ενισχυθούν εν τέλει η απασχόληση και η βιώσιμη ανάπτυξη·

65.  ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος καταπολέμησης της φτώχειας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος των κρατών μελών στην προσπάθεια μείωσης της φτώχειας, ιδίως όταν συνδυάζονται με μέτρα κοινωνικής ένταξης, με τη συμμετοχή των δικαιούχων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εργαστούν για την προοδευτική καθιέρωση καθεστώτων ελάχιστου εισοδήματος που να μην είναι απλώς κατάλληλα αλλά να εξασφαλίζουν και επαρκή κάλυψη και χρήση· θεωρεί ότι επαρκές ελάχιστο εισόδημα σημαίνει εισόδημα το οποίο είναι απαραίτητο για αξιοπρεπή διαβίωση και για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε όλη τη διάρκεια του βίου· επισημαίνει ότι για να είναι επαρκές το ελάχιστο εισόδημα πρέπει να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, προκειμένου να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων μη οικονομικών πτυχών όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση, η αξιοπρεπής στέγαση, οι ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές δραστηριότητες και η συμμετοχή στα κοινά·

66.  ζητεί μια αποτελεσματικότερη, περισσότερο στοχευμένη και προσεκτικότερα ελεγχόμενη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης, και να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ένδεια, τα αυξανόμενα έξοδα διαβίωσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση στέγης και η ανεπαρκής ποιότητα των κατοικιών·

67.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση ειδικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις περιφέρειές τους στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας, ανεργίας των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας υπερβαίνουν το 30 %·

68.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει το προσεχές Εαρινό Συμβούλιο σε κοινωνικές επενδύσεις στους τομείς όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα αποφέρουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (π.χ. προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση, και υγειονομική περίθαλψη)·

69.  ζητεί μια ημερήσια διάταξη στην οποία η θέση του Κοινοβουλίου θα τοποθετείται υψηλότερα και θα λαμβάνεται υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

70.  ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης μεταναστών και ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στην αγορά εργασίας·

Περιφερειακές πολιτικές

71.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής αντιπροσωπεύει 454 δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2014-2020· τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο, αλλά μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική πολιτική που αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και στην προώθηση των επενδύσεων, της απασχόλησης της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης, και ότι πρόκειται για την πλέον σημαντική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αυτών που βρίσκονται εντός και εκείνων που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 50 φορές μικρότερος από τις συνολικές κρατικές δαπάνες της ΕΕ των 28 και ανέρχεται περίπου στο 1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών, των πολιτικών προτεραιοτήτων και των δράσεων και έργων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρείται ισορροπημένη η οικονομική και κοινωνική διάσταση του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ αποτελούν σημαντικό μηχανισμό για τη διαμόρφωση συνεργειών· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ· επικροτεί τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού για την καλύτερη ευθυγράμμιση της πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

o
o   o

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0038.
(2) ΕΕ C 92 της 24.3.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.
(4) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.
(5) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.
(6) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.
(7) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.
(8) ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.
(9) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.
(10) ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.
(11) Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Ετήσια επισκόπηση 2017, σ. 11.
(12) Όπως ανωτέρω, σ. 46.
(13) Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), σχετικά με την απασχόληση των νέων.
(14) Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Ετήσια επισκόπηση 2017, σ. 47
(15) ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου