Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2192(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0311/2017

Внесени текстове :

A8-0311/2017

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Гласувания :

PV 26/10/2017 - 10.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0419

Приети текстове
PDF 568kWORD 63k
Четвъртък, 26 октомври 2017 г. - Страсбург
Мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия
P8_TA(2017)0419A8-0311/2017

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2017 г., съдържаща препоръка на Европейския парламент към Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Австралия (2017/2192(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид съвместното изявление от 15 ноември 2015 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет г-н Доналд Туск и министър-председателя на Австралия Малкълм Търнбул,

—  като взе предвид рамката за партньорство между ЕС и Австралия от 29 октомври 2008 г., както и рамковото споразумение между ЕС и Австралия, сключено на 5 март 2015 г.,

—  като взе предвид други двустранни споразумения между ЕС и Австралия, и по-специално Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката на съответствието, сертификатите и маркировките и Споразумението относно търговията с вина,

—  като взе предвид Пакета за търговията на Комисията, публикуван на 14 септември 2017 г., в който Комисията се ангажира всички бъдещи мандати за водене на търговски преговори да бъдат публични,

—  като взе предвид предходните си резолюции и по-специално тази от 25 февруари 2016 г. относно започването на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия(1), и законодателната си резолюция от 12 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Австралия за изменение на споразумението за взаимно признаване(2),

—  като взе предвид комюникето след срещата на държавните и правителствените ръководители на държавите от Г-20 в Бризбейн на 15 и 16 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление от 22 април 2015 г. на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на министъра на външните работи на Австралия, озаглавено „Към по-тясно партньорство между ЕС и Австралия“,

—  като взе предвид Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) от 16 май 2017 г. относно компетентността на Съюза да подпише и сключи Споразумението за свободна търговия със Сингапур(3),

—  като взе предвид проучването на Комисията от 15 ноември 2016 г. относно кумулативното въздействие на бъдещите търговски споразумения върху селското стопанство на ЕС,

—  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 108, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0311/2017),

А.  като има предвид, че ЕС и Австралия работят заедно за справяне с общите предизвикателства по широк спектър от въпроси и си сътрудничат в рамките на редица международни форуми, в т.ч. по въпроси на търговската политика в многостранните отношения;

Б.  като има предвид, че ЕС е третият по големина търговски партньор на Австралия, с годишен двустранен търговски обмен за над 45,5 милиарда евро през 2015 г. и положително търговско салдо от над 19 милиарда евро за ЕС;

В.  като има предвид, че през 2015 г. европейските преки чуждестранни инвестиции в Австралия възлязоха на 145,8 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че Австралия е в процес на присъединяване към Споразумението за държавните поръчки;

Д.  като има предвид, че ЕС приключи преговорите по Рамковото споразумение между ЕС и Австралия на 22 април 2015 г.;

Е.  като има предвид, че европейският селскостопански сектор и някои селскостопански продукти, като говеждо, агнешко, млечни продукти, зърнени култури и захар – включително специални видове захар – са особено чувствителни въпроси в тези преговори;

Ж.  като има предвид, че Австралия е третият по големина в света износител на говеждо месо и захар, и е основен участник на световния пазар за износ на млечни продукти и зърнени култури;

З.  като има предвид, че ЕС и Австралия участват в многостранни преговори за по-нататъшно либерализиране на търговията с екологични стоки (Споразумение за екологичните стоки) и на търговията с услуги (Споразумение по търговията с услуги);

И.  като има предвид, че Австралия е страна по приключилите преговори за Транстихоокеанско партньорство, чието бъдеще е несигурно, и по текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Азиатско-тихоокеанския регион, които обединяват най-важните търговски партньори на Австралия; като има предвид, че Австралия има действащо споразумение за свободна търговия с Китай от 2015 г. насам;

Й.  като има предвид, че Австралия е поела значителен ангажименти в Транстихоокеанското партньорство за насърчаване на дългосрочното опазване на определени видове и за справяне с незаконния трафик на диви растения и животни чрез засилени мерки за опазване, и като има предвид, че в него също така се предвиждат изисквания за ефективно прилагане на мерки за опазването на околната среда и за ангажиране със засилено регионално сътрудничество; като има предвид, че тези ангажименти следва да служат за ориентир за разпоредбите на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Австралия;

К.  като има предвид, че Австралия е сред най-старите и най-близките партньори на ЕС, споделящи общи ценности и ангажирани с насърчаването на просперитета и сигурността в рамките на световна система, основана на правила;

Л.  като има предвид, че Австралия ратифицира и прилага основните международни спогодби в областта на правата на човека, социалните и трудовите права, както и в сферата на опазването на околната среда, и изцяло зачита принципите на правовата държава;

М.  като има предвид, че Австралия е една от само шестте страни – членки на СТО, които все още нямат преференциален достъп до пазара на ЕС или не са в процес на преговори за тази цел;

Н.  като има предвид, че след съвместното изявление от 15 ноември 2015 г. беше предприето подготвително проучване на осъществимостта и общите амбиции за започване на преговори по споразумение за свободна търговия между ЕС и Австралия; като има предвид, че подготвителното проучване е завършено;

О.  като има предвид, че Парламентът ще трябва да вземе решение дали да даде съгласието си за евентуално Споразумение за свободна търговия между ЕС и Австралия;

Стратегически, политически и икономически контекст

1.  подчертава значението на задълбочаващите се взаимоотношения между ЕС и Азиатско-тихоокеанския регион, наред с другото, за да се насърчава икономическият растеж в Европа и подчертава, че това следва да бъде отразено в търговската политика на ЕС; признава, че Австралия е важна част от тази стратегия и че разширяването и задълбочаването на търговските отношения може да спомогне за постигането на тази цел;

2.  поздравява Австралия за нейния силен и последователен ангажимент във връзка с дневния ред на многостранните търговски преговори;

3.  счита, че пълният потенциал на Съюза за двустранно и регионално сътрудничество може да се реализира само чрез придържането към търговия, базирана на правила и ценности, и че сключването на висококачествено, амбициозно, балансирано и справедливо споразумение за свободна търговия с Австралия в дух на реципрочност и взаимна полза, като същевременно по никакъв начин не се подкопава стремежът за постигане на напредък на многостранно равнище или в прилагането на вече сключени многостранни и двустранни споразумения, е ключова част от тези стратегии; счита, че задълбочаването на двустранното сътрудничество може да бъде трамплин за по-нататъшно многостранно и плурилатерално сътрудничество;

4.  счита, че договарянето на съвременно, задълбочено, амбициозно, балансирано, справедливо и всеобхватно споразумение за свободна търговия е подходящ начин за задълбочаване на двустранното партньорство и за по-нататъшното укрепване на съществуващите, вече утвърдени двустранни отношения в областта на търговията и инвестициите; счита, че тези преговори биха могли да послужат като пример за ново поколение споразумения за свободна търговия, като подчертава значението на допълнителното увеличаване на амбициите, разширяването на границите на едно съвременно споразумение за свободна търговия, като се има предвид високо развитата икономика и регулаторна среда на Австралия;

Подготвително проучване

5.  отбелязва приключването на 6 април 2017 г. на подготвителното проучване между ЕС и Австралия по един взаимно удовлетворителен начин за Комисията и за правителството на Австралия;

6.  приветства навременното приключване от страна на Комисията и публикуването на оценка на въздействието с оглед на осигуряването на възможност за цялостна оценка на възможните ползи и загуби от задълбочаването на търговските и инвестиционните отношения между ЕС и Австралия в интерес на гражданите и предприятията от двете страни, включително най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, като същевременно се обръща специално внимание на социалните и екологичните въздействия, включително на въздействията върху трудовия пазар на ЕС, и се предвижда и отчита въздействието, което Брекзит може да окаже върху търговските и инвестиционните потоци от Австралия към ЕС, по-специално при подготовката на размяната на предложения и изчисляването на квотите;

Мандат за преговори

7.  призовава Съвета да упълномощи Комисията да започне преговори по споразумение в областта на търговията и инвестициите с Австралия въз основа на резултатите от подготвителното проучване, препоръките от настоящата резолюция, оценката на въздействието и ясни цели;

8.  приветства решението на Комисията да подчертае, че плащанията в рамките на „зелената кутия“ не нарушават търговията и срещу тях не следва да се предприемат антидъмпингови или антисубсидийни мерки;

9.  призовава Съвета да зачита напълно разпределението на правомощията между ЕС и държавите членки, в съответствие със заключенията от Становище 2/15 на Съда на ЕС от 16 май 2017 г., в решението си за приемане на указанията за водене на преговори;

10.  призовава Комисията и Съвета да внесат възможно най-скоро предложение относно бъдещата обща структура на търговските споразумения, като вземат предвид Становище 2/15 на Съда на ЕС относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, и да направят ясно разграничение между споразумение за търговия и либерализиране на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), което съдържа само въпроси от изключителната компетентност на ЕС, и възможно второ споразумение, което обхваща въпросите, по които правомощията са споделени със държавите членки; подчертава, че това разграничаване ще има последици върху парламентарния процес на ратификация и че не е начин за заобикаляне на националните демократични процеси, а е въпрос на демократично делегиране на отговорности въз основа на европейските договори; призовава за активното участие на Парламента във всички текущи и бъдещи преговори за споразумения за свободна търговия на всички етапи от процеса;

11.  призовава Комисията, при представяне на окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, и Съвета, при вземане на решение относно подписването и сключването, напълно да зачитат разпределението на правомощията между ЕС и неговите държави членки;

12.  призовава Комисията да проведе преговорите по възможно най-прозрачен начин, като същевременно не се подкопава преговорната позиция на Съюза, като се гарантира най-малко степента на прозрачност и публични консултации, приложени за преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) със САЩ чрез непрекъснат диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и в пълна степен да се спазват най-добрите практики, установени по време на други преговори; приветства инициативата на Комисията да публикува всичките си препоръки за указания за водене на преговори за търговски споразумения и счита това за положителен прецедент; настоятелно призовава Съвета да последва този пример и да публикува указанията за водене на преговорите веднага след тяхното приемане;

13.  подчертава, че споразуменията за свободна търговия трябва да водят до подобряване на достъпа до пазара и улесняване на търговията на място, до създаване на достойни работни места, гарантиране на равенство между мъжете и жените в интерес на гражданите и на двете страни, насърчаване на устойчивото развитие, отстояване на стандартите на ЕС, защита на услугите от общ интерес и спазване на демократичните процедури, като същевременно се повишат възможностите на ЕС за износ;

14.  подчертава, че едно амбициозно споразумение трябва да урежда по съдържателен начин инвестициите, търговията на стоки и услуги (като се основава на неотдавнашните препоръки на Парламента във връзка със запазването на политическото пространство и чувствителните сектори), митниците и улесняването на търговията, цифровизацията, електронната търговия и защитата на данните, научните изследвания в областта на технологиите и подкрепата за иновациите, обществените поръчки, енергетиката, държавните предприятия, конкуренцията, устойчивото развитие, въпросите от регулаторен характер, като например високите санитарни и фитосанитарни стандарти и други норми за селскостопанските и хранителни продукти, без отслабване на високите стандарти на ЕС, силни и приложими ангажименти по отношение на трудовите и екологичните стандарти, както и борбата с избягването на данъци и корупцията, като същевременно остава в обхвата на изключителната компетентност на Съюза и също така обръща специално внимание на потребностите на микропредприятията и МСП;

15.  призовава Съвета изрично да признае в указанията за водене на преговори задълженията на другата страна към коренното население и да позволи запазването на вътрешно предпочитани схеми в това отношение; подчертава, че споразумението следва да потвърди ангажираността на двете страни с Конвенция 169 на МОТ за правата на коренното население;

16.  подчертава, че неподходящото управление на рибарството и незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов могат да имат значително отрицателно въздействие върху търговията, развитието и околната среда и че страните трябва да поемат значими ангажименти за опазване на акулите, скатовете, костенурките и морските бозайници и за предотвратяване на прекомерния улов, свръхкапацитета и ННН риболова;

17.  подчертава, че принципът на заместване, намаляване и усъвършенстване на използването на животни за научни цели е твърдо заложен в законодателството на ЕС; подчертава, че е от първостепенно значение съществуващите мерки на ЕС за изпитвания и научни изследвания върху животни да не бъдат прекратени или намалени, бъдещите разпоредби за използването на животни да не бъдат ограничени и научноизследователските институти на ЕС да не бъдат поставени в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията; счита, че страните трябва да се стремят към привеждане в съответствие на най-добрите практики в областта на заместването, намаляването и усъвършенстването с нормативната уредба с цел повишаване на ефективността на изследванията, намаляване на разходите и намаляване на необходимостта от използване на животни;

18.  подчертава необходимостта от включване на мерки за премахване на фалшифицирането на продукти на хранително-вкусовата промишленост от селскостопански произход;

19.  подчертава, че за да бъде споразумението за свободна търговия наистина изгодно за икономиката на ЕС, в указанията за водене на преговори следва да бъдат включени следните аспекти:

   a) либерализация на търговията със стоки и услуги и реални възможности и за двете страни за достъп до пазара на стоки и услуги на другата страна чрез премахване на ненужните регулаторни пречки, като същевременно се гарантира, че нищо в споразумението не възпрепятства страните от регулиране, по пропорционален начин, с оглед постигането на легитимните цели на политиката; това споразумение трябва i) да не възпрепятства страните при определянето, регулирането, предоставянето и подпомагането на услуги от общ интерес и трябва да съдържа изрични разпоредби относно това; ii) да не изисква от правителствата да приватизират която и да било услуга, нито да ги възпрепятства да разширяват спектъра на предоставяните от тях обществени услуги; iii) да не възпрепятства правителствата да връщат обратно под обществен контрол услуги, които преди това са решили да приватизират, като водоснабдяване, образование, здравеопазване и социални услуги, да не намалява високите здравни, хранителни, потребителски, екологични, трудови стандарти и стандартите за безопасност в ЕС или да ограничава публичното финансиране на изкуствата и културата, образованието, здравеопазването и социалните услуги, както се случи с предишни търговски споразумения; ангажиментите следва да бъдат поети въз основа на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС); подчертава в тази връзка, че стандартите, изисквани от европейските производители, трябва да бъдат запазени;
   б) доколкото споразумението може да включва глава относно вътрешното регулиране, преговарящите не трябва да включват проверки за необходимост;
   в) ангажименти относно антидъмпингови и изравнителни мерки, които надхвърлят правилата на СТО в тази област, евентуално изключващи тяхното прилагане, когато са налице достатъчно общи стандарти за конкуренция и сътрудничество;
   г) намаляване на ненужните нетарифни бариери и укрепване и разширяване на диалозите за регулаторното сътрудничество на доброволна основа, когато е практически осъществимо и взаимноизгодно, като същевременно не се ограничава способността на всяка от страните да осъществява своите регулаторни, законодателни и свързани с политиките дейности, като се има предвид, че регулаторното сътрудничество трябва да цели да бъде от полза за управлението на световната икономика чрез засилено сближаване и сътрудничество в областта на международните стандарти и регулаторното хармонизиране, например чрез приемането и прилагането на стандартите, установени от Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), като същевременно се гарантира най-високо равнище на защита на потребителите (например безопасност на храните), околната среда (например здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията), социалната и трудова закрила;
   д) значителни отстъпки относно обществените поръчки на всички равнища на управление, включително в държавните предприятия и предприятията със специални или изключителни права, които да гарантират достъп до пазара за европейските дружества в стратегически сектори и същата степен на отвореност, като тази на пазарите на обществените поръчки на ЕС, като се има предвид, че опростените процедури и прозрачността за оферентите, включително за тези от други държави, също могат да бъдат ефективни инструменти за предотвратяване на корупцията и насърчаване на почтеността в държавната администрация, като в същото време се изразходват ефективно средствата на данъкоплатците, по отношение на качеството на предоставяне, ефикасност, ефективност и отчетност; гаранции, че при възлагането на договори за обществени поръчки се прилагат екологични и социални критерии;
   е) отделна глава, отчитаща потребностите и интересите на микропредприятията и МСП във връзка с въпроси, свързани с улесняването на достъпа до пазара, включително, но не само, повишена съвместимост на техническите стандарти и оптимизирани митнически процедури с цел създаване на конкретни възможности за стопанска дейност и насърчаване на тяхната интернационализация;
   ж) с оглед на Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, според което търговията и устойчивото развитие попадат в изключителната компетентност на ЕС и устойчивото развитие е неразделна част от общата търговска политика на ЕС, една солидна и амбициозна глава за устойчивото развитие е неделима част от всяко потенциално споразумение; разпоредби за ефективни инструменти за диалог, мониторинг и сътрудничество, включително задължителни и приложими разпоредби, които са предмет на подходящи и ефективни механизми за уреждане на спорове и вземат под внимание различни методи за принудително изпълнение, механизъм, основан на санкции, като в същото време се дава възможност на социалните партньори и гражданското общество да участват по подходящ начин, както и тясно сътрудничество с експерти от съответните многостранни организации; разпоредби в главата, обхващаща трудовите и екологичните аспекти на търговията и значението на устойчивото развитие в контекста на търговията и инвестициите, предвиждащи насърчаване на придържането към и ефективното прилагане на съответните международно признати принципи и правила, като например основните трудови стандарти, четирите приоритетни конвенции на МОТ относно управлението и многостранните споразумения в областта на околната среда, включително тези, свързани с изменението на климата;
   з) изискването страните да насърчават корпоративната социална отговорност (КСО), включително по отношение на международно признатите инструменти, както и използване на секторните насоки на ОИСР и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;
   и) всеобхватни разпоредби относно либерализацията на инвестициите в областите на компетентност на Съюза, като се взема предвид неотдавнашното развитие в политиката, например Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз относно Споразумението за свободна търговия ЕС – Сингапур от 16 май 2017 г.;
   й) строги и приложими мерки относно признаването и защитата на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения за вината и алкохолните напитки и други селскостопански и хранителни продукти, като се вземат за еталон разпоредите относно сектора на вината в споразумението между ЕС и Австралия и едновременно с това се цели подобряване на съществуващата правна рамка и осигуряване на висока степен на защита за всички географски означения; опростени митнически процедури и опростени и гъвкави правила за произход, които са подходящи за сложния свят на световните вериги за създаване на стойност, включително по отношение на повишаването на прозрачността и отчетността в тях, и прилагане, когато това е възможно, на многостранни правила за произход или в други случаи на необременяващи правила за произход като „промяна на тарифна подпозиция“;
   к) балансиран и амбициозен резултат в главите за селското стопанство и рибарството, който може единствено да даде тласък на конкурентоспособността и да е от полза както за потребителите, така и за производителите, ако отделя дължимото внимание на интересите на всички европейски производители и потребители, като се отчита фактът, че съществуват множество чувствителни селскостопански продукти, които следва да бъдат третирани по подходящ начин, например чрез тарифни квоти или предоставяне на достатъчно дълги преходни периоди, като се вземе надлежно под внимание кумулативното въздействие на търговските споразумения върху селското стопанство и като потенциално се изключват от обхвата на преговорите най-уязвимите сектори; включване на използваема, ефективна подходяща и бърза двустранна защитна клауза, позволяваща временно прекратяване на преференциите, ако вследствие на влизането в сила на търговското споразумение увеличеният внос причинява или застрашава да причини сериозни щети на някои чувствителни сектори;
   л) амбициозни разпоредби, даващи възможност за пълноценно функциониране на цифровата екосистема, и насърчаване на трансграничните потоци от данни, включително принципи като лоялна конкуренция и амбициозни правила за трансгранично прехвърляне на данни при пълно спазване и без да се засягат разпоредбите на настоящите и бъдещите правила на ЕС за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, като се има предвид, че потоците от данни са съществен двигател на икономиката на услугите и важен елемент на световните вериги за създаване на стойност за традиционните производствени предприятия и че поради това неоправданите изисквания за локализация следва да бъдат ограничени във възможно най-голяма степен; защитата на данните и неприкосновеността на личния живот не са търговски бариери, а основни права, залегнали в член 39 от ДЕС и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз;
   м) конкретни, ясни разпоредби относно третирането на отвъдморските страни и територии (OCT) и най-отдалечените региони (НОР), за да се гарантира надлежното отчитане на техните специфични интереси по време на преговорите;

Роля на Парламента

20.  подчертава, че след Становище 2/15 на Съда на ЕС относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур ролята на Парламента следва да се засили на всеки етап от преговорите за споразумение за свободна търговия с ЕС, от приемането на мандата до окончателното сключване на споразумението; очаква започването на преговорите с Австралия, които ще следи отблизо, и се надява да допринесе за успешното им приключване; припомня на Комисията нейното задължение да предоставя незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи от преговорите (преди и след съответните кръгове на преговори); поема ангажимент да разглежда законодателните и регулаторните проблеми, които могат да възникнат в контекста на преговорите и на бъдещото споразумение, без това да засяга прерогативите му на съзаконодател; изтъква отново основната си отговорност да представлява гражданите на ЕС и се надява да съдейства за всеобхватни и открити обсъждания по време на преговорния процес;

21.  припомня, че Парламентът ще трябва да даде своето одобрение за бъдещото споразумение, както е посочено в ДФЕС, и че по тази причина неговите позиции следва да бъдат надлежно вземани под внимание на всички етапи; призовава Комисията и Съвета да поискат одобрението на Парламента преди неговото прилагане, а също и да интегрират тази практика в междуинституционалното споразумение;

22.  припомня, че Парламентът ще наблюдава изпълнението на бъдещото споразумение;

o
o   o

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и за сведение, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на правителството и парламента на Австралия.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0064.
(2) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017376

Правна информация - Политика за поверителност