Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2192(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0311/2017

Předložené texty :

A8-0311/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Hlasování :

PV 26/10/2017 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0419

Přijaté texty
PDF 437kWORD 53k
Čtvrtek, 26. října 2017 - Štrasburk
Mandát k vyjednávání v souvislosti s obchodními jednáními s Austrálií
P8_TA(2017)0419A8-0311/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2017 obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě týkající se navrhovaného mandátu k vyjednávání pro obchodní jednání s Austrálií (2017/2192(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na společné prohlášení předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, předsedy Evropské Rady Donalda Tuska a předsedy vlády Austrálie Malcolmem Turnbullem ze dne 15. listopadu 2015,

–  s ohledem na rámec pro partnerství EU a Austrálie ze dne 29. října 2008 a na rámcovou dohodu mezi EU a Austrálií uzavřenou dne 5. března 2015,

–  s ohledem na další dvoustranné dohody mezi EU a Austrálií, zejména na dohodu o vzájemném uznávání posuzování shody, certifikátů a označování a na dohodu o obchodu s vínem,

–  s ohledem na balíček opatření Komise v oblasti obchodu zveřejněný dne 14. září 2017, v němž se Komise zavázala, že zveřejní veškeré budoucí mandáty k obchodním vyjednáváním,

–  s ohledem na svá dřívější usnesení, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016 o zahájení jednání o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem(1) a usnesení ze dne 12. září 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Austrálií, kterou se mění Dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody(2),

–  s ohledem na komuniké vydané po setkání hlav států a předsedů vlád zemí G20 konaném v Brisbane ve dnech 15.–16. listopadu 2014,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a australského ministra zahraničních věcí ze dne 22. dubna 2015 s názvem „Směrem k užšímu partnerství mezi EU a Austrálií“,

–  s ohledem na posudek 2/15 Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. května 2017 o pravomoci EU k podpisu a uzavření dohody o volném obchodu se Singapurem(3),

–  s ohledem na studii Komise ze dne 15. listopadu 2016 o kumulativních dopadech budoucích obchodních dohod na zemědělství EU,

–  s ohledem na čl. 207 odst. 3 a článek 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na čl. 108 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0311/2017),

A.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie společně usilují o řešení společných výzev v široké řadě otázek a spolupracují v rámci mnoha mezinárodních fór, a to i v otázkách obchodní politiky na multilaterální úrovni;

B.  vzhledem k tomu, že EU je třetím největším obchodním partnerem Austrálie, přičemž celkový objem vzájemného obchodu dosáhl v roce 2015 hodnoty 45,5 miliardy EUR s kladnou obchodní bilancí na straně EU ve výši 19 miliard EUR;

C.  vzhledem k tomu, že přímé zahraniční investice EU v Austrálii dosáhly v roce 2015 částky téměř 145,8 miliard EUR;

D.  vzhledem k tomu, že Austrálie zahájila proces přistoupení k Dohodě o vládních zakázkách;

E.  vzhledem k tomu, že EU uzavřela jednání o rámcové dohodě mezi EU a Austrálií dne 22. dubna 2015;

F.  vzhledem k tomu, že evropské zemědělské odvětví a některé zemědělské produkty, například hovězí a skopové maso, mléčné výrobky, obiloviny, cukr - včetně zvláštních cukrů - představují v rámci těchto jednání zvláště citlivé otázky;

G.  vzhledem k tomu, že Austrálie je třetím největším vývozcem hovězího masa na světě, třetím největším vývozcem cukru a že na světovém trhu zaujímá významné místo, také pokud jde o vývoz mléčných výrobků a obilovin;

H.  vzhledem k tomu, že EU a Austrálie se účastní mnohostranných jednání o další liberalizaci obchodu s environmentálním zbožím (dohoda o environmentálních produktech, EGA) a obchodu se službami (dohoda o obchodu se službami, TiSA);

I.  vzhledem k tomu, že Austrálie je stranou ukončených jednání o transpacifickém partnerství (TPP), jehož budoucnost zůstává nejistá, i stranou probíhajících jednání o regionálním komplexním hospodářském partnerství (RCEP) v asijsko-tichomořském regionu, jež má sdružovat její nejdůležitější obchodní partnery; vzhledem k tomu, že Austrálie má od roku 2015 dohodu o volném obchodu s Čínou;

J.  vzhledem k tomu, že Austrálie se v rámci transpacifického partnerství (TPP) zavázala, že bude prosazovat dlouhodobou ochranu určitých druhů a bojovat proti nelegálnímu obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy prostřednictvím posílených ochranných opatření, ale i účinně prosazovat ochranu životního prostředí a podílet se na posílené regionální spolupráci; vzhledem k tomu, že ustanovení dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií by se měla hodnotit ve světle takovýchto závazků;

K.  vzhledem k tomu, že Austrálie patří k nejstarším a nejbližším partnerům EU, neboť sdílíme společné hodnoty a odhodlání k prosazování prosperity a bezpečnosti v rámci celosvětového systému založeného na pravidlech;

L.  vzhledem k tomu, že Austrálie ratifikovala a provedla nejvýznamnější mezinárodní úmluvy v oblasti lidských, sociálních a pracovních práv a ochrany životního prostředí a v plné míře dodržuje zásady právního státu;

M.  vzhledem k tomu, že Austrálie je jednou z pouhých šesti členských zemí WTO, které ještě nemají preferenční přístup na trh EU a ani za tímto účelem neprobíhají jednání;

N.  vzhledem k tomu, že v návaznosti na společné prohlášení ze dne 15. listopadu 2015 byla zahájena analýza rozsahu působnosti s cílem prozkoumat proveditelnost dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií a prozkoumat společné ambice k zahájení jednání; vzhledem k tomu, že analýza rozsahu působnosti byla dokončena;

O.  vzhledem k tomu, že Parlament bude muset přijmout rozhodnutí o udělení souhlasu s případnou dohodou o volném obchodu mezi EU a Austrálií;

Strategické, politické a hospodářské souvislosti

1.  zdůrazňuje význam prohloubení vztahů mezi EU a asijsko-tichomořským regionem mj. pro posílení hospodářského růstu v Evropě a zdůrazňuje, že se tento význam odráží v obchodní politice EU; uznává, že Austrálie je klíčovou součástí této strategie a že rozšíření a prohloubení obchodních vztahů může přispět ke splnění tohoto cíle;

2.  vyjadřuje uznání Austrálii za její pevné a soustavné odhodlání, pokud jde o mnohostrannou obchodní agendu;

3.  domnívá se, že plný potenciál dvoustranné a regionální spolupráce Unie lze využít pouze tehdy, budou-li dodržovány zásady obchodu založeného na pravidlech a hodnotách, a že uzavření vysoce kvalitní, ambiciózní, vyrovnané a spravedlivé dohody o volném obchodu s Austrálií v duchu reciprocity a vzájemného prospěchu, která za žádných okolností neoslabí úsilí o dosažení pokroku na vícestranné úrovni nebo plnění již uzavřené vícestranné a dvoustranné dohody, je klíčovou součástí těchto strategií; domnívá se, že prohloubená dvoustranná spolupráce může být základním kamenem další vícestranné a mnohostranné spolupráce;

4.  je přesvědčen, že vyjednání moderní, prohloubené, ambiciózní, vyvážené, spravedlivé a komplexní dohody o volném obchodu je vhodným krokem při prohlubování dvoustranného partnerství a dalšího posilování stávajících, již vyspělých dvoustranných obchodních dohod a investičních vztahů; domnívá se, že tato jednání by mohla být příkladem pro novou generaci dohod o volném obchodu, přičemž zdůrazňuje, že je důležité dále zvyšovat ambice, a tím posunovat hranice toho, co moderní dohoda o volném obchodu obnáší, s ohledem na vysoce rozvinuté hospodářství a regulační prostředí Austrálie;

Analýza rozsahu působnosti

5.  bere na vědomí, že analýza rozsahu působnosti dohody mezi EU a Austrálií byla dne 6. dubna 2017 k oboustranné spokojenosti Komise a vlády Austrálie dokončena;

6.  vítá skutečnost, že Komise včasně dokončila a zveřejnila hodnocení dopadů této obchodní dohody tak, aby mohla poskytnout komplexní posouzení možných zisků a ztrát vyplývajících z posílení obchodních a investičních vztahů mezi EU a Austrálií, z nichž by těžili občané a podniky na obou stranách, a to i v nejvzdálenějších regionech a zámořských zemích a územích, přičemž se měla zvláště zaměřit především na dopady na životní prostředí a sociální dopady, včetně dopadů na trh práce v EU, a zohlednit možný dopad brexitu na obchodní a investiční toky z Austrálie do EU, zejména s ohledem na přípravu výměny nabídek a výpočty kvót;

Mandát k vyjednávání

7.  vyzývá Radu, aby zmocnila Komisi k zahájení jednání o obchodní a investiční dohodě s Austrálií na základě výsledku analýz rozsahu působnosti, doporučení stanovených v tomto usnesení, posouzení dopadů a jasných cílů;

8.   vítá rozhodnutí Komise zdůraznit, že podpory zelené kategorie nenarušují obchod a neměly by být předmětem antidumpingových nebo antisubvenčních opatření;

9.  vyzývá Radu, aby při rozhodování o přijetí směrnic pro jednání plně respektovala rozdělení pravomocí mezi EU a její členské státy, jak vyplývá z posudku 2/15 Soudního dvora EU ze dne 16. května 2017;

10.  žádá Komisi a Radu, aby co nejdříve předložily návrh týkající se budoucí struktury obchodních dohod zohledňující posudek Soudního dvora EU 2/15 ve věci dohody o volném obchodu se Singapurem, a jasně rozlišovaly mezi dohodou o obchodu a liberalizaci přímých zahraničních investic, která zahrnuje pouze záležitosti spadající do výlučné pravomoci Unie, a případnou druhou dohodou, která se týká témat, v souvislosti s nimiž Unie sdílí pravomoci s členskými státy; zdůrazňuje, že toto rozlišení by mělo důsledky pro postup parlamentní ratifikace a není zamýšleno jako způsob, jak obejít vnitrostátní demokratické postupy, nýbrž je záležitostí demokratické delegace odpovědností založené na evropských Smlouvách; žádá užší zapojení Parlamentu do všech probíhajících a budoucích jednání o volném obchodu ve všech fázích postupu;

11.  žádá Komisi, aby při prezentaci finálních znění dohod k podpisu a uzavření, a Radu, aby při rozhodování o podpisu a uzavření plně respektovaly rozdělení pravomocí mezi EU a členskými státy

12.  žádá Komisi, aby vedla jednání co nejtransparentněji, aniž by ohrozila vyjednávací pozici Unie, a zajišťovala, že alespoň úroveň transparentnosti a veřejné konzultace bude alespoň stejná, jako v případě jednání s USA o dohodě TTIP, a to prostřednictvím soustavného dialogu se sociálními partnery a občanskou společností, a aby plně dodržovala osvědčené postupy stanovené v rámci jiných jednání; vítá iniciativu Komise ke zveřejnění všech svých doporučení týkajících se směrnic pro jednání o obchodních dohodách a pokládá to za pozitivní precedent; naléhavě vyzývá Radu, aby příklad Komise následovala a zveřejňovala směrnice pro jednání ihned po jejich přijetí;

13.  zdůrazňuje, že dohoda o volném obchodu musí vést k lepšímu přístupu na trh a usnadnění obchodu v praxi, vytváření důstojných pracovních míst, zajišťovat rovnost žen a mužů ve prospěch občanů na obou stranách, pobízet k udržitelnému rozvoji, prosazovat normy EU, chránit služby obecného zájmu a respektovat demokratické postupy, přičemž musí podporovat vývozní příležitosti EU;

14.  zdůrazňuje, že ambiciózní dohoda se musí smysluplným způsobem zabývat investicemi, obchodem se zbožím a službami (v návaznosti na doporučení Evropského parlamentu z poslední doby, pokud jde o zachování politického prostoru a citlivá odvětví), usnadňováním celních záležitostí a obchodu, digitalizací, elektronickým obchodem a ochranou údajů, výzkumem technologií a podporou inovací, veřejnými zakázkami, energetikou, státními podniky, hospodářskou soutěží, udržitelným rozvojem a otázkami regulace, jako jsou vysoce kvalitní hygienické a rostlinolékařské normy a další normy týkající se zemědělských a potravinářských výrobků, aniž by tím byly oslabeny přísné normy EU, dále na jasně stanovené a vymahatelné závazky v oblasti pracovních a environmentálních norem, boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a korupci, a to v rámci výlučných pravomocí Unie, se zvláštní pozorností věnovanou potřebám mikropodniků a malých a středních podniků;

15.  vyzývá Radu, aby ve směrnicích pro jednání výslovně uznala závazky druhé strany vůči původním obyvatelům a aby v tomto ohledu umožnila výhrady v souvislosti s režimy preference domácích výrobků; zdůrazňuje, že dohoda by měla znovu potvrdit závazek obou stran dodržovat úmluvu MOP č. 169 o právech původních obyvatel;

16.  zdůrazňuje, že nedostatečné řízení rybolovných zdrojů a nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov mají závažné negativní dopady na obchod, rozvoj a životní prostředí a že strany musí přijmout smysluplné závazky k ochraně žraloků, rejnoků, želv a mořských savců a bránit nadměrnému rybolovu, nadměrné kapacitě a nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

17.  zdůrazňuje, že zásada, podle níž je třeba nahrazovat, omezovat a zdokonalovat používání zvířat k vědeckým účelům, je pevně zakotvena v právních předpisech EU; zdůrazňuje, že je zásadně důležité, aby nedošlo ke zrušení ani oslabení stávajících opatření EU v oblasti pokusů na zvířatech a výzkumu, k omezení budoucích nařízení o využívání zvířat ani k vystavení výzkumných institucí EU konkurenčnímu znevýhodnění; prohlašuje, že strany musí usilovat o regulační sblížení v oblasti osvědčených postupů, pokud jde o zásadu nahrazování, omezování a zdokonalování používání zvířat, s cílem zvýšit účinnost, snížit náklady a omezit potřebu používání zvířat;

18.  trvá na tom, že do dohody je třeba zahrnout opatření, jejichž účelem je odstranění padělání zemědělsko-potravinářských výrobků;

19.  zdůrazňuje, že má-li být dohoda o volném obchodu pro hospodářství EU skutečně výhodná, měly by být do směrnic pro jednání zahnuty následující aspekty:

   a) liberalizace obchodu se zbožím a službami a skutečné příležitosti k vzájemnému přístupu na trh zboží a služeb pro obě strany prostřednictvím odstranění zbytečných regulačních překážek, přičemž by žádné ustanovení v dohodě nemělo stranám bránit v přijímání vlastní regulace za účelem dosažení legitimních cílů politik; tato dohoda nesmí i) bránit stranám v definování, regulaci, poskytování a podpoře služeb v obecném zájmu a musí o tom obsahovat výslovná ustanovení; nesmí ii) ani od vlád požadovat, aby privatizovaly jakoukoli službu, ani jim bránit v tom, aby rozšiřovaly škálu služeb, které poskytují veřejnosti; iii) nesmí vládám bránit v tom, aby opět převzaly veřejnou kontrolu nad službami, které se dříve rozhodly privatizovat, jako je vodárenství, vzdělání, zdravotnictví a sociální služby, nebo snížit vysokou míru standardů v oblastech zdraví, potravin, ochrany spotřebitele, životního prostředí, práce a bezpečnosti v EU nebo omezit veřejné financování umění a kultury, vzdělávání, zdravotní péče a sociálních služeb, jak tomu bylo u předchozích obchodních dohod; závazky by měly vycházet ze Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS); v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné zachovat normy, které jsou vyžadovány od evropských producentů;
   b) do té míry, do níž může dohoda zahrnout kapitolu o vnitrostátní právní úpravě, nesmí vyjednavači zahrnovat ověření nezbytnosti;
   c) závazky týkající se antidumpingových a vyrovnávacích opatření postupující za rámec pravidel WTO v této oblasti, která mohou případně vyloučit jejich uplatnění tam, kde existují dostatečné společné normy týkající se hospodářské soutěže a spolupráce;
   d) snížení zbytečných necelních překážek a posílení a rozšíření dialogů v oblasti regulační spolupráce na dobrovolném základě, kdekoli to bude vhodné, aniž by se omezila schopnost kterékoli strany provádět svou regulační, legislativní a politickou činnost, neboť cílem regulační spolupráce musí být přispívat ke správě celosvětového hospodářství posílením konvergence a spolupráce v oblasti mezinárodních standardů a harmonizace právních předpisů, například prostřednictvím přijetí a provádění norem, které stanovila Evropská hospodářská komise OSN, a zároveň zaručovat nejvyšší úroveň ochrany spotřebitelů (například bezpečnost potravin), životního prostředí (například zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin), sociální ochrany a ochrany pracovníků;
   e) významné ústupky v zadávání veřejných zakázek na všech úrovních státní správy, státem vlastněných podniků a podniků se zvláštními nebo výhradními právy, které zaručí přístup na trh pro podniky EU ve strategických odvětvích a stejnou míru otevřenosti jako v případě trhů veřejných zakázek v EU, jelikož zjednodušení postupů a transparentnost pro účastníky včetně těch z jiných zemí mohou být také účinnými nástroji v boji proti korupci a posílit bezúhonnost ve veřejné správě tím, že poskytnou daňovým poplatníkům efektivní využívání prostředků, pokud jde o kvalitu dodání, účinnost, efektivnost a odpovědnost; zajištění, aby se při zadávání veřejných zakázek uplatňovala ekologická a sociální kritéria;
   f) samostatná kapitola zohledňující potřeby a zájmy mikropodniků a malých a středních podniků v otázkách usnadnění přístupu na trh, včetně, avšak nejenom slučitelnosti technických norem a zjednodušených celních postupů, aby se vytvořily konkrétní obchodní příležitosti a podporovala jejich internacionalizace;
   g) ve světle posudku Soudního dvora EU 2/15 k dohodě o volném obchodu se Singapurem, podle nějž jsou obchod a udržitelný rozvoj výlučnou pravomocí EU a udržitelný rozvoj představuje nedílnou součást společné obchodní politiky EU, musí jakákoli potenciální dohoda o volném obchodu nezbytně zahrnovat významnou a ambiciózní kapitolu o udržitelném rozvoji; ustanovení týkající se účinných nástrojů pro dialog, monitorování a spolupráci včetně závazných a právně vymahatelných ustanovení, která by podléhala vhodným a účinným mechanismům řešení sporů, v nichž by bylo kromě různých metod vymáhání zváženo zavedení sankčního mechanismu a která by umožňovala sociálním partnerům a občanské společnosti, aby se toho náležitě účastnily, stejně jako spolupráce s odborníky z relevantních mnohostranných organizací; ustanovení v kapitole o pracovních a environmentálních aspektech obchodu a významu udržitelného rozvoje v kontextu obchod a investic, zahrnující ustanovení, která prosazují dodržování a účinné provádění příslušných mezinárodně uznaných zásad a pravidel, jako jsou základní pracovní standardy, čtyři prioritní úmluvy MOP týkající se správy a mnohostranné environmentální dohody včetně dohod týkajících se změny klimatu;
   h) požadavek, že smluvní strany musí prosazovat sociální odpovědnost podniků, a to i s ohledem na mezinárodně uznávané nástroje, a zavádění odvětvových pokynů OECD a hlavních zásad OSN pro podnikání a lidská práva;
   i) komplexní ustanovení o liberalizaci investic spadající do pravomoci Unie při zohlednění nejnovějšího vývoje politik, například posudek Soudního dvora EU 2/15 týkající se dohody o volném obchodu EU-Singapur ze dne 16. května 2017;
   j) silná a právně vymahatelná opatření týkající se uznávání a ochrany práv duševního vlastnictví, a to včetně zeměpisných označení vín a lihovin a dalších zemědělských a potravinářských produktů, jež budou vycházet z ustanovení dohody EU a Austrálie o vinařském odvětví a přitom budou usilovat o zlepšení stávajícího právního rámce a zajištění vysoké úrovně ochrany pro všechna zeměpisná označení; zjednodušené celní postupy a jednoduchá a pružná pravidla původu, které jsou vhodné pro složitý svět globálních hodnotových řetězců, a to i pokud jde o zlepšování transparentnosti odpovědnosti v jejich rámci, a uplatňování mnohostranných pravidel původu, kdykoli je to možné, nebo v ostatních případech uplatňování nezatěžujících pravidel původu, jako je tzv. „změna položky celního sazebníku“;
   k) vyvážený a ambiciózní výsledek, pokud jde o kapitoly týkající se zemědělství a rybolovu, který může posílit konkurenceschopnost a přinášet výhody spotřebitelům i producentům, jen pokud řádně zohlední zájmy všech evropských producentů a spotřebitelů a zároveň bude respektovat skutečnost, že existuje určitý počet citlivých zemědělských produktů, jimž by se mělo dostat přiměřeného zacházení, například prostřednictvím celních kvót nebo přidělením odpovídajících přechodných období při řádném zohlednění kumulativního dopadu obchodních dohod na zemědělství, a budou-li z jednání případně vyloučena nejcitlivější odvětví; zahrnutí použitelné, účinné, hodné a rychlé dvoustranné ochranné doložky umožňující dočasné pozastavení preferencí, pokud jako důsledek vstupu dohody o volném obchodu v platnost nárůst dovozu způsobí nebo by mohl způsobit závažné škody v citlivých odvětvích;
   l) ambiciózní ustanovení umožňující plné fungování digitálního ekosystému a podporující přeshraniční toky dat včetně zásad, jako je spravedlivá hospodářská soutěž a ambiciózní pravidla pro přeshraniční přenos dat, v plném souladu se současnými a budoucími pravidly o ochraně údajů a soukromí EU a aniž by tím byla tato pravidla dotčena, vzhledem k tomu, že toky dat jsou klíčovou hnací silou ekonomiky služeb a zásadním prvkem globálních hodnotových řetězců tradičních výrobních podniků, pročež by neopodstatněné požadavky na lokalizaci údajů měly být co nejvíce omezeny; ochrana údajů a soukromí nepředstavuje překážku obchodu, ale základní práva, která jsou zakotvena v článku 39 SEU a v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie;
   m) přesná a konkrétní ustanovení o zacházení, jaké se poskytuje zámořským zemím a územím a nejvzdálenějším regionům s cílem zohlednit jejich zvláštní zájmy při těchto jednáních;

Role Parlamentu

20.  zdůrazňuje, že v návaznosti na stanovisko Evropského soudního dvora 2/15 k dohodě o volném obchodu mezi EU a Singapurem by měla být posílena úloha Evropského parlamentu ve všech fázích jednání EU o dohodách o volném obchodu, od přijetí mandátu po konečné uzavření dohody; s potěšením očekává zahájení jednání s Austrálií, bude je pozorně sledovat a těší se, že se bude podílet na jejich úspěšném výsledku; připomíná Komisi její povinnost okamžitě a plně informovat Parlament ve všech fázích jednání (před jednotlivými koly jednání i po nich); je odhodlán zkoumat legislativní a regulační otázky, které se mohou v kontextu jednání a budoucí dohody objevit, aniž by byly dotčeny jeho výsady jakožto spolutvůrce právních předpisů; opakuje, že má základní odpovědnost zastupovat občany EU, a těší se, že v průběhu jednání usnadní inkluzivní a otevřené diskuse;

21.  připomíná, že Parlament bude požádán o souhlas s budoucí dohodou, jak stanoví Smlouva o fungování Evropské unie, a že jeho postoj by tedy měl být ve všech fázích řádně zohledněn; vyzývá Komisi a Radu, aby požádaly o souhlas Evropského parlamentu s dohodou ještě před jejím uplatňováním a tuto praxi začlenily rovněž do interinstitucionální dohody;

22.  připomíná, že Parlament bude provádění budoucí dohody monitorovat;

o
o   o

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a pro informaci Komisi a vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Austrálie.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0064.
(2) Úř. věst. C 353 E, 3.12.2013, s. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.

Právní upozornění - Ochrana soukromí