Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2192(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0311/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0311/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0419

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 505kWORD 61k
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία
P8_TA(2017)0419A8-0311/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017 που περιέχει την σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με την προτεινόμενη διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (2017/2192(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους - Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk και του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Malcolm Turnbull, της 15ης Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αυστραλίας, της 29ης Οκτωβρίου 2008, καθώς και τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας, η οποία συνήφθη στις 5 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη άλλες διμερείς συμφωνίες ΕΕ-Αυστραλίας, και ιδίως τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τα πιστοποιητικά και τη σήμανση, καθώς και τη συμφωνία για το εμπόριο οίνου,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για το εμπόριο, που δημοσιεύτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, στην οποία η Επιτροπή δεσμεύθηκε για τη δημοσιοποίηση όλων των μελλοντικών εντολών εμπορικής διαπραγμάτευσης,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και ειδικότερα εκείνο της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία(1), και το νομοθετικό ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας με την οποία τροποποιείται η συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης(2),

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εκδόθηκε σε συνέχεια της συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της G20 στο Brisbane στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του υπουργού Εξωτερικών της Αυστραλίας, της 22ας Απριλίου 2015, με τίτλο «Προς μια στενότερη εταιρική σχέση ΕΕ-Αυστραλίας»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 16ης Μαΐου 2017, για την αρμοδιότητα της Ένωσης να υπογράψει και να συνάψει τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τον σωρευτικό οικονομικό αντίκτυπο των μελλοντικών εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 παράγραφος 3 και το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0311/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων σε ευρύ φάσμα θεμάτων και συνεργάζονται σε πληθώρα διεθνών φόρουμ, μεταξύ άλλων και για θέματα που σχετίζονται με την εμπορική πολιτική στον πολυμερή στίβο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας, με ετήσιες διμερείς εμπορικές συναλλαγές που ανήλθαν σε περισσότερα από 45,5 δισεκατομμύρια EUR το 2015 και με θετικό εμπορικό ισοζύγιο ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων EUR από την πλευρά της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις της ΕΕ στην Αυστραλία, ανήλθαν το 2015 σε 145,8 δισεκατομμύρια EUR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία βρίσκεται σε διαδικασία προσχώρησης στη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις της ΕΕ για τη συμφωνία πλαίσιο ΕΕ-Αυστραλίας ολοκληρώθηκαν στις 22 Απριλίου 2015·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας και ορισμένα γεωργικά προϊόντα, όπως το βόειο και το πρόβειο κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα δημητριακά και η ζάχαρη – συμπεριλαμβανομένης της ζάχαρης για ειδικές χρήσεις – είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας βοείου κρέατος και ζάχαρης παγκοσμίως, ενώ κατέχει επίσης σημαντική θέση στη διεθνή αγορά εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων και δημητριακών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αυστραλία συμμετέχουν σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου πράσινων αγαθών (Συμφωνία για τα Περιβαλλοντικά Αγαθά) και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών (Συμφωνία για τις Συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι συμβαλλόμενο μέρος στις ολοκληρωθείσες διαπραγματεύσεις για Εταιρική Σχέση του Ειρηνικού (TPP), το μέλλον της οποίας παραμένει αβέβαιο, και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για μια Περιφερειακή Συνολική Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (RCEP) στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, που ενώνει τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Αυστραλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία διατηρεί συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Κίνα από το 2015·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία ανέλαβε σημαντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης του Ειρηνικού (TPP), δηλαδή να προαγάγει τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ορισμένων ειδών και να αντιμετωπίσει την παράνομη εμπορία άγριων ζώων μέσω ενισχυμένων μέτρων διατήρησης, καθώς επίσης και ότι θέσπισε απαιτήσεις για την αποτελεσματική επιβολή των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενεργό συμμετοχή σε ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για τις διατάξεις της ΣΕΣ ΕΕ-Αυστραλίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιότερων και στενότερων εταίρων της ΕΕ, ασπαζόμενη κοινές αξίες και παραμένοντας προσηλωμένη στην προαγωγή της ευημερίας και της ασφάλειας στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συστήματος βασισμένου σε κανόνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία έχει κυρώσει και εφαρμόσει τα κύρια διεθνή σύμφωνα για τα ανθρώπινα, τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα και για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι σέβεται πλήρως το κράτος δικαίου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αυστραλία είναι ένα από τα μόλις έξι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) που δεν έχουν ακόμη προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ ούτε διαπραγματεύονται για τον σκοπό αυτό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από την κοινή δήλωση της 15ης Νοεμβρίου 2015, ξεκίνησε μια διερευνητική διαδικασία προκειμένου να διερευνηθεί το κατά πόσο είναι εφικτή και αποτελεί κοινή φιλοδοξία η έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διερευνητική διαδικασία ολοκληρώθηκε·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με την έγκριση της ενδεχόμενης συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Αυστραλίας·

Το στρατηγικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της περιφέρειας Ασίας-Ειρηνικού, μεταξύ άλλων για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, και τονίζει ότι αυτό αντανακλάται στην εμπορική πολιτική της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η Αυστραλία αποτελεί βασικό μέρος της εν λόγω στρατηγικής, καθώς και ότι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου·

2.  επαινεί την Αυστραλία για την ισχυρή και συνεχή προσήλωσή της στην πολυμερή εμπορική ατζέντα·

3.  θεωρεί ότι το πλήρες δυναμικό των διμερών και περιφερειακών στρατηγικών συνεργασίας της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επίτευξη εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες και αξίες, και ότι η σύναψη υψηλής ποιότητας, φιλόδοξης, ισορροπημένης και δίκαιης ΣΕΣ με την Αυστραλία, σε πνεύμα αμοιβαιότητας και κοινού οφέλους, χωρίς να υπονομεύεται με κανέναν τρόπο η φιλοδοξία επίτευξης προόδου σε πολυμερές επίπεδο ή η εφαρμογή ήδη υφιστάμενων πολυμερών και διμερών συμφωνιών, αποτελεί καίρια συνισταμένη των εν λόγω στρατηγικών· πιστεύει ότι μια βαθύτερη διμερής συνεργασία μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα για μια περαιτέρω πολυμερή συμφωνία·

4.  πιστεύει ότι η διαπραγμάτευση μιας σύγχρονης, ουσιαστικής, φιλόδοξης, ισορροπημένης, δίκαιης και συνολικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών αποτελεί την κατάλληλη προσέγγιση για την εμβάθυνση των διμερών εταιρικών σχέσεων και την περαιτέρω ενίσχυση των ήδη ώριμων υφιστάμενων διμερών εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών· θεωρεί ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα για μια νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι φιλοδοξίες και να προωθηθεί η ελευθέρωση, επεκτείνοντας τα όρια των δυνατοτήτων μιας σύγχρονης ΣΕΣ, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτέρως ανεπτυγμένης οικονομίας και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος της Αυστραλίας·

Η διερευνητική διαδικασία

5.  λαμβάνει υπό σημείωση την ολοκλήρωση της διερευνητικής διαδικασίας μεταξύ ΕΕ και Αυστραλίας, στις 6 Απριλίου 2017, με τρόπο που ικανοποιεί τόσο την Επιτροπή όσο και την κυβέρνηση της Αυστραλίας·

6.  χαιρετίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση και δημοσίευση της εκτίμησης των επιπτώσεων της εμπορικής συμφωνίας εκ μέρους της Επιτροπής, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει ενδελεχώς πιθανά κέρδη και ζημίες από την ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων ΕΕ-Αυστραλίας προς όφελος του πληθυσμού και των επιχειρήσεων των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, περιλαμβανομένης της αγοράς εργασίας της ΕΕ, καθώς και να τηρήσει προορατική στάση και να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει το Brexit στην αύξηση των εξαγωγών από την Αυστραλία στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την προετοιμασία της ανταλλαγής προσφορών και τον υπολογισμό των ποσοστώσεων·

Εντολή διαπραγμάτευσης

7.  καλεί το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια εμπορική και επενδυτική συμφωνία με τη Αυστραλία με βάση το αποτέλεσμα των διερευνητικών μελετών, τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν ψήφισμα και την εκτίμηση επιπτώσεων, και με σαφείς στόχους·

8.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να τονίσει ότι οι ενισχύσεις τύπου «πράσινου κουτιού» δεν προκαλούν στρέβλωση του εμπορίου και δεν θα πρέπει να αποτελούν στόχο μέτρων αντιντάμπινγκ και μέτρων κατά των επιδοτήσεων·

9.  καλεί το Συμβούλιο να σεβαστεί πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, όπως προκύπτει από τη γνωμοδότηση 2/15 του ΔΕΕ της 16ης Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της απόφασης για την έγκριση των διαπραγματευτικών οδηγιών·

10.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρουσιάσουν το συντομότερο δυνατό πρόταση σχετικά με τη γενική μελλοντική αρχιτεκτονική των εμπορικών συμφωνιών, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/15 του ΔΕΕ σχετικά με τη ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, και να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ μιας συμφωνίας εμπορίου και ελευθέρωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), που περιέχει μόνο θέματα υπό την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης, και μιας ενδεχόμενης δεύτερης συμφωνίας η οποία καλύπτει θέματα υπαγόμενα σε συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα κράτη μέλη· τονίζει ότι μια τέτοια διάκριση θα έχει συνέπειες για την κοινοβουλευτική διαδικασία κύρωσης και ότι δεν αποσκοπεί στην παράκαμψη των εθνικών δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά είναι θέμα δημοκρατικής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με βάση τις ευρωπαϊκές Συνθήκες· ζητεί να υπάρξει ισχυρότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις εν εξελίξει και μελλοντικές διαπραγματεύσεις ΣΕΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

11.  καλεί την Επιτροπή, όταν υποβάλλει τις οριστικοποιημένες συμφωνίες για υπογραφή και σύναψη, και το Συμβούλιο, όταν αποφασίζει σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη, να σέβονται πλήρως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της·

12.  καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει τις διαπραγματεύσεις με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια, χωρίς να υπονομεύεται η διαπραγματευτική της θέση, διασφαλίζοντας τουλάχιστον το επίπεδο διαφάνειας και δημόσιας διαβούλευσης που εφαρμόστηκε για τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (TTIP) με τις ΗΠΑ μέσω συνεχούς διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, και να τηρήσει πλήρως τις βέλτιστες πρακτικές, όπως έχουν καθοριστεί σε άλλες διαπραγματεύσεις· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημοσιεύει όλες τις συστάσεις που αφορούν τις οδηγίες διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και το θεωρεί θετικό προηγούμενο· καλεί το Συμβούλιο να ακολουθήσει το παράδειγμα και να δημοσιεύει τις οδηγίες διαπραγμάτευσης αμέσως μετά την έγκρισή τους·

13.  υπογραμμίζει ότι μια ΣΕΣ πρέπει να οδηγεί σε βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά και σε διευκόλυνση του εμπορίου επιτόπου, να δημιουργεί αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, να εξασφαλίζει την ισότητα των φύλων προς όφελος των πολιτών και από τις δύο πλευρές, να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη, να προωθεί τα πρότυπα της ΕΕ, να διασφαλίζει τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και να τηρεί τις δημοκρατικές διαδικασίες ενισχύοντας παράλληλα τις εξαγωγικές ευκαιρίες της ΕΕ·

14.  υπογραμμίζει ότι μια φιλόδοξη συμφωνία πρέπει να ασχολείται, κατά τρόπο ουσιαστικό, με τις επενδύσεις, το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών (με βάση τις πρόσφατες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά περιθώρια άσκησης πολιτικής και τους ευαίσθητους τομείς), τις τελωνειακές και εμπορικές διευκολύνσεις, την ψηφιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των δεδομένων, την τεχνολογική έρευνα και την υποστήριξη στην καινοτομία, τις δημόσιες συμβάσεις, την ενέργεια, τις κρατικές επιχειρήσεις, τον ανταγωνισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη, κανονιστικά ζητήματα όπως υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα υψηλής ποιότητας και άλλα πρότυπα γεωργικών και διατροφικών προϊόντων χωρίς να αποδυναμώνονται τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ, ισχυρές και εκτελεστές δεσμεύσεις για τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, παραμένοντας πάντοτε στα πλαίσια της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, με παράλληλη ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

15.  καλεί το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ρητά τις υποχρεώσεις του έτερου συμβαλλόμενου μέρους έναντι των αυτόχθονων πληθυσμών στις διαπραγματευτικές οδηγίες και να επιτρέψει τη διατύπωση επιφυλάξεων για εγχώριους προτιμησιακούς μηχανισμούς σχετικά με το ζήτημα αυτό· τονίζει ότι η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνει τη δέσμευση αμφότερων των συμβαλλόμενων μερών να τηρούν τη Σύμβαση της ΔΟΕ 169 σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών·

16.  τονίζει ότι η ανεπαρκής διαχείριση της αλιείας και η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία μπορεί να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο, στην ανάπτυξη και στο περιβάλλον και ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν ουσιαστικές δεσμεύσεις για την προστασία των καρχαριών, των βατηδόμορφων, των χελωνών και των θαλάσσιων θηλαστικών και για την πρόληψη της υπεραλιείας, της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

17.  επισημαίνει ότι οι αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης της χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς κατοχυρώνονται απολύτως στη νομοθεσία της ΕΕ· τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην καταργηθούν και να μην μειωθούν τα υφιστάμενα μέτρα της ΕΕ για τη χρήση ζώων στις δοκιμές και την έρευνα, καθώς και να μην περιοριστούν οι μελλοντικοί κανονισμοί για τη χρήση των ζώων και να μην τεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι του ανταγωνισμού τα ερευνητικά ιδρύματα της ΕΕ· διατείνεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να επιδιώξουν την κανονιστική εναρμόνιση των βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τις αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης για την αύξηση της αποδοτικότητας των δοκιμών, τη μείωση του κόστους και τη μείωση της ανάγκης για χρήση ζώων·

18.  επιμένει ότι είναι ανάγκη να συμπεριληφθούν μέτρα για την εξάλειψη της παραποίησης γεωργικών προϊόντων διατροφής·

19.  τονίζει ότι, για να είναι μια ΣΕΣ πραγματικά επωφελής για την οικονομία της ΕΕ, θα πρέπει να περιληφθούν στις διαπραγματευτικές οδηγίες τα ακόλουθα σημεία:

   α) ελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και πραγματικές ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά και για τις δύο πλευρές σε αγαθά και υπηρεσίες με την εξάλειψη περιττών ρυθμιστικών φραγμών, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανένα στοιχείο της συμφωνίας δεν εμποδίζει οποιοδήποτε εκ των μερών να αποφασίζει ρυθμίσεις, κατά τρόπο αναλογικό, με σκοπό την επίτευξη θεμιτών πολιτικών στόχων· η συμφωνία πρέπει (i) να μην εμποδίζει τα μέρη στον καθορισμό, τη ρύθμιση και την παροχή και στήριξη υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και πρέπει να περιλαμβάνει ρητές διατάξεις επ’ αυτού· (ii) να μην απαιτεί από τις κυβερνήσεις να ιδιωτικοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία ούτε να εμποδίζει τις κυβερνήσεις από τη διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχουν στο κοινό· (iii) να μην εμποδίζει τις κυβερνήσεις να επαναφέρουν υπό δημόσιο έλεγχο υπηρεσίες που οι κυβερνήσεις έχουν προηγουμένως επιλέξει για ιδιωτικοποίηση, όπως το νερό, την εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ή να μειώσει το υψηλό επίπεδο των προτύπων στους τομείς της υγείας, των τροφίμων, των καταναλωτών, του περιβάλλοντος ή των κανόνων εργασίας και ασφάλειας στην ΕΕ, ή να περιορίζει τη δημόσια χρηματοδότηση των τεχνών και του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως συνέβη με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες· οι δεσμεύσεις πρέπει να αναλαμβάνονται στη βάση της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)· επισημαίνει σχετικά ότι τα πρότυπα που απαιτούνται από τους ευρωπαίους παραγωγούς πρέπει να διατηρηθούν·
   β) στο μέτρο που η συμφωνία δύναται να περιλαμβάνει κεφάλαιο σχετικά με το εγχώριο ρυθμιστικό πλαίσιο, τα διαπραγματευόμενα μέρη να μην συμπεριλάβουν δοκιμές αναγκαιότητας·
   γ) δεσμεύσεις σχετικά με μέτρα αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικά μέτρα που υπερβαίνουν τους κανόνες του ΠΟΕ στον τομέα αυτόν, και πιθανόν αποκλείουν την εφαρμογή τους στις περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκή κοινά πρότυπα περί ανταγωνισμού και επαρκής συνεργασία·
   δ) μείωση των περιττών μη δασμολογικών φραγμών και ενίσχυση και διεύρυνση των ρυθμιστικών διαλόγων συνεργασίας σε εθελοντική βάση, όπου αυτό είναι εφικτό και αμοιβαία επωφελές, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των μερών να ασκούν τις κανονιστικές, νομοθετικές και πολιτικές τους δραστηριότητες, δεδομένου ότι η κανονιστική συνεργασία πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση της διακυβέρνησης της παγκόσμιας οικονομίας μέσω εντατικοποιημένης της σύγκλισης και της συνεργασίας για τα διεθνή πρότυπα και την εναρμόνιση των ρυθμίσεων, παραδείγματος χάριν μέσω της έγκρισης και της εφαρμογής των προτύπων που ορίζει η Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE), διασφαλίζοντας παράλληλα το ύψιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών (π.χ. επισιτιστική ασφάλεια), του περιβάλλοντος (π.χ. υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων, υγεία των φυτών), της κοινωνίας και της εργασίας·
   ε) σημαντικές υποχωρήσεις στις δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, κρατικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που διαθέτουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα που διασφαλίζουν την πρόσβαση στην αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε στρατηγικούς τομείς και τον ίδιο βαθμό ανοίγματος όπως και για τις αγορές δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, δεδομένου ότι οι απλουστευμένες διαδικασίες και η διαφάνεια για τους συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων και για όσους προέρχονται από άλλες χώρες, μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να προαγάγουν την ακεραιότητα της δημόσιας διοίκησης εξασφαλίζοντας παράλληλα βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογούμενων, από την άποψη της ποιότητας της παροχής, της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας· εγγυήσεις για την εφαρμογή οικολογικών και κοινωνικών κριτηρίων κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων·
   στ) χωριστό κεφάλαιο που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά ζητήματα διευκόλυνσης της πρόσβασης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης, άνευ περιορισμού, της αυξημένης συμβατότητας όσον αφορά τα τεχνικά πρότυπα, και βελτιστοποιημένες τελωνειακές διαδικασίες, προκειμένου να δημιουργηθούν απτές επιχειρηματικές ευκαιρίες και να προωθηθεί η διεθνοποίησή τους·
   ζ) λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη 2/15 του ΔΕΕ επί της ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης ότι το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, ένα ισχυρό και φιλόδοξο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί απαραίτητο μέρος οποιασδήποτε ενδεχόμενης συμφωνίας· διατάξεις περί αποτελεσματικών εργαλείων διαλόγου, παρακολούθησης και συνεργασίας και δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις, στο πλαίσιο ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών και πρόβλεψη, μεταξύ άλλων μεθόδων συμμόρφωσης, για έναν μηχανισμό κυρώσεων, που θα επιτρέπουν τη δέουσα συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και τη στενή συνεργασία και αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των σχετικών πολυμερών οργανώσεων· διατάξεις στο κεφάλαιο που καλύπτει τις εργασιακές και περιβαλλοντικές πτυχές του εμπορίου και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα εμπορικό και επενδυτικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνουν προβλέψεις για την τήρηση και την αποτελεσματική εφαρμογή σχετικών διεθνώς συμφωνημένων αρχών και κανόνων όπως τα βασικά πρότυπα εργασίας, τις τέσσερις συμβάσεις προτεραιότητας διακυβέρνησης της ΔΟΕ και τις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος·
   η) υποχρέωση των μερών να προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διεθνώς αναγνωρισμένων μέσων, και αναγνώριση των τομεακών οδηγιών του ΟΟΣΑ και των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   θ) ολοκληρωμένες διατάξεις σχετικά με την ελευθέρωση των επενδύσεων εντός της αρμοδιότητας της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις πολιτικής, όπως, για παράδειγμα, τη γνωμοδότηση 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017 για την ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης·
   ι) αυστηρά και εκτελεστά μέτρα που θα καλύπτουν την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) για τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά και άλλα γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές, λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς το κεκτημένο σε θέματα προστασίας που προβλέπεται στη συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας για το κρασί, και επιδιώκοντας παράλληλα τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις· απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες και απλούς και ευέλικτους κανόνες καταγωγής, κατάλληλους για τον πολύπλοκο κόσμο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας (GVCs), όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, και, στο μέτρο του δυνατού, την εφαρμογή πολυμερών κανόνων καταγωγής ή σε άλλες περιπτώσεις μη επαχθών κανόνων καταγωγής, όπως μια «αλλαγή της δασμολογικής διάκρισης»·
   ια) ισορροπημένο και φιλόδοξο αποτέλεσμα στα κεφάλαια της γεωργίας και της αλιείας, που θα μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να είναι επωφελής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς, μόνο εάν λαμβάνει δεόντως υπόψη τα συμφέροντα όλων των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών, με σεβασμό στο γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλη μεταχείριση, παραδείγματος χάριν μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων ή προβλεπόμενων επαρκών μεταβατικών περιόδων, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον σωρευτικό αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών στη γεωργία και αποκλείοντας ενδεχομένως από το πεδίο των διαπραγματεύσεων τους πλέον ευαίσθητους τομείς· συμπερίληψη μιας εύχρηστης, αποτελεσματικής και κατάλληλης διμερούς ρήτρας διασφάλισης που θα επιτρέπει την προσωρινή άρση των προτιμήσεων, εάν, ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας, τυχόν αύξηση των εισαγωγών προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία σε ευαίσθητους τομείς·
   ιβ) φιλόδοξες διατάξεις που επιτρέπουν την πλήρη λειτουργία του ψηφιακού οικοσυστήματος και την προώθηση διασυνοριακών ροών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αρχών όπως ο θεμιτός ανταγωνισμός και οι φιλόδοξοι κανόνες για τις διασυνοριακές διαβιβάσεις δεδομένων, με πλήρη σεβασμό και με την επιφύλαξη των σημερινών και μελλοντικών κανόνων προστασίας δεδομένων και ιδιωτικού απορρήτου, δεδομένου ότι οι ροές δεδομένων αποτελούν βασικούς μοχλούς της οικονομίας των υπηρεσιών και αποτελούν βασικό στοιχείο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας των παραδοσιακών μεταποιητικών εταιρειών και, ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις υποχρεωτικού εντοπισμού πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο· η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτικότητα δεν συνιστούν εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές αλλά θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία κατοχυρώνονται στο άρθρο 39 ΣΕΕ και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   ιγ) ειδικές και συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τη μεταχείριση που επιφυλάσσεται στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα συμφέροντά τους στις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου

20.  τονίζει ότι, μετά τη γνωμοδότηση 2/15 του ΔΕΕ επί της ΣΕΣ ΕΕ-Σιγκαπούρης, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων ΣΕΣ της ΕΕ, από την έγκριση της εντολής έως την τελική σύναψη της συμφωνίας· προσβλέπει στην έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία, τις οποίες θα παρακολουθήσει στενά και θα συμβάλει στην επιτυχή έκβασή τους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να ενημερώνει το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων (πριν και μετά τους γύρους διαπραγματεύσεων)· δεσμεύεται να εξετάσει τα νομοθετικά και κανονιστικά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως προκύψουν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και της μελλοντικής συμφωνίας με την επιφύλαξη των προνομίων του ως συννομοθέτης· επαναλαμβάνει τη θεμελιώδη ευθύνη του να εκπροσωπεί τους πολίτες της ΕΕ και ανυπομονεί να διευκολύνει τις χωρίς αποκλεισμούς και ανοικτές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας·

21.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του στη μελλοντική συμφωνία, όπως ορίζεται από τη ΣΛΕΕ, και ότι συνεπώς οι θέσεις του θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη σε όλα τα στάδια· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητήσουν τη συναίνεση του Κοινοβουλίου επί της συμφωνίας πριν από την εφαρμογή της, καθώς και να ενσωματώσουν την πρακτική αυτή στη διοργανική συμφωνία·

22.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει την εφαρμογή της μελλοντικής συμφωνίας·

o
o   o

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Αυστραλίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2016)0064.
(2) EE C 353 E της 3.12.2013, σ. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου