Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2200(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0346/2017

Předložené texty :

A8-0346/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/11/2017 - 5.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0422

Přijaté texty
PDF 418kWORD 48k
Úterý, 14. listopadu 2017 - Štrasburk Konečné znění
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0346/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří byli propuštěni, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Itálie podala v souladu s kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG žádost EGF/2017/004 IT/Almaviva o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění 1 646 pracovníků ze společnosti Almaviva Contact SpA působící v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 82 (Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), a nacházející se v regionu úrovně NUTS 2 Lazio (ITI4) v Itálii; vzhledem k tomu, že se očekává, že se těchto opatření zúčastní 1 610 propuštěných pracovníků;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Itálie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 3 347 370 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 5 578 950 EUR;

2.  konstatuje, že italské orgány podaly žádost dne 9. května 2017 a že poté, co Itálie poskytla další informace, dokončila Komise své posouzení dne 26. září 2017 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  připomíná, že v důsledku hospodářské krize se ceny marketingových služeb a podpory při nákupu zboží a služeb ocitly pod značným tlakem, což vedlo k poklesu obratu a ziskovosti poskytovatelů těchto služeb; s ohledem na skutečnost, že náklady na pracovní sílu představují v odvětví zprostředkovatelských středisek po telefonu („call centres“) zdaleka nejvyšší výrobní náklady, konstatuje, že podniky na tyto nepříznivé podmínky reagují přemístěním, snižováním nákladů na pracovní sílu nebo ukončením činnosti; vyjadřuje politování nad skutečností, že v období od roku 2009 do prvního čtvrtletí roku 2014 ukončila svou činnost třetina všech italských podniků působících v tomto odvětví;

4.  bere na vědomí, že stávající propouštění přímo souvisejí s 45 % poklesem příjmů střediska společnosti Almaviva v Římě mezi roky 2011 a 2016; lituje, že se nepodařilo dosáhnout dohody se sjednoceným odborovým zastoupením (RSU) o plánu na vyrovnání nákladů práce ve středisku Almaviva Řím s dalšími středisky téže společnosti v Itálii, který by byl ovšem fakticky vyústil ve snížení mezd, což nakonec vedlo k uzavření římského střediska;

5.  konstatuje, že pracovníci v odvětví zprostředkovatelských středisek po telefonu by měli být více chráněni, což především znamená, že je třeba zabránit přeložení zaměstnanců z jednoho střediska do druhého, jež slouží jako zvláštní strategie k vyvolání hromadného propouštění;

6.  uznává, že regionální a místní hospodářství se z velkých potíží způsobených hospodářskou a finanční krizí zotavuje jen pomalu a že masové propouštění může tento proces zastavit nebo přerušit; zdůrazňuje, že aby k této situaci nedošlo, jsou aktivní opatření na pracovním trhu, k nimž patří opatření spolufinancovaná z EFG, absolutně klíčová;

7.  konstatuje, že 79 % cílových příjemců jsou ženy a velká většina z nich je ve věku 30 až 55 let; lituje, že se nepodařilo nalézt schůdné řešení, které by zabránilo jejich propuštění, a to zejména s ohledem na skutečnost, že u žen v této věkové skupině je již tak méně pravděpodobné, že zůstanou a budou postupovat na trhu práce, neboť je vzhledem k jejich povinnostem neformálních pečovatelek obtížné dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a na pracovištích se jim nedostává rovných příležitostí;

8.  zdůrazňuje, že odborná příprava a další individualizované služby by měly plně zohledňovat typické rysy této skupiny pracovníků, zejména vysoký podíl žen; vítá, že do finanční pomoci bylo zahrnuto odhadem 680 000 EUR, které jsou určeny na úhradu výdajů osob pečujících o závislé osoby;

9.  vítá skutečnost, že italské orgány zahájily poskytování individualizovaných služeb cílovým příjemcům dne 6. dubna 2017, tedy s předstihem před podáním žádosti o podporu z fondu EFG pro navrhovaný koordinovaný balíček opatření;

10.  bere na vědomí, že Itálie plánuje zavést pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, osm druhů opatření: i) individuální orientace, ii) pomoc při hledání zaměstnání, iii) odborná příprava, rekvalifikace a odborné vzdělávání, iv) příspěvky na opětovné zaměstnání, v) podpora podnikání, vi) příspěvek na zahájení podnikání, vii) náhrada výdajů pro osoby pečující o závislé osoby a viii) náhrada výdajů na mobilitu; konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou z celkového balíčku individualizovaných opatření tvořit 17,4 %, takže zdaleka nebyla využita maximální 35% výše stanovená v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

11.  vítá zřízení výboru tvořeného zástupci ministerstva pro hospodářský rozvoj (MiSE(4)), agentury ANPAL(5), kraje Lazio a odborů, jenž má určit strategii a opatření na podporu bývalých zaměstnanců podniku Almaviva a vypracovat koordinovaný balíček individualizovaných služeb;

12.  chápe, že příspěvek na opětovné zaměstnání je novým opatřením, které bylo zatím použito pouze jednou; zdůrazňuje, že jakmile uplyne dostatek času k získání údajů, je důležité vyhodnotit v plném rozsahu účinnost takových opatření;

13.  zdůrazňuje, že italské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie, ale že budou doplněny akcemi, jež budou financovány buď z ESF, nebo jen z vnitrostátních prostředků;

14.  připomíná, že podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG by měla předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

15.  vyzdvihuje odhodlání italské vlády vymezit pro pracovníky v odvětví telekomunikací nový právní rámec, aby se zabránilo dalším případům podobným tomu, jenž je předmětem žádosti EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, nebo opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

17.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, mj. na kvalitu pracovních míst, a o míře opětovného začleňování na trh práce dosažené prostřednictvím EFG;

18.  znovu žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Itálie – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2017/2192.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí