Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2200(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0346/2017

Indgivne tekster :

A8-0346/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/11/2017 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0422

Vedtagne tekster
PDF 261kWORD 52k
Tirsdag den 14. november 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering (ansøgning fra Italien - EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EFG-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0346/2017),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Italien indgav ansøgning EGF/2017/004 IT/Almaviva for økonomisk støtte fra EGF i henhold til interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som følge af 1 646 afskedigelser i Almaviva Contact SpA, der er aktive i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 82 (Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice) i NUTS 2-regionen Lazio (ITI4) i Italien; der henviser til, at 1 610 afskedigede arbejdstagere forventes at deltage i foranstaltningerne;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Italien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 3 347 370 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 5 578 950 EUR;

2.  bemærker, at de italienske myndigheder indgav ansøgningen om økonomisk støtte den 9. maj 2017, og at vurderingen heraf efter indgivelse af yderligere oplysninger fra Italien blev afsluttet af Kommissionen den 26. september 2017 og fremsendt til Parlamentet samme dag;

3.  minder om, at den økonomiske krise har lagt et betydeligt pres på prisen på markedsføringstjenester og støtten til købere af varer og tjenesteydelser, hvilket har medført et fald i tjenesteudbydernes omsætning og rentabilitet; tager højde for, at arbejdskraftomkostningerne udgør langt de højeste produktionsomkostninger i callcenter-sektoren, og konstaterer, at virksomhederne har reageret på disse ugunstige forhold ved at flytte, foretage interventioner på arbejdskraftomkostningerne eller lukke; beklager, at en tredjedel af alle italienske virksomheder i sektoren har indstillet deres aktiviteter i perioden mellem 2009 og første kvartal af 2014;

4.  anerkender, at de nuværende afskedigelser er direkte forbundet med et fald i indtægterne på mere end 45 % på Almavivas arbejdssted i Rom mellem 2011 og 2016; beklager, at det ikke var muligt at nå til enighed med den fælles fagforeningsrepræsentation (RSU) om en plan om at tilpasse arbejdsomkostningerne, som reelt ville have betydet en lønnedgang, hos Almaviva-Rom til andre af Almavivas arbejdssteder, hvilket resulterede i lukning af arbejdsstedet i Rom;

5.  bemærker, at arbejdstagere i callcenter-sektoren bør være bedre beskyttet, hvilket navnlig indebærer, at flytning af personale fra et arbejdssted til et andet undgås, idet denne løsning anvendes som en særlig strategi til at gennemtvinge omfattende afskedigelser;

6.  anerkender, at den regionale og lokale økonomi kun langsomt er ved at komme sig efter de store vanskeligheder som følge af den økonomiske og finansielle krise, og at masseafskedigelser risikerer at standse eller afbryde denne genopretning; understreger den afgørende betydning af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, såsom dem der medfinansieres af EGF, med henblik på at undgå dette;

7.  bemærker, at 79 % af de tiltænkte støttemodtagere er kvinder, og at størstedelen af disse er mellem 30 og 55 år gamle; beklager, at det ikke var muligt at finde en holdbar løsning for at undgå disse afskedigelser, navnlig i betragtning af at kvinder i denne aldersgruppe allerede er mindre tilbøjelige til at blive og avancere på arbejdsmarkedet som følge af vanskelighederne med at finde en balance mellem arbejde og privatliv, der skyldes deres forpligtelser som uformelle plejere samt en mangel på lige muligheder på arbejdspladsen;

8.  understreger, at videreuddannelse og andre individualiserede tilbud bør tage fuldt hensyn til de karakteristiske træk ved denne gruppe arbejdstagere, navnlig den store andel af kvinder; glæder sig over, at der medtages et anslået beløb på 680 000 EUR til godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar;

9.  glæder sig over, at de italienske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de modtagere, der er tiltænkt støtte, i værk den 6. april 2017 før ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

10.  bemærker, at Italien planlægger otte typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) individuel orientering, ii) hjælp til jobsøgning, iii) videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse, iv) genansættelsesvoucher, v) støtte til iværksætteri, vi) støtte til virksomhedsetablering, vii) godtgørelse af udgifter til personer med omsorgsansvar og viii) godtgørelse af mobilitetsomkostninger; bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil være 17,4 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, hvilket er langt under den maksimale sats på 35 %, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

11.  glæder sig over nedsættelsen af et udvalg (bestående af det italienske ministerium for økonomisk udvikling MiSE(4), ANPAL(5), regionen Lazio og fagforeninger) til at fastlægge strategien og interventionerne til støtte for tidligere arbejdstagere hos Almaviva samt til at udarbejde den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

12.  forstår, at anvendelsen af genansættelsesvouchere er noget helt nyt, og at de kun er blevet brugt i forbindelse med én tidligere sag; understreger, at det er vigtigt fuldt ud at bedømme, hvor effektive sådanne foranstaltninger er, når der er gået tilstrækkelig lang tid til, at der foreligger data til belysning heraf;

13.  understreger, at de italienske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede aktioner ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter, men at de vil blive suppleret med aktioner, der skal finansieres af enten ESF eller udelukkende med nationale midler;

14.  erindrer om, at udformningen af en samordnet pakke af personaliserede tilbud, der støttes af EGF, bør tage højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

15.  roser den italienske regerings tilsagn om at fastlægge en ny retlig ramme for arbejdstagere inden for telekommunikationssektoren med henblik på at undgå nye tilfælde som det, der er genstand for ansøgning EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte aktioner, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

17.  opfordrer Kommissionen til på indtrængende vis at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at oplyse nærmere detaljer om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder vedrørende kvaliteten af job og den grad af reintegration, der er opnået gennem EGF;

18.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

19.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

20.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globalisering på baggrund af en ansøgning fra Italien - EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2017/2192.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik