Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2200(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0346/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0346/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2017 - 5.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0422

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 426kWORD 54k
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Ιταλία – EGF/ EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0346/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ σύμφωνα με τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ σε συνέχεια 1 646 απολύσεων στην Almaviva Contact SpA, η οποία δραστηριοποιείται στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 82 (Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις), στην επιπέδου 2 NUTS περιφέρεια του Λάτσιο στην Ιταλία (ITI4)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα μέτρα αναμένεται να συμμετάσχουν 1 610 απολυμένοι εργαζόμενοι·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι η Ιταλία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 3 347 370 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 5 578 950 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι ιταλικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση την 9η Μαΐου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από την Ιταλία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 και την διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση στην τιμή των υπηρεσιών μάρκετινγκ και παροχής βοήθειας στους αγοραστές αγαθών και υπηρεσιών, και αυτό οδηγεί σε μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των παρόχων υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το κόστος εργασίας αποτελεί μακράν το υψηλότερο κόστος παραγωγής στον τομέα των κέντρων κλήσεων, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αντέδρασαν σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες με μετεγκατάσταση, παρέμβαση στο κόστος εργασίας ή κλείσιμο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μεταξύ του 2009 και του πρώτου τριμήνου του 2014, το ένα τρίτο του συνόλου των ιταλικών επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα διέκοψαν τη δραστηριότητά τους·

4.  αναγνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες απολύσεις συνδέονται άμεσα με την κατά 45 % μείωση των εσόδων του κέντρου της Almaviva στη Ρώμη μεταξύ 2011 και 2016· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας με την ενοποιημένη εκπροσώπηση των συνδικάτων (RSU) σε ένα σχέδιο για την εναρμόνιση του κόστους εργασίας της Almaviva Ρώμης με άλλα κέντρα δραστηριότητας της Almaviva στην Ιταλία, που θα οδηγούσε αποτελεσματικά σε μείωση μισθών, έχοντας ως συνέπεια το κλείσιμο του κέντρου της Ρώμης·

5.  επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα των τηλεφωνικών κέντρων θα πρέπει να προστατεύονται περισσότερο, και αυτό συνεπάγεται, ειδικότερα, την αποφυγή της μεταφοράς προσωπικού από το ένα κέντρο στο άλλο, πρακτική που χρησιμοποιείται ως συγκεκριμένη στρατηγική για την επιβολή μαζικών απολύσεων·

6.  αναγνωρίζει ότι η περιφερειακή και η τοπική οικονομία ανακάμπτουν με αργούς ρυθμούς μετά τις μεγάλες δυσκολίες που προέκυψαν από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, και ότι οι μαζικές απολύσεις υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν ή να διακόψουν την ανάκαμψη αυτή· τονίζει ότι, για να αποφευχθεί αυτό, είναι καθοριστικό να ληφθούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, όπως αυτά που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ·

7.  επισημαίνει ότι το 79 % των στοχευόμενων δικαιούχων είναι γυναίκες, στη μεγάλη πλειονότητά τους μεταξύ 30 και 55 ετών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν στάθηκε δυνατόν να εξευρεθεί βιώσιμη λύση για την αποφυγή της απόλυσής τους, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι γυναίκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας είναι λιγότερο πιθανό να παραμείνουν και να ανελιχθούν στην αγορά εργασίας, λόγω της δυσκολίας όσον αφορά την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεδομένων των ευθυνών τους ως παρεχουσών φροντίδα σε άτυπο πλαίσιο, καθώς και λόγω έλλειψης ίσων ευκαιριών στον χώρο εργασίας·

8.  τονίζει ότι η κατάρτιση και οι άλλες εξατομικευμένες υπηρεσίες θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας εργαζομένων και ειδικότερα το υψηλό ποσοστό γυναικών· επικροτεί την πρόβλεψη ποσού 680 000 EUR για την επιστροφή δαπανών για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων·

9.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ιταλικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 6 Απριλίου 2017, πολύ πριν από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

10.  σημειώνει ότι η Ιταλία σχεδιάζει οκτώ ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) επιμέρους προσανατολισμό, (ii) βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας, (iii) κατάρτιση, επανακατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση, (iv) κουπόνια επανααπασχολησιμότητας, (v) στήριξη προς την επιχειρηματικότητα, (vi) συνεισφορές για τη σύσταση επιχειρήσεων, (vii) επιστροφή δαπανών για φροντιστές εξαρτώμενων προσώπων, και (viii) επιστροφή των δαπανών κινητικότητας· σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο 17,4 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, ποσοστό πολύ χαμηλότερο από το μέγιστο του 35 % που καθορίζεται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  επιδοκιμάζει τη σύσταση επιτροπής (που συγκρότησε το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE(4)), ο ANPAL(5), η Περιφέρεια του Λατσίου και συνδικαλιστικές οργανώσεις, που θα καθορίσει τη στρατηγική και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των πρώην εργαζομένων της Almaviva και θα καταρτίσει τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  αντιλαμβάνεται ότι η χρήση κουπονιών επαναπρόσληψης είναι κάτι νέο, που έχει εφαρμοστεί σε μία μόνο προηγούμενη περίπτωση· τονίζει τη σημασία του να αξιολογηθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, ευθύς μόλις παρέλθει αρκετός χρόνος ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα·

13.  τονίζει ότι οι ιταλικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει πως για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης, και ότι θα συμπληρωθούν από δράσεις χρηματοδοτούμενες είτε από το ΕΚΤ είτε μόνο με εθνικούς πόρους·

14.  υπενθυμίζει ότι ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με τη στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

15.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ιταλικής κυβέρνησης για τη διαμόρφωση νέου νομοθετικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, με στόχο να αποφευχθούν περαιτέρω καταστάσεις όπως αυτή που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης EGF/2017/004 IT/Almaviva·

16.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ούτε ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17.  ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τις εθνικές αρχές να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα των θέσεων εργασίας και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

18.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

19.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Ιταλίας – EGF/2017/004 IT/Almaviva

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (EE) 2017/2192.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου