Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2200(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0346/2017

Esitatud tekstid :

A8-0346/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/11/2017 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0422

Vastuvõetud tekstid
PDF 258kWORD 54k
Teisipäev, 14. november 2017 - Strasbourg
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. novembri 2017. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0346/2017),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et anda töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, lisaabi ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, Itaalia esitas taotluse EGF/2017/004 IT/Almaviva, et saada EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumide kohaselt EGFist rahalist toetust seoses 1 646 koondamisega ettevõttes Almaviva Contact SpA, mis tegutseb NUTS 2. tasandil Lazio piirkonnas Itaalias (ITI4) ja majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 82 (büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused) alla; arvestades, et meetmetes osaleb eeldatavasti 1 610 koondatud töötajat;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Itaalial õigus saada nimetatud määruse alusel 3 347 370 eurot rahalist toetust, mis moodustab 5 578 950 euro suurusest kogukulust 60 %;

2.  märgib, et Itaalia ametiasutused esitasid taotluse 9. mail 2017 ning pärast Itaalia poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise 26. septembril 2017 lõpule ja andis sellest samal päeval parlamendile teada;

3.  tuletab meelde, et majanduskriis on avaldanud turundusteenuste ning kaupade ja teenuste ostjatele pakutava toe hinnale suurt survet ning selle tagajärjel on teenuseosutajate käive ja rentaablus vähenenud; võttes arvesse, et kõnekeskuse teenuseid pakkuvas sektoris moodustavad tööjõukulud tootmiskuludest kaugelt kõige suurema osa, märgib, et tingimuste halvenemise tõttu on ettevõtted kas asunud ümber uude riiki, kärpinud tööjõukulusid või lõpetanud äritegevuse; peab kahetsusväärseks, et ajavahemikus 2009. aastast kuni 2014. aasta esimese kvartalini lõpetas kolmandik kõigist Itaalia ettevõtetest, kes selles sektoris tegutsevad, äritegevuse;

4.  mõistab, et kõnealused koondamised on otseselt seotud sellega, et Almaviva Rooma kõnekeskuse tulu langes 2011.–2016. aastal 45 %; peab kahetsusväärseks, et kavas, mille kohaselt oleks tulnud Almaviva Rooma kõnekeskuse tööjõukulu viia vastavusse muude Itaalias asuvate Almaviva kõnekeskuste tööjõukuludega – ja mis tegelikult oleks tähendanud palkade vähendamist –, ei olnud võimalik Itaalia ühinenud ametiühingu esindusega (RSU) kokkuleppele jõuda, mille tagajärjel Roomas asuv keskus suleti;

5.  märgib, et kõnekeskuse teenuseid osutava sektori töötajaid tuleks paremini kaitsta ja see puudutab eelkõige põhimõtet vältida töötajate üleviimist ühest keskusest teise, mida kasutatakse spetsiaalse massiliste koondamiste tekitamise strateegiana;

6.  tunnistab, et pärast suuri probleeme, mis tekkisid majandus- ja finantskriisi tagajärjel, on piirkondlik ja kohalik majandus küll elavnemas, kuid aeglaselt, ning massiliste koondamiste korral võib elavnemine peatuda või katkeda; rõhutab, et selle vältimiseks tuleb kindlasti võtta aktiivseid tööturumeetmeid, nagu EGFist kaasrahastatud meetmed;

7.  märgib, et 79 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on naised ja suur enamik neist on 30–55‑aastased; peab kahetsusväärseks, et ei suudetud leida toimivat lahendust, kuidas nende koondamist vältida, eriti seetõttu, et selle vanuserühma naiste püsimine ja edenemine tööturul on niigi tõenäoliselt väiksem, sest neil on keeruline töö ja eraelu ühitada, kuna nad tegutsevad mitteametlike hooldajatena, ja töökohal puuduvad võrdsed võimalused;

8.  rõhutab, et koolituste ja muude individuaalsete teenuste puhul tuleks võtta täielikult arvesse selle töötajarühma eripära, eriti naiste suurt osakaalu; tunneb heameelt selle üle, et hooldust vajava isiku hooldajatele makstavate hüvitiste jaoks on kavandatud hinnanguliselt 680 000 eurot;

9.  väljendab heameelt selle üle, et Itaalia ametiasutused alustasid sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalsete teenuste osutamist 6. aprillil 2017, st palju varem, kui esitati taotlus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse saamiseks;

10.  märgib, et Itaalial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kaheksat tüüpi meetmeid: i) individuaalne suunamine, ii) abi tööotsimisel, iii) koolitus, ümberõpe ja kutseõpe, iv) uue töökoha vautšerid, v) toetus ettevõtluse alustamiseks, vi) ettevõtluse alustamise toetus, vii) hooldust vajava isiku hooldajatele makstavad hüvitised ja viii) transpordikulude hüvitamine; märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete teenuste kogupaketist 17,4 %, mis on palju madalam kui EGFi määruses sätestatud maksimummäär (35 %), ning selliste meetmete tingimuseks on sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivne osalemine tööotsimis- või koolitusmeetmetes;

11.  peab kiiduväärseks, et loodi komitee, millesse kuuluvad majandusarengu ministeerium (MiSE(4)), ANPAL(5), Lazio haldusüksus ja ametiühingud ja kelle ülesanne on töötada välja Almaviva endiste töötajate toetamise strateegia ja vastavad sekkumismeetmed ning koostada individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett;

12.  mõistab, et uue töökoha vautšerite kasutamine on uus asi, sest neid on varem kasutatud ainult ühel korral; rõhutab, et niipea kui andmed on kättesaadavad, hinnataks ammendavalt, kui tõhusad sellised meetmed on;

13.  rõhutab, et Itaalia ametiasutused on kinnitanud, et rahastamiskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu teistest rahastamisvahenditest, kuid neid täiendatakse meetmetega, mida rahastatakse üksnes kas ESFist või üksnes riiklikest vahenditest;

14.  tuletab meelde, et EGFist toetatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel tuleks lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks olema kooskõlas üleminekuga ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele;

15.  tunnustab Itaalia valitsust selle eest, et ta kavatseb kehtestada telekommunikatsioonisektori töötajate jaoks uue õigusraamistiku, mille abil vältida selliste juhtumiste kordumist, mis on taotluse EGF/2017/004 IT/Almaviva aluseks;

16.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

18.  kordab, et kutsub komisjoni üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

19.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Itaalia taotlus – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2017/2192).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika