Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2200(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0346/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0346/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/11/2017 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0422

Hyväksytyt tekstit
PDF 252kWORD 45k
Tiistai 14. marraskuuta 2017 - Strasbourg
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. marraskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8‑0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0346/2017),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  ottaa huomioon, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille tulisi olla dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Italia jätti hakemuksen EGF/2017/004 IT/Almaviva rahoitustuen saamiseksi EGR:stä EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen toimintakriteereiden perusteella sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 82 (Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle) luokitellulla toimialalla toimiva Almaviva Contact SpA oli vähentänyt 1 646 työntekijää NUTS 2 -tason alueella Laziossa Italiassa (ITI4); ottaa huomioon, että toimenpiteisiin odotetaan osallistuvan arviolta 1 610 vähennettyä työntekijää;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Italia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 3 347 370 euroa eli 60 prosenttia 5 578 950 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Italian viranomaiset jättivät hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 9. toukokuuta 2017 ja että Italian toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 26. syyskuuta 2017 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  palauttaa mieliin, että talouskriisi on lisännyt merkittävästi markkinointipalvelujen ja tavaroiden ja palvelujen ostajille annettavan tuen hintapainetta, mikä on vähentänyt palveluntarjoajien liikevaihtoa ja kannattavuutta; ottaa huomioon, että puhelinpalvelukeskussektorilla työvoimakustannukset muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan tuotantokustannuksista, ja panee merkille, että palveluntarjoajat ovat reagoineet näihin negatiivisiin olosuhteisiin siirtämällä toimintaansa, leikkaamalla työvoimakustannuksia ja lopettamalla toimintansa; pitää valitettavana, että vuodesta 2009 vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle kolmasosa tämän alan yrityksistä Italiassa lopetti toimintansa;

4.  toteaa, että käsiteltävänä olevien työntekijävähennysten taustalla on tulojen vähentyminen 45 prosentilla Almavivan Rooman toimipisteessä vuosien 2011–2016 välillä; pitää valitettavana, että neuvottelut RSU:n (Yhtenäinen ammattiliittoedustus Italiassa) kanssa suunnitelmasta saattaa Almavivan Rooman yksikön työvoimakustannukset muiden Almavivan Italiassa sijaitsevien toimipisteiden kustannusten tasalle, mikä olisi käytännössä merkinnyt palkanalennuksia, kariutuivat, minkä seurauksena Rooman toimipiste suljettiin;

5.  toteaa, että puhelinpalvelukeskussektorin työntekijöitä olisi suojattava paremmin ja että erityisesti olisi vältettävä sitä, että henkilöstöä siirretään yhdestä keskuksesta toiseen, mitä käytetään erityisstrategiana mittavien irtisanomisten yhteydessä;

6.  toteaa, että alueellisen ja paikallisen talouden elinvoimaisuus on vasta hiljalleen palaamassa talous- ja rahoituskriisistä johtuneiden suurten vaikeuksien jälkeen ja että joukkoirtisanomiset uhkaavat pysäyttää tai keskeyttää tämän elpymisen; korostaa aktiivisten, muun muassa EGR:stä osarahoitettujen työvoimapoliittisten toimien suurta merkitystä tämän välttämisessä;

7.  panee merkille, että 79 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista edunsaajista on naisia ja että suurin osa heistä on 30–55-vuotiaita; pitää valitettavana, että ei onnistuttu löytämään ratkaisua, jolla olisi vältytty näiltä työntekijävähennyksiltä erityisesti kun otetaan huomioon, että tämän ikäryhmän naiset eivät muutenkaan todennäköisesti pysy ja etene työmarkkinoilla, sillä heidän on vaikea saavuttaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa, koska usein he toimivat omaishoitajina ja työpaikoilta puuttuvat yhtäläiset mahdollisuudet;

8.  korostaa, että koulutuksessa ja muissa yksilöllisissä palveluissa olisi otettava kattavasti huomioon tämän työntekijäryhmän erityispiirteet ja etenkin sen naisvoittoisuus; panee tyytyväisenä merkille, että arviolta 680 000 euron määrä on varattu niiden henkilöiden menojen korvaamiseen, joilla on huollettavia;

9.  panee tyytyväisenä merkille, että Italian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 6. huhtikuuta 2017 eli ennen EGR:n tuen hakemista ehdotetulle koordinoidulle paketille;

10.  toteaa, että Italia suunnittelee tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille kahdeksanlaisia toimia, joita ovat i) yksilöllinen ohjaus, ii) työnhaku, iii) koulutus, uudelleenkoulutus ja ammatillinen koulutus, iv) uudelleentyöllistymissetelit, v) yrittäjyyden tukeminen, vi) tuki yrityksen perustamiseen, vii) niiden henkilöiden menojen korvaaminen, joilla on huollettavia, ja viii) liikkumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen; toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 17,4 prosenttia yksilöllisten palvelujen koko paketista eli selvästi EGR-asetuksessa asetetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu komitea, jossa ovat mukana taloudellisen kehityksen ministeriö (MiSE(4)), ANPAL(5), Regione Lazio ja ammattiliittoja, määrittelemään entisiä Almavivan työntekijöitä tukevat strategia ja toimet sekä laatimaan yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti;

12.  panee merkille, että uudelleentyöllistymisseteleiden käyttö on uusi käytäntö, jota on sovellettu vasta yhdessä aiemmassa tapauksessa; korostaa, että on tärkeää arvioida perusteellisesti tällaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, kunhan aikaa on kulunut riittävästi ja tietoa on saatavilla;

13.  korostaa Italian viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoituslähteistä, mutta todenneen, että niitä täydennetään toimilla, joita rahoitetaan ESR:n varoin tai yksinomaan kansallisin varoin;

14.  muistuttaa, että EGR:stä tuetun yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  pitää kiitettävänä Italian hallituksen sitoumusta laatia uusi tietoliikennealan työntekijöitä koskeva oikeudellinen kehys, jotta vältytään hakemuksen EGF/2017/004 IT/Almaviva kohteena olevan tapauksen kaltaisilta uusilta tapauksilta;

16.  muistuttaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

17.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksista muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleenintegroitumisasteesta;

18.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4)Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
(5)Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Italian hakemus – EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/2192.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö