Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/2200(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0346/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0346/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 14/11/2017 - 5.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0422

Pieņemtie teksti
PDF 422kWORD 53k
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva
P8_TA(2017)0422A8-0346/2017
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva) (COM(2017)0496 – C8-0322/2017 – 2017/2200(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0496 – C8-0322/2017),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0346/2017),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Itālija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/004 IT/Almaviva, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saskaņā ar intervences kritērijiem, kas noteikti EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pēc 1646 darbinieku atlaišanas uzņēmumā “Almaviva Contact SpA”, kurš darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 82. nodaļā (Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības) NUTS 2. līmeņa Lacio reģionā Itālijā (ITI4); tā kā tiek lēsts, ka pasākumos varētu piedalīties 1610 atlaistie darbinieki,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Itālija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 3 347 370 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 5 578 950;

2.  norāda, ka Itālijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 9. maijā un pēc tam, kad Itālija sniedza papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2017. gada 26. septembrī un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam;

3.  atgādina, ka ekonomikas krīze ir radījusi ievērojamu spiedienu uz to, cik maksā mārketinga pakalpojumi un palīdzība preču un pakalpojumu pircējiem, kā rezultātā ir samazinājies pakalpojumu sniedzēju apgrozījums un rentabilitāte; ņemot vērā to, ka darbaspēka izmaksas zvanu centru nozarē ir visaugstākās ražošanas izmaksas, norāda, ka uzņēmumi ir reaģējuši uz šiem nelabvēlīgajiem apstākļiem, pārceļot darbiniekus, samazinot darbaspēka izmaksas vai beidzot saimniecisko darbību; pauž nožēlu par to, ka laikā no 2009. gada līdz 2014. gada pirmajam ceturksnim trešā daļa no visiem Itālijas uzņēmumiem šajā nozarē ir beiguši darbību;

4.  atzīst, ka šī darbinieku atlaišana ir tieši saistīta ar ieņēmumu samazināšanos par 45 % Almaviva Romas zvanu centrā laikā no 2011. līdz 2016. gadam; pauž nožēlu par to, ka nebija iespējams panākt vienošanos ar vienoto arodbiedrību pārstāvību (RSU) par plānu saskaņot Almaviva Romas zvanu centra darbaspēka izmaksas ar citiem Almaviva zvanu centriem Itālijā, kā rezultātā tiktu samazinātas algas, tāpēc Romas zvanu centrs tika slēgts;

5.  norāda, ka zvanu centru nozares darbinieki būtu vairāk jāaizsargā, kas jo īpaši nozīmē, ka jāizvairās no darbinieku pārvietošanas no viena centra uz citu, kas tiek izmantots kā īpaša stratēģija, kā piespiedu kārtā panākt masveida atlaišanu no darba;

6.  atzīst, ka reģionālā un vietējā ekonomika tikai lēnām atgūstas pēc lielajām grūtībām saistībā ar ekonomikas un finanšu krīzi un ka masveida atlaišana draud apstādināt vai pārtraukt šo atveseļošanos; uzsver, ka, lai to novērstu, izšķiroša nozīme ir aktīviem darba tirgus pasākumiem, piemēram, tiem, ko līdzfinansē no EGF;

7.  norāda, ka 79 % no paredzētajiem atbalsta saņēmējiem ir sievietes un lielākā daļa no viņām ir vecumā no 30 līdz 55 gadiem; pauž nožēlu, ka nav bijis iespējams rast pieņemamu risinājumu, lai izvairītos no viņu atlaišanas, jo īpaši ņemot vērā to, ka sievietēm šajā vecuma grupā jau tā ir mazāka iespēja palikt darbā un progresēt darba tirgū tāpēc, ka ir grūti rast līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, ņemot vērā viņu pienākumus kā neformālām aprūpētājām, kā arī vienlīdzīgu iespēju trūkumu darbavietā;

8.  uzsver, ka apmācībā un citos individualizētajos pakalpojumos būtu pilnībā jāņem vērā šīs darbinieku grupas specifika, jo īpaši augstais sieviešu īpatsvars; atzinīgi vērtē to, ka ir iekļauta aplēstā summa EUR 680 000 apmērā apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai;

9.  atzinīgi vērtē to, ka Itālijas iestādes individualizētos pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem sāka sniegt 2017. gada 6. aprīlī — pirms pieteikuma iesniegšanas par EGF atbalstu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

10.  norāda, ka Itālija plāno īstenot astoņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) atsevišķu orientāciju, ii) palīdzību darba meklējumos, iii) apmācību, pārkvalifikāciju un arodmācības, iv) darba meklēšanas talonus, v) atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai, vi) ieguldījumu uzņēmuma izveidē, vii) atlīdzību apgādājamo personu aprūpētāju izdevumu segšanai un viii) mobilitātes izdevumu atlīdzināšanu; norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumi veidos 17,4 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kas ir daudz mazāk par regulā noteikto maksimālo apjomu — 35 %, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai paredzētie atbalsta saņēmēji aktīvi piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  atzinīgi vērtē to, ka ir izveidota komiteja (to veido Ekonomikas attīstības ministrijas (MiSE(4)), ANPAL(5), Regione Lazio un arodbiedrību pārstāvji), kuras uzdevums ir noteikt stratēģiju un pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu bijušos uzņēmuma “Almaviva” darbiniekus, kā arī izstrādāt saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu;

12.  saprot, ka darba meklēšanas talonu izmantošana ir jauninājums, kas iepriekš ir ticis izmantots tikai vienu reizi; uzsver, ka ir svarīgi pilnībā novērtēt šādu pasākumu efektivitāti, tiklīdz ir pagājis pietiekami daudz laika, lai būtu pieejami dati;

13.  uzsver — Itālijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem, bet tās tiks papildinātas ar darbībām, ko finansē ESF vai tikai no valsts līdzekļiem;

14.  atgādina, ka saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

15.  atzinīgi vērtē Itālijas valdības apņemšanos izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu darbiniekiem telesakaru jomā, lai izvairītos no turpmākiem gadījumiem kā šis, uz kuru attiecas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva;

16.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valsts iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, pieņems jaunus darbiniekus, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

18.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

19.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

20.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

21.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
(5) Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Itālijas pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2017/2192.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika